Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kutsal Yerler - Kudüs hakkında Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kutsal Yerler - Kudüs hakkında

  Reklam
  Kutsal Yerler - Kudüs hakkında


  Paylaş
  Kutsal Yerler - Kudüs hakkında Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kudüs


  Kudüs (Arapça:Quds-i Şerif, İbranice:Yeruşalayim, İngilizce:Jerusalem), 3000 yıllık tarihi olan, 3 büyük tek tanrılı din için kutsal olan bir kenttir.

  Tarihçesi

  M.Ö. 1030 yılında İsrailoğulları'nı monarşik bir yapıda toplayan ilk İsrail Kralı Şaul ile ilk yerleşimler başlar, daha sonra Kral Davud ve oğlu Süleyman zamanında İsrailoğulları yerleşimi genişler Süleyman zamanında dönemin en büyük mabedi inşa edilir. MÖ. 1000 başladı. MÖ 931 yılında Kral Süleyman'ın (Hz. Süleyman) ölmesiyle Yahudi Krallığı ikiyi ayrılır, Kudüs Yehuda Krallığı tarafında kalır.

  588'de Babilliler Süleyman'ın mabedini yıkarak, Yahudi krallığı işgal ederler ve İsrailoğulları'nın Sürgün dönemi başlar ancak MÖ.537 yılında Babil'i yıkan Pers Kralı yahudilere özerklik tanıyıp Süleyman'ın Tapınağı'nın tekrar inşa edilmesine izin verir. Kudüs merkezli İsrailoğulları'nın bu özerkliği zaman içinde kesintilere uğrasa da MS. 70 yılına kadar devam edecektir. İmp.Avgustus zamanında İsa Mesih bu Kent'te öldürülmek istenir...

  İkinci tapınak MS. 70 yılında Romalılar tarafından yıkılır. Yahudiler'in büyük bir çoğunluğu sürgün edilir.

  620ler'de Hz.Muhammed'in İsra olayı yaşanır. Kudüs Hz.Ömer zamanında MüslümanHaçlı Seferleri sırasında bir süre kentte Latin Krallığı kurulur. Komutan Selahaddin Eyyubi tarafından tekrar Müslüman Denetimine girer. denetimine girer.
  1517-1917 arasında Kent Osmanlı Yönetimine girer Osmanlı şehre birçok tarihi eser kazandırır varolanları ise korur. Süleyman'ın Mabedi'inden arta kalan ve Yahudiler için çok kutsal olan duvarı tamir ettirtir.

  Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kudüs İngilizler tarafından işgal edilmiştir. 1948'de BM kenti Doğu ve Batı yakası olarak İsrail ile Filistin arasında bölüştürür. Hemen ardından Arap ülkeleriyle İsrail arasında bir savaş çıkar. 1967 yılında İsrail ile Arap Ülkeleri arasında 6 Gün Savaşı başlar. Savaşı kazanan İsrail Doğu Kudüs'ü de işgal ederek kendisine başkent yaptığını ilan eder. 1987'de Filistinler İntifada (Ayaklanma) başlatırlar.

  Şehrin önemi

  Kudüs; üç semavi din için de kutsal bir şehir olarak kabul edilir, Yahudiler Hz. Süleyman'ın tapınağının batı duvarının kalıntıları olan Ağlama Duvarı'nı kutsal mekan kabul ederler ve bu duvarın önünde dua ederek ağlarlar.

  Hz. İsa'nın gömülü olduğu yer olduğuna inanıldığından buraya inşa edilen Holy Sepulchre kilisesi tüm Hristiyanlarca kutsal bir hac merkezidir.

  Ayrıca Hz. Muhammed'in Mi'rac sırasında göğe yükseldiği yer olması hasebiyle ve Mescid-i Aksa'nın burada bulunması sebebiyle Kudüs, Müslümanlar için de kutsaldır.  Kubbetüs Sahra


  Ağlama Duvarı


  Holy Sepulchre
  Kudüs

  "Kudüs - Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı"

  İsrail Devleti'nin merkezine yakın bir yerde bulunan Kudüs, Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanların kutsal saydıkları çok eski bir kenttir. Ülkenin doğu sınırı üzerindeki Lût Gölü'nün 24 km batısında, Akdeniz'in de 50 km kadar doğusundadır. Şeria Irmağı'nın akaçlama havzasında bulunan kentte yazlar kuru ve sıcak, kışlar serin ve yağışlı geçer. Kara ve demiryoluyla Tel-Aviv-Yafa'ya bağ-lanan Kudüs'ün nüfusu 518.200'dür (1987).

