Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İMAM-I AZAM EBU HANİFE kimdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İMAM-I AZAM EBU HANİFE kimdir?

  Reklam
  İMAM-I AZAM EBU HANİFE kimdir? bilgisi olan varsa yaza bilirmi teşekkürler.


  Paylaş
  İMAM-I AZAM EBU HANİFE kimdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İMAM-I AZAM EBU HANİFE
  Doğumu Nesebi ve Künyesi
  Ehli sünnetin dört büyük imamının birincisi olan İ-mamı Azam Ebu Hanife, H.
  80'de Kufe'de doğdu.
  Ebu Hanife künyesinin meşhur olmasının sebebi hakkında eski kaynaklarda yeterli
  bir açıklama yoktur. Ancak "Hanif" kelimesinin müennesi olan "Hanife" kelimesine
  nispetle bu künyenin, İslam'a tam gönül vermiş abid bir kimse olması veya
  Iraklılar arasında "Hanife" denilen bir divit veya yazı hokkasını devamlı
  yanında bulundurması sebebiyle verilmiş olduğu söylenmektedir. Hanife isminde
  bir kızı olduğundan bu künyeyle anıldığı söylenmişse de kabul görmemiştir. Zira
  onun Hammad'dan çocuğu olduğu bilinmemektedir.
  İlmi Yetişmesi
  Ebu Hanife Kufe'de yetişti. Gençliğinde kumaş ticaretiyle uğraştı. Bu ticaret
  onu ilimle uğraşmaktan alıkoymadı. Onu ilme teşvik edenin Şa'bi olduğu rivayet
  edilmektedir.
  Ebu Hanife pek çok ilim halkasına katılmış ve değerli zatlardan ilim almış
  olmakla beraber, onun en uzun süre hocalığını Hammad ibnu Ebi Süleyman
  yapmıştır.
  İmamı Azam Ebu Hanife'nin ilmi, hocası vasıtasıyla dört büyük sahabiye
  dayanmaktadır. Şöyle ki; Hz Peygamber'in vefatından sonra Kufe'ye yerleşmiş olan
  Ali ibnu Ebi Talip ve Abdullah ibnu Mes'ud'dan ilim alan Mesruk ibnu'l-Ecda (Ö.
  63), Alkame ibnu Kays (Ö. 62) ve Şureyh (Ö. 80)'den Şa'bi ve İbrahim en-Nehai
  (Ö. 96) ders almışlar. Onlardan da Hammad ibnu Ebi Süleyman vasıtasıyla Ebu
  Hanife ilim almıştır. Ebu Hanife ayrıca Abdullah ibnu Abbas'ın kölesi İkrime ve
  Abdullah ibnu Ömer'in azatlı kölesi Nafi vasıtasıyla adı geçen sahabilerin
  ilimlerinden istifade etmiş, Mekke fatihi Ata ibnu Ebi Rebah (Ö. 114)'tan da
  uzun süre ders almıştır.
  Çok sayıda hadisi şerif ezberleyen Ebu Hanife büyük bir hakim ve fikir adamı
  olarak yetişti. Üstün bir aklı ve herkesi şaşırtan bir zekası vardı. Fıkıh
  ilminde imkansız gibi görünen bir zamanda benzeri olmayan bir dereceye yükseldi.
  Ders Vermeye Başlaması
  İmamı Azam Ebu Hanife, on sekiz yıl boyunca kendisinden ilim öğrendiği hocası
  Hammad'ın en sevdiği talebelerinin başında geliyordu. Çünkü o, üstadının
  söylediklerini en iyi öğrenen ve hıfzeden talebesiydi. Bu yüzden hocası ders
  halkasının önünde, kendi hizasında ondan başkasının oturmasını yasaklamıştı.
  Hammad'ın herhangi bir sebepten dolayı şehir dışında olduğu zamanlarda Ebu
  Hanife, kendisine vekaleten talebelere ders verirdi. Hatta fıkhi meselelerde
  sorulan sorulara cevap bile verirdi. Hocası Hammad geldiğinde o sorulara verdiği
  cevapların çoğunu tasdik ederdi.
