Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Ali Haydar Ahıskavi kimdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Ali Haydar Ahıskavi kimdir?

  Reklam
  Ali Haydar Ahıskavi kimdir? hayatı hakkında bir bilgisi olan varmı


  Paylaş
  Ali Haydar Ahıskavi kimdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ali Haydar Ahıskavi 1870-1960 m.)


  Batum'un Ahıska kazasında 1870 senesinde dünyaya geldi. Babası
  Şerif Efendi'dir. İki yaşında annesini, dört yaşında da babasını kaybeden
  Ali Haydar Efendi (K.S.) ilk ilim tahsilini memleketinde yapmıştır. Daha
  sonra Erzurum'da medrese tahsiline devam etmiştir. Erzurum'dan sonra
  İstanbul'a gelen Ali Haydar Efendi , Fatih Camii Şerifi'nde derslere devam
  ederek, Beyazıd dersiâmlarından Çarşambalı Hoca Ahmed Hamdi Efendi'den
  1901 yılında icazet almıştır.

  Ali Haydar Efendi (K.S.), Ahmed Hamdi Hoca'nın derslerine devam
  ederken, o devirde kadı yetiştiren şimdiki Hukuk Fakültesi'nin ilk şekli
  olan, Medresetü'l-Kuzat'a ( Hukuk Fakültesi ) giderek, oradan da
  şahadetname (diploma) almıştır. (1906) İlk adli vazifesi Burdur
  kadılığıdır. Sonra Uşak kadılığı ve sonra Denizli kadılığı olmuştur. Daha
  sonra İstanbul İstinaf Mahkemesi ( dava mahkemeleri ile temyiz mahkemeleri
  arasında bir derece yüksek mahkeme) üyeliğine getirildi.. Bu vazifede iken
  hukuk mektebinde Mecelle ve Usul-i Muhakematı Hukukiye derslerini okutmaya
  başladı. Ardından sırasıyla İstanbul Bidayet Mahkemesi, İkinci Hukuk
  Dairesi Başkanlığı, Bidayet Mahkemesi Başkanlığı, İstinaf Mahkemesi İkinci
  Hukuk Dairesi Başkanlığı, Temyiz Mahkemesi üyeliği, aynı mahkemenin hukuk
  dairesi üyeliği, sonra başkanlığı ve temyiz mahkemesi başkanlığı
  görevlerinde bulundu.

  Ömer Nasuhi Bilmen Hoca, Hukuk-u Islâmiye ve Islahatı Fıkhiye Kamusu
  eserinde Ali Haydar efendiden bahsederken, "Yüksek çalışkan fukahamızdan
  sayılır" der ve devamla, Mahkeme-i Temyiz riyasetinde, mülga fetvahane-i
  ali emanetinde ve adliye nezaretinde bulunmuştur. Mecelle-i ahkamı
  Adliye'ye yazmış olduğu 4 ciltlik mufassal şerhi, kıymetli bir eserdir.
  Birçok çalışmanın faideli bir semeresidir. Arazi, evkaf, mefkud, ahkâmına
  dair eserleri, intikal kanununa şerhi de vardır. Medresetül Kuzat'ta ve
  Darül Fünun'da mecelle vesaire müderrisliğinde bulunmuştu" diye övmüştür.

  Sene 1914 Fatih Camii'nde talebe okutmaya başlamıştır. Fetvahanede
  fetva vermiş, gösterdiği büyük iktidarla, 1914 yılında Sahn Medresesi
  Fıkıh Müderrisliği'ne tayin edilmiştir.

  Birinci Dünya Savaşı ardından, 14 Kasım 1914'te ilan edilen Cihad-ı
  Ekber fetvasını, Fetva Emini sıfatıyla Fatih Camii'nde okudu. Aynı zamanda
  23 Kasım 1914'te Cihad Beyannamesinde bulunan 29 imzadan birisi de Ali
  Haydar Efendi'dir. 1915 yılında Şeyhü'l-İslamlık'ta yeni kurulan "Telif i
  Mesail Heyeti Reisliği"ne tayin edilmiştir. 1916 yılında Huzur Dersleri
  baş muhatablığına tayin edilmiştir. Rumeli Kazasker payeliğini elde etti.
  Aynı yıl emekliye ayrıldı.
  Tevfik Paşa'nın ikinci sadaretinde (Baş vezirlik) kısa bir süre Adliye
  Nazırlığı (Adalet Bakanlığı) yaptı. Bu görevde iken Medine'yi teslim
  etmeye yanaşmayan Fahrettin Paşa'ya Padişah'ın teslim konusundaki
  iradesini götürdü. Ahıskalı Ali Haydar Efendi (KS), zahiri ilimlerin
  hepsini ikmal etti. Varılacak noktanın en üst kademesine ulaştı. Üstelik
  kendisi de, şanlı şöhretli, celadetli idi. Efendi , sert mizaçlı biri idi.
  Taviz vermeksizin şeriatın hükümlerinin yerine getirilmesini isterdi.
  Hatta Maide suresindeki şu ayeti kerime sanki düsturu olmuştu. "Allah'ın
  indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin, fasıkların, kafirlerin ta
  kendileridir." (Maide Suresi ayet 44-45) Hitabeti çok kuvvetli, fakihliği
  4 mezhebe fetva verecek kadar kuvvetli idi. Tesir ve ikna gücü de yerinde
  idi.

