Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Sekine duası kuranda kaçıncı sayfada Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Sekine duası kuranda kaçıncı sayfada

  Reklam
  sekine duası kuranda hangi ayetin içinde ve kaçıncı sayfasında yer almaktadır


  Paylaş
  Sekine duası kuranda kaçıncı sayfada Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  sekine-duasi.gif  Sekîne duâsı nelerden bahseder? Bu duâyı on dokuz defa okumamızın sırrı ve hikmeti nedir? Bu duâyı nerede ve ne zaman okumalıyız?”

  Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de Sekîne’dir Hazret-i Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor Hazret-i Ali (ra) bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrâil’i gökkuşağı gibi semâyı kuşatmış olarak gördüm Sesini işittim Sayfayı aldım Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum”1

  Sekîne ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibâret olan bu altı ismi Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır Kayyûm ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır2 Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr3

  Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’ayı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır

  Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

  Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklal ve infirad Sahibidir

  Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir Herşeye hayatı veren, herşeyi dirilten O’dur

  Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı herşeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idare eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder Allah’ı ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır

  Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı herşeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz Yarattıklarını gözetler ve denetler Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder

  Adl: Allah adâlet sahibidir, her yarattığına hakkı olan herşeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adâletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibarettir Allah kendisi adaet sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder

  Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir Allah kemâl sıfatlar sahibidir O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar

  Sekîne’de bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir

  Kısaca arz edelim:
  1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir4
  2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir5
  3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir6
  4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir7
  5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir8
  6- Muhakkak ki, Allah herşeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır9
  7- Şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla işitir, ve herşeyi hakkıyla görür10
  8- Şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir11
  9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür12
  10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık13
  11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin14
  12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir15
  13- Muhakkak ki Allah azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır16
  14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır17
  15- Allah bana yeter O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur18
  16- Allah bize yeter O ne güzel vekildir19
  17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez20
  18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz21
  19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun22

  Üstad Hazretleri on dokuz Kur’ân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını tavsiye etmiştir23 On dokuz rakamı Kur’ân’dan alınan bir şifredir Bilindiği gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor24

  Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden hârika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazalî yoluyla Hazret-i Ali’den (ra) ders aldığı Sekîne gibi yüksek esrarlı evradı kendisine dâimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması25, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir

  Dipnotlar:
  1- Lem’alar, İstanbul, 2001, s 193;
  2- Lem’alar, İstanbul, 2001, s 520;
  3- Lem’alar, İstanbul, 2001, s 198;
  4- İnşirah Sûresi, 5 ve 6 âyetten alınmıştır;
  5- Kısmen Bakara Sûresi, 255 âyetten iktibastır
  6- Hadîd Sûresi, 9 âyetinden alınmıştır
  7- Nisâ Sûresi, 16 âyetten alınmıştır
  8- Nisâ Sûresi: 23 âyetten alınmıştır
  9- Nisâ Sûresi: 149 âyetten alınmıştır
  10- Nisâ Sûresi: 58 âyetten alınmıştır
  11- Nisâ Sûresi: 11 âyetten alınmıştır
  12- Nisâ Sûresi: 1 âyetten alınmıştır
  13- Fetih Sûresi: 1 âyettir
  14- Fetih Sûresi: 3 âyettir
  15- Mâide Sûresi: 56 âyetten alınmıştır
  16- Hûd Sûresi: 66 âyetten alınmıştır
  17- Hac Sûresi: 64 âyetten alınmıştır
  18- Tevbe Sûresi: 129 âyetten alınmıştır
  19- Âl-i İmrân Sûresi: 173 âyetten alınmıştır
  20- Enbiyâ Sûresi Sûresi: 103 âyetten alınmıştır
  21- Fâtihâ Sûresi: 5 âyettir
  22- Fâtiha Sûresi: 1 âyetten alınmıştır
  23- Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nûriye, s 119
  24- Bakınız: Müddessir Sûresi: 30
  25- Lem’alar, İstanbul, 2001, 197
sekine duası kuranda kacıncı sayfada,  sekine duası kuranda nerde,  sakine süresi,  sekine duası kaçıncı sayfada,  sekine duası kuranda nerede,  sakine suresi,  kuranda sekine duası kaçıncı sayfada