  Kufe'nin müftüsü olan hocası Hammad vefat edince, arkadaşları onun yerine oğlu
  İsmail'i geçirmek istediler. Fakat Hammad'ın oğlunun şiire, gece meclislerine,
  hikayeye düşkün olduğunu görünce, Ebu Hanife'nin ders vermesi hususunda ittifak
  ettiler. O da kabul etti.
  Ebu Hanife zühd ve takvasıyla, üstün zekasıyla kendini etrafındakilere kabul
  ettirdi. Zamanla şöhreti arttı, ashabı çoğaldı, mecliste en geniş halkaya sahip
  oldu.
  İmamı Azam'ın tedris faaliyetinde dikkat ettiği en önemli hususlardan biri de,
  talebeleriyle istişare yapmaktı. Onlarla istişare etmeksizin kendi başına bir
  içtihatta bulunmazdı. Müminler için nasihatta bulunurken katı davranmazdı.
  Talebesi Züfer'den nakledilen şu rivayet de onun sabit fikirli olmadığını ortaya
  koyması ve istişareye verdiği önem bakımından dikkat çekicidir. Züfer şöyle der:
  "Ebu Hanife'nin derslerine devam ederdik, Ebu Yusuf ve Muhammed ibnu Hasan da
  bizimle birlikte okurlardı. Biz Ebu Hanife'nin görüşlerini yazardık. Bir gün Ebu
  Hanife, Ebu Yusuf'a hitaben: "Ey Yakub vay haline! Benden her işittiğini yazma.
  Ben bugün böyle düşünüyorum. Yarın onu bırakabilirim. Yarınki görüşümü ertesi
  gün terk edebilirim" dedi." (İbnu Muin, Tarih, II. Cilt, sh. 607; Bağdadi,
  Tarih, XIII. Cilt, sh. 402)
  Yine onun: "Bu bizim söyleyebildiğimiz en güzel sözdür. Kim bizim sözümüzden
  daha doğru bir söz getirirse, o hakikate bizimkinden daha yakındır" dediği;
  "Senin bu verdiğin fetvalar doğruluğunda hiç şüphe olmayan hakikatler midir?"
  diye sorulunca da: "Bilmiyorum belki de yanlışlığında hiç şüphe olmayan
  yanlıştır" şeklinde karşılık verdiği nakledilmektedir. (Bağdadi, Tarih, XIII:
  Cilt, sh. 352)
  Bütün bunlar onun serbest fikirli ve uzak görüşlü bir şahsiyet olduğuna, verdiği
  hükümlerle de kimseyi ilzam etmediğine işaret etmektedir. Nitekim kendinin
  hocalarına, talebelerinin de kendine karşı zaman zaman muhalefet ederek aynı
  meselelerde farklı hükümler verdikleri nadir olmayan olaylardandır.
  Sünnet ve Hadis Konusundaki Tutumu
  İmamı Azam Ebu Hanife'nin hadis ve sünneti teşri kaynağı olarak kabul etme
  konusunda diğer imamlardan farkı yoktur. O şöyle der: "Resulullah (s.a.s.)'in
  üzerinde konuştuğu her şey, biz duyalım, duymayalım, başımız ve gözümüz
  üstündedir. Buna inandık ve bunun Resulullah (s.a.s.)'in söylediği gibi olduğuna
  şehadet ederiz." (Ebu Hanife, el-Alim, sh. 27)
  Ebu Hanife'nin istidlal kaynaklarını sayarken önce Allah'ın kitabına sonra
  Resulullah'ın sünnetine baktığı, sonra da sahabe kavlinden dilediğini tercih
  ettiği rivayet edilir. Kitap ve sünnette bulamadığı bir hususu son olarak sahabe
  kavillerinde araştırmakta, bunların dışındaki görüşleri bağlayıcı saymamaktadır.
  Ebu Hanife, hadise muhalefet ithamlarını bizzat kendisi reddetmiştir.
