Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Tarikatı Aliye Halidiye Kolu Silsilesi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Tarikatı Aliye Halidiye Kolu Silsilesi

  Reklam
  Halidiye Kolunun Günümüze kadar Gelen Mürşitleri


  Paylaş
  Tarikatı Aliye Halidiye Kolu Silsilesi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Abdulhalik-ıl Güjdevani tarafından sistemleştirilen, Muhammed Bahauddin Abdulhalik-ıl Güjdevani, (Abdul Khaliq Gajadwani veya Abd al-Khaliq Ghijduvani) 1179 yılında öldüğü sanılan Orta Asya'da Nakşibendi tarikatına mensup din bilginlerinden bir kişidir.
  ...
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Şah-ı Nakşibend'inin isim babası olduğu

  ...
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İslam dini İslam, Allah'ın insanlara Hz. Muhammed (sav) aracılığı ile gönderdiği son ilahi dindir. Arapçada seleme (Allah'a tamamen bağlanmak) kökünden gelen İslam sözcüğünün Türkçe anlamı "Allah'a ve onun buyruklarına kayıtsız şartsız inanan" demektir. Bu kelime aynı zamanda, Hz. Muhammed aracılığıyla ilkeleri bildirilen ve Müslüman adı verilen (Arapça İslamlığı kabul eden anlamına, müslim'den) 600 milyon insanı bünyesinde toplamış büyük bir dinin de adıdır.
  ...
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  tarikatlarındandır. "Nakış yapan" anlamına gelen Nakşibend; Nakşibendi Tarîkat, lügatte “yol” mânâsına gelir. Tarîkatların esâsını tasavvuf bilgileri teşkil eder. Bu bilgilerin, insanlara farklı şekillerde sunulmasından tarîkatlar meydana gelmiştir. Tasavvuf bilgilerinin hepsi Peygamber efendimizden gelmektedir. Bütün Eshâb-ı kirâm radıyallahü anhüm, bu bilgileri silsile yoluyla kendilerinden sonrakilere ulaştırdı.
  ...
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  mürşitlerinin, kalbi dünyadan Tasavvufta tabi olunan kamil insan örneği.

  Mürşit, mürid için manevi baba sayılır. Hatta mürşide baba şeklinde de hitap edilir. Hz. Muhammed'e de sahabenin baba olarak hitap etmesiyle ilgili manevi ve gerçek babayı ayırmak üzere olan bir Kuran ayeti şöyledir:

  ...
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ahirete bağladığı düşünüldüğü için bu adı almıştır.

  Nakşibendi tarikatı diğer Ahiret (Arapça: الآخِرة, Ukbâ, Dâr-ı Bekâ), bazı dinlerde inanılan bu dünyadan sonraki nihayetsiz (sonsuz) alemdir.

  ...
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İslami tarikatlara göre İslami bilimlere daha fazla önem vermiştir. Zamanla İslam dünyasındaki Medreseli, Tekkeli ayrımının uzlaşmasına sebep olmuştur.

  Nakşibendi tarikatında sessiz zikir uygulanır.
  Abdulhalik-ıl Güjdevani'nin tespit ettiği on bir tarikat prensibi

  1- Vukuf-ı Zamanî: Müridin zamanı çok iyi değerlendirmesidir.


  2- Vukuf-ı Adedî: Dersin adedi ve gerçek manası düşünülmelidir.


  3- Vukuf-ı Kalbî: Kalbi uyanık tutmak gerekir.


  4- Hûş der-dem: Nefes alıp verirken, gaflette olmamak.


  5- Nazar ber-kadem: Başkasına değil, kendine bakmalıdır.


  6- Sefer der-vatan: Halktan ayrılıp Hakk'a gitmesidir.


  7- Halvet der-encümen: Halk içinde de olsa, halvet hali olmalıdır.


  8- Yâd kerd: Şeyhin verdiği zikri, kalb ve dil ile daima tekrarlamak.


  9- Bâz geşt: Zikirle Allah'a dönüş, vuslât düşünülmelidir.


