Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan hac ile ilgili hadisleri görebilirmiyim Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  hac ile ilgili hadisleri görebilirmiyim

  Reklam
  hac ile ilgili hadisleri görebilirmiyim


  Paylaş
  hac ile ilgili hadisleri görebilirmiyim Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  HAC İLE İLGİLİ ÂYET VE HADİSLER
  Hac İle İlgili Âyet Ve Hadisler
  Âyet

  "Yoluna güç yetirenlerin Kâbe'yi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır Kim inkâr ederse, şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnîdir"

  Âl-i İmrân sûresi (3), 97

  Hac kelime olarak kastetmek, ziyaret etmek demektir Dinimizde ise, "arefe günü zevâlden bayram günü fecrin doğuşuna kadar Arafat'ta bir süre durmak ve sonra Kâbe'yi tavaf etmek" demektir Âyette, "yol bulabilenler yani gücü ve imkânı olanlar üzerinde Allah'ın hakkı olduğu" bildirilen işte bu ziyarettir Biz buna hac diyoruz Hac, bilindiği gibi İslâm'ın beş şartından olup bu beş şart içinde en son farz kılınandır Haccın farz olduğuna bu âyet delâlet etmektedir

  "Güç yetirmek" veya "yol bulabilmek" ten maksadın, "azık ve binek" olduğu Hz Peygamber tarafından açıklanmıştır (bk Tirmizî, Hacc 14; İbni Mâce, Menâsik, 6, 16) Hatta Tirmizî'nin rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte (Hacc 3) Peygamber Efendimiz "Kim, azığa ve kendisini Allah'ın evi Kâbe'ye ulaştıracak bir bineğe sahip olduğu halde haccetmezse, ha yahudi ha hıristiyan olarak ölmüş, hiç farketmez" buyurmuştur

  Âyet-i kerîmedeki "kim inkâr ederse" ifadesi de "şartlarına sahip olduğu halde kim haccetmezse" anlamında yorumlanmıştır Şah Veliyyullah ed-Dihlevî'nin belirttiği üzere, İslâm'ın esaslarından herhangi birini terketmek dinden çıkmak gibi bir şeydir Binaenaleyh İslâm'ın beş esasından biri olan haccı terkeden kimsenin, yukarıda zikrettiğimiz hadiste görüldüğü gibi, yahudi veya hıristiyana; bir başka hadiste ( bk Müslim, İmân 134) namazı terkeden kimsenin de müşrike benzetilmesi; Hz Peygamber dönemindeki yahudi ve hıristiyanların namaz kılıp haccetmemeleri, Arap müşriklerinin de haccedip namaz kılmamaları sebebiyle olsa gerektir Hac, şartlarına sahip olanlar için ömürde bir kere yerine getirilmesi gerekli ve yeterli olan bir farzdır Adanmış olan haccın yerine getirilmesi ve başlanmışken bozulmuş bulunan nâfile haccın kazâsı vâciptir Henüz kendisine hac farz olmamış kişi ile farz haccı yerine getirmiş olan kimsenin yaptığı hac ise, nâfiledir

  Hadisler

  1274 İbni Ömer raıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak"

  Buhârî, Îmân 1, 2; Tefsîru sûre (2), 30; Müslim, Îmân 19-22 Ayrıca bk Tirmizî, Îmân 3; Nesâî, îmân 13

  Açıklamalar

  1077 ve 1209 numara ile geçmiş olan hadîs-i şerîf, burada haccın İslâm'ın beş temel esasından biri olduğunu göstermek için zikredilmiştir

  İslâm'ın kendisiyle tarif edildiği her şey, hiç şüphesiz son derece önemlidir Çünkü o, İslâm'ın vazgeçilmez bir esası demektir Bu sebeple hadisimizde sayılan beş esastan her biri, farz-ı ayn niteliğinde olup birilerinin yerine getirmesi ile diğerlerinin üzerinden asla düşmez Her mükellefin bizzat kendisinin işlemesi gerekir Dolayısıyla da bu beş esastan her biri, müslümanlık bakımından hayatî bir öneme sahiptir

