Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan EBU'L HASAN EŞ'ARİ kimdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  EBU'L HASAN EŞ'ARİ kimdir?

  Reklam
  EBU'L HASAN EŞ'ARİ kimdir? hayatı ve yaşayışı nasıldır teşekkürler.


  Paylaş
  EBU'L HASAN EŞ'ARİ kimdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  EBU'L HASAN EŞ'ARİ ( 874 - 935m. )

  Evliyalar Ansiklopedisi

  Ehl-i sünnetin îtikâddaki iki imâmından biri ve büyük velîlerden. İsmi Ali
  bin İsmâil, künyesi Ebü'l-Hasan'dır. Eshâb-ı kirâmdan Ebû Mûsâ
  el-Eş'arî'nin neslinden geldiği için Eş'arî nisbesiyle meşhûr olmuştur.
  874 (H.260) veya 879 (H.266) senesinde Basra'da doğdu. 935 (H.324) veya
  941 (H.330) senesinde Bağdât'ta vefât etti. Kabri Bağdât'ta olup, Basra
  kapısı ile Kerh arasındaki kabristandadır.

  İmâm-ı Eş'arî diye de bilinen Ebü'l-Hasan-ı Eş'arî hazretleri küçük yaştan
  îtibâren ilim tahsîline yöneldi. Tefsîr, hadîs ve fıkıh ilimlerini
  zamânının meşhur âlimlerinden Zekeriyyâ bin Yahyâ es-Sâcî, Ebû Halîfe
  el-Cümehî, Sehl bin Serh, Muhammed bin Yâkub el-Mukrî, Abdurrahmân bin
  Halef ve Ed-Dâbiî'den öğrendi. Ebû İshâk Mervezî'nin hadîs derslerine
  devâm etti. Üvey babası ve Mûtezile kelâmcılarından olan Ebû Ali
  el-Cübbâî'den kelâm ilmini öğrendi. Kırk yaşına kadar Mûtezile bozuk yolu
  üzerinde bulundu. Bu fırkanın meşhurları arasında yer aldı. Yazdığı
  kitaplarında Mûtezilenin fikirlerini müdâfaa etti. Kırk yaşından sonra
  bozuk yolda olduğunu anladı. Tövbe edip Ehl-i sünnet âlimlerinin
  bildirdiklerine tâbi oldu.

  Önceden Mûtezile yolu üzere yazdıklarını ve bildirdiklerini iptâl etti.
  Ehl-i sünnet îtikâdı üzere kitaplar yazıp, dağıttı. Ömrünün sonuna kadar
  bu doğru îtikâdın yayılması için uğraştı.


  Ebü'l-Hasan-ı Eş'arî hazretlerinin Ehl-i sünnet mezhebine geçmesi ile,
  kelâm ilmi, Mûtezilenin elinden kurtulmuş oldu. Onların elinde tehlikeli
  ve zararlı iken, doğru yolda gidenlere rehber oldu. Onun Ehl-i sünnete
  geçmesi, Ehl-i sünnet îtikâdının yayılmasında büyük bir zafer olmuştur. O
  zaman tesirli ve zararlı olan Mûtezile yolu mensupları, İmâm-ı Eş'arî
  tarafından susturulmuştur. Onları öyle zorlayıp sıkıştırdı ki, hepsi küçük
  ve güçsüz karıncalar gibi kaldılar. Daha önce hocası olan Mûtezilenin
  ileri gelenlerinden Ebû Ali Cübbâî ile yaptığı münâzarada onu mağlûb etti.
  Çok meşhûr olmasına rağmen, Eş'arî'nin (rahmetullahi aleyh) karşısında
  cevap vermekten âciz kaldı.


  Basra'da bir mecliste Ebü'l-Hasan Eş'arî ile Mûtezilîler arasında çetin
  bir münâzara oldu. Mûtezilîler çok kalabalıktı. Onunla münâzaraya giren
  herkes yeniliyor, susmak mecburiyetinde kalıyordu. Öyle oldu ki, o gün
  artık kimse karşısına çıkamadı. İkinci defâ böyle bir münâzara için
  gittiklerinde, Mûtezileden kimse gelmemiş, münâzaraya cesâret
  edememişlerdi. Bunun üzerine bir zât, İmâm-ı Eş'arî'ye: "Firâr ettiler,
  kaçtılar yaz, kapıya as!" dedi.


  İmâm-ı Eş'arî'nin zamânı, Mûtezile fırkasının Ehl-i sünnete çok
  saldırdığı, hattâ zorbalığa baş vurduğu bir döneme rastlamaktadır.
  Vâlilik, kâdılık gibi makâmlar, Mûtezile fırkasından olanların elinde
  bulunuyordu. Böylece bozuk îtikâdlarını yayıyorlar, insanları saptırıp,
  îmânları ile oynuyorlardı. Bu sırada İmâm-ı Eş'arî ve diğer Ehl-i sünnet
  âlimleri, kitablar yazarak onları reddediyorlar, bozuk fikirlerini
  çürütüyorlardı. İmâm-ı Eş'arî ayrıca, Mûtezile fırkasının ileri gelenleri
  ile çetin münâzaralara girip, onları susturdu. Kendisine, neden onların
  yanlarına, hattâ devlet erkânından olanlarının makâmına gittiği sorulunca,
  şöyle cevap vermiştir: "Onlar vâlilik, kâdılık gibi makâmlarda
  bulunuyorlar. Kibirleri sebebi ile bize gelmezler. Biz de gitmezsek, hak
  nasıl ortaya çıkacak? Ehl-i sünneti anlatanların, onu yayıp, hizmet
  edenlerin bulunduğunu nasıl bilecekler ve nasıl anlayacaklar?"


  Ebû Abdullah ibni Hafîf şöyle anlatmıştır: "Gençliğimde, İmâm-ı Eş'arî
  hazretlerini görmek için Basra'ya gitmiştim. Basra'ya vardığımda, heybetli
  ve güzel yüzlü, yaşlıca bir zât gördüm. Ona, "Ebü'l-Hasan Eş'arî
  hazretlerinin evi nerededir?" dedim. "Onu niçin arıyorsun?" dedi. "Onu
  seviyorum ve görüşmek istiyorum." dedim. Bana, "Yarın erkenden buraya
  gel." dedi. Ertesi gün erkenden söylediği yere gittim. Beni yanına alıp,
  Basra'nın ileri gelenlerinden birinin evine götürdü. İçeri girince, o zâta
  yer gösterdiler. O da oturdu. Mûtezilenin meşhûr âlimleri, münâzara için
  orada toplanmıştı. Biz girip oturduktan sonra, o mecliste bulunanlar,
  aralarında oturan bir Mûtezile âlimine çeşitli meseleler sormaya
  başladılar. O şahıs cevap vermeye başlayınca, beni oraya götüren zât
  karşısına çıkıp, söylediği yanlış şeyleri reddediyor, doğrusunu söyleyip,
  onu susturuyordu. Öyle konuşuyordu ki, dinleyenleri tam iknâ edip,
  doyurucu bilgi veriyordu. Ben, bu zatın hâline ve ilmine hayran oldum.
  Yanımda bulunan birine "Bu zat kimdir?" dedim. "Ebü'l-Hasan Eş'arî'dir."
  dedi. İmâm-ı Eş'arî evden çıktıktan sonra, yine peşinden gittim. Yanına
  yaklaşınca, "İmâm-ı Eş'arî'yi ve hizmetini nasıl buldun?" buyurdu.
  "Fevkalâde." dedim. Sonra; "Efendim, o mecliste neden siz baştan bir
  mesele sormadınız? Başkaları sorduktan sonra mevzuya girdiniz?" dedim.
  Biz, bunlarla konuşmak için söze girmiyoruz. Ancak Allahü teâlânın dîninde
  yanlış ve sapık şeyler söylediklerinde reddediyoruz. Yanlış olduğunu isbât
  edip, kendilerine doğrusunu bildiriyoruz." buyurdu."


