Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Evliyalardan EVZÂÎ kimdir?hayatım hakkında bilgi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Evliyalardan EVZÂÎ kimdir?hayatım hakkında bilgi

  Reklam
  Evliyalardan EVZÂÎ kimdir?hayatım hakkında bilgi


  Paylaş
  Evliyalardan EVZÂÎ kimdir?hayatım hakkında bilgi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  EVZÂÎ ( 707 - 774m. )

  Evliyalar Ansiklopedisi

  Tebe-i tâbiînden meşhur fıkıh âlimi ve velîlerden. İsmi, Abdurrahmân
  bin Amr bin Muhammed'dir. Künyesi Ebû Amr'dır. 707 (H.88) senesinde
  Ba'lebek'te doğdu. Şam'da yerleşip orada yaşadı. 774 (H.157)'te Beyrut'ta
  vefât etti. Zamânın bir tânesi, asrının ilimde önderi idi. Ömrünün
  sonlarına doğru Beyrut'a gitti. Orada kendisine kâdılık teklif edilince
  kabul etmeyip, talebelere ders vermekle meşgul oldu. Vefât ettiğinde
  birisi ilim sâhibi bir kimseye gidip; "Dün gece rüyâmda, Mağrib tarafından
  çıkıp, göğe doğru yükselen ve sonunda gökte kaybolan bir demet fesleğen
  gördüm." dedi. Rüyâyı yorumlayan zât; "Rüyân doğrudur. Evzâî hazretleri
  vefât etti." dedi. Araştırdıklarında, o gece Evzâî hazretlerinin vefât
  ettiğini öğrendiler.

  Evzâî, Yemen'de bir yer veya Şam'ın Feradız kapısı dışında bir köydü.
  Yemen'de bir kabîlenin adı olduğu da söylenmiştir. Oraya bir ara gitmişti.
  Onun için bu ismi aldı. Edebiyatta, yazı ve güzel konuşmada çok
  kâbiliyetli olup, herkes tarafından beğenilir, takdir edilirdi. Sâlih bin
  Yahyâ, Beyrut Târihi kitabında; "Evzâî'nin (r.aleyh) Şam'da çok îtibârı
  vardı. Hattâ idârecilerden daha fazla hürmet ve îtibâr görüyordu. Onun
  fıkha dâir Sünen ve Mes'eleler adında eserleri vardır. Kendisine yetmiş
  bin mesele sorulup hepsine cevap verdiği söylenir. Hakem bin Hişâm
  zamânına kadar, Endülüs'te, fetvâlar onun ictihâdı üzerine verilmiştir."
  Velîd bin Müslim; "İbâdet konusunda ondan daha çok ictihâd eden birini
  görmedim." demektedir.

  Şam ve Magrib (Fas, Tunus, Cezâyir) halkı, Mâlikî mezhebine mensûb
  olmadan önce Evzâî hazretlerinin mezhebinde idiler. Mezhebi, Endülüs'e
  Emevîler'le girmiştir. Mensupları kalmadığı için mezhebi daha sonra
  unutuldu. Mezhebinin kayboluşu hicrî üçüncü asrın ortalarına rastlar.

  Atâ bin Ebî Kesir, Zührî, Muhammed bin İbrâhîm et-Teymî'den hadîs
  bildirdi. Şû'be, İbn-i Mübârek, Yahyâ bin Hamza, Yahyâ el-Kettan, Ebû Âsım
  ve başkaları da ondan hadîs nakletmişlerdir.

  Zamânının en büyük âlimi ve en fazîletlisi idi. Zühd ve takvâsı pek çok
  idi. Dünyâya düşkün olmayıp haramlardan çok sakınırdı. İbâdet etme
  konusunda çok gayretli idi. Gecelerini, namaz kılmak, Kur'ân-ı kerîm
  okumak ve ağlamakla geçirdiği bildirilir.

  Ümeyye bin Yezîd bin Ebî Osman; "Evzâî, ibâdeti, verâyı, haramlardan
  sakınmayı, hakkı ve doğruyu söyleme özelliklerini kendisinde toplamıştı"
  der. İbn-i Sa'd da onun için, "İlmi geniş, fıkıh bilgisi pek çok, fazla
  hadîs bilen, seçkin ve fazîletli, hadîs ilminde sika, güvenilir bir
  âlimdir." demiştir. Ebû İshâk Fezârî şöyle demiştir: "Eğer bana seçme izni
  verselerdi, bu ümmet için Evzâî'nin mezhebini seçerdim. Çünkü, o her
  yönüyle yetişmiş derin bir âlimdir. O zamanki insanlar bir güçlükle
  karşılaştıkları zaman, ona koşarlardı." Muhammed bin Aclan da; "İnsanlara
  ondan daha çok nasîhat eden birini bilmiyorum". Halîfe Mansûr, Evzâî
  hazretlerine çok hürmet eder, onun nasîhatlarına kulak verirdi. Beşir bin
  Velîd der ki: "Evzâî'yi gördüm, huşû'dan dolayı gözleri görmeyen biri gibi
  idi."

