Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Sihir ve büyünün Sözlük ve Şer’i Tanımı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Sihir ve büyünün Sözlük ve Şer’i Tanımı

  Reklam
  Sihir ve büyünün Sözlük ve Şer’i Tanımı


  Paylaş
  Sihir ve büyünün Sözlük ve Şer’i Tanımı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sihir ve Büyünün Sözlük ve Şer’i Tanımı


  İslamda Büyü (Sihir)

  Sözlükte "aldatmak, göz boyamak, oyalamak, uzaklaşmak, gönlünü çalmak, batıl şeyi hak diye göstermek ve gizli işlem yapmak" gibi anlamlara gelen büyü, ıstılahta, tabiat üstü âlem ile bağ kurarak, yahut kendilerinde gizli güçler bulunduğuna inanmak sûretiyle bazı doğal nesneler kullanarak yapılan işlerdir
  Büyü, İslâm'dan önceki toplumlarda ve dinlerde de gelecekten haber verme, tılsımla tedavi etme, cincilik ve falcılık yapmak sûretiyle kehanette bulunma gibi davranışlar biçiminde bir çıkar vasıtası olarak kullanılmıştır Büyünün asıl amacı, insana ve olaylara etki ederek çok avlama, balık tutma, hayvan yetiştirme, düşmanı yenme, zarara uğratma veya öldürme, çocuk, ürün ve mal çoğaltma, hastalıktan kurtulma, kısaca kişilere etki ederek iyilik ya da kötülük etmek sûretiyle bir menfaat sağlamadır Büyü, olağanüstü etkileyici bir güç veya bilgiye sahip olduğuna inanılan kişilerce diğer bazı insanlara yapılır Bunlar büyücü, şaman, sihirbaz, hekim gibi toplumlara göre adları değişen insanlardır Bunların güçlerini iyiye de, kötüye de kullanabileceklerine inanılır Büyüde araç olarak ruhlar, cinler, şeytanlar, canlı veya ölmüş bazı hayvanlar, cisimler, şekiller hatta adlar bile kullanılır
  Kur'ân-ı Kerim'de çoğunlukla büyü anlamına gelen sihir kelimesi, türevleriyle birlikte 62 defa geçmektedir Bu kavram ilk kez Müddessir sûresinde insanları etkileyen söz anlamında kullanılmıştır "Sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı En sonunda, kibrini yenemeyip sırt çevirdi de: "Bu (Kur'ân) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir Bu insan sözünden başka bir şey değildir" (Müddessir, 74/21-25) "Bir mucize görecek olsalar yüz çevirirler ve `süregelen bir büyüdür' derler" (Kamer, 54/2) İslâm dinî büyü yapmayı, kesin olarak yasaklamış ve bunu büyük günahlar arasında saymıştır Büyü yapmada, Allah'ın irade ve kudreti üstünde işler başarabilme iddiası vardır Ayrıca büyücülerin her şeyi bildiği, başaramadıkları hiçbir iş olmadığı tarzındaki inançlar da İslâm dinine ters düşmektedir Bu yüzden İslâm bilginleri kitap ve sünnete uymayan sadece aldatmaya matuf büyüyü tamamen reddetmişlerdir Büyü ve onun eseri olan davranışlardan kurtulmak için yine Allah'a sığınmak gerekir
  (DİYANET)

  İslamda Muska

  Halk arasında hastalığa, nazara, cinlerin saldırısına, canavarların tehlikesine, hasedin etkilerine ve benzeri musibetlere karşı korunmak amacıyla bir kağıda yazılıp muşambaya sarılan bir takım dua ve sözler muska adı ile anılır Muskacılık İslâm öncesi toplumlarda yaygındı Özellikle çok erken tarihlerde Mısır'da dilek, şans, çare ve kurtulma sembolü olarak yaygın bir biçimde kullanıldığı sanılmaktadır Müslüman toplumlara da muhtemelen, cahiliyye döneminde yaygın olan sihir, şans ve fal okları gibi batıl örf ve adetlerin bir uzantısı olarak girmiştir Aslında İslâm dinî hastalık, korku, musibet gibi durumlardan korunmak için aklî tedbir ve çareler önermiştir O'nun meşru kıldığı bazı yollar ve yöntemler de vardır Bunlar, usulune uygun tedavi olmak, ilaç kullanmak, muhtemel olaylara karşı önceden tedbir almak gibi hususlardır Nitekim sevgili Peygamberimiz de hastalıklara karşı tedavi olmayı ve ilaç kullanmayı emretmiştir Bazı çevreler veya kişilerce dinî duyguları sömürerek kazanç elde etme aracı olarak kullanılan muska, bilgisiz kişilerin mesleği, çıkarı ve inancı haline gelmiştir Naklin yanında akıl ve tecrübeye de büyük değer veren yüce İslâm dinî bilimsel değeri olmayan bu tür davranışları yasaklamıştır
  (MUSKA)
  Sözlük ve Şer'i Tanımı

  Din ile ilgisi olmayan dualar ve hareketlerle
  ruh üzerine tesir yapmak. Buna Arapça'da "sihir" adı da verilir. Bir insanı
  istenilen şeyi yapmağa sevk eden gizli kuvvet, tabiata aykırı haller vücuda
  getiren etkiler. Bunları yapanlara "büyücü" denilir. Büyüyü şöyle tarif etmek
  mümkündür. Herhangi bir çıkar uğruna başkasına zarar vermeye yönelik meşru
  olmayan yollarla bir takım gizli kuvvetleri yönlendirerek yapılan ve gerçeğe
  uymayan gözbağcılık, düzenbazlık, oyunculuk şeklindeki işler. Gözbağcılık,
  düzenbazlık gibi oyunlarla insanları aldatan kişiye büyücü, bu kişilerin yaptığı
  işe büyü, bu işin meslek haline getirilmesine de büyücülük denir. Büyücülük,
  İslâm'dan önce Araplar'da, Rumlar'da, Hintliler'de, Mısırlılar'da yaygın idi.
  Özellikle Hz. Musa zamanında büyücülük itibarlı bir meslek idi. Hz. Süleyman
  zamanında da yaygındı.[1]
  Sihir; başkasından öğrenilen, bazı vasıtalarla
  icra edilip temrinlerle geliştirilen ve adet dışı bir görünüm taşıyan
  etkilemelerden ibaret olup daha çok güç gösterisinde bulunmak, çıkar sağlamak ve
  toplumda hakmiyet kurmak için uygulanır.
  İslam filozofları ve Mu'tezile'nin aksine sihrin
  varlığını kabul eden Ehl-i Sünnet alimleri bunun bazı alet ve vasıtalar,
  astrolojik bilgiler, hile ve maharetlerle gerçekleştirilebileceğine kanidirler.[2]

  [1] Şâmil
  İslam Ansiklopedisi: 1/260.
  [2]
  Bakıllani, el-Beyan: 77-78; Fahreddin er-Razi, Metalibu Aliye: 8/143-146;
  Abdullatif Harputi, Tenkihu'l-Kelam: 275; M. Sait Özervarlı, TDV İslam
  Ansiklopedisi: 16/182.
sihir ve büyünün tanımı,  sözlü büyüler,  sihir ve büyü tanımı,  sihir büyü tanımı