  İmâm-ı Eş'arî; eser yazmak, münâzaralara girmek ve kıymetli talebeler
  yetiştirmek sûretiyle, Ehl-i sünnet îtikâdının yayılması ve böylece
  insanların saâdete kavuşması husûsunda büyük hizmetler yaptı ve talebe
  yetiştirdi. Ebû Abdullah Muhammed bin Abdullah, Ebü'l-HasanBâhilî, Ebû
  Abdullah bin Hafîf Şirâzî, Hâfız Ebû Bekr Cürcânî el-İsmâilî, Şeyh Ebû
  Muhammed Taberî el-Irakî, Zâhir bin Ahmed Serahsî, Ebû Abdullah Hameveyh
  es-Sayrafî, Dimyânî talebelerinden bâzılarıdır. Bunlardan Ebû Abdullah
  Tâî, İmâm-ı Ebû Bekir Bâkillânî'nin hocasıdır. Ebü'l-Hasan Bâhilî de Ebû
  İshâk İsferânî'nin ve hocası olan Ebû Bekr Fûrek'in hocasıdır. Bu zât,
  önceden imâmiyye fırkasından iken, Ebü'l-Hasan Eş'arî hazretleri ile
  yaptığı bir münâzara ve ilmî mübâhese sonunda hatâsını anlayıp, imâmiyye
  fırkasını terkedip, Ehl-i sünnet îtikâdına girdi. İmâm-ı Eş'arî'nin
  bildirdiği îtikâdı Basra'da yaydı. İbn-i Hafîf ise, İmâm-ı Eş'arî'nin en
  meşhûr talebelerinden olup, (Şeyh-i Şiraziyyîn) Şirazlıların şeyhi, üstâdı
  ismiyle meşhûr olmuştur. Diğer meşhûr bir talebesi olan Dimyânî ile İbn-i
  Hafîf, İmâm-ı Eş'ârî'nin münâzara meclislerinde yanında bulunurlardı.
  Talebelerinden Ebû Abdullah Hameveyh es-Sayrafî, uzun müddet İmâm-ı
  Eş'arî'nin yanında bulunmuştur. Sonra memleketi Sayraf'a dönüp, orada ders
  verip, talebe yetiştirmiş; İmâm-ı Eş'arî'nin bildirdiği îtikâd bilgilerini
  memleketinde yaymıştır. Şeyh Ebû Ali Zâhir de, hocası İmâm-ı Eş'arî'den
  öğrendiği Ehl-i sünnet bilgilerini Horasan'da yaydı. Böylece İmâm-ı
  Eş'arî'nin bildirdiği îtikâd bilgileri, Ehl-i sünnet mezhebi, doğuda ve
  batıda yayıldı. Hicrî 300 senesinden îtibâren Irak havâlisinde, İran'da
  yayıldı. Selçuklu Devleti hükümdarlarının resmî mezhebi oldu. Daha sonra
  Atabekler tarafından müdâfaa edilip, Şam ve Bağdât çevresinde yayıldı.
  Selâhaddîn Eyyûbî'nin fethinden sonra Mısır'da da yayıldı.


  Eshâb-ı kirâmın Peygamber efendimizden sallallahü aleyhi ve sellem
  naklederek bildirdikleri, müctehid imâmların da onlardan naklettikleri
  Ehl-i sünnet vel-Cemâat îtikâdını anlatmak ve yaymak için gayret sarfeden
  Ebü'l-Hasan-ı Eş'arî hazretleri bir sohbeti esnâsında buyurdu ki:

  Allahü teâlâya hamd olsun ki, bizi doğru yola ulaştırdı ve sünnet-i
  seniyyeye uymayı sevdirdi. Helâke götüren bid'atlerden uzaklaştırdı.
  Kalblerimizi, yakîn denen kat'î ve kuvvetli îmânın hâsıl ettiği serinlik
  ve huzûr ile doldurdu. Müslümanlık ile bizi azîz kıldı. Bizi, Resûlüne
  (sallallahü aleyhi ve sellem) uyanlardan, O'nun rehberliğine yapışanlardan
  eyledi. Bid'atlere dalıp, Resûlullah efendimizin ve Eshâb-ı kirâmın
  (aleyhimürrıdvân) yolundan ayrılarak yalnız kalmaktan kurtarıp, cemâatle
  berâber olmayı ihsân etti.

  Resûlullah efendimize salât-ü-selâm olsun ki, bizi Allahü teâlânın emir ve
  yasaklarına dâvet etti. Allahü teâlâ bu hususta ona âyetleriyle yardım
  etti. Kendisine mûcizeler vererek, hakkındaki şüpheleri giderdi. Kendi
  rızâsına nasıl ulaşılacağını O'nun ile bildirdi. İçlerinde kendisine
  delâlet eden deliller bulunduğunu en açık bir şekilde haber verdi. Nihâyet
  bâtıl, sönüp gitti. Hak, gâlip ve muzaffer olarak parladı. Resûlullah
  efendimiz peygamberlik vazîfesini yerine getirdi. Kendisine bildirilenleri
  tebliğ edip, ümmetine nasîhatta bulundu.