  İslâm'ın bu beş esası hadisimizde farz oluş sırasına göre sayılmış değildir Öyle olsaydı, haccın en son sırada yer alması gerekirdi Zira hac, en son farz kılınmış olan hem malî hem bedenî bir ibadettir

  İbadetlerde asıl maksat, Allah emrinin yerine getirilmesi ve dinin yüceltilmesidir Bu maksat, hacda ümmet çapında gerçekleşmektedir Çünkü tevhid dininin ilk mâbedi olan Kâbe çevresinde gerçekleştirilen hac, İslâm ümmetinin inanç ve uygulama birliğinin en üst düzeyde göstergesidir Haccın mü'minler üzerindeki tesirini ancak o ibadeti yerine getirenler bilebilir

  Uygulama açısından üç çeşit hac söz konusudur:

  Hacc-ı ifrad: Sadece hac yapmak niyetiyle ihrama girilir Kâbe’ye ulaşmış olmanın şükrü anlamında Kâbe'nin etrafında yedi kere dolaşmak demek olan kudûm tavafı icra edilir, bu tavafın ilk üç dönüşünde kısa ve çabuk adımlarla biraz çalımlıca yürünür ( remel) ve Safa ile Merve tepeleri arasında yedi kez gidip gelinir yani sa'y yapılır, ihramda kalınır, günü gelince Arafat'a çıkılır, şeytan taşlanır, tıraş olunur ve Kâbe tavaf edilir Artık bir daha remel ve sa'y yapılmaz

  Hacc-ı temettu': Hac aylarında önce umre niyetiyle mîkat denilen ihrama girme yerlerinden birinde ihrama girilir Tavaf ve sa'y yapılıp tıraş olunur (umre) ve ihramdan çıkılır Günü gelince bu defa hac niyetiyle ihrama girilir Bu tür hac yapanların kurban kesmeleri gerekir

  Hacc-ı kıran: Mîkâtta hem umre hem de hac niyetiyle ihrama girilir Önce yukarıda tarif edildiği gibi umre yapılır ve ihramda beklenir, hac günü gelince hac yapılır Bu tür hac yapanların da kurban kesmesi gerekir

  Bir anlamda namazdaki başlama (iftitah) tekbirine benzeyen ihrama girme olayı ile başlayan hac, menâsik denilen bir dizi uygulamadan meydana gelir Namaz, selâmla bitirildiği gibi hac da tıraş olmak suretiyle sona erdirilir

  Haccetme niyetinin açık bir şekil ve fiille ispatı ve sürdürülmesi anlamına gelen ihram, kişiye her çeşit lezzetleri, rahatı, alışık olduğu âdetlerini terkettirmesi ve çevreye en küçük bir zarar vermemeyi öğretmesi bakımından son derece önemli ve etkili bir uygulamadır

  Hac; ihram, "lebbeyk Allahümme lebbeyk" diye seslenmek demek olan telbiye, tavaf, sa'y, Arafat dağında arefe günü öğleden akşam güneş batıncaya kadar kısa bir süre de olsa ayakta durup dua etmek (vakfe), şeytan taşlama, kurban kesme ve tıraş olma gibi birtakım sembol niteliğindeki uygulamaların bir araya toplandığı en büyük kulluk hareketidir Bu niteliği sebebiyledir ki İslâm'ın beş esasının en son farz kılınanı olmuştur Bu yönüyle hac, kullukta zirveyi temsil eder, yani o bir kemaldir En geniş kapsamlı bir kulluk hareketi ve bir ameldir

  Hadisten Öğrendiklerimiz

  1 İslâm'ın beş esasından biri olarak hac, şartlarını taşıyanlar için farz-ı ayn bir ibadettir

  2 Haccı inkâr eden kâfir olur

  Alıntıhac ile ilgili hadisler