  Rivayetlere göre bir meselede kendisine hadise muhalefet ettiği bildirilince,
  dayandığı hadisi zikrederek: "Allah, Resulüne muhalefet edene lanet etsin. Allah
  onunla bize ikram etti, bizi onunla kurtardı" demiştir. (İbnu Abdilberr,
  el-İntika, sh. 144)
  Ebu Muti el-Belhi anlatıyor: "Bir gün Kufe camiinde Ebu Hanife'nin yanında
  oturuyordum. İçeriye Süfyanu's-Sevri, Mukatil ibnu Hayyan, Hammad ibnu Seleme,
  Caferu's-Sadık ve diğer alimler girdi. Ebu Hanife'yle konuşarak: "Bize
  ulaştığına göre, sen dinde çok kıyas yapıyormuşsun. Bu yüzden senin için
  endişeliyiz. Çünkü ilk kıyas yapan iblistir" dediler. Ebu Hanife onlarla Cuma
  sabahından öğle vaktine kadar münazara ederek görüşünü arz etti ve şöyle dedi:
  "Ben önce Allah'ın kitabıyla, sonra Resulünün sünnetiyle amel ederim. Daha sonra
  sahabenin üzerinde ittifak ettiği hükümleri, ihtilaf ettiği hükümlere takdim
  ederim. Ancak bundan sonra kıyas yaparım." Bunun üzerine hepsi kalkarak Ebu
  Hanife'nin elini öptüler ve: "Sen alimlerin efendisisin" dediler." (Şa'rani,
  Mizan, C. 1, sh. 53)
  Ebu Hanife'nin hadis ve sünnete bağlılığını bunların dışında da birçok rivayet
  teyit etmektedir.
  Sahabe Sözü ve Uygulaması Konusundaki Tutumu
  İmamı Azam Ebu Hanife, Kur'an ve sünnetten sonra sahabe kavlini bağlayıcı
  görüyor, fakat kendine bunlar arasında tercih yapma hakkı tanıyordu. Ebu Hanife
  bu tercihi bazen şahıslar arasında, bazen de rivayetler arasında yapıyordu. Ebu
  Mutı' el-Belhi ile Ebu Hanife arasında geçtiği rivayet edilen şu konuşma bu
  konuda dikkat çekicidir. Ebu Mutı' ona: "Şayet senin görüşün Ebu Bekir'inkine
  zıt düşerse ne yaparsın?" diye sordu. O da: "Bu takdirde onun görüşünü alıp
  kendi görüşümden vazgeçerim. Yine Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin görüşleri
  karşısında böyle yaparım. Ebu Hureyre, Enes ibnu Malik, Semure ibnu Cundeb hariç
  Hz. Peygamber'in bütün sahabilerinin görüşlerini kendi görüşlerime tercih
  ederim." (Şa'rani, Mizan, C. 1, sh. 53)
  Ebu Hanife'nin Ebu Hureyre'yle birlikte bazı sahabileri müstesna tutmuş olması,
  onlardan rivayet almadığı şeklinde anlaşılmamalıdır. Çünkü Ebu Hanife'nin Ebu
  Hureyre'den nakledilen hadislerle kıyası terk ettiği meşhurdur. Zaten kendi de
  bu sahabilerden nakledilen rivayetleri değil, onların kendi görüşlerini müstesna
  tutmaktadır.
  Beşeri Kanunlar ve Uygulayıcıları Karşısındaki Tavrı
  Siyasi yapıda İslam'ın gün geçtikçe daha geri planlara itilerek, yerine
  saltanatın getirdiği beşeri unsurların hakim kılınması, Emevi idaresinin
  özellikle son yıllarında zirveye ulaşır. Bu, İslam'ın insanı ilgilendiren bütün
  alanlarda esas ve tek ölçü olması gerektiği hakikatinin idrakinde olmamaktan
  başka bir şey değildi. Diğer bir ifadeyle Müslümanlıklarını her vesileyle
  vurgulayan yöneticiler, Allah'ın hükümlerine şartsız itaat anlamına gelen
  İslam'ın siyasi boyutunu ihlal edip, itaatlerini sadece kişisel bazı ibadetlere
  münhasır kılıyorlardı. Ancak, İslam'ı yegane ölçü olarak almadıkları
  yönetimlerini halk nezdinde meşrulaştırmak ve halkın itaatini kazanabilmek için
  alimleri araç olarak kullanma politikalarını sürdürüyorlardı. Şüphesiz bu
  politikaya kananlar ve sırf iyi niyetlerinden dolayı böyle bir oyuna alet
  edildiklerinin farkına varamayanlar olmuştu. Ancak bazı şahsiyetler, yönetim
  işinde geri plana itilen İslam'ı bütün muhtevasıyla ortaya koyup, onun
  gerektirdiği itaatin alanlarını her şeye rağmen ifade etmekten çekinmediler.