  Sevdiklerinden bir topluluğa yazdığı mektupta ise şöyle buyurdu:

  Ey Bâb-ül-Ebvâb halkından olan âlimler ve büyükler! Allahü teâlâ sizleri
  yüce kudreti ile muhâfaza buyursun. Sizlere yardım eylesin.
  Medînet-üs-Selâm'da (Bağdât'ta) mektubunuzu aldım. Allahü teâlânın
  nîmetleri içerisinde olduğunuzu, hâlinizin düzgünlüğünü yazıyorsunuz. Bu
  sebeple, kederim ve üzüntülerim dağıldı. Allahü teâlâya çok şükrettim.
  Size olan ihsânını tamamlamasını, size ve bize olan nîmetlerini artırması
  için Allahü teâlâya yalvardım. Duâları kabûl eden O'dur. Büyük lütuflarda
  bulunmak O'na lâyıktır. Allahü teâlâ yardımcınız olsun. Geçen sene bir
  takım suâller sormuştunuz. Mektubunuzda bundan da bahsediyorsunuz.
  Verdiğim cevapları beğendiğinizi, faydalı olduğunu, doğruluğunu kabûl
  ettiğinizi, şüphelerinizin gittiğini, sizi kendilerine inandırmak
  isteyenlerden yüz çevirdiğinizi yazıyorsunuz. Bunları okuyunca, dinde
  saptıranların, Resûlüne uymaktan alıkoyanların şüphelerinden bizi ve sizi
  muhâfaza buyurduğu için Allahü teâlâya hamdettim.

  Yine siz mektubunuzda, benden Selef-i sâlihînin asıl kabûl edip,
  dayandıkları bâzı hususları yazmamı istiyorsunuz. Sonra gelenler de bu
  asıllara (bilgilere) uymak sûretiyle, bid'at sâhiplerinin düştüğü,
  Kur'ân-ı kerîm ve Sünnet-i seniyyeye muhâlefet durumuna düşmekten
  kurtulmuşlardır. Bu bilgilere şiddetle ihtiyâcınız olduğunu bildirdiğiniz
  için, size olan hürmetim ve üzerimdeki hakkınızdan dolayı, suâllerinize ve
  isteklerinize cevap vermekte acele ettim.

  Size bâzı temel bilgileri, delilleri ile berâber bildirdim. Bu deliller,
  sizin Selef-i sâlihîne tâbi olmakta haklı olduğunuzu, Ehl-i bid'atın ise,
  Selef-i sâlihîne muhâlefet edip, daha önce üzerinde bulundukları haktan
  sapmakla hatâ ettiklerini, bununla şer'î delillerden, Resûlullah'ın
  (sallallahü aleyhi ve sellem) bildirdiği şeylerden ayrıldıklarını
  gösterecektir. Yine bu delilleri reddeden, peygamberlerin aleyhimüsselâm
  getirdiklerini inkâr eden felsefecilerin yollarına uyduğunu da
  gösterecektir. Size ve söylediklerimi düşünen diğer kimselere söylenmesi
  gerekenleri söyledim. Allahü teâlâdan yardım diliyerek ve O'na güvenerek,
  sizin isteklerinizi yerine getirmekle, sevâba kavuşacağımı ümid ediyorum.
  Allahü teâlâ bana kâfîdir ve O ne güzel vekildir.

  Allahü teâlâ sizi doğru yola hidâyet eylesin. Biliniz ki, Selef-i
  sâlihînin ve onların yolunda giden halefin (sonra gelen âlimlerin) yolu
  şudur:

  Allahü teâlâ, Muhammed aleyhisselâmı bütün dünyâya peygamber olarak
  gönderdiği zaman, insanlar, birbirine zıt bir takım fırkalara
  ayrılmışlardı. Onlardan bir kısmı Allahü teâlânın gönderdiği Tevrat ve
  İncîl'i değiştirip, kendi uydurdukları şeyler ile insanları Allahü teâlâya
  dâvet ediyorlardı. Bir kısmı felsefeci idi. Bunların, akıl ile elde
  ettikleri bir takım bilgilerde, yanlış netîcelere varmaları sebebiyle, bir
  çok bâtıl ve yanlış yollar ortaya çıkmıştı. Bir kısmı, brehmen idi.
  Bunlar, Allahü teâlânın peygamberlerini inkâr ediyorlardı. Bir kısmı,
  dehrî idi. Bunlar da, kâinâtın sonsuz devâm edeceğini, yok olmıyacağını
  iddiâ ediyorlardı. Bir kısmı, mecûsî idi. Bunlar ise, hiç tecrübe
  etmedikleri, bilmedikleri şeyleri iddiâ ediyorlardı. Bir kısmı putperest
  idi. Bunlar, putlara tapıyorlardı. Peygamber efendimiz ise, insanların,
  kâinât ve içindekilerin sonradan yaratılmış birer mahlûk olduğuna, onların
  hepsinin yaratıcısı, sâhibi ve mâliki olan Allahü teâlânın varlığı ve
  birliği inancına dâvet etti. Onların, üzerinde bulundukları yolun
  yanlışlığını ve böyle bâtıl yolları terk etmelerini istedi. Resûlullah
  efendimiz onların yollarının bozukluğunu, kendisinin ise, Allahü teâlâdan
  bildirdiği husûslarda doğru olduğunu, apaçık âyetler ve mûcizelerle isbât
  etti. Sonra Allahü teâlâya nasıl kulluk edileceğini açıkladı. Allahü teâlâ
  Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmı bunları insanlara bildirmesi ve izâh
  etmesi için gönderdi. Resûlullah efendimiz insanlara, kendilerinde dil,
  sûret ve daha başka yönlerden farklılıklar bulunduğunu, böyle
  değişikliklerin onların sonradan yaratıldığını göstermesini bildirdiği
  gibi, gerek kendilerinde, gerekse onların dışındaki varlıklarda, Allahü
  teâlânın varlığına, irâdesine ve tedbirine delâlet eden şeyler ile, Allahü
  teâlâyı tanıma yolunu da bildirdi. Şöyle ki; Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde
  meâlen; "Arzda da gerçekten tasdîk edenler için birçok ibretler vardır.
  Nefslerinizde de (hücrelerden vücûd yapınıza kadar) bir çok alâmetler
  vardır (ki, hep Allahü teâlânın kudretine, ilmine, azamet ve irâdesine
  delâlet ederler). Hâlâ görmeyecek misiniz." buyurdu. (Zâriyât sûresi:
  20-21)

  Bir sohbeti sırasında insanın yaratılışını ve yaratılış safhalarını
  açıklayarak şöyle buyurdu:

  İnsanın yaratılış safhaları, sûret ve şekillerindeki değişik durumlara;
  "Biz insanı (Âdem'i) şüphesiz ki, çamurun özünden yarattık. Sonra Âdem'in
  neslini, sağlam bir yerde (rahimde) bir nutfe (az bir su) yaptık. Sonra o
  nutfeyi bir kan pıhtısı hâline getirdik. Ondan sonra kan pıhtısını bir
  parça et yaptık. O et parçasını da kemikler hâline çevirdik. Kemiklere de
  et giydirdik. Sonra ona başka bir yaratılış (ruh) verdik. Bak ki, şekil
  verenlerin en güzeli olan Allahü teâlânın şânı ne kadar yücedir."
  meâlindeki Mü'minûn sûresi 12-14 âyet-i kerimelerinde işâret buyuruldu.
  Bunlar, Allahü teâlânın varlığının muhakkak lâzım olduğunu ifâde eden,
  O'nun irâde ve tedbîrine delâlet eden en açık delillerdendir.