  10- Nigah-daşt: Kalbi zararlı düşüncelerden korumak.


  11- Yâd-daşt: Masivâyı bırakarak, sadece Allah'ı düşünmektir
  Tarikat silsilesi

  Nakşibendi Tarikatı silsilesi, üç koldan Hz. Peygamber'e kadar ulaştırılır. Tarikatlarda silsilenin varlığı o tarikatın doğruluğunu göstermede önemli bir kaynaktır.


  Ebu Bekir-i Sıddık'dan Beyazıd-ı Bestami'ye kadar Sıddıkiyye, Ondan Abdulhalık-il Gücdevani'ye kadar Beyazıd-ı Bestami'nin lakabına uygun olarak Tayfuriyye, Şah-ı Nakşibend'e kadar Haceganiyye Şah-ı Nakşibend'den sonra da Nakşıbendiyye denmiştir. Bundan sonra Nakşibendiyye ismi korunarak yanına zamanın büyük mürşitleri'nin de lakabı eklenmiştir. Şöyle ki ; Ahmed Faruk zamanında Nakşıbendiyye Ahrariye, Dehlevi'den Halidi Bağdadi'ye kadar Nakşıbendiyyi Müceddiye ve sonra da Nakşıbendiyye Halidiyye olarak anılmıştır.
  Hz. Muhammed 'den başlayan ilk kol:

  Hz. Ali .......... (ö. 40/660)


  İmam Hüseyin . (ö. 60/680)


  Zeynel-Abidin ....... (ö. 75/694)


  İmam Muhammed Bakır .......... (ö. 114/732-33)


  Diğer bir kol:
  Hz. Ebûbekir .. (ö. 13/634)


  Selman Farisî .. (ö. 35/655)


  Kasım b. Muhammed ....... (ö. 102/720-21)


  Her iki kol da İmam Cafer Sadık'da birleşir ............... (ö. 148/765)
  Ebû Yezid Bistâmî (ö. 261/875)


  Ebû Hasan Harkanî ................ (ö. 419/1028-29)


  Üçüncü kol:
  Hz. Ali .......... (ö. 40/660)


  Hasan Basrî (ö.110/728-29)


  Habib A'cemî ....... (ö. 150/767)


  Dâvud Tâî ...... (ö. 184/800-801)


  Ma'rûf el-Kerhî ..... (ö. 200/815)


  Sırriyü's-Sakatî .. .. (ö. 253/367)


  Cüneyd-i Bağdâdî .. (ö. 298/910)


  Ebû Ali Rudbârî ... ........... .....


  Ebû Ali Kâtib .... .. (ö. 321/933)


  Ebû Osmân Mağribî (ö. 373/983)


  Ebû Kasım Kürkânî (ö. 450/1058)


  Her iki kol da Ebû Ali Ferâmedi'de birleşir (ö. 477/1084-85).
  Bundan sonra silsile şöyle devâm eder:
  Yûsuf Hemedânî (ö. 535/1140-41)


  Abdulhâlik Gücduvânî ........ (ö. 617/1220-21)


  Hoca Ârif Rivgerî (ö. 649/1251)


  Mahmud İncir Faşnevî ........ (ö. 670/1271)


  Ali Râmitenî (Azizan) ....... . (ö. 705/1305, 715/1315)


  Muhammed Baba Semmâsî .. (ö. 740/1339)


  Seyyid Emir Külâl (ö. 777/1375)


  Bahaeddin Nakşibend .......... (ö. 791/1389)


  Muhammed Alâeddin Attâr. (ö. 802/1399)


  Mevlânâ Ya'kub Çerhî ........ (ö. 847/1443)


  Ubeydullah Taşkendî .......... (ö. 895/1490)


  Muhammed Parsa ..... ........ (ö. 922/1516-17)


  Derviş Muhammed (ö. 970/1562)


  Hacegî Emkenegi (ö. 1008/1599)


  Muhammed Baki Billah ...... (ö. 1014/1605)


  İmam Rabbânî ... (ö. 1034/1625)


