Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan saçımı nişanlımın işi nedeniyle ara sıra açmam günahmıdır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  saçımı nişanlımın işi nedeniyle ara sıra açmam günahmıdır

  Reklam
  yeni nişanladım nişanlımın işinden dolayı bazen saçımı açmam gerekiyo acaba nişanı mı atsam yoksa açsam mı günah olur mu bazen açsam


  Paylaş
  saçımı nişanlımın işi nedeniyle ara sıra açmam günahmıdır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tesettür’ kavram olarak, kadın ve erkek müslümanların ‘avret’ yerlerini örtmelerini ifâde eder. saçını açman haramdır mecburiyeten bile olsa haramdır Allah örtünmemizi emrediyor unutmayalım .Allah layıkıyla tesettürü yaşayanlardan eylesin

  Nûr Sû*re*si’nin il*gi*li aye*ti mea*len şöy*le der: “Mü’min ka*dın*la*ra da söy*le, göz*le*ri*ni ha*ram*dan sa*kın*sın*lar, ırz*la*rı*nı ko*ru*sun*lar. (Yüz ve el gi*bi) gö*rü*nen kı*sım*lar müs*tes*na, zî*net (yer)le*ri*ni gös*ter*me*sin*ler. Ba*şör*tü*le*ri*ni ta ya*ka*la*rı*nın üze*ri*ne ka*dar sal*sın*lar. Zi*net*le*ri*ni, ko*ca*la*rın*dan, ya*hut ba*ba*la*rın*dan, ya*hut, ko*ca*la*rı*nın ba*ba*la*rın*dan ya*hut oğul*la*rın*dan, ya*hut üvey oğul*la*rın*dan, ya*hut er*kek kar*deş*le*rin*den, ya*hut er*kek kar*deş*le*ri*nin oğul*la*rın*dan, ya*hut kız kar*deş*le*ri*nin oğul*la*rın*dan, ya*hut Müs*lü*man ka*dın*lar*dan, ya*hut sa*hip ol*duk*la*rı kö*le*ler*den, ya*hut er*kek*li*ği kal*ma*mış hiz*met*çi*ler*den, ya*hut da he*nüz ka*dın*la*rın mah*rem yer*le*ri*ne va*kıf ol*ma*yan er*kek ço*cuk*lar*dan baş*ka*la*rı*na gös*ter*me*sin*ler. Giz*le*dik*le*ri ziy*net*ler bi*lin*sin di*ye ayak*la*rı*nı ye*re vur*ma*sın*lar. Ey mü’min*ler, hep bir*lik*te töv*be edi*niz ki kur*tu*lu*şa ere*si*niz!’’ [24:31]


  verdiğim linkleri incele kardeş

  http://www.muminem.org/kuranda-teset...r-kavrami.html

  http://www.muminem.org/kuranda-teset...r-kavrami.html


  http://www.muminem.org/kuranda-teset...r-ortunme.html

  http://www.muminem.org/hadis/19788-t...-hadisler.html