  Velid bin Mezîd, "Annesinin himâyesinde fakir bir yetim olarak büyüdü,
  terbiye gördü. O kadar edebliydi ki, sultanlar bile onda bulunan terbiye
  ile çocuklarını terbiye etmekten âcizdiler. Ondan boş bir söz işitmedim. O
  konuştuğunda, mutlaka dinleyenin ihtiyâcı ve ona gerekli şeyleri söylerdi.
  Kahkaha ile güldüğünü hiç görmedim. O, âhireti anlatmaya başlayınca ondan
  başka orada ağlamayan kalmazdı." demiştir.

  Evzâî bir gün İbrâhim Edhem ile karşılaştı. Omuzunda bir mikdâr odun
  taşıyordu. "Yâ İbrâhim! Bu yaptığın nedir? Dostların senin ihtiyâcını
  temin ederler." deyince; "Böyle söyleme. Zîrâ helâl kazanç uğruna
  zorluklara katlanan kimseye Cennet vâcib olur, diye duyduğum için, kendi
  nafakamı kendim temin etmeye çalışıyorum." dedi.

  İmâm-ı Evzâî'nin hayâtı ve menkıbeleri Mehâsin-ül-Mesâî fî
  Menâkıb-il-Ebû Amr Evzâî adlı kitapta anlatılmıştır.

  Evzâî hazretleri buyurdular ki:

  "Allahü teâlâ bir kavim için kötülük dilerse, onlara mücâdele kapısını
  açar, onları iş yapmaktan alıkoyar". Çoğu zaman kendi kendine; "Seni
  yaratan ne kadar yüce! Yağa benzer bir şey vermiş onunla görürsün. Kemikle
  işitirsin. Bir et parçası ile konuşursun." derdi.

  "Kul, dünyâdaki her ânından kıyâmette hesâb ve sorguya çekilecek. Hem de
  gün gün, saat saat. Bu durumda, Allahü teâlâyı anmadığı bir an karşısına
  çıkınca, pişman olur ve kendini parçalamak ister."

  "Bizim, hayatlarına yetiştiğimiz insanlar şöyleydi: Gece uykusundan en
  erken uyanırlar, sabah namazını vaktinde kılarlar, sonra bir müddet âhiret
  işlerini, âkıbetlerinin (sonlarının) ne olacağını düşünürlerdi. Bundan
  sonra kendilerini fıkıh (dînî bilgileri) öğrenmeye ve Kur'ân-ı kerîm
  okumaya verirlerdi."

  "Bir din kardeşiyle karşılaşmak, maldan ve çoluk çocuktan daha hayırlıdır
  (iyidir)."

  "Halkın bize verdiği her şeyi kabûl etseydik kıymetimiz kalmazdı."

  "Resûlullah'tan sana bir hadîs-i şerîf ulaştığı zaman, ondan başkasını
  söyleme, onu değiştirme. Çünkü, Resûlullah efendimiz Allahü teâlâdan
  aldığını bildirmektedir."

  "Eshâb-ı kirâmda şu beş haslet (özellik) vardı: Cemâate devam,
  Resûlullah'ın sünnetine uymak, câmi yapmak, Kur'ân-ı kerîm okumak ve cihâd
  (İslâmiyeti yaymak) etmek."

  "İbâdet maksadı dışında fıkıh öğrenenlere, şüphelilerle, haramları helâl
  göstermeye uğraşanlara yazıklar olsun."

  Namazda huşûnun nasıl olacağını sordukları zaman, Evzâî hazretleri şöyle
  cevap verdi: "Gözleri aşağı düşürüp, önüne bakmak, yanlarını kabartıp,
  şişirmeyip alçaltmak ve bir de kalb yumuşaklığı, yâni üzüntülü bir
  vaziyette durmak. Gösteriş olunca huşû gider."

  Misâfire ikrâmın ne olduğunu soranlara, Evzâî hazretleri; "Güler yüz ve
  tatlı dildir." diye cevap verdi. Evzâî hazretleri, Ömer bin Abdülazîz'in
  kendisine yazdığı bir mektuptan şöyle bildirir: "Ölümü çok hatırlıyan
  kimse dünyâya rağbet etmez. Ağzından çıkan her sözün hesâba çekileceğini
  bilen az konuşur ve ancak lüzumlu sözleri söyler."

