Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İBN-İ ÂBİDÎN kimdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İBN-İ ÂBİDÎN kimdir?

  Reklam
  İBN-İ ÂBİDÎN kimdir? Hayatı hakkında bilgiler edinmek istiyorum.


  Paylaş
  İBN-İ ÂBİDÎN kimdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İBN-İ ÂBİDÎN ( 1784 - 1836m. )

  Evliyalar Ansiklopedisi

  Şam'da yetişen âlimlerin en büyüklerinden, velî. Osmanlıların en meşhûr
  fıkıh âlimlerinden olan İbn-i Âbidîn'in ismi, Seyyid Muhammed Emîn bin
  Ömer bin Abdülazîz'dir. 1784 (H.1198) senesinde Şam'da doğdu. Mevlânâ
  Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin sohbeti ile şereflenerek kemâle geldi.

  İbn-i Âbidîn, küçük yaşta Kur'ân-ı kerîmi ezberledi. Bir müddet babası ile
  birlikte ticâretle meşgûl oldu. Bu sırada bir taraftan da Kur'ân-ı kerîmi
  okumaya devâm ediyordu. Bir gün dükkânlarının önünde Kur'ân-ı kerîm
  okurken, oradan geçen biri; "Burada bu şekilde Kur'ân-ı kerîm okuman uygun
  değildir. Hem okumanı düzelt." dedi. Bunun üzerine babasından izin alarak,
  o zaman Şam'daki meşhûr kırâat âlimlerinden Şeyh-ül-Kurrâ
  Saîd-ül-Hamevî'ye gitti. Ondan tecvîd ilmine dâir Meydâniyye, Cezeriyye ve
  Şâtibiyye kitaplarını okudu ve ezberledi. Kur'ân-ı kerîmin doğru ve tam
  okunmasını bildiren kırâat ilmini iyice öğrendikten sonra, sarf, nahiv ve
  Şâfiî fıkhını öğrendi. Bu ilimlere dâir ana metinleri de ezberledi.Bundan
  sonra, o zamânın en meşhûr âlimlerinden olan Seyyid Muhammed Şâkir
  Sâlimî'nin derslerine devâm etti. Fen ve sosyal ilimlerin, yanısıra,
  tefsîr, hadîs ve fıkıh ilimlerini de öğrendi. Hocası Mevlânâ Hâlid-i
  Bağdâdî'nin tavsiyesi üzerine, Hanefî mezhebine geçti. Daha on yedi
  yaşındayken, fıkıh kitapları üzerine hâşiye ve şerhlerle açıklama ve
  îzâhlar yaptı. Kıymetli eserler yazmaya başladı.Hadîs ilminde de, Şam'da
  bulunan muhaddis Kuzberî'den icâzet, diploma aldı. İlimde o kadar yükseldi
  ki, daha hocaları hayattayken büyük bir şöhrete kavuştu.

  İbn-i Âbidîn, zâhir ilimlerini öğrendikten sonra, kelâm ve tasavvuf
  ilimlerini de zamânın en büyük âlimi ve tasavvuf ehli, Mevlânâ Hâlid-i
  Bağdâdî'den öğrendi. Onun sohbeti ile şereflenerek kemâle geldi. İbn-i
  Âbidîn'in ilimdeki üstün derecesini, ahlâkını ve hizmetlerini oğlu
  Alâeddîn Muhammed şöyle anlattı: "Babam uzun boylu, heybetli ve vakârlı
  idi. Yüzünde nûr parlardı. Vaktini, devamlı, ilim öğretmek ve talebe
  yetiştirmekle, ibâdet ve tâatla geçirirdi. Geceleri devamlı kitap yazar,
  az uyurdu. Gündüzleri ders okutur ve sorulan sorulara cevap (fetvâ)
  verirdi. Ramazanda her gece hatim okur ve göz yaşı dökerdi. İnsanlara
  faydalı olmak husûsunda çok titiz davranır, hiç abdestsiz durmaz ve
  vaktini boşa geçirmezdi."

  İbn-i Âbidîn hazretlerinin dîne uymaktaki hâlleri meşhûrdur. Haram, mekruh
  ve şüphelilerden kesinlikle uzak durur, mübahları çok az kullanır,
  ibâdetlerinde sünnetlere, müstehaplara, edeplere uymakta son derece titiz
  davranırdı. Beş vakit namazda, tahiyyâtı okurken, Resûlullah efendimizi
  baş gözü ile görürdü. Göremediği zaman o namazı yeniden kılardı.

  Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî'nin kıymetli talebelerinden olan İbn-i Âbidîn,
  ondan ders aldığı sıralarda, bir gece rüyâda Resûlullah efendimizin üçüncü
  halîfesi hazret-i Osman'ın vefât ettiğini ve Câmi-i Emevî'de namazını
  kendisinin kıldırdığını gördü. Sabahleyin derse gidip Mevlânâ Hâlid-i
  Bağdâdî hazretlerine bu rüyâyı olduğu gibi anlatınca, o da; "Senin rüyânın
  tâbiri, Allahü teâlâ bilir ki şöyledir: "Ben yakında vefât ederim, sen
  benim cenâze namazımı Câmi-i Emevî'de kıldırırsın. Çünkü ben, hazret-i
  Osman'ın torunlarındanım." buyurdu. Aradan birkaç gün geçince Mevlânâ
  Hâlid-i Bağdâdî tâûn, vebâ hastalığından şehîd olarak vefât etti. Namazını
  İbn-i Âbidîn kıldırdı.

  İbn-i Âbidîn hazretleri, fakirlere pekçok sadaka verir, akrabâsını ziyâret
  eder, annesine, babasına çok iyilik ve hürmet ederdi.

  Onun meclisinde boş söz konuşulmazdı. Şam'da ve diğer şehirlerdeki şer'î
  mahkemelerde ihtilaflı hüküm verilse, derhal ona mürâcaat olunarak
  düzeltilirdi. En mühim ve zor meseleler ona sorulurdu. İhtilaflı bir şey
  hakkında ona mürâcaat edilmeden hüküm verilmezdi. İlim kitapları üzerine
  kendi güzel yazısıyla öyle açıklamalar kordu ki, böylece en zor meseleler
  kolaylıkla anlaşılırdı. Kendisine sorulan sorulara verdiği cevapları güzel
  bir üslupla yazardı. Birçok talebe yetiştirip icâzet, diploma vermiştir.

  İbn-i Âbidîn, fıkıh âlimlerinin yedinci tabakasındandır. Yâni önceki
  tabakalarda bulunan fıkıh âlimlerinden doğru olarak nakil yapanlar
  derecesindedir.

  İbn-i Âbidîn, 1836 (H.1252) senesinde elli dört yaşında Şam'da vefât etti.
  Vefât haberini duyan müslümanlar, böyle büyük bir âlimi kaybetmelerinden
  dolayı çok üzülüp göz yaşı döktüler. Cenâzesine gelenler görülmemiş bir
  kalabalık teşkil etti. Cenâze namazı Sinân Paşa Câmiinde kılındıktan
  sonra, Şam'da "Bâb-üs-sagîr" denilen yerdeki kabristana götürüldü.
  Vefâtından yirmi gün önce, hocalarının ve büyük zâtların kabirlerinin
  yanında kendisi için kazdırmış olduğu kabre defnedildi.

  İbn-i Abidîn'in en meşhûr eseri Redd-ül-Muhtâr'dır. Bilhassa bu eseriyle
  tanınmıştır. Bu kitabı, Dürr-ül-Muhtâr kitabına yaptığı beş ciltlik
  hâşiyesidir. Dürr-ül-Muhtar'a haşiye yazarken önce Vakıf bahsinden
  başlamış, daha sonra başa dönmüştür. Önceki yazdıklarını temize çekmeden
  vefât edince bu kısımlar oğlu Alâeddîn tarafından temize çekilmiştir.
  Kitap, İbn-i Âbidîn ismiyle meşhûr olmuştur. Bu eseri Hanefî mezhebindeki
  fıkıh kitaplarının en kıymetlisi ve en faydalısıdır. Fukahâ (fıkıh
  âlimleri) tarafından, üzerinde söz edilmiş her meselenin hülâsası, bütün
  İslâm âlimlerinin kabûl ve takdir ettiği bir şekilde bu kitapta
  toplanmıştır. Hanefî mezhebinde kendi zamânına kadar yazılmış fıkıh
  kitaplarının sanki bir özetidir. Bu kitaba kendi oğlu tarafından
  Kurret-ül-Uyûn-il-Ahyâr adında bir tekmile yazılmıştır. Şam âlimlerinden
  Ahmed Mehdî Hıdır da, İbn-i Âbidîn kitabının bir fihristini hazırladı ve
  1962'de basıldı. Bundan başka; Tefsîr-ül-Beydâvî Hâşiyesi, El-İbâne,
  El-Ukûd-üd-Dürriyye, İthâf-üz-Zekî, Bugyet-ül-Menâsik, Tahrîr-ül-İbâre,
  Tahrîr-ün-Nükûl, Şifâ-ül- Alîl, Ukûd-ül-Le'âlî, İcâbet-ül-Gavs,
  Sell-ül-Hisâm-il-Hindî li Nusreti Mevlânâ Hâlid en-Nakşibendî,
  Nesemât-ül-Eshâr.

