Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İslam'ın ilme verdiği önem Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İslam'ın ilme verdiği önem

  Reklam
  Dinimiz İslam'ın ilme verdiği önem hakkında kısa bilgi verir misiniz


  Paylaş
  İslam'ın ilme verdiği önem Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslam'ın ilme verdiği önem

  Bilme, bilim, ilk emri "oku" di-ye başlayan İslam'ın ilme verdiği önem, ona verdiği destek, ona getir-diği teşvik, bırakın Müslümanı, ko-nu üzerine az çok eğilmiş gayri müslimlerin bile kolayca kabul ettiği bir gerçektir.

  İslam ilme çok geniş açıdan bakar. İslam'da ilim deyince yalnız, gerçek-ten çok derin dalları bulunan din ilim-leri anlaşılmamalıdır, islam din ilim-leriyle birlikte dünyaya ait her türlü bilgiyi de teşvik etmiş, elde edilmesi-nin, tahsil edilmesinin yararını vurgu-lamıştır. Dünyamıza, fezaya, tüm ev-rene ait sırların keşfedilmesi, bunlar-dan insanlık yararına sonuçlar çıka-rılması, tam anlamıyla Islami bir ça-badır. Eğer bunu bugün biz Müslü-manlar değil de gayri müslimler ya-pıyorsa bu, Müslümanlığımızın ne ka-dar su götürdüğünün bir belirtisi sa-yılmalıdır.
  İslam dini bilimsel çalışma ve araştırmalara hiçbir sınırlama getir-memiştir. Eğer bir sınırlama getirmiş olsaydı, bugünkü Batı'mn ortaçağ ka-ranlığından kurtulması demek olan Rönesans olamazdı. Avrupa, Röne-sansı, tslamın getirdiği, engin ilmi hoşgörü çerçevesinde yapılmış, ger-çekleştirilmiş çalışma ve araştırmala-ra borçludur.

  Avrupalılara göre Rönesansın kaynağı eski Yunan ve Roma'dır. M. önceki 2-3 yüzyıl, M. sonraki 2-3 yüz-yılın eski Yunan ve Roma'da bilim, sanat ve edebiyat alanında önemli eserlerin verildiği, büyük bilgin ve fi-lozofların, sanatkârların yetiştiği yüz-yıllar olarak tarihe geçmiştir. Röne-sans, Avrupalılarca, bu eserlerin ye-niden canlandırılması ve benzer eser-ler meydana getirilmesi demektir. Av-rupa işte bunu yapabilmek için, İslamın doğuşunu, bütün ortaçağı kap-layan görkemli gelişmesini beklemek zorunda kalmıştır. Neden? Çünkü kültürünün temelleri saydığı eski Yu-nan ve Roma'ya ait eserleri Müslü-manlar tercüme etmişler, yorumla-mışlar, analiz ve eleştirisini yapmış-lar, Avrupalılar da bütün bunları ta-rihin seyri içinde (Haçlı Seferleri, En-dülüs Emevileri, istanbul'un fethi gibi vesilelerle) Müslümanlardan öğren-mişlerdir. Eski Yunan ve Roma'yı ni-çin doğrudan doğruya kendi kaynak-larından öğrenmemişlerdir? Çünkü ortaçağda Avrupa'da tek otorite olan kilise buna izin vermemiş, tek gerçe-ğin kendi söylediklerinden ibaret ol-duğunu zorla kabul ettirmiştir. Oysa İslam ilim konusunda hiçbir zaman böyle bir fanatizme düşmemiş, bila-kis, bilimsel çalışma ve araştırmaları teşvik etmiştir.

  Kur'an bir sınırlama getirmeden bilmenin önemini dile getirmiştir:

  "De ki: Hiç bilenlerle bilmeyen-ler bir olur mu?" (1).

  "Allah içinizden iman edenlerle il-me nail olanların derecesini yüksel-tir". (2).

  Kur'ân'da bizleri, düşünmeye, araştırmaya, evrenin sırlarını çözme-ye davet eden nice âyetler vardır. Dünyamızın da içinde bulunduğu tüm evrenin, (sırlarını çözüp, istifade et-mesi için) insanın emrine verildiği be-lirtilmiştir.

  "O (Allah), geceyi ve gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı sizin hizmetinize ver-di". (3)

  Peygamberimizin ilim, alim, kitap konusundaki sözleri sayılmayacak ka-dar çoktur.

  "Çin'de bile olsa ilmi alınız. Çün-kü ilim kadın, erkek her Müslüman'a farzdır". (4).

  "İlim ve hikmet mü'minin yitiği-dir, onu nerede bulsa alır". (5).

  "Kişinin ilimden bir konu öğren-mesi, bin rekât nafile namaz kılma-sından hayıriıdır". 6)
  Müslümanlar, bunlar ve benzeri sayısız ilmi teşvik eden esaslar para-lelinde davrandıkları zaman gerçek-ten büyük bilimsel başarılar göster-mişlerdir. Bunun, herkesi inandıracak açıklık ve bollukta belgelerini sergi-lemek mümkündür.

