Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İBNU'L-KAYYİM EL-CEVZİYYE kimdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İBNU'L-KAYYİM EL-CEVZİYYE kimdir?

  Reklam
  İBNU'L-KAYYİM EL-CEVZİYYE kimdir? değerli alim hakkında bilgi


  Paylaş
  İBNU'L-KAYYİM EL-CEVZİYYE kimdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İBNU'L-KAYYİM EL-CEVZİYYE
  İsmi ve Soyu
  İbnu'l-Kayyim el-Cevziyye'nin adı Muhammed, künyesi Ebu Abdillah, lakabı
  Şemsuddin, unvanı Zür'i'dir. Babasının adı Ebubekir ibnu Eyyub'dur. Şam'da
  doğdu. Babası Cevziyye Medresesi'nin kayyımı olduğu için kendisi İbnu'l-Kayyim
  el-Cevziyye diye tanınmıştır.
  İlmi Tahsili ve Derecesi
  Öğrenim hayatına babasından aldığı derslerle başlayan İbnu'l-Kayyim, Mecduddin
  Ebu Bekir ibnu Muhammed et-Tunusi ve Muhammed ibnu Ebi'l-Feth el-Ba'lebeki'den
  Arap dili ve edebiyatı, Şafii alimi Safiyyuddin el-Hindi'den Kelam ve Usul,
  Mecduddin İsmail ibnu Muhammed el-Harrani ile Takıyuddin ibnu Teymiyye'den Fıkıh
  okudu. Fıkıhta asıl hocası İbnu Teymiyye olup onun birçok eserini bizzat
  kendisinden okuma imkanı buldu. İbnu'l-Kayyim birçok hocadan ders almış olsa da
  onun üzerinde en çok etkisi bulunan kişi 712 yılında Mısır'dan dönmesinden
  ölümüne kadar (728) sürekli beraber bulundu İbnu Teymiyye olmuştur. Hatta
  İbnu'l-Kayyim'in ilmi birikim ve şöhretini büyük ölçüde İbnu Teymiyye'ye borçlu
  olduğu söylenebilir. Gerçekten de bu ikisi örneği az rastlanan bir hoca-talebe
  ilişkisi sergilemişlerdir. İbnu'l-Kayyim, hemen her zaman hocası İbnu Teymiyye
  ile birlikte anılmakta ve ona olan aşırı sevgi ve bağlılığı özellikle
  belirtilmektedir. Bu bağlılık, hocasının eserlerini tehzib ve görüşlerini yayma
  konusundaki çabalarında ve yazdığı eserleri büyük çoğunlukla hocasının
  görüşlerini açıklamasına hasretmesinde açıkça görülmektedir.
  İbnu'l-Kayyim, salt bir taklitçi olmayıp delile göre davranmayı ilke edinmekle
  beraber hocası gibi genelde Hanbeli mezhebinin usul anlayışı çerçevesinde
  hareket etmiş, özel olarak da İbnu Teymiyye'nin görüşleri doğrultusunda tavır
  sergilemiştir. Bunun için İbnu Teymiyye ile birlikte Selefiye ekolünün
  bayraktarı kabul edilmiştir.
  Yeni Hanbelilik veya Selefilik diye adlandırılan akımın önde gelen ismi olması
  dolayısıyla İbnu Teymiyye'nin Memlük idarecilerinden gördüğü baskılar büyük
  oranda talebesi İbnu'l-Kayyim için de söz konusudur. Gerek İbnu Teymiyye'yle
  bulunması gerekse bazı görüşleri sebebiyle yöneticilerle arasının pek iyi
  olmaması sebebiyle İbnu'l-Kayyim, biri Hz. İbrahim (a.s.)'ın kabrini ziyaret
  etmek amacıyla yolculuk yapılmasına karşı çıkması yüzünden olmak üzere birkaç
  defa hapsedilmiştir. Hicri 726 yılında İbnu Teymiyye ile birlikte Dımeşk
  kalesine hapsedilmiş, muhtemelen İbnu Teymiyye kadar tehlikeli görülmediği için
  hocasının ölümünden sonra serbest bırakılmıştır.
  Hafız İbnu Receb onun ilmi derecesi hakkında şunları söyler: "O bütün İslami
  bilgilerde yetenekliydi. Fakat Tefsir kolunda onun bir benzeri yoktu.
