Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kadın sünneti nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kadın sünneti nedir?

  Reklam
  Kadın sünneti nedir?bu konuda bilgi yardımlarınız için şimdiden Allah razı olsun.


  Paylaş
  Kadın sünneti nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadın sünneti


  Kadın sünneti nedir ? kadın dış genital organının sakat bırakılacak veya işlevini istendiği biçimde yapamayacak şekilde değiştirilmesi katı ve yanlış geleneksel kurallara bağlı kalınarak ve tıbbi olmayan nedenler ile kesilmesi, koparılması, dikilmesi ve iptal edilmesi ameliyatını içerir ve kız sünneti ismi ile de anılır.
  Yapıldığı ülkelerde kadın sünneti anlamında kullanılmasına rağmen fiziksel ve psikolojik kötü sonuçlarından dolayı bu uygulama tıbbi literatürde sakat bırakma, koparma anlamında kullanılan "mutylatio" olarak tanımlanmaktadır. Kadın sünneti önemli bir üreme sağlığı sorunu olarak kabul edilmiştir
  Kadın sünneti veya diğer adı ile kız sünneti Bir çok makalede bu uygulamanın erkekteki eş değerinin penisektomi yani penisin çıkarılması olabileceği savunularak yapılan işlemin ağırlığına değinilmiştir.Kadın sünneti genellikle bebeklik, çocukluk, puberte ve genç kız dönemlerinde yapıldığı bildirilmektedir.
  Kadın sünneti nerelerde yapılır? Kız sünneti niye yapılır?
  Kız sünneti işlemi halen Afrika da otuz ülkede, Arap yarımadasında birkaç ülkede, Güneydoğu Asya da bazı toplumlarda ve bu ülkelerden Avrupa ya, Amerika ya ve Avustralya ya göç etmiş etnik topluluklarda gizlice uygulanmaktadır. Ayrıca kadın genital organının sakat bırakılması operasyonlarının batı ülkelerinde de tarih boyunca zaman zaman uygulandığı bilinmektedir. Bu geleneksel uygulamanın tarihi kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte eski Mısır uygarlığından beri var olduğu sanılmaktadır. Dünya sağlık örgülünün raporlarına göre yaklaşık 80-132 milyon yaşayan kadının bu uygulamaya maruz kaldığı, her gün 4-12 yaşlar arasında 6000 Afrikalı kız çocuğuna bu girişimin uygulandığı, dünyada ise her yıl iki milyon yeni uygulamanın yapıldığı bildirilmektedir.
 3. 3
  KADININ SÜNNET OLMASI

  Kızların sünnet edilme durumları nasıl olur? Bazı kadın doktorlar bunun tıbben imkansız olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mu? Günümüzde kadın sünneti yapan ehil kimseler var mı? Varsa, adresini gönderirseniz bizi sevindirirsiniz?

  Kadının sünneti meselesi, bizim örfümüzde bulunmadığı, öncelikli meselelerimizden olmadığı, herkes tarafından aynı derecede gerekli görülmediği, sözünün edilmesi nezaket ve edep sınırlarm zorlayabileceği için, aslında yazılmasa daha iyi olur. Ama Rasûlüllah`ın inci-mercan ifadeleri arasında yer bulduğu ve soru, sorana karşı da saygılı olmamız gerektiği için, bilgilenme maksatıyla bilinenleri kaydediyoruz:

  Rasûlullah Efendimiz: "Sünnet olmak (hitan), erkekler için bir sünnet (şiar) kadınlar için ise bir değer ve iyilik (mekrume)dir" buyurmuşlardır. (298 Ebû Dâvûd, edep 167; Müsned V/75) Medine`de kadın sünnetçisi olarak bilinen Ümmü Atiyye isimli kadına da: "Fazla kesme ki, kadınlar daha cok lezzet alsınlar " kocaların da daha çok hoşuna gitsin" (Beyhakî, es-Sünenü`I-Kübr2 VN/324; Ayrıca bk. Siddik Hasan Han, Hüsnü`I-üsve 337) demişlerdir Bu rivayet bir çok değişik kanaldan bize ulaşmaktadır. (el-Hindî, Kenz XVI/435 vd)