  Ahıskalı Ali Haydar Efendi Hazretleri, kaynaklar, tarih olarak kesin
  belirtmemekle beraber, 1913 ve 14 yılları, Bandırma'ya gider. Bir Ramazan
  günü talebelere yardım maksadı vardır. Tabii ki vaaz edecektir. İstanbul
  ulemasından olduğu için her yerde rağbet çok olur. Vaazları genelde
  tasavvuf ve tarikatlar aleyhinde olur. Hatta bir gün sabah namazında
  kişiyi isimlendirerek, "Burada Bezzaz Ali Rıza Efendi var, esnaftır, tarik
  ehlidir, şöyle yapar, böyle yapar" diye aleyhinde konuşur. Cemaatin içinde

  Ali Rıza Bezzaz Hazretlerinin talebelerinden Börekçi Hasan Efendi de
  vardır. Vaazı dinler ve namazdan sonra olup biteni Rıza Ali Bezzazi
  Efendiye anlatır. Meşayih sevinir. Efendi de "Hiç merak etme, çok yakında
  bizim yanımıza gelecektir" der. Gönülden gönüle yol var ya. Onların
  sözleri ok gibidir, gider hedefini vurur. Ali Haydâr Efendi'nin gönlüne
  bir ateş düşer. Tasavvuf ve tarikat ehline karşı bir sevgi ve alaka
  başlar. Kalbi vecd, istiğrak ve cezbe ile dolar. Dev cüsse, cübbeyi ve
  sarığı atarak camiden çıkar. Pazar yerinde bez atan Ali Rıza Bezzaz
  Efendi'nin yanına varır. Söylediklerinden pişmanlık duyduklarını ve
  affetmesini ve evlatlığa kabul etmesini söyler. Bezzaz Ali Rıza Efendi
  (KS), Ali Haydar Efendi'nin kolundan tutar, sırtını okşar ve "İstanbul'da
  Hacı Ahmet Efendi var ona git" der. Bandırma'dan İstanbul'a dönüş Ahıskalı
  Ali Haydar Efendi, İstanbul'a gelip Hacı Ahmet Efendi'yi bulur. O da
  "Topkapı'da Ali Efendi var ona git" dedi. İıntihanlar, sabır, teslimiyet.
  O ona, o da ona gönderiyor? Topkapı'ya giden Ali Haydar Efendi (KS),
  kendisine bildirilen köhne, dökük bir evin kapısını çaldı. Yarım saat
  kadar kapıda bekledi. O an nefsi ile başbaşa kaldı ve nefsi içerden
  konuştu: "Ey Ali Haydar, senki padişahın huzur dersleri baş muharrir ve
  baş muhatabısın, böyle bir adamın böyle köhne evin ününde kapısını
  bekliyorsun, bu sana yakışır mı?" diye iç geçirdi. Daha sonra kapı açılıp
  bir kız çocuğu çıktı. "Buyurun içeri" dedi. İçeri giren Ali Haydar Efendi,
  bir saat daha bekledi. Bu sırada saçı-başı birbirine karışmış, kambur bir
  adam içeri girdi. Bu kimsenin Ali Efendi olduğunu anlayan, Ahıskalı Ali
  Haydar Efendi, hemen elini öpmek istedi. Fakat o kimse, "Çek, çek elini,
  ben samimiyetsizliklere el veremem" dedi. Ahıskalı Ali Haydar Efendi,
  kendi sıfatlarını ve makamlarını saymaya başlayınca, o zat "Sus, sus" diye
  azarladı. Ahıskalı Ali Haydar ağlamaya başlayınca da, "Ya! Amma da cümbüş
  hocacıymışsın, şaka yaptım" dedi. O anda bazı değişiklikler hisseden
  Ahıskalı Ali Haydar Efendi, karşısındaki Ali Efendi'ye talebe olup sohbet
  ve derslerine devam etti. Tasavvuf yolunda ilerledi.