  İnsan, çamur özünden yaratıldı. Çamur özünün bir çok şekil ve durumlara
  kâbiliyeti vardır. Fakat, insanın başka bir sûretle değil de, kendisine
  has özellikleriyle mâlûm olan ve en güzel sûrette meydana gelmesi, mutlaka
  bir yaratıcının varlığını göstermektedir.

  İnsana baktığımızda şunları görüyoruz: 1. İnsanın başka varlıklarda
  bulunmıyan, kendisine mahsus bir sûreti vardır. 2. İşitmek, görmek,
  koklamak, hissetmek, tatmak gibi, ihtiyaçlarını temin edebilmesi için
  hazırlanmış bir takım vâsıtalara (duyu organları) sâhiptir. 3. İhtiyaç
  hâsıl oldukça, tertib üzere hazırlanmış gıdâ âletleri. Meselâ, yeni doğmuş
  çocuk gıdâsını, önce annesini emmek sûretiyle temin eder. Çünkü o, bu
  sırada dişsizdir. Gıdâsını kendiliğinden temin edemez. Bir müddet sonra,
  dişlerle donatılır. Gıdâsını yemekle elde eder. 4. Ağızdan alınan gıdâlar,
  mîdeye gelir. Mîde, kendisine ulaşan gıdâları pişirir. Bu gıdâlara öyle
  bir incelik verir ki, bunlar en ince yollardan geçerek, sonunda saç ve
  tırnaklara kadar ulaşır. 5. Karaciğer, öd (safra) çıkarmak, vücûdun şeker
  durumunu ayarlamak, zehirleri bir dereceye kadar zararsız hâle getirmek
  gibi bâzı vazîfeler için hazırlanmıştır. 6. Akciğer, dışarıdan temiz
  havayı (oksijen) alıp, kan dolaşımı ile dokulara iletmek ve kandan
  (karbondioksit alarak) kirlenen havayı nefesle dışarı vermek için
  hazırlanmıştır. 8. Ayrıca alınan gıdâlardaki fazlalıkların atılması için
  gerekli âletler (âzâlar). Bunlardan başka, tesâdüfî olarak düşünülmesi
  imkânsız olan, mutlaka bunları tertip ve düzenleyen bir yaratıcının
  varlığını gerektiren sayılamıyacak kadar çok şey vardır. Bütün bunların
  çamur özü ve su ile düzenlenip, kısımlara ayrılması, mutlaka bir
  yaratıcıyı, bir düzenleyiciyi gerektirir. Bunu, düşünen her akıl sâhibi
  anlar. Aynı şekilde, bir plân dâiresinde düzenleyen, kasdeden bir binâ
  yapıcısı olmadan, bir binânın meydana gelmesi bile mümkün olmayınca, bütün
  bu saydığımız hâllerin de bir yapıcı ve yaratıcı olmadan çamur ve su ile
  kendiliklerinden, tertip ve düzen içerisinde meydana gelmeleri mümkün
  olamaz.


  Ebü'l-Hasan-ı Eş'arî hazretleri Allahü teâlâdan başka her şeyin sonradan
  yaratıldığını ve her birisinde çeşitli hikmetler bulunduğunu îzâh etmek
  için buyurdu ki:

  Allahü teâlâ meâlen: "Gerçekten, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile
  gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akıl sâhipleri için, Allah'ın
  varlığını, kudret ve azametini gösteren, kesin deliller vardır." (Âl-i
  İmrân sûresi: 190) âyet-i kerîmesiyle Allahü teâlâdan başka her şeyin
  sonradan yaratıldığı, bunları Allahü teâlânın yarattığını ve bunda çeşitli
  hikmetler bulunduğunu daha ziyâde beyân eyledi. Feleklerin (Dünyâ, ay,
  güneş v.s.) hareketiyle, meydana gelen faydaların büyüklüğüne ve mikdârına
  işâret buyruldu. Meselâ, gece, insanların istirahatı olduğu gibi,
  mahsûllerin de fazla gelen güneş harâretini (sıcaklığını)
  serinletmektedir. Gündüz ise, mahlûkâtın dağılıp hareket etmeleri,
  geçimlerini temin etmeleri için yaratılmıştır. Eğer devamlı gece olsa idi,
  karanlık, onların fayda sağlayacak şeylerin peşine düşüp, bunları elde
  etmeye mâni olacaktı. Aynı şekilde devamlı gündüz olsa idi, bu da zararlı
  olurdu. Gündüzün aydınlığı fırsat bilinerek tâkatın (gücün) üstünde hırsla
  çalışılır, kâfi miktârda istirahat etmedikleri için insanlar helâk
  olurlardı. Bundan dolayı, onlara, çalışmaları için tâkatlarını geçmeyecek
  şekilde, zamanın bir kısmı gündüz, istirahatleri için yeterli bir mikdarı
  da gece kılındı. Böylece, onların hâlleri mutedil (normal) olarak gecenin
  serinliğinden, gündüzün sıcaklığından, kendileri, ekinleri, malları ve
  hayvanları için lüzûm duyulduğu kadarını alacaklardır. Böyle yapmakla,
  Allahü teâlâ mahlûkâtına merhamet buyurmuş, lütuf ve ihsânda bulunmuştur.

  Yine, mahlûkâtı kuşatan renk tabakası, onların gözlerine münâsip ve
  muvâfık gelen renklerden yaratılmıştır. Eğer bu renk, şimdi âlemi saran
  renkten olmasaydı, gözleri bozacaktı.

  Cisimlerin büyük ve ağır olmasına rağmen, yer ve göklerin ve onlarda
  bulunan hükümlerin (kânunların) Allahü teâlânın tutmasına muhtaç olduğuna,
  meâlen; "Doğrusu, gökleri ve yeri zeval bulmaktan Allahü teâlâ koruyup,
  tutuyor. Andolsun ki zevâl bulurlarsa, onları O'ndan başka kimse tutamaz.
  Gerçekten O, halîmdir. Azap için acele etmez, gafûrdur (çok
  bağışlayıcıdır)." (Fâtır sûresi: 41) âyet-i kerîmesiyle işâret buyruldu.
  Bu âyet-i kerîme ile bize, yer ve göklerin yerlerinde durmalarının Allahü
  teâlâdan başkası tarafından olmadığı ve onları bir durduran olmadan da
  yerlerinde durmalarının mümkün olmadığı bildirildi.