  Ebû Davûd`u şerheden Halil Ahmed`in bununla ilgili ilginç bir açıklaması vardır: Sünnetsiz erkek cinsel birleşmeden aslında daha çabuk tahrik olur. Ama bu, erkek için arzulanan bir şey değildir. Kadının tatmin olmasını zorlaştırır. Kadının sünnet olması ise, erkekteki oluşumun aksine, onun daha fazla zevk almasını; dolayısıyla daha çabuk orgazma ulaşmasını sağlar. Rasûlullah Efendimiz de bu bilinç düzeyini özellikle tavsiye etmişlerdir. Bu noktalardan bakıldığında Rasûlullah Efendimiz tarafından kadın için bir "değer ölçüsü" (mekrume) olarak vasıflanan "sünnet", belki de aslında ağırlıklı olarak gündemimizde bulunmalı idi. Ama diğer mezheplerde kadın için dahi önemli bir sünnet olarak görülmesine karşılık, Hanefilerde müstehap ve fazilet sayılması ve daha çok Hicaz ve Mısır enlemindeki sıcak ülkelerin meselesi olarak kabul edilmesi, meseleyi bizim meselemiz olmaktan çıkarmış gibi görülüyor. Tibbî yönü ise ayrı bir konu.

  Diğer yönden meşhur Hanefi fetvâ kitaplarından olan Bezzâziye`de Hanefi mezhebinin genel kanaatine zıt olarak: "Kadınların sünnet edilmesi (hitâni) sünnettir. Çünkü nas, hünsanın (erdişi) da sünnet edileceğini söyler. Eğer kadının sünneti sünnet değil de sadece fazilet (mekrume) olmuş olsaydı, hünsanın kadın olabileceği ihtimalinden ötürü sünnet edilmemesi gerekirdi" (Bezzazıye VI/372) denmekte, daha sonra gelen diğer meşhur fetva kitabı Hindiyye`de ise, kadınlar için sünnetin bir fazilet olduğu tercihi verilmekte, ancak önceki fıkıhçıların sünnet olduğunu söyledikleri aktarılmaktadır. (Hindiyye V/357; Ayrıca bk. Mahlüf, Fetâvâ şer`iyye I/45)

  Buna göre kadınların sünneti (hitâni), Hanefi mezhebinde sünnetle (şiar anlamında) fazilet arasında bir derecede, diğer mezheplerde ise sünnet düzeyinde olduğu anlaşılır. Ülkemizde yapıla gelmekte olan bir uygulama olmadığı için yapanları bilmemiz mümkün değildir. Yapılış şeklini vermenin ise merak gidermekten öte bir faydası yoktur.

  Kadının sünneti için bir zaman var mıdır? Büluğa erdikten sonra da sünnet edilebilir mi? Avretini başkasına açma buna engel midir? Engelse kadın hastalığından dolayı zorunlu olarak muayene olduğu doktoruna, nasılsa avretini açmışken sünnet olsa olmaz mı?