  Bandırma'daki Nakşi Şeyhi Ali Rıza Bezzazi'nin vefatı üzerine
  postnişinliğe getirildi. Dergâhta vakıf şartı gereğince Ali Rıza
  Bezzazi'nin talebeleri arasından seçildi ( 1914). Bu dergâh, Fatih ilçesi
  Çarşamba mevkii, Cebecibaşı mahallesinde İsmail Ağa Camiinden Fener
  Kilisesi'ne doğru giden sokağın sonundadır. Burası, Şeyh Mustafa İsmet
  Garibullah Hazretleri'nin dergâhıdır. Nakşi silsilesinden 32.'dir. Yanında
  33. Şeyh Halil Nurullah Zağravi Hazretleri vardır. Yan yana kabri
  şerifleri oradadır. 34. silsile zinciri az önce bahsettiğiıniz Ali Rıza
  Bezzazi'dir ve Bandırma'da medfundur. 35. Ali Haydar Ahıskavi olmuştur.
  Allah onlardan razı olsun. İttihat ve Terakki hükümeti, Ahıskalı Ali
  Haydar Efendi'nin bu seçimini reddetti. Postnişinliğine el koydu. Fakat
  Efendi Hazretleri bu işi yine devam ettirdi. Birinci Dünya Savaşı boyunca
  aynı zamanda da padişahın huzur dersleri başmuhatablığını da yürüttü. Beş
  yıl sonra müridlerden Hafız Halil Sami Efendi tarafından yazılan istida
  (dilekçe) ile postnişinliğin gasp işi saraya intikal ettirildi. Nihayet
  hicri 1338, miladi 1919'da Ali Haydar Efendinin postnişinliği bizzat
  padişah tarafından tasdik edilmiş oldu. Huzur dersleri de 1923'e,
  padişahlığın kaldırılmasına kadar devam etti. .

  Cumhuriyet sonrası alimlerin çile devri başladı. Sorgular,
  mahkemeler, hapisler, beraatler birbirini izledi.

  Şeyh Ali Haydarül Ahıskavi Hazretleri'nin Polis Müdürlüğü'ne
  götürülüşü:
  Tahirül Mevlevi, basın aleminde "Hayatım ve istiklal mahkemeleri" adlı
  hatıraların, polis nezaretine gittiklerini uzun uzadıya anlattıktan sonra,
  koğuşta kimlerle kaldıklarını tarif ederek yazıyor: "Kapıdan girince
  sağdan birinci karyolada Dağıstanlı Seyyit Tahir Efendi, ikinci karyolada
  Kâtip Aziz Mehmet Efendi, üçüncü karyolada kitapçı Aziz Efendi, dördüncü
  karyolada Ömer Rıza Bey, beşinci karyolada Abdi
  Acz (kendi), altıncı karyolada Suud Bey, yedinci karyolada her akşam orada
  yatan bir memur. Soldan birinci ve ikinci minderde Yağlıkçı Hasan ve
  Mustafa efendiler, soldan birinci karyolada Dersiam ve Çarşamba'daki İsmet
  Efendi Tekkesi şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, bir de onlara mücavir (
  komşu) Seydişehirli Hasan Efendi, ikinci karyolada vaiz Sofi Süleyman
  Efendi, Kitapçı Mihran Efendi de tam orta yerdeki karyolayı seçmişti. Ali
  Haydar Efendi ve Süleyman Efendi'nin birer zembili ve bir de pöstekisi
  vardı. Tahirül Mevlevi koğuştakilerin hususi hallerini bir bir süzdükten
  sonra Ali Haydar Efendi için şunları da ekleyivermiş: "Şeyh Ali Haydar
  Efendi, kulakları az işittiği için mütalaayı ve tilaveti muhasebeye
  (sohbete) tercih ediyor, kendisine tane tane ve yavaş söylenilmek şartıyla
  bir şey sorulacak olursa müfid ve mukni (faydalı ve ikna edici) cevaplar
  veriyor, mangalda kendi eliyle kaynattığı çayı sessizce içip hususi
  aleminde bulunuyordu."

  Tahirül Mevlevi bir gece rüya görür, namazdan sonra Ali Haydar
  Efendi'ye gelir anlatır. "Şeyh Ali Haydar Efendi ile ikimizin müşterek bir
  maaş cüzdanı varmış. Bu cüzdanla vezneye müracaat etmiştim. Maaş
  alacakmışım. Veznedar, bir iki kâğıt para verdikten sonra; -İstersen bir
  de altın vereyim teklifinde bulundu. -Aman lutuf etmiş olursunuz,
  çoktandır ruyetinden mahrumum. Gurbette hemşehri görmüş gibi olurum,
  dedim. Vezneci kenarı kırık bir altın verdi. Bunu görünce; -Aman bir
  lütuftur ettiniz, bari tamam olsun, şunu değiştiriverin ricasında
  bulundum. Onu aldı. Mevlevi külahı şeklinde altından mamul tam bir sikke
  verdi. Aldım ve uyandım." O mübarek de iyiye yorar: -Altının değişmesi
  hakkında hükmün değişeceğine, maaş cüzdanının müşterek olması da ikimizin
  beraatine işarettir, der, Gerçekten birkaç saat sonra da tabiri gibi olur.
  Bir zaman sonra telgrafhanede Şeyh Ali Haydar Efendi'yi görür ve: -Efendi
  rüya tabiriniz gibi çıktı, deyip elini öper, hatta telgraf kâğıdını
  yazıverir.