  Ebü'l-Hasan-ı Eş'arî hazretleri vahyi kabûl etmeyen ve her şeyi âciz olan
  akılla îzâh etmeye çalışan felsefecileri iknâ edici delillerle susturdu.
  Bu hususta da, buyurdu ki:

  "Felsefecilerin tabiatçı inanışlarından dolayı, ağaçların ve onlardan
  çıkan meyvelerin ancak, yer, su, ateş ve havanın tesiri ile meydana
  geldiği hakkındaki iddiâlarının bozukluğunu bize; "Allahü teâlâ; "Arzda
  birbirine komşu kıt'alar (kara parçaları), üzüm bağları, ekinler, çatallı
  ve çatalsız hurmalıklar vardır ki, hepsi bir su ile sulanıyor. Halbuki
  yemişlerin de bâzısını bâzısına üstün kılıyoruz." (Tad, renk ve kıymetleri
  başka başkadır.) Şüphesiz ki, bunlardan da düşünen bir topluluk için
  pekçok ibretler (alâmetler) vardır." meâlindeki Râd sûresi 4. âyetinde
  bildirdi.

  Daha sonra Allahü teâlâ, her şeyin yaratıcısı olduğuna, bir olduğuna,
  işlerinin intizam ve tertip dâiresinde cereyân etmesi ile delil getirdi.
  Allahü teâlâ işlerinde hiç bir ortağı bulunmadığını; "Eğer yer ile gökte,
  Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, bunların ikisi de fesâda uğrar, yok
  olurdu." meâlindeki Enbiyâ sûresi 28. âyet-i kerîmesi ile bildirdi.

  Sonra, önce yaratıldıklarını kabûl ettikleri halde, öldükten sonra tekrar
  diriltilmeyi inkâr edenlere karşı tekrar yaratılmalarının mümkün olduğunu
  bildirdi. Onlar tekrar yaratılmayı uzak görerek, çürümüş kemikleri kim
  diriltecek dedikleri zaman, meâlen; "(Ey Resûlüm) de ki: "Onları ilk defâ
  yaratan diriltir ve O her yaratılanı tamâmiyle bilir." (Yâsîn sûresi: 79)
  buyurdu. Sonra bunu onlara meâlen; "O (Allah) ki, size yeşil ağaçtan bir
  ateş yaptı da, şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz." (Yâsîn sûresi: 80)
  âyet-i kerîmesi ile beyân eyledi. Yaş ve yeşil iki ağaç olan ve rüzgâr
  sebebiyle biri diğerine sürtülünce tutuşan uşar ve murah denilen
  ağaçlardan ateşin çıkarılmasını, çürümüş kemiklere, parçalanmış derilere,
  hayâtı iâde etmenin câiz olduğuna delil getirdi. (Uşar ile murah, eskiden
  Arapların ateş çıkarmak için kullandıkları iki ağaçtır.)


  Peygamber efendimizin son peygamber olduğunu bildiren ve O'nun
  peygamberliğini kabûl etmeyen yahûdî ve hıristiyanlara cevap veren
  Ebü'l-Hasan-ı Eş'arî hazretleri buyurdu ki: "Allahü teâlâ Resûlullah'a
  sallallahü aleyhi ve sellem peygamber olduğu ve bildirdiklerinin doğru
  olduğu hakkında mûcizelerle yardım eyledi. Resûlullah'a en büyük mûcize
  olarak Kur'ân-ı kerîm verildi. Müşrikler, Kur'ân-ı kerîmin Allahü teâlânın
  kelâmı olduğuna inanmıyorlar, hazret-i Muhammed'in sözüdür, diyorlardı.
  Allahü teâlâ, o zaman en fasîh ve edebiyâtta zirveye ulaşmış olanlarından,
  Kur'ân-ı kerîmin on sûresi veya bir sûresi gibi bir söz söylemelerini
  istedi. İnsanlar ile cinlerin bir araya gelip çalışsalar, bunu
  yapamayacaklarını bildirdi. Nitekim onlar, böyle bir söz söylemekten âciz
  kaldılar. Böylece onların, Resûlullah'a îmân etmeme husûsunda özürleri
  ortadan kalkmış oldu.

  Hazret-i Mûsâ da Firavn'ın sihirbâzlarını, asâsıyla rezîl ve rüsvâ edip,
  hem sihirbazların, hem de diğer insanların kendisine îmân etmeme
  mâzeretlerini ortadan kaldırdı. Mûsâ aleyhisselâmın asâsından meydana
  gelen hârikulâde hâllerin kendi güçleri dışında olduğuna, böyle bir şeyi
  yapabilmenin hatırlarından bile geçmediğine, böyle bir şeyi ancak Allahü
  teâlânın yapacağına, hem sihirbazlar, hem de başkaları kanâat getirdi.
  (Nihâyet, bu mûcize karşısında sihirbazlar, hazret-i Mûsâ'ya îmân
  ettiler.)

  Hazret-i Îsâ da ölüleri ilaçsız diriltmek, anadan doğma körleri ve derisi
  alaca, abraş olanları iyileştirmek, o zamanda insanları âciz bırakan
  şeylerle (mûcizelerle), o devre göre tıpta en yüksek dereceye ulaşan
  tabiplerin kendisine inanmama mâzeretlerini ortadan kaldırdı. (Çünkü böyle
  işleri, ancak Allahü teâlânın yardım ettiği bir kimse yapabilirdi.)

  Resûlullah efendimiz, kendi kavminden olan, edebiyâtta yüksek dereceye
  ulaşan ediblerin, kendisine îmân etmeme husûsunda bu mâzeretlerini
  bertaraf etti. Çünkü, Kur'ân-ı kerîmin edebî yüksekliğini onlar da kabûl
  ediyorlardı.

  İşte Resûlullah efendimiz yukarıda bildirilen yanlış yollara sapmış
  kimselere, getirdiği deliller ve mûcizelerle, gittikleri yolun
  bozukluğunu, dâvet ettiği yolun en doğru olduğunu anlatıyordu. Resûlullah
  efendimiz, onlara dâimâ karşısında duramayacakları deliller getirdiği,
  aralarında uzun müddet kaldığı halde, fevkalâde ihtiraslarından dolayı
  îmân etme şerefine kavuşamadılar.

  Allahü teâlânın Resûlullah efendimize verdiği mûcizelerden bâzısı
  şöyledir: Şiddetli açlık vakitlerinde, kalabalık cemâatı, az bir yiyecek
  ile doyurması, susuzluk zamanlarında, mübârek parmakları arasında fışkıran
  sudan hayvanlar ile sâhiplerinin kanıncaya kadar içmeleri, kurdun
  kendisine konuşması, kızartılmış koyunun zehirli olduğunu haber vermesi,
  ayın ikiye bölünmesi, çağırması üzerine ağacın köklerini sürüyerek
  huzurlarına gelip, emri üzerine tekrar yerine gitmesi, insanların
  kalplerinde saklayıp da haber vermesini istedikleri sırları haber vermesi.

