Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Tarih şeridi nedir, nasıl yapılır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Tarih şeridi nedir, nasıl yapılır?

  Reklam
  Tarih şeridi nedir, nasıl yapılır? hakkında kısa bilgi Allah razı olsun


  Paylaş
  Tarih şeridi nedir, nasıl yapılır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  1015-1048-1071-1077-1096-1147-1176-1189-1204-1230-1243-1308
  1299-1302-1326-1329-1353-1362-1363-1389-1396-1402-1413-1421

  1015-Anadolu�ya ilk Türk akınlarının yapılması
  1048-Pasinler Savaşı
  1071-Malazgirt Savaşı
  1077-Türkiye Selçuklu Devleti�nin kurulması
  1096-1.Haçlı Seferi
  1147-2.Haçlı Seferi
  1176-Miryokefelan Savaşı
  1189-3.Haçlı Seferi
  1204-4.Haçlı Seferi
  1230-Yassıçemen Savaşı
  1243-Kösedağ Savaşı
  1308-Türkiye Selçuklu Devleti�nin Yıkılışı
  1299-Osmanlı Devleti�nin Kuruluşu
  1302-Koyunhisar Savaşı
  1326-Orhan Bey�in Tahta Çıkışı
  1329-Maltepe Savaşı
  1353-Rumeli�ye Geçiş
  1362-1.Murat�ın Tahta Çıkışı
  1363-Sırpsındığı Savaşı
  1389-1.Kosava Savaşı/Yıldırım Beyazit�ın Tahta Çıkışı
  1396-Niğbolu Savaşı
  1402-Ankara Savaşı
  1413-Fetret Devri�nin Sonu
  1421-2.Murat�ın Tahta Çıkışı
  1444-Segedin Edirne/Varna Savaşı Antlaşması
  1448-2.Kosava Savaşı
  1451-2.Mehmet�in Tahta Çıkışı
  1453-İstanbul�un Fethi

  1299- 1300
  Osmanlı tarihinin başlaması

  1299
  İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak)

  1302
  Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi

  1302
  III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü

  1312
  Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled'in ölümü

  1317
  Gülşehri'nin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mantıku't-tayr'ı Ferideddin el-Attar'ın aynı adlı eserini tercüme etmesi

  1320
  Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü

  1324
  Orhan Gazi'nin tahta geçişi

  1326
  Bursa'nın fethi

  1330
  Aşık Paşa'nın Garib-name'yi telif tarihi

  1331
  İznik'in fethi

  1331
  İlk Osmanlı medresesinin, İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması

  1334
  Karesi Beyliği'nin ilhakı

  1337
  Kocaeli bölgesinin alınışı

  1346
  Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı

  1349-1352
  Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpi Kalesi'nin üs olarak alınışı

  1350
  Davud B. Mahmud el-Kayseri'nin ölümü

  1352
  Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

  1354
  Gelibolu'nun fethi

  1361
  İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)

  1362
  Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı

  1362
  Kadıaskerliğin teşkili

  1363
  Pençik Kanunu'nun çıkışı

  1366
  Gelibolu'nun elden çıkışı

  1371
  Çirmen Zaferi

  1376
  Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü

  1377
  Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi

  1385-1386
  Niş ve Sofya'nın alınışı

  1388
  Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü

  1389
  I. Kosova Zaferi

  1389
  I. Murat'ın şehadeti, Yıldırım Bayezid'in tahta cülusu

  1390
  Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

  1390
  Karaman Seferi, Konya'nın muhasarası

  1390
  Gelibolu tersanesi'nin inşası

  1391
  İstanbul'un ilk muhasarası

  1393
  Mahkeme Rüsumu'nun ilk ihdası

  1396
  Niğbolu Zaferi

  1397-1398
  Akçay Zaferi ve Karaman Ülkesi'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü

  1398
  Kadı Burhaneddin'in ölümü.

  1398
  Karadeniz beyliklerinin ilhakı

  1400
  İlk musiki nazariyatı eseri (Kırşehirli Yusuf B. Nizameddin'in Kitabu'l Edvar'ı)

  1400
  Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi

  1402
  Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezid'in esareti

  1402-1413
  Fetret Devri, iç karışıklıklar

  1409
  Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan, Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı; İlk besteli dini eser (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i)

  1411
  Çelebi Mehmed'in tahta çıkışı

  1413
  I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu

  1413
  (Celaleddin Hızır) Hacı Paşa'nın ölümü

  1416
  Osmanlı-Venedik Deniz Muharebesi ve Sulhü, Şeyh Bedreddin isyanı

  1416
  Macar Seferi

  1417
  Avlonya'nın fethi

  1418
  Makam teriminin ilk kullanılışı (A. Meragi'nin Makasıdu'l-elhan'ında)

  1418-1420
  Samsun bölgesinin zaptı

  1419-1424
  Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması

  1421
  Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın cülusu

  1421-1451
  İlk resmi musiki çevresi (II. Murad Sarayı)

  1422
  Mustafa Çelebi'nin (Düzmece) bertarafı

  1425
  Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini

  1425-1426
  İzmir Beyi Cüneyd'in idamı

  1425-1426
  Teke Beyliği'nin intikali

  1427-1428
  Germiyan Beyliği'nin intikali

  1429
  Manyasoğlu Murad tarafından, Türk edebiyatında Seyf Serayi'den sonra, Anadolu Türk edebiyatı sahasında ilk Gülistan tercümesinin yapılışı

  1429
  Şeyh Hamdullah'ın Amasya'da doğuşu

  1430
  İlk iki Türkçe musiki kitabı (Hızır B. Abdullah'ın Edvar'ı ve Bedr-ı Dilşad'ın Muradname'sindeki musiki bölümü)

  1430
  Selanik'in fethi

  1430-1431
  Şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari'nin ölümü

  1431-1432
  Kadızade, Salahaddin Musa b. el-Kadi Mahmud el-Bursavi el-Rumi'nin ölümü

  1432
  Fatih Sultan Mehmed'in doğumu

  1434
  Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması

  1434
  Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması

  1436
  Muiniddin B. Mustafa tarafından II. Murad'ın isteğiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adlı eserin yazılışı

  1437
  Ömer bin Mezid tarafından ilk nazire mecmuasının derlenişi

  1439
  Semendire'nin alınışı

  1440
  Osmanlı musiki çalgıları üzerine ilk notlar (Ahmedoğlu Şükrullah)

  1440
  Başarısız Belgrad kuşatması

  1444
  Segedin Sulhü

  1444
  II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi

  1445
  II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa cülusu

  1447
  Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması

  1448
  II. Kosova Zaferi

  1451
  II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu

  1451-1512
  Geçiş devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri

  1453
  İstanbul'un fethi

  1453
  Ayasofya'nın camiye çevrilmesisayıların tarih şeridi,  tarih şeridi nasıl yapılır,  TARİH ŞERİDİ ŞEKİLLERİ NELERDİR,  tarih şeridi nedir kısaca ve öz,  1015-anadoluya ilk türk akınlarının yapılması kısa bilgi,  tarih şeridi kısaca nedir,  kısaca tarihın şeridi