  Önce Hanefîlere göre, kadının sünnetinin, erkeğin sünneti kadar önemli "şiar" anlamında bir sünnet görülmediğini bilmemiz gerekir. Çünkü Rasûlüllah Efendimiz (s.a.s.) "Hitân (Sünnet olmak), erkekler için bir sünnet, kadınlar için ise bir fazîlettir" buyurmuş ve aralarında fark olduğuna işaret etmiştir. Mâlikîler de Hanefiler gibi düşünürler. Şâfiîlere göre ise erkek için de kadın için de vâciptir. Çünkü hadîslerde "fıtrattan" sayılmıştır. Ve "Sünnet yerinin sünnet yerine değmesiyle guslün vâcip olacağı" söylenmiştir. Bu da iki tarafın da sünnetli olmasını gerektirir. Hanbelîlere göre de erkeğin sünneti vâcip olmakla beraber kadının sünneti vâcip değildir, fazîlettir. Bunlardan ötürü, kadının da sünnet olmasını vacip görenler, onun sünnet edilmeden bulûğa ermiş olanının dahî sünnet edilmesi gerektiğini söylerler. Çünkü bu şiar anlamında bir sünnettir. Onu sadece bir fazîlet görenlere göre ise, bulûga eren bir kadın, kendisi ya da eşi tarafından sünnet edilebilirse edilir. Bunu, beceremezlerse, bir fazîlet için, açıkça haram olan bir şey yapılmaz. Çünkü kadının avretini, mazeret yokken kadına dahî göstermesi haramdır. Ama herhangi bir mazeretten dolayı bir doktora avretini açmak zorunda kalmışsa, Allah`u a`lem, sünnet olmasında bir mahzur olmaz. Ancak kadının sünnetinin iklimle de alâkalı olduğunu da bilmek gerekir. Uzmanlar bunun özellikle sıcak ülkelerde daha gerekli olduğunu söylüyorlar. 4. 4
  Resulullah Efendimizin hoşgördüğü şeyi elbette yaptırmak isterim yaptıran varmı acaba hastaneler yapıyormu bilen varmı şimdiden Allah razı olsun 5. 5
  cankancan
  kadın sünnetine karşıyım meme uclarını da kesssinler bari belki daha iyi zevk alır böyle saçmalık olmaz .... 6. 6
  Kayıtsız Üye
  Son derece çağ dışı ve gerici bir uygulamadır. Yapılmasını tavsiye etmem 7. 7
  Bazı toplumlarda, kızlarda erkekler gibi sünnet edilirler. Daha çok gizli olarak icra edilen bu sünnet Mısır, Arabistan ve Cava'da yaşayan müslümanların bir kısmında halen mevcuttur. Bu toplumlarda İslamiyet öncesi de sünnetin varlığı bilinmektedir. İslâmiyetin zuhuruyla İslâmi bir anlam kazanmıştır. Bütün İslam dünyası dikkate alınırsa azınlıkta kalan yerel bir âdet olarak görülür (A.J. Wensinck, Hiton, IA, VlI, s. 543).

  Klitoris üzerindeki küçük bir parçanın kesilmesi olan, kadınların sünneti rivayete göre Hz. İbrahim zamanından kalmıştır ve ilk sünnet olan hanım Hz. Hacer'dir (Taberi, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, çev. Z. K. Uğan, Ankara 1954, I, 371).

  Hz. Peygamber, "Sünnet (hıtan), erkeklere sünnet, kadınlar için fazilettir" (Ahmed b. Hanbel, V, 75; Ebu Davud Edeb, 167; el-Fethu'r-Rabbânî, XVII, 1312) buyurur. Bu sünnet, Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre mutlak sünnet, Ahmed b. Hanbel'e göre erkeğe vacib, hanımlar için sünnettir. Şafiî erkek ve kadın arasında vucûb bakımdan bir fark görmemiştir (el-Fethu'r-Rabbanî, XVII, 1312).
  Çoğunluğu hanefi olan Türklerde kadınlar sünnet edilmezler. Ebu's-Suud Efendi kendisine yöneltilen; "Diyar-ı Arap'da avratları sünnet ederler. Bu fiil sünnet midir?" sorusuna "el-Cevap: Müstehaptır" şeklinde cevap vermiştir (M. Ertuğrul Düzdağ, Şerhul-İslam Ebu's-Suud Efendi Fetvaları, İstanbul 1972, s. 35).

  Kadınların sünnet edilmesi konusunda İslâm âlimleri farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir kısmı, Maşrık kadınları ile Mağrib kadınlarının fizyolojik bakımdan farklı olduklarını kabul ederek Maşrık kadınlarındaki yaradılıştan gelen fazlalık sebebiyle, sünnetle yükümlü olduklarına, öbürlerinde ise böyle bir fazlalığın bulunmayışı sebebiyle sünnetle yükümlü olmadıklarına hükmetmişlerdir.