  Siyasi ve askeri güçlerine rağmen, yöneticiler bu şahsiyetlerin söz ve tavırları
  karşısında korkulu rüyalar gördüler. Hiçbir zaman sayıları kesin olarak ifade
  edilemeyecek kadar çok olan, ancak coğrafyanın ve zamanın değişimine bağlı
  olarak genellikle tek kalan bu şahsiyetler arasında İmamı Azam da vardı.
  Emevi ve Abbasi idarelerinin uygulamalarına bizzat tanık olan Ebu Hanife, zühd
  ve takvası sayesinde yönetimin maşası olmaktan kendini canı pahasına
  koruyabilmiş bir şahsiyettir. Kulların hakkını gözetmede kusur etmekten korktuğu
  için Emeviler kadar Abbasiler tarafından da ısrarlı şekilde teklif edilen
  kadılık görevini ve diğer şahsi menfaatlerin hepsini geri çevirmiştir.
  Ebu Hanife, içinde bulunduğu şartlarda resmi görev almanın İslam'ı temsil etme
  ve uygulamaya aktarma imkanı sağlayamayacağını iyi fark eder. Bu nedenle resmi
  görev almanın, meşru olmayan işlere maşa olmaya neden olacağı kanaatine varır.
  Bu düşüncesini de hiçbir yoruma mahal bırakmayacak şekilde ifade eder. Bu manada
  kendinden çok değerli hediyeler karşılığında bazı isteklerde bulunan sultanı
  kastederek şunları söyler: "Eğer benden Vasıt mescidinin kapılarını saymamı
  isteseydi, onu bile kabul etmezdim. O halde nasıl olur da bir adamı idam etmek
  için hüküm vermemi ister ve bu hükümle onun boynunu vurmasına vesile olurum. Ben
  böyle bir hükmü ihtiva eden kararın altını nasıl mühürlerim! Vallahi ben böyle
  bir işe ölünceye kadar giremem." (Mezhepler Tarihi, sh. 231)
  Devlet görevini kabul etmesi için değişik tekliflerle ve en önemlisi
  işkencelerle karşısına çıkanlara söylediği şu sözleri ise İslam'ı temsilinin
  önemli bir örneğidir: "Allah'a yemin ederim ki, bu işi kendi arzumla kabul etmiş
  olsam bile, yine de size istediğiniz anlamda yaranamayacağım. Nerede kaldı ki
  zorla, istemeye istemeye teklifinize muvafakat edeyim. Herhangi bir hususta
  vereceğim karar sizin arzularınızın hilafına olabilir. O zaman bana kızarsınız.
  Kızınca da beni Fırat nehrinde boğdurmak istersiniz. Boğulurum, fakat kararımı
  yine değiştirmem." (Hilafet ve Saltanat, sh. 368)
  Vefatı
  Ebu Hanife'nin ölüm tarihi belli olmakla beraber nasıl öldüğü veya öldürüldüğü
  hususunda bir ittifak yoktur. Ölüm tarihinin H. 150 olduğunda kaynaklar
  müttefiktir.