  "İnsanlar Allahü teâlâyı görecekler midir?" diye soran birisine buyurdu
  ki: "Âhirette müminler Allahü teâlâyı göreceklerdir. Allahü teâlâ,
  Kur'ân-ı kerîmde meâlen; "Nice yüzler vardır ki, o gün (kıyâmette)
  güzelliği ile parıldar. (O yüzler) Rablerine bakar." (Kıyâme sûresi:
  22-23) buyurmaktadır. Resûlullah efendimiz de; Ayı gördüğünüz gibi,
  kıyâmet gününde Rabbinizi mutlaka göreceksiniz. O'nu görmekte güçlük
  çekmeyeceksiniz." buyurmaktadır.


  Ebü'l-Hasan-ı Eş'arî hazretleri insanların âhiretteki hallerini soran bir
  kimseye de buyurdu ki:

  Allahü teâlâ mahlûkâtını iki kısma ayırdı. Birisini Cennet'i için yarattı.
  Onları, isimleri ve babalarının isimleri ile berâber yazdı. Diğer kısmını
  Cehennem için yarattı. Onların isimlerini de yazdı. Resûlullah efendimizle
  hazret-i Ömer arasında şöyle bir konuşma oldu. Hazret-i Ömer Peygamber
  efendimize; "Yâ Resûlallah! Bizim evvelce hesap ve kitabımız görülüp
  bitmiş midir, yoksa, daha yeni başlanmış bir iş midir?" diye sorunca,
  Resûlullah efendimiz; "Bunlar, hesâbı ve kitabı görülüp bitmiş işlerdir."
  buyurdu. Bunun üzerine hazret-i Ömer; "Öyleyse niçin ameller yapıyoruz
  (çalışıp, çabalıyoruz) yâ Resûlallah?" diye sorunca, Peygamber efendimiz;
  "İbâdet yapınız! Herkese ezelde takdîr edilmiş olan şeyi yapmak kolay
  olur." buyurdu.
  Bir kimse Ebü'l-Hasan-ı Eş'arî hazretlerine gelerek ehl-i kıble olan
  bid'at ehlinin îmânıyla ilgili olarak sordu. Ebü'l-Hasan-ı Eş'arî buyurdu
  ki:

  "Allahü teâlâya ve Peygamber efendimizin îmân etmeye dâvet ettiği şeylere
  îmân eden kimseleri, küfürden başka hiç bir günah îmândan çıkarmaz.
  Îmânlarını, ancak küfür giderir. Ehl-i kıble, günahları sebebiyle îmândan
  çıkmayıp, dînin bütün emirleriyle mükelleftirler, yapmaları gerekir.

  Ehl-i kıbleden olup, günahkâr olanları da, Allahü teâlâ; "Ey îmân edenler!
  Namaza kalktığınız zaman yüzünüzü ve ellerinizi (dirseklerinizle berâber)
  yıkayın, başınızı mesh edin ve ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz boy
  abdesti alın." meâlindeki Mâide sûresi 6. âyet-i kerîmesi ile mümin diye
  isimlendirmiştir. Eğer akîdesi (inanışı) bozuk olan Kaderiyyenin dediği
  gibi, günahkârlar, günahları sebebiyle îmândan çıkmış olsalardı, onlara
  abdest farz olmazdı. Allahü teâlânın hitâbı da bütün müminlere değil,
  yalnız itâat edenlere olurdu. Yine Allahü teâlâ Cumâ sûresi 9. âyetinde
  meâlen; "Ey îmân edenler!Cumâ günü namaz için ezân okunduğu zaman, Allahü
  teâlânın zikrine (hutbe dinlemeye, namaz kılmaya), koşunuz. Alış-verişi
  bırakın." buyurdu. Bu hitâbı yalnız itâat edenlere tahsîs buyurmadı. Bu
  hitâb aynı zamanda günahkârları da içerisine almaktadır.

  Bid'atten başka herhangi bir günahı yaparak, günahkâr olanlardan hiç bir
  kimse hakkında, Cehennemliktir diye hükmedilemez. Resûlullah efendimizin
  Cennet'le müjdelediklerinden başka Ehl-i tâattan kimse hakkında
  Cennetliktir denilemez.

  Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde; "Muhakkak ki, Allahü teâlâ kendisine ortak
  koşanları bağışlamaz. Bu günahtan başkasını dilediği kimseden magfiret
  buyurur (affeder)." meâlindeki Nisâ sûresi 6. âyet-i kerîmesi ile delâlet
  ediyor. Çünkü Allahü teâlâ kendisi haber vermedikçe, âsîler hakkındaki
  irâdesinin ne olduğunu bilmeye kimse için yol yoktur. Peygamber efendimiz;
  "Ehl-i kıbleden hiç kimseyi, kendi kendinize Cennet'e, yâhut Cehennem'e
  koymayınız." buyurdu.

  İnsanların amellerini yazan hafaza melekleri vardır. Allahü teâlâ bu
  husûsa; "Halbuki üzerinde gözetleyici melekler var. (Amellerinizi yazan ve
  Allah katında) kerîm olan kâtib melekler var." meâlindeki İnfitar sûresi
  10. ve 11. âyet-i kerîmeleri ile delâlet buyurdu.

  Kabir hayâtı ve âhiret halleriyle ilgili olarak buyurdu ki:

  "Kabir azâbı haktır. İnsanlar, kabirlerinde diriltildikten sonra imtihân
  edilecek. Kabirde suâl sorulacak, Allahü teâlâ dilediği kimseye cevap
  vermeyi kolaylaştıracaktır. Kıyâmet günü ilk sûr üfürülünce, göklerde
  olanlar ve Allahü teâlânın diledikleri bayılıp düşecek (ölecekler). İkinci
  sûrun üfürülmesi üzerine hepsi bakarak ayağa kalkacaklar (dirilecekler).
  Allahü teâlâ insanları, ilk yaratmasında olduğu gibi, yalın ayak ve çıplak
  olarak diriltecek. (Dünyâda iken) Allahü teâlâya itâat eden ve isyân eden
  bedenler, kıyâmet günü diriltilecektir. Yine dünyâda iken sevap ve günah
  işleyen eller, ayaklar ve diller de diriltilecek, sâhipleri hakkında
  şâhidlik edeceklerdir. Allahü teâlâ insanların amellerini tartmak için
  terâzi koyacak. Kimin sevâbı ağır gelirse, o kurtulacaktır. Kimin de
  sevâbı hafif gelirse, hüsran ve zarara uğrayacaktır. Kıyâmet gününde
  insanlara, amel defterleri verilecek ve amel defteri sağ eline verilen
  kimsenin hesâbı kolay görülecektir. Amel defterini sol elinden alanlar ise
  azap göreceklerdir.

  Sırat, Cehennem üzerine kurulmuş bir köprüdür. İnsanlar oradan amellerine
  göre süratli veya yavaş olarak geçecekler. (Yalnız kıyâmette köprü, terazi
  vardır denince, dünyâdaki köprü ve terâziler akla gelmemelidir. Sırat
  köprüsü için de durum böyledir. Âhirette amellerin tartılması için terâzi
  kurulacağına inanmalı, fakat nasıl, ne şekilde olduğunu düşünmemelidir.)