  Kültür ve uygarlıkta ileri ülkele-rin, geri ülkeleri çeşitli bakımlardan etkilediği, kültür ve uygarlığının ba-zı öğelerini geri kalmış ülkelere be-nimsettiği bilinen gerçeklerdendir.
  Bugün ileri Batı uygarlığı bu açıdan büyük bir etkilenme gücüne sahip. Birçok ülkenin dilinde Batı'nın tek-nik, ekonomik, kültürel terimleri yer almıştır. Avrupa'nın yerinde saydığı, Müslümanların büyük bilimsel geliş-me ve başarılar gösterdiği dönemde ise bunun tam tersi olmuştur. Bugün bütün Batı dillerinde ortak olarak kullanılan "alkol", "amiral", "coton" (pamuk), "sucre" (şeker), "cebir" gibi sözcükler Müslümanlar-dan alınmadır. Avrupa Müslümanlar-dan kâğıt, pusula gibi teknik buluş-ları, çeşitli endüstri bitkilerinin yetiş-tirilmesini öğrenmişlerdir. (7).

  Müslümanların 15. yüzyıla kadar sürmüş olan bilimsel çalışma ve geliş-meleri niçin durmuştur?
  Bunun sebebi Müslüman ilim ve kültürüne indirilen iki büyük darbe-dir. Bunlardan biri, Cengiz soyundan Hülagu'nun Abbasi Halifeliğini yıkınca, Bağdat kütüphanelerinde yüz-yılların semeresi olarak birikmiş bu-lunan kitapları Dicle Nehri'ne döktür-mesi, ikincisi de, 15. yüzyıl sonların-da Ispanya'daki Emevi egemenliğine son verirken İmparator Şarlken'in Müslüman İspanya'nın kütüphanele-rindeki bütün kitapları yaktırmasıdır. Tarihin tanıdığı en büyük vandallık-lardan ikisini Hülagu ve Şarlken yap-mıştır. İspanya'da Granada'nın Babür-Remle Meydanı'nda bir mil-yon kitap yakıldığı tarihi kayıtlara geçmiştir.

  Yüzyılımızın başında ünlü fizikçi Pierre Curie şunları söylemiştir:

  "Müslüman Endülüs'ten bize otuz kitap kaldı atomu parçalayabil-dik. Şayet yakılan bir milyon kitabın yansı kalsaydı çoktan uzayda galak-siler arasında geziyor olacaktık".

  "13., 14., 15. yüzyıllarda bazı Müslüman bilim adamlarına ait kü-tüphanelerdeki kitaptan bir yerden bir yere nakletmek için 400 deveye ihti-yaç duyulduğunu tarihler kaydetmek-tedir. El-Vahidi 600 sandık kitap bı-rakmıştı ki, bir tanesini iki adam zor kaldırıyordu. Bazı hükümdarların ku-tup hanelerin dek i kitapların sayısın-dan fazla idi. Dünyanın hiçbir yerin-de Müslümanlardaki bu kitap aşkı gö-rülmemiştir. Çünkü Peygamberimiz Müslümanlara "İlmi kitap haline getirin' (havada bırakmayın) emrini vermiştir."

  Adı geçen yüzyıllarda Müslüman-lık ilim hayatının zirvesine ulaşmıştı.

  "Kurıuna'dan Semerkand'a kadar uzanan bin camide çalışan ilim adam-larının sayısı, camilerdeki sütunlardan daha fazlaydı. Belagatle konuşmala-rı dünyayı titretiyordu. Devletin yol-lan daha fazla öğrenmek için ilim pe-şinde koşan ilahiyatçı, tarihçi, coğraf-yacı, hukukçu ile doluydu."

  1) Zümer suresi, ayet: 9
  2) Mücadele suresi, ayet: 11
  3) Nahl suresi, ayet: 12
  4) Keşfü'l-Hafâ, c. 1, 5. 138 •
  5) Keşfü'l-Hafâ, c. 1, s. 369

  6) Et-Tergib ve't-Terhib, c. 1, s. 97
  7) Barthold-Köprülü, İslam Medeni-yeti Tarihi (Daha geniş bilgi için başvuru-labilir).
 3. 3
  İslamiyetin bilgiye ve ilime verdiği önem nedir kısaca