  Muhammed Ma'sum ........... (ö. 1098/1687)


  M. Seyfeddin Fârukî ............ (ö.1100/ 1689)


  Muhammed Bedvânî ........... (ö. 1135/1723)


  Şemseddin Habibullah ........ (ö. 1195/1781)


  Abdullah Dehlevî ..... ......... (ö. 1240/1824-25)


  Mevlânâ Hâlid Bağdâdî ....... (ö. 1242/1826)


  Türkiye'de Mevlana Halid Bağdadi'den sonraki Halidiye kolu yayılmıştır.
  Türkiye'de Nakşibendilik

  Gümüşhanevi şubesi


  Ahmed ibn-i Süleyman el-Hàlidî el-Hasenî eş-Şâmî Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhànevî


  Hasan Hilmî el-Kastamonî


  İsmâil Necâtî ez-Zağferanbolî


  Ömer Ziyâüddîn-i Dağıstânî


  Mustafa Feyzî et-Tekfurdâğî


  Hasîb es-Serezî Abdül'azîz el-Kazanî


  Muhammed Zâhid-i Bursevî


  Prof. Dr. M. Es'ad Coşan


  Muharrem Nureddin Coşan
  Menzil Şubesi

  Seyyid Tâhâ


  Sıbğatullah Arvasî


  Abdurrahman Tâğî


  Fethullah Verkânisî


  Muhammed Diyauddin


  Ahmet el-Haznevî


  Abdulhakim el-Hüseynî


  Muhammed Raşid Erol


  Şeyh Seyda Yahya El Abbasi
  Ünlü Nakşibendiler

  Halidiye, İslam dinine bağlı bir tarikat.

  ...
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İmam ŞamilPolitikada Nakşibendilik

  Şeyh Şamil (1797 - 1871)

  ...
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Sağduyu Partisi
  Ek ibadetler


  ...
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Rabıta :
  ...
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mürşidi düşünerek yapılan belirli süre sonunda onun gibi olmayı hedefleyen sevgi tabanlı ibadet.
  Tasavvufta tabi olunan kamil insan örneği.

  Mürşit, mürid için manevi baba sayılır. Hatta mürşide baba şeklinde de hitap edilir. Hz. Muhammed'e de sahabenin baba olarak hitap etmesiyle ilgili manevi ve gerçek babayı ayırmak üzere olan bir Kuran ayeti şöyledir:

  ...
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Hatme :
  ...
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Hz. Muhammed'e Hz. Muhammed, Mekke’nin soylu Haşimoğulları ailesinden gelir. 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’ tır. Hz. Muhammed daha doğmadan babası öldü. Yetiştirilmesini dedesi Abdülmuttalip üzerine aldı ve torununa o zamana kadar kimseye verilmemiş olan Muhammed adını verdi.
  ...
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  salavat getirilerek yapılan ve Peygamber ruhunun indiği ve hatme yapanlarla iletişime geçtiği inanılan ibadet. Allah'umme salli ala seyidina Muhammed in ve ala ali seyidina Muhammed..
  ...
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Vird : Belirli sayıda Allah denilerek {{Düzenle-tarih|Haziran 2006}}
  ...
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  nefsin durulmasını hedefleyen ibadet. bkz. ego

  ...
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Sohbet

  Bir konunun fazla derinleştirilmeden, biriyle konuşuyormuş gibi anlatıldığı fikir yazılarıdır. Sohbet yazılarında herkesi ilgilendirecek konular seçilir. Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi devriktir. Yazar sorulu cevaplı
  ...
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mürşit Ziyareti
  TeveccühBağlantılar
  Seyyid İhsan Erol'un sitesi
  Semerkand Dergisi
  Zikrullah Dergisi
nakşibendi tarikatı halidiye kolu,  kadiri tarikatı halidiye kolu,  halidiye kolu,  nakşibendi tarikatı halidiye kolu silsilesi,  nakşibendi halidiye kolu silsilesi,  nakşibendi halidiye kolu,  halidiye kolu silsilesi