  Kalbinde zerre mikdarı îmânı olan, günahı kadar yandıktan sonra,
  Cehennem'den çıkarılacaktır.


  Peygamber efendimizin şefâatinin hak olduğunu bildiren Ebü'l-Hasan-ı
  Eş'arî hazretleri şöyle buyurdu:

  "Resûlullah efendimizin şefâatı, ümmetinden büyük günah sâhipleri için
  olacaktır. Ümmetinden bir topluluk yanıp, kara kömür olduktan sonra
  ateşten çıkarılarak hayat nehrine atılacaklar, vücutları hiç azap görmemiş
  gibi taptâze olacak. Kıyâmet gününde Resûlullah efendimizin havzı bulunup,
  içmek için ümmeti oraya gelecektir. Ondan içen, bir daha susamayacaktır.
  Tuttukları doğru yolu; Peygamber efendimizden sonra değiştirenler, o
  havuzdan uzaklaştırılacaklar."

  İyilikleri emretmek, kötülüklerden sakındırmak husûsunda buyurdu ki:

  "Müminlerin üzerine, emr-i mârûf ve nehy-i anil-münker, iyiliği emredip,
  kötülükten alıkoymak vâcibtir. Muktedir olurlarsa, yapılan kötülüğe el ve
  dil ile mâni olurlar. Güçleri yetmezse kalpleri ile o işi kötü görürler."

  Sevgili Peygamberimizin Eshâb-ı kirâmının üstünlüğü ve bunlar arasındaki
  derece farklarını da şöyle bildirdi:

  "Peygamber efendimizin hadîs-i şerîfi gereğince, asırların hayırlısı,
  Eshâb-ı kirâmın (r.anhüm) zamânıdır (asrıdır). Sonra Tâbiîn ve Tebe-i
  tâbiînin asırlarıdır. Eshâb-ı kirâmın en üstünleri, Bedir muhârebesine
  katılanlardır. Bunların en üstünü, Aşere-i mübeşşeredir (Cennet'le
  müjdelenen on Sahâbî). Aşere-i mübeşşerenin en üstünü dört halîfedir.
  (Hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osman, hazret-i Ali.) Bunların
  halîfelikleri, o zamandaki müslümanların rızâsı ile olmuştur. Müslümanlar
  bu tertîbe göre ittifak edip, birleştiler.

  Muhâcir ve Ensârdan ibâret olan Bedir ehli arasında, Aşere-i mübeşşereden
  sonra efdaliyet, hicret ve önce müslüman olmaya göredir. Peygamber
  efendimizin dâvet ettiği şeylere îmân ederek, bir saat olsun kendisi ile
  görüşen yâhut onu bir defâ gören Eshâb-ı kirâm, Tâbiînden üstündür.

  Eshâb-ı kirâm için, haklarında söylenen hayır sözlerden başkasından
  sakınmalıdır. Onların iyiliklerini yaymalı, yaptıkları işler için sahîh ve
  doğru te'vîl yolları aramalı, tâkib ettikleri yolun en iyi yol olduğuna
  hüsn-i zân etmeli, iyi düşüncelere sâhib olmalıdır.


  Ehl-i sünnet vel-cemâat mezhebinin îtikâddaki iki imâmından biri olan
  Ebü'l-Hasan-ı Eş'arî, zâhirî ilimlerde yüksek âlim olduğu gibi, tasavvuf
  yolunda da yüksek bir velî idi. İnsanlara karşı gâyet tatlı, açık ve iknâ
  edici konuşurdu. Güzel ahlâkıyla insanlara örnek olurdu. Hakkın, doğrunun
  ortaya çıkması için münâzarayı sever; yazarak ve anlatarak hak uğrunda
  müdâfaadan çekinmezdi.

  Eserleri: İmâm-ı Eş'arî'nin eserleri, beş grubta toplanır:
  1- Kırk yaşından önce mûtezile iken yazdığı eserler. Bunları sonradan
  iptâl etmiştir.

  2- Felsefecilere, yahûdî, hıristiyan ve mecûsîlere yazdığı reddiyeler.

  3- Hâriciye, mûtezile, şia ve zâhiriyye fırkalarına yazdığı reddiyeler.

  4- Makâleler

  5- Kendisine sorulan suâllere cevap olarak yazdığı risâleler ve diğerleri.

  El-Umed adlı eserde bildirilen kitaplardan bâzıları:

  1) Kitab-ül-Füsûl: Mülhidler (dinsizler), tabiatçı felsefeciler, dehrîler,
  zamanın ve âlemin kadîm olduğuna inananlara reddiyedir. Bu kitapda;
  brehmenler, yahûdîler, hıristiyanlar ve mecûsîlere de cevaplar vermiştir.
  Bu kitap büyük bir eserdir.

  2) El-Mûcez: On iki kitaptan ibârettir.

  3) Halk-ül-Ef'âl

  4) İstitâa hakkındaki kitap

  5) Sıfâtlar hakkındaki kitap

  6) El-Luma' fi'r-Reddi alâ Ehli'z-Zeyği ve'l Bid'a: Kur'ân-ı kerîm, Allahü
  teâlânın irâdesi, Allahü teâlânın görülmesi, kader, istitâa, va'd ve va'îd
  ve imâmet meselelerinden bahseden on bölüm ihtivâ eden kıymetli bir
  kitaptır. İmâm-ı Eş'arî hazretlerinin bu mevzularda söyledikleri hakkında
  iyi bir kaynaktır. Yakın zamanda Mısır'da ve Beyrut'ta basılmıştır. Beyrut
  baskısında, ayrıca Richard J.Mc. Carthy tarafından bir mukaddime ve
  İngilizce tercümesi vardır. Spitta, bu eseri hülâsa etmiş, Joselp Hell
  tarafından Almancaya tercüme edilmiştir.

  7) Risâlet-ül-Îmân; Spitta, Almancaya tercüme etmiştir.

  8) Kitâb-ul-Fünûn: Mülhidlere (dinsizlere) cevap olarak yazılmıştır.

  9) Kitâb-ün-Nevâdir: Kelam ilminin inceliklerini anlatır.

  10) Dehrîlerin (dinsizlerin) Ehl-i tevhid'e karşı yaptıkları bütün
  îtirâzlarının toplandığı bir kitap.

  11) El-Cevher fi'r-Reddi alâ Ehli'z-Zeygi ve'l-Münker.

  12) Nazar, istidlâl ve şartları hakkında Cübbâî'nin suâllerine verilen
  cevaplar.

  13) Mekâlât-ül-Felâsife: Felsefecilere cevap olarak yazılmış bir eserdir.
  Kitap üç makâleyi ihtivâ eder. Eserde İbn-i Kays ed-Dehrî'nin bâzı
  şüpheleri, Aristo'nun semâ (gök) ve âlem hakkındaki fikirleri
  çürütülmüştür; hâdiseleri, saâdet ve şekâveti yıldızlara bağlıyanlara
  lâzım gelen cevaplar verilmiştir.