  Dört mezhebin inceliklerine vâkıf, derin âlim, kâmil velî Seyyid
  Abdülhakîm Efendi; "Hanefî mezhebindeki fıkıh kitaplarının en kıymetlisi,
  en faydalısı İbn-i Âbidîn'dir. Her sözü delîl, her hükmü senettir..."
  buyurdu.

  İbn-i Âbidîn, buyurdu ki:

  "Âdem aleyhisselâmdan beri, her dinde bir vakit namaz vardı. Hepsinin
  kıldığı, bir araya toplanarak bize farz edildi. Namaz kılmak, îmânın şartı
  değil ise de, namazın farz olduğuna inanmak, îmânın şartıdır. Namaz, duâ
  demektir. Dînin emrettiği, bildiğimiz ibâdete, namaz "salat" ismi
  verilmiştir. Mükellef olan yâni âkil ve bâliğ olan her müslümanın, her gün
  beş vakit namazı kılması "Farz-ı ayn"dır. Farz olduğu, Kur'ân-ı kerîmde ve
  hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiştir. Mîrâc gecesinde, beş vakit namaz
  emrolundu. Mîrâc, hicretten bir yıl önce, Receb ayının yirmi yedinci
  gecesinde vukû buldu. Mîrâcdan önce, yalnız sabah ve ikindi namazı vardı."

  "Kur'ân-ı kerîm, Kadir gecesinde inmeğe başlamış ve hepsinin inmesi yirmi
  üç sene sürmüştür. Tevrât, İncil ve bütün kitaplar ve sahifeler ise, hepsi
  birden, bir defâda inmişti. Hepsi, insan sözüne benziyordu ve lafzları
  mûcize değildi. Onun için çabuk bozuldu, değiştirildiler. Kur'ân-ı kerîm
  ise, Muhammed aleyhisselâmın mûcizelerinin de en büyüğüdür ve insan sözüne
  benzememektedir."

  YAPTIĞINIZ HİZMET

  Hocası Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî'nin kendisine yazdığı bir mektup
  aşağıdadır.

  "Her sözü sened olan büyük âlim Mevlânâ Muhammed Emîn Âbidîn'e en güzel
  duâlarımı ve en latîf medhlerimi bildiririm.

  Sizinle görüşüp buluşma arzumuz çoğaldı. Size olan muhabbet ateşimiz
  arttı. Şeyh İsmâil Enârânî'nin sizden tarafa gitmesini vesîle ederek bu
  mektubu yazıyorum. Yazdığınız pek kıymetli eserlerle İslâm âlemine
  yaptığınız büyük hizmet için, pekçok duâlara mazhar oldunuz

  Siz de bizim hâlimizi sorarsanız, sevdiklerimizden uzak kalmamızın acısı
  içindeyiz. Allahü teâlâdan dileğimiz, sizin de öyle olmanızdır.
  Hâllerinizi bize bildirmeyi ihmâl etmeyiniz. Allahü teâlânın izniyle, her
  sıkıntınızda bütün gücümüzle size yardım edeceğiz.

  Selâm eder, bütün kalbim ve rûhumla yanınızda olduğumu bildiririm."

  1) Rehber Ansiklopedisi; c.8, s.23

  2) Tabakât-ül-Usûliyyin; c.3, s.147

  3) Sefînet-ül-Evliyâ; c.4, s.133

  4) Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; (49. Baskı) s.1088

  5) Fâideli Bilgiler; (6. Baskı) s.125

  6) Redd-ül-Muhtâr

  7) Kurretü Uyûn-il-Ahyâr; s.3

  8) İslâm ÂlimleriAnsiklopedisi; c.18, s.45