  Usulu'd-Din konusunda da en yetkili kişilerdendi. Hadis, Hadis-Fıkıh ve hüküm
  çıkarmadaki inceliklerde ona denk biri göze çarpmıyordu. Fıkıh, Usul-i Fıkıh,
  Arapça ve Kelam ilminde de üstün bir seviyeye ulaşmıştı. Tarikat ilmine ve
  tasavvuf ehli kişilerin işaret ve inceliklerine de haylice vakıftı. Ben, Kur'an
  ve sünnetin ne demek olduğunu, inceliklerini ve iman gerçeklerini ondan daha iyi
  bilen birini görmedim. O kusursuz, günahsız değildi. Ama ben bu özelliklere
  sahip onun gibi birini görmedim."
  Allame Zehebi (öl.748) de şöyle der: "İbnu'l-Kayyim, hadis metinlerini ve hadis
  ricalini bilmeye çok ilgi duyar, bunlarla çok daha fazla ilgilenirdi. Fıkıh
  incelemeleriyle de çok meşgul olurdu. Çok geniş ve detaylı bir şekilde yazarak
  Arapça dilbilgisini öğrenmekte, Fıkıh ve Hadis usulünde çok maharetliydi."
  İlmi Faaliyeti ve Metodu
  İbnu'l-Kayyim, İbnu Teymiyye'nin başlattığı ıslah çabasına katkı sağlamayı, bu
  çabayı devam ettirmeyi hedeflemiştir. Adalet ve toplum yararı temeline dayalı
  dini ve içtimai ıslah projesi sayılabilecek bu çabanın esasını selefin yöntemi
  olarak gördüğü Kitap ve sünnetin hakemliğine baş vurma, şeriatın ruhunu anlama,
  toplumsal olguları bu bağlamda dikkate alıp değerlendirme ve buna bağlı olarak
  taklidin yol açtığı fikri donuklukla mücadele etme oluşturmaktadır. Bu noktada
  İbnu'l-Kayyim özellikle akidenin selef mezhebine dönülmek suretiyle ıslahı,
  taklide karşı fikir hürriyetinin hakim kılınması, dini oyuncak haline
  getirenlerin uydurdukları hilelerle mücadele ve şeriatın ruhunu anlama gibi
  hususlar üzerinde durmuştur.
  İbnu'l-Kayyim'in yönteminin genel çizgileri "orta yol üzere olma",
  "gelenekçilik" ve "anlamcılık" olarak ifade edilebilir. Onun orta yolcu
  tutumunun sonuçları itikad, usul ve fürua dair görüşlerinde açıkça
  görülmektedir. Bu anlayışı İslam dinini diğer dinler arasında ve Ehli Sünnet'i
  diğer mezhepler arasında konumlandırırken de göstermiştir. Ona göre Müslümanlar
  diğer din mensupları arasında ortada oldukları gibi, Ehli Sünnet de diğer
  mezhepler arasında ortadadır.
  İbnu'l-Kayyim, bir ıslah iddiasıyla yola çıktığı için onun fetvalarında
  toplumsal bozulma noktalarını, döneminde ortaya çıkan bidat ve hurafeleri tespit
  etme imkanı bulunabilir. Bu tavır onun aynı zamanda selefi tutum ve yönteminin
  de tabii sonucudur. Nitekim kabir ziyaretinin esasen meşru olduğu kanaatini
  taşımakla beraber özellikle bazı salih kişilerin kabrini ziyaret amacıyla yola
  çıkılmasını caiz görmez.
  İbadet ve Takvası
  Hafız ibnu Receb anlatıyor: "O, çok ibadet eden ve gecelerini çok uyanık geçiren
  biriydi. Namazları uzun ve huzur dolu olurdu. Her zaman zikreden, çalışan,
  uğraşan biriydi. Onda Allah sevgisinin bir coşkusu ve cezbesi, kulluğun özel bir
  hali vardı. Yüzünde ilahi huzura yönelme, yoksulluk, acizlik ve boynu büküklüğün
  nuru görünürdü. Bu hal içinde ben onu başkasına benzemeyen bir insan olarak
  gördüm. Birçok kez hacc yaptı. Bir süre Mekke'de kaldı. Mekkeliler onun çok
  ibadet edişinin ve çok tavaf edişinin insanı hayrete düşüren hallerini
  anlatmaktadırlar."