  Türkiye'de yeni kurulan idareye karşı olduğu öne sürülerek Ankara'ya
  götürülür. Ankara'da lskilipli Atıf Hoca ile beraber aynı koğuşta kalır.
  Hapishanede kaldığı sırada rüyasında şeyhini gürür ve şeyhi ona bir
  rivayetle 33, başka bir kaynakta 41 defa Fetih suresini okursan
  kurtulursun der. Ali Haydar Efendi okumaya başlar. Bir yandan da okuduğu
  sayıyı ranzaya işaretler. Onun böyle yaptığını gören İskilipli Atıf Hoca,
  (Allah rahmet eylesin); -Hoca ne.yapıyorsun, der. Ali Haydar Efendi de:
  -Rüyamda şeyhim böyle söyledi, sen de oku kurtulursun inşaallah der.
  İskilipli Acıf Hoca da: -Bu gece ben de rüyamda Peygamber Efendimizi
  gördüm (sav). "Atıf ben seni çağırıyorum, sen savunmanı hazırlıyorsun"
  buyurdu. Ben de savunmamı (müdafaaname) yırttım" der. Bilindiği üzere Atıf
  Efendi şehadet, Ali Haydar Efendi hizmet şerefiyle Allahu Teala'nın
  nimetine vasıl oldular.

  Ahıskalı Ali Haydar Efendi (KS), yıllarca ilim öğrenmek, ilmi
  öğretmek ve insanlara İslâmı anlatmak için meşgul oldu. Edebin birinin
  dahi terkine
  rıza göstermezdi. Pek çok ilim erbabı yetiştirdi, kıymetli müridleri oldu.
  Vaktinin büyük bir bölümünü Kur'an-ı Kerim okumakla geçirirdi. "Sülbümden
  değil, yolumdan gelen benim evlâdımdır" derdi. Uzaktan ya-
  kından ziyaretine kimler gelmez ki? Erzurum'dan Alvarlı Mehmet Efendi,
  Ramazanoğlu Sami Efendi, Hasip Efendi, Mehnet Zahid Kotku Hazretleri ve
  nice alim, fazıl kişiler...

  Siyasetten uzak durur. Talebelerinin de uzak durmalarını tavsiye
  ederdi. Ali Haydar Efendi Kuddise Sırruh, derin bir bilgiye sahipti. Dînî
  ilimleri bihakkın kavrayan bir zekâya sahipti. Hitab ettigi cemaati hemen
  te'siri altına alırdı. .

  Uğrunda hayatı boyunca mücadele ettiği en büyük gayesi; Allah'ın
  indirdiği ile hükmetmekti. Maruz kaldığı çile ve meşakkatlara gögüs
  germiştir. Emr'i bi'l-ma'rufa büyük önem verirdi. "Din-i Mübin-i İslâm'ın
  devam ve bekası, emr-i bi'l-maruf ve nehy-i ani'l-münkerin devamına; dîn-i
  mübin-i İslâm'ın inkırazı (yıkılması) ise emr-i bi'l-maruf ve nehy-i
  ani'l-münkerin ( iyiliği emredip kötülükten alıkoyma) terkine bağlıdır."
  derdi.

  Ali Haydar Efendi (K.S.), tarikat ehli hir zattı. Nakşibendi
  tarikatının Halidî koluna mensuptu. Silsilede sırası otuzbeşinciydi. Şeyhi
  ise, Bandırma'da medfun bulunan Mevlana Ali Rıza el-Bezzaz (K.S) idi. Ali
  Haydar Efendi Nakşibendi tarikatının şeyhlerinden olan ve silsilede 32.
  sırada bulunan, Mevlana Muhammed Mustafa İsmet Garibullah (K.S) Efendi'nin
  Fatih Çarşamba'da Cebecibaşı mahallesindeki konağını tekke edinerek, Şeyh
  İsmet Efendi Dergahı adı verilen bu tekkede, irşad makamında oturmuştur.

  Dergahının bulunduğu mahalde bulunan evinde, 1 Ağustos 1960 yılında
  vefat etti. Vefatında, âyetler okuyarak, etrafındakilere nasihatler
  ederek, tebessümler saçarak, dar-ı bekaya göç etti. Arkasında binlerce
  gözü yaşlı mürid bıraktı. Kabri Edirnekapı Sakızağacı kabristanındadır.
  Allah Rahmet eylesin.

  Kaynak:
  Son devrin kutup yıldızları'ndan derlenmiştir.