  14) Cevâb-ül-Horasâniyyîn: Çeşitli meseleleri ihtivâ eder.

  El-Umed'de bildirilenlerden başka, İbn-i Fûrek'in zikrettiği eserlerinden
  bâzıları da şunlardır:

  1) Tenâsühe inananlar hakkındaki eser.

  2) Mantıkçılara dâir yazılan eser.

  3) Hıristiyanlar hakkında yazılan kitap.

  4) Delâil-ün-Nübüvve hakkındaki kitap.

  İmâm-ı Eş'arî'nin ayrıca: Risâle Ketebehâ ilâ Ehli's-Sagr bi Bâb-ül-Ebvâb
  adlı eseri vardır. Kitap, Kafkas Dağlarının Hazar Denizi ile bitiştiği
  yerde Bâb-ül-Ebvâb (Demirkapı yâhut Derbend) denilen kasabanın âlimlerine
  yazılmıştır. Bu eser, Ehl-i sünnet vel-cemâat akâidini geniş olarak
  anlatmaktadır.

  Bunlardan başka şu eserleri de meşhûrdur:

  Makâlât-ül-İslâmiyyîn: Bu eserinde îtikâdî fırkalardan ve kelâm ilminin
  ince meselelerinden bahsetmektedir. Mezhebler târihinin temel
  kitaplarından olan eser matbûdur.

  El-İbâne an Usûl-id-Diyâne; Ehl-i sünnet dışı fırkaların reddi için
  yazılmış olup, bu husustaki delilleri içinde toplamaktadır. İngilizce
  tercümesi ile birlikte basılmıştır.

  Kavl-ül-Cumlât, Eshâb-ül-Hadîs ve Ehl-üs-Sünne fi'l-Îtikâd
  (Basılmamıştır.) Risâlet-ül-İstihsân el-Havdu fî İlm-il-Kelâm,
  basılmıştır. İngilizce tercümesi vardır.

  Îzâh-ül-Bürhân et-Tebyîn alâ Usûliddîn, Kitâb-ül-Ulûm, Tefsîr-ül Kur'ân
  eş-Şerh vet-Tafsîl, İbn-i Asâkir'in bildirdiğine göre, Ebü'l-Hasan
  Eş'arî'nin tefsîri 70 veya 300 cild idi.

  SÜNNETİME YARDIM ET

  Ebü'l-Hasan-ı Eş'arî'nin, Mûtezile denilen bozuk yoldan dönmesi şöyle
  olmuştur:


  Bir Ramazân-ı şerîf ayının ilk günlerinde rüyâsında Peygamber efendimizi
  gördü. Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem ona; "Yâ Ali! Benden
  nakledilen yola yardım eyle." buyurdular. Bu rüyâdan sonra Ramazân-ı şerîf
  ayının ortasında, ikinci defâ Peygamber efendimizi sallallahü aleyhi ve
  sellem rüyâda görmekle şereflendi. Rüyâsında; "Sana emrettiğim şey ne
  oldu, ne yaptın?" buyurdu. "Benden bildirilen yola, sünnetime yardım et,
  bu yola uy!" buyurdular. Bu rüyâdan sonra kelâm ile uğraşmayı terketti.
  Üçüncü defâ Ramazân-ı şerîfin yirmi yedinci gecesi, Peygamber efendimizi
  sallallahü aleyhi ve sellem tekrâr rüyâda gördü. "Sana emrettiğim şey ne
  oldu?" buyurdu. "Kelâm ilmini terkedip, Kur'ân-ı kerîm ve hadîs ilmine
  sarıldım." dedi. "Benden rivâyet edilen, bildirilen yola, sünnetime
  yardımcı olmanı emrettim." buyurdu. Bunun üzerine İmâm-ı Eş'arî özür
  dileyip; "Meselelerini ve delillerini öğrenmek için otuz yıl harcadığım
  yolu (Mû'tezileyi) nasıl terk edeyim?" dedi. Peygamber efendimiz
  sallallahü aleyhi ve sellem; "Allahü teâlâ sana, ilâhî yardımı ile yardım
  eyledi. Bunu yakînen bilmeseydim sana bunu emretmezdim." buyurdu. İmâm-ı
  Eş'arî bu rüyâyı da gördükten sonra uyanıp; "Haktan öte, sapıklıktan başka
  bir şey yok." diyerek, Mûtezile yolundan dönüp, Ehl-i sünnet itikâdına
  girdi. Bu rüyâsından sonra on beş gün evinden çıkmadı. Meseleleri
  derinlemesine inceleyip, gözden geçirdi. Sonra Basra Câmiine gidip,
  kürsüye çıktı. O sırada Mûtezile yolunun meşhûr ve kuvvetli âlimlerinden
  sayılan ve böyle bilinen İmâm-ı Eş'arî, kürsüden cemâate şöyle hitâbetti:
  "Ey insanlar! Çoktan beri size görünmez oldum. Dikkatle düşündüm. İnsafla
  inceledim. Yanımdaki delilleri gözden geçirdim. Tercih husûsunda
  zorlandım. Sonunda Allahü teâlâdan beni hidâyete, doğru yola
  kavuşturmasını istedim, duâ ettim. Allahü teâlâ beni hidâyete, doğru yola
  kavuşturdu. Mûtezile yoluna âit îtikâdlarımın hepsinden vazgeçip,
  kurtuldum." diyerek, Ehl-i sünnet îtikâdına girdiğini herkese ilân etti.

  1) Tebyînü Kizbi'l-Müfteri; s.38

  2) Nazmü'l-Ferâid; s.17

  3) Kavlü'l-Fasl; s.3

  4) Tabakâtü'ş-Şâfiiyye; c.3, s.347

  5) Târih-i Bağdâd; c.11, s.346

  6) El-Milel ve'n-Nihâl; c.1, s.94

  7) Temhid (Bâkıllânî); s.3, vd.

  8) Risâle-i Kuşeyrî; s.1,3

  9) Şezerât-üz-Zeheb; c.3, s.131

  10) Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye (49. Baskı); s.1070

  11) Tathîrü'l-Fuâd min Denîsi'l-Îtikâd; s.5

  12) Esâsü't-Takdis; s.98

  13) Fetevây-ı Hadsiyye; s.111

  14) Rehber Ansiklopedisi; c.4, s.323

  15) Mu'cemü'l-Müellifîn; c.7, s.35

  16) Vefeyâtü'l-A'yân; c.1, s.326

  17) Miftâhus-Seâde

  18) İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c.4, s.54

  19) Esmâü'l-Müellifîn; c.1, s.676

  20) Brockelman; Gal.1, s.194, Sup.1, s.345

  21) El-A'lâm; c.4, s.263