  Ebu Hanife'nin, halife Ebu Cafer el-Mansur'un kadılık teklifini kabul etmeyince
  kırbaçlandığı ve hapse atıldığı kaynaklarda zikredilmektedir. Fakat onun
  hapisteyken mi, yoksa hapisten çıktıktan sonra mı öldüğü ihtilaflıdır. Bazı
  kaynaklarda hapisteyken gördüğü aşırı işkenceler sonucu güçsüz düştüğü ve vefat
  ettiği bildirilmektedir. Ebu Hanife'nin hapisten çıktıktan sonra, zehirlenerek
  öldürüldüğü hususunda da rivayetler vardır. Hatib el-Bağdadi: "Sahih olan onun
  hapisteyken öldüğüdür" diyor. Bağdadi'den bir buçuk asır önce yaşamış,
  Ebu'l-Arab Muhammed ibnu Ahmed ibni Temim et-Temimi (Ö. 333), Kitabu'l-Mihen
  adlı eserinde, Ebu Hanife'nin zehirlenmesiyle ilgili şu bilgiyi verir: "Bana
  bildirildiğine göre, Ebu Hanife, Ebu Cafer el-Mansur'un talebi üzerine yanına
  gitti, içeri girdi. Mansur onun için zehirli bir süt hazırlatmıştı. Ebu Hanife
  yanına oturunca Mansur sütü getirterek içmesini istedi. Ebu Hanife yaşlılığından
  dolayı sütün midesine dokunacağını söyleyerek içmek istemedi. Mansur içmesi için
  ısrar etti. Ebu Hanife sütü içti, sonra izin almadan Mansur'un yanından kalktı.
  Mansur nereye gittiğini sorunca, Ebu Hanife: "Senin gönderdiğin yere" cevabını
  verdi ve oradan ayrıldı. Kısa bir zaman sonra o süt yüzünden zehirlenerek öldü."
  (Benzer bir rivayet Saymeri, sh. 93'de geçer) Bu değişik rivayetler yüzünden Ebu
  Hanife'nin ölüm sebebi konusunda kesin bir hüküm verilemiyor.
  Bütün teklif ve tehditlere rağmen, İslam'ı yönetim işlerinde geri plana iten bir
  yönetimin maşası olmaktan kaçınan bu büyük imam, yaşarken cahiliye karşısında
  yer aldığı gibi, vefatından sonra da bu görevini değişik bir tavırla yerine
  getirmeyi ihmal etmez. Her gün gördüğü işkencelerin hayatının sona ermesine yol
  açacağını anlayınca, sultanın gasbetmediği ve sahiplik iddiasında bulunmadığı
  bir yere defnedilmesini vasiyet eder. (Mezhepler Tarihi, sh. 236)
  Cenazesi vasiyeti üzerine Bağdat'ta Hayzunan kabristanının doğu tarafına
  defnedildi. Yirmi gün süreyle insanların, kabri başında namazını kılmaya devam
  ettikleri, bu arada halife Ebu Cafer el-Mansur'un da kabri başına gelip namazını
  kıldığı rivayet edilmektedir. (Saymeri, sh. 63)
  Eserleri
  İmamı Azam Ebu Hanife'nin, günümüze kadar ulaşabilmiş eserleri pek fazla
  değildir. Bunların bir kısmının da ona ait olup olmadığı ihtilaflıdır. Bununla
  beraber talebeleri Ebu Yusuf ve bilhassa İmam Muhammed'in telif ettiği eserler,
  fıkhını ve çeşitli konulardaki görüşlerini zamanımıza kadar ulaştırmıştır. Ebu
  Hanife'nin yaşadığı devirde yazdırma usulü yaygın olduğu için hocalar genellikle
  kendileri yazmaz, talebelerine yazdırırlardı. Bu yüzden kendine isnad edilen
  eserlerin sayısı fazla değildir. Bu eserlerin başlıcalarını şöyle
  sıralayabiliriz.
  1. el-Fıkhu'l-Ekber
  2. el-Fıkhu'l-Ebsat
  3. Osman el-Betti'ye Risale
  4. Osman el-Betti'ye diğer bir risale
  5. el-Vasıyye
  6. el-Vasıyye (oğlu Hammad'a)
  7. el-Vasıyye (talebesi Yusuf ibnu Halid es-Semiti'ye)
  8. el-Vasıyye (talebesi kadı Ebu Yusuf'a)
  9. Müsnedu Ebi Hanife (Ebu Yusuf'un rivayetiyle)