  Allame İbnu Kesir (öl. 774) de kendi tarih kitabında şöyle yazıyor: "Hafız
  İbnu'l-Kayyim çok sevimli bir insandı. Ne kimseye hased eder, ne eziyet eder, ne
  bir kimsenin ayıbını ortaya çıkarır, ne de bir kimsede kusur arardı. Ben onun en
  yakın arkadaşı ve sevdiği biriydim. Bizim zamanımızda dünyada ondan daha fazla
  ibadet eden ve daha çok nafile ibadet yapan biri var mıydı bilmiyorum? Namazını
  uzun uzun kılar, rüku ve secdelerini çok uzatırdı. Bazı kereler dostları ona
  kızarlardı ama o bunu terk etmezdi. Sözün kısası şu ki o, genel olarak bütün
  yönleriyle kendisine benzer kimse az olan biriydi."
  Vefatı
  Hicri 13 Recep 751 (16 Eylül 1350)'de Çarşamba gecesi vefat etti. Bir gün sonra
  öğle namazını müteakip Cami-i Kebir'de cenaze namazı kılındı ve Babu's-Sag'li
  mezarlığına defnedildi. Allah rahmet eylesin ve derecesini yükseltsin.
  Eserleri
  Herhangi bir ilimde otorite sayılmasa da Kelam, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Usul-i
  Fıkıh'ta derinleşmiş olan İbnu'l-Kayyim'in kaynaklarda 100'e yakın eserinin adı
  geçmekte olup bunların önemli bir kısmı gerek onun ilginç kişiliğini, gerekse
  Hanbeli mezhebinin tarihi birikimini gün ışığına çıkarma yönünden çağımızdaki
  insanların istifadesine sunulmuştur.
  Onun eserleri metotlu oluş ve tertipli yazılış bakımından hocası Hafız İbnu
  Teymiyye'nin eserlerinden daha üstündür. Bunun dışında onun kitaplarında
  tasavvuf tatlılığı, akıcı ifade ve insan ruhuna işleyicilik daha çok
  bulunmaktadır. Herhalde bu onun tabiatının ve ruhi yapısının bir sonucudur. Onun
  ruhi yapısında celalden (otorite) çok cemal (hoşgörü) vardır.
  Eserlerinin çok olması nedeniyle hepsinin ismini zikretmemiz mümkün değildir.
  Ancak her ilmi disiplinde önemli olanların isimlerini zikretmekle yetineceğiz.
  Akaid:
  -el-Kasidetu'n-Nuniyye: Ehli Sünnet akaidine ait 3000 beyit içermektedir.
  -er-Ruh: Ağırlıklı olarak rüya, ölümle kıyamet arasındaki süre, kabir hayatı ve
  ruh konusunu ele alır.
  -Hidayetu'l-Hayara
  Ahlak ve Tasavvuf:
  -Medaricu's-Salikin
  -Ravzatu'l-Muvakkiin 'an Rabbi'l-Alemin
  -Ahkamu ehli'z-Zimme ve'l-Fürusiyye
  -Hükmü Tariki's-Salat
  Tefsir:
  -et-Tibyan fi Aksami'l-Kur'an
  -Esmau'l-Kur'an
  -Tefsiru'l-Fatiha
  -Tefsiru'l-Muavvezeteyn
  Hadis:
  -Tehzibu Sünen-i Ebi Davud
  -el-Menaru'l-Münif
  Zadu'l-Mead:
  Hz. Peygamber (s.a.s.)'in hayatı, günlük yaşayışı ve uygulamalarından çıkarılan
  dini, ahlaki, hukuki vb. hükümlerinin yer aldığı ansiklopedik mahiyette bir
  eserdir. Eser, Siyer, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf ve ihsan kitabıdır. Amel ve
  ıslah bakımından İhyau Ulumi'd-Din'den sonra belki de böyle çok yönlü bir kitap
  yazılmamıştır.
  Kaynaklar:
  1.İslam Ansiklopedisi, TDV, C. 20, sh. 109-117
  2.en-Nedvi, İslam Önderleri Tarihi, C. 2, sh. 425