  İSLAM İLİM DİNİDİR


  İslam dini ilim ve irfan dinidir. İlme ve ilim öğrenmeye büyük önem vermiştir. İnsanı da bilgisi sayesinde diğer varlıklara üstün tutmuş,(1) yeryüzünün halifesi tayin etmiş( 2) ve yeryüzündeki her şeyi onun hizmetine sunmuştur.(3)
  İlim, âlim, öğrenme, öğrenci Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde yüceltilmiştir. Bu konuyla ilgili bazı Kur’an ayetleri şöyledir:
  “(Resulüm) De ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ?”(4)
  “Allah içinizden iman edenlerin ve ilim sahiplerinin derecelerini yükseltir.”(5)
  “Kulları içinde ancak bilgi sahipleri, Allah’tan (gereğince) korkar.”(6)
  Hadislerde de peygamberimiz ilim öğrenmeyi nafile ibadetten üstün saymış,(7)İbadet konusunda gösterilen hassasiyetin bilgi edinmek konusunda da gösterilmesi gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ayrıca Hz. Peygamberimiz, “İlim tahsil etmek kadın, erkek her Müslüman’a farzdır.”(8) buyurarak Müslümanlara bu konudaki sorumluluklarının büyüklüğünü hatırlatmış, ilim ve ilim tahsili için çaba sarf edenler hakkında şöyle buyurmuştur; “Kim ilim tahsili için bir yola girerse, Allah O’na cennet yolunu kolaylaştırır. Meleklerde ilim tahsil eden kimseye ikram için kanatlarını yayarlar. Ve âlime, yer ve gökte her şey istiğfar eder. Sudaki balıklar bile. Âlimin ibadetle meşgul olana göre üstünlüğü, Ay’ın öteki yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Muhakkak âlimler, peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler ne bir dinar, ne de bir dirhem miras bırakmışlardır. Onların bıraktığı miras, ancak ilimdir. Kim ilme nail olursa büyük bir nasibe, yüksek bir dereceye ulaşır.(9)
  Bu gerçeği iyi kavramış Hz. Peygamber’in müdavim öğrencilerinden Ebu Hureyre bir gün Medine sokaklarında dolaşan halka şöyle seslendi; Peygamberimizin mirası bölüşülüyor, siz ise burada vakit geçiriyorsunuz, gidip o mirastan payınızı alsanız ya? Deyince, halk:
  — Nerede bölüşülüyor? Diye sorarlar. Ebû Hureyre radıyallahu anh:
  - Mescidde bölüşülüyor, diye cevap verir. Halk koşarak mescide gider, sonra geri dönerler. Ebû Hureyre (r.a.) onların geri geldiklerini görünce, sorar:
  —Ne oldu? Onlar cevap verir:
  —Biz mescide gittik, ama sizin söylediğiniz gibi orada taksim edilen herhangi bir şey görmedik, derler. Ebu Hureyre tekrar sorar:
  —Siz Mescidde hiç kimse görmediniz mi? Der. Onlar:
  —Evet, bazı kimseler gördük, bir kısmı namaz kılıyor, bir kısmı Kur’an okuyor bir kısmı da helal ve haram gibi (ilmi konuları) tartışıyordu, derler. Bunun üzerine Ebu Hureyre (r.a):
  —Yazıklar olsun size, İşte o, Peygamberimizin mirasıdır, der.(10)
  -----------------------------
  İslam büyükleri de ilme teşvik etmişlerdir. Hz. Ömer; “Ey insanlar! İlim öğrenin. Allah-ü teala iyi niyetle okuyanlara yücelik elbisesini giydirir.” Hz. Ali; “İlim maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen koruyacaksın, hâlbuki ilim seni korur. İlim hâkim, mal mahkûmdur. Mal sarf etmekle azalır, ilim sarf etmekle çoğalır.” Buyurmuşlardır.
  İslam’ın emrettiği ve teşvik ettiği ilim sadece dini ilimler değildir. İslam insanı mutlu kılan, insanlığın hayrına olabilecek her türlü bilgiyi öğrenmeyi teşvik etmiştir. Bu sebeple Hz. Peygamberimiz “İlim çinde olsa arayınız.”(11) buyurmuşlardır.
  Ancak, arayıp peşinde koşacağımız ilim bizi Hakka yaklaştırmalıdır. Hakka ulaştırmayan bilgi Yunus’un dediği gibi boşa emek sarf etmektir:
  İlim ilim bilmektir.
  İlim Hakkı bilmektir.
  Eğer Hakkı bilmezsen
  Bir kuruca emektir.
  Yazıya bir hadis ile son veriyorum: “Allah’ım, bana öğrettiğin ilimden beni yararlandır, yararlı olacak ilmi bana öğret. İlmimi artır. Her hal üzere Allah’a hamdolsun.”(12)
  -----------------------------------------
  1.Bakara,31–33
  2.Bakara,30
  3.Bakara,29- İbrahim,32–33
  4.Zümer 9
  5.Mücadele 11
  6.Fatır 28
  7.Buhari, İlim 10
  8.Keşfü’l-Hafa, 1, 397
  9.Tac Tercemesi, 1,97
  10.Mecmeu’z-Zevaid 1, 123–124
  11.Keşfü’l-Hafa, 1,397
  12.İbn Mace Mukaddime 23islamın ilme verdiği önem,  islam dininin ilme verdiği önem,  islamın ilme ve çalışmaya verdiği önem,  islamda ilme verilen önem,  islamın bilime verdiği önem,  islam dininin bilime verdiği önem,  islamın çalışmaya verdiği önemle ilgili ayetler