  Yine buyurdu ki: "Süleymân aleyhisselâm oğluna; "Ey oğlum! Allahü teâlâdan
  kork! Çünkü Allahü teâlâdan korkmak, her şeyi yener." "Mümin az konuşur,
  çok iş yapar. Münâfık, çok konuşur, az iş yapar."

  "Sünnete uymakta sabırlı ol. Daha önce yaşamış olan büyüklerin durduğu
  yerde dur. Söylediklerini söyle, sakındıklarından sen de sakın. Onların
  yoluna gir. Îmân sözle, söz amelle, bunların üçü(îmân-söz-amel) ise ancak
  Peygamberimizin bildirdiklerine uygun ise doğrudur. Büyüklerimiz, îmânı
  amelden, ameli de îmândan ayırmazlardı. Îmân bunların hepsini içine alan
  bir isimdir. Amel de îmânı doğrular. Kim diliyle inandığını söyler, fakat,
  kalbiyle inanmaz, ameliyle de inancını ve sözünü doğrulamazsa, onun îmânı
  kabûl edilmez. Âhirette zarara uğrıyanlardan olur."

  ŞÜKREDİCİ OLMAYAYIM MI?

  İmâm-ı Evzâî, Halîfe Câfer'e buyurdu ki: Cebrâil aleyhisselâm bir gün
  Peygamber efendimize gelmişti. Resûlullah efendimiz, Cebrâil'e; "Yâ
  Cebrâil! Bana Cehennem'i anlat." buyurdu. Cebrâil de; "Allahü teâlâ
  Cehennem'e emretti. Bin sene iyice kırmızılaşıncaya kadar yandı. Bundan
  sonra bin sene daha yandı. Sapsarı oldu. Bin sene daha yanıp, simsiyah
  oldu. Onun için Cehennem koyu ve siyahtır. Alevleri ve parçaları parlamaz;
  seni Peygamber olarak gönderen Allahü teâlâya yemin ederim ki, Cehennem
  elbiselerinden birisi, dünyâdakilere gösterilmiş olsaydı, hepsi ölürlerdi.
  Eğer, Cehennem'in içecek kovalarından bir tânesi, dünyâ suyuna dökülmüş
  olsaydı, ondan tadan herkes ölürdü. Eğer, Allahü teâlânın bildirdiği
  zincirden bir arşın, dünyâdaki dağlar üzerine konulsaydı, bütün dağlar
  erirdi. Bir kimse Cehennem'e girip, çıksaydı, yeryüzündekiler onun
  kokusundan ölürlerdi." dedi. Bunun üzerine Peygamber efendimiz ağladılar.
  Resûlullah efendimiz ağlayınca, Cebrâil aleyhisselâm da ağladı ve; "Yâ
  Muhammed! Sen de mi ağlıyorsun, halbuki Allahü teâlâ seni günahdan
  muhâfaza eyledi." deyince, Resûlullah efendimiz; "Allahü teâlâya şükredici
  bir kul olmayayım mı?" buyurdu. Resûlullah efendimiz ile Cebrâil
  aleyhisselâm ağlarlar iken, gökten bir ses; "Ya Muhammed, yâ Cebrâil!
  Şüphesiz Allahü teâla sizi, günâh işlemiyecek şekilde yarattı. Onun için,
  yâ Muhammed! Allahü teâlâ seni bütün peygamberlerden üstün kıldı. Yâ
  Cebrâil! Seni bütün gök meleklerinden üstün kıldı." dedi.

  "Ey müminlerin emîri! En üstün şey takvâdır. Çünkü, kim, Allahü teâlâya
  itâat için şeref isterse, Allahü teâlâ onu yükseltir. Kim de şerefi günâh
  işlemek için isterse, Allahü teâlâ onu alçaltır." Halîfenin yanından
  ayrılırken, halîfe ona hediyeler vermek istedi. Fakat kabûl etmedi ve;
  "Benim ona ihtiyâcım yok. Ben nasîhatı, dünyâlık karşılığında satmadım."
  buyurdu.

  1) Miftâh-us-Seâde; c.1, s.340, c.2, s.17,77,165,218,242

  2) Meşâhir-i Eshâb-ı Güzîn; s.177

  3) El-A'lâm; c.3, s.320

  4) Fihrist; s.227

  5) Vefeyât-ül-A'yân; c.3, s.127

  6) Hilyet-ül-Evliyâ; c.6, s.135

  7) Tehzîb-ül-Esmâ ve'l-Luga; c.1, 298

  8) Şezerât-üz-Zeheb; c.2, s.241

  9) Tezkiret-ül-Huffâz; c.1, s.178

  10) Tehzîb-üt-Tehzîb; c.6, s.238

  11) Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye (49. Baskı); s.1075

  12) Mu'cem-ül-Müellifîn; c.5, s.163

  13) İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c.2, s.175