  Rivayetler Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) zamanında, bizzat Medine'de, kızların sünnet edildiğini ve sünnet etmeyi kendilerine meslek edinmiş kadınların bile bulunduğunu ifâde etmektedir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in kızların sünnet edilmeleriyle ilgili olarak sağlığa uygun bir tarzda olması için tâlimât verdiğini de öğrenmekteyiz.

  Ebû Davûd'un rivayeti şöyle:

  "Medine'de bir kadın (ki ismi Ümmü Atiyye'dir) kızları sünnet ediyordu. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) ona: "Fazla derin kesme, çünkü derin kesmemen, hem kadın için ahzâ (en ziyâde haz ve lezzet vesîlesi) hem de kocası için daha hoştur" der. Hz. Ali'den gelen bir rivayette sünnetci kadına Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in birisini yollayarak (çağırttığını) ve "Sünnet ettiğin zaman üstten hafifçe kes, fazla dipten kesme..." dediğini öğreniyoruz. Münâvi, bu hadisi şerh ederken, kadınlardaki sünnet mahallinin derin kesilmesi hâlinde, kadının cinsî arzusunun söneceği, bu nedenle de kocası ile cinsel ilişkiden nefret edebileceğini belirtir.

  Bu açıklamalardan, kızların sünnet edilmesinin biyolojik yapısına göre değişebileceğini, eğer fazlalık varsa alınması daha uygun ise de, alınmamasında da dini bir sakınca olmadığını söyleyebiliriz.


  Sorularla İslamiyet
 8. 8
  Kayıtsız Üye
  islamda sadece klitosi örten deri kadının cinsel ilişkiden aldığı zevki artırmak için yapılır. erkek sünneti gibi mecburi değildir. klitorisin kesildiği uygulamanın islamla alakası yoktur. Mısır Firavunlarından kalan bir uygulamadır. detaylı bilgi buradan edinilebilir. 9. 9
  Kayıtsız Üye
  vajinal estetik merkezlerinde klitoral hood adı ile yapılıyor. ayrıca kadın doğum hastanelerinde doktora, kadın sünneti ifadesini kullanmaya gerek kalmaksızın "klitorisi kapatan deriyi aldırmak istiyorum" derseniz yardımcı olabilirler. ayrıca özel jinekologların muayenehanelirine giderek klitorisin üzerini örten deriyi aldırmak istiyorum derseniz yardımcı olurlar. vajinal estetik merkezlerinde de aynı ifadeyi kullanarak bunu talep edebilirsiniz. fakat oralarda pahalı olur sanırım 2500 tl civarı.
  kadın sünneti hakkında daha detaylı bilgi 10. 10
  Kayıtsız Üye
  kadın sünnetinde nereyi keserler, İslamda kadın sünneti var mı ve daha birçok cevap burada,
  kadın sünneti hakkında detaylı bilgi 11. 11
  Kayıtsız Üye

  Cevap: saçma

  ewt ya çok saçma geri kafalı olanlar böyle bir şeye teşebbüs edrler


  Muminem Cevap: saçma

 12. 12
  Kayıtsız Üye
  Kadın sünneti hakkında detaylı bilgi

  dinimizde kadın sünneti var mı? nereyi keserler? kaç çeşit var. hepsinin cevabı burada bulunuyor. 13. 13
  Kızların sünnet olması zorunlu değil, dileyen olur dileyen olmaz.
  İslam, daha önce varolan bir uygulamayı yasaklamadı mesele bundan ibarettir.
  Dini bir konuyu eleştirirken dikkat edelim! 14. 14
  Kayıtsız Üye
  kadınlar neden sünnet edilir

  herkesin bilgi doğru bilgi edinme hakkı vardır. bugün kadın sünnetini klitorisin kesilmesiyle ilişkilendirerek müslümanlığa saldırıyorlar. bunun böyle olmadığını anlatınkadın sünneti nedir,  kadın sünneti neden yapılır,  kadınlar neden sünnet edilir,  kadın sünneti neden yapılıyor,  arap kadınlarının sünneti,  kadin sunneti neden yapilir,  kadin sünneti nedir