  Tarih
  Kudüs'ün fırtınalı bir tarihi vardır. Bir zaman-lar Mısırlıların yönetimi altında kalan kenti, İÖ 1000 dolaylarında ele geçiren Hz. Davud, Kudüs'ü Yahuda Krallığı'nın başkenti yaptı. Hz. Davud'un oğlu Hz. Süleyman İÖ 957'de burada Kudüs Tapınağı'nı kurdu. Daha son-raki yüzyıllarda Kudüs birçok kez saldırıya uğrayarak yakılıp yıkıldı. İÖ 63'te Roma İmparatorluğu'nun koruması altına giren kentte büyük çapta bayındırlık girişimleri başlatıldı. Ne var ki, İS 66'da Romalılara karşı bir ayaklanma başlayınca kentin büyük bir bölümü Roma ordusunca yıkıldı. Yahudilerin İS 132'de ikinci kez ayaklanışı üzerine Kudüs'ü yerle bir eden Romalılar, Yahudilerin girmesinin yasak olduğu yeni bir kent kurdular. 614'te Sasaniler'in saldırısına uğ-rayan ve yeniden yıkılan Kudüs, Hz. Ömer' in halifeliği sırasında Arapların eline geçti ve uzun bir süre Arap yönetiminde kaldı. 10. yüzyılda Fatımiler Kudüs'ü ele geçirdi. 130 yıllık Fatımi egemenliğinden sonra 1099'da kenti yağmalayan Haçlılar, Kudüs Krallığı'nı kurdu. 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü ele geçirdi. 13. yüzyıl ortalarında Yahudiler yeniden kente gelip yerleşmeye başladı.

  1516'da Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'ü almasıyla kent Osmanlı egemenliğine girdi. Kanuni Sultan Süleyman eski kentin surları-nın büyük bölümünü yeniledi. 1918'de İngiliz birliklerinin işgal ettiği Kudüs, İngiliz manda yönetimine bırakılan Filistin'in başkenti oldu. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Mil-letler Kudüs'ü uluslararası bir kent durumuna getirmeyi önerdi. Bu karara İsrail ve bölgede-ki Arap devletleri karşı çıktı. 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti'nin kuruluşundan sonra İsrail, kentin batı bölümünü topraklarına kattı. Surlarla çevrili eski kent ve tarihsel Yahudi yapılarının bulunduğu doğu bölümü Arapların elindeydi. 1950'de İsrail Kudüs'ün batısının ülkenin başkenti ve yasama organı knesset'mmerkezi olduğunu ilan etti. 1967'deki Arap-İsrail Savaşı'nda, kentin 1948'den beri Ürdün'ün elinde olan doğu bölümü de İsrail'in eline geçti. İsrail bütün kenti başkent ilan etti. Ne var ki, başta Arap devletleri olmak üzere dünyada pek çok devlet bunu tanımadı.

  Eski Kent
  Sarp tepeler ve vadilerle çevrili yüksek bir düzlük üzerinde kurulu olan eski kent, kaba-ca her kenarı 1 km uzunluğunda bir kare biçimindedir. Dört yanını çevreleyen surların büyük bölümünü 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman eski surların üzerine yaptırmıştır. Eski kentte Müslüman, Hıristiyan, Ermeni ve Yahudi mahalleleri ile çok sayıda tarihsel yapı bulunur. Güneydoğu köşesinde Tapınak Dağı adı verilen yüksekçe bir düzlük vardır. Müslümanların Hare mü Şerif adını verdiği Tapınak Dağı'ndaki en önemli yapıt Hz. İbrahim'in kurban kestiğine inanılan Sahra (Hacer-i Muallak) adlı taşın üzerini örtecek biçimde yapılmış olan Kubbetü Sahra'dır. Tapmak Dağı'nın 25 metre batısında Kudüs Tapınağı'nın batı du-varlarının kalıntıları görülür. Ağlama Duvarı adı verilen bu kalıntılar, Yahudilerin dua etmek için geldikleri, kutsal bir yerdir. Hz. Muhammed'in miraç gecesi göğe çıktığına inanılan Mescid-i Aksa da Tapınak Dağı'nın güneyinde bulunur.

  Eski kentteki Hıristiyan kutsal yapıları arasında en önemli olanı Kutsal Kabir Kilise-si'dir. Kuzeybatıda bulunan bu kilise, Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra gömüldüğü-ne inanılan yerde yapılmıştır. Hıristiyan dini-ni kabul eden ilk Roma imparatoru olan I. Constantinus'un 330 yıllarında yaptırdığı bu yapı, daha sonraları birkaç kez onarıldı. Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki son saatle-rini geçirdiği Zeytin Dağı eski kentin doğu surları dışındadır. Hıristiyan inancına göre Hz. İsa Zeytin Dağı'nın eteklerindeki Getse-mani Bahçesi'nde tutuklanmış ve yargılanma-ya götürülmüştü. Getsemani Bahçesi'nde baş-layıp Kutsal Kabir Kilisesi'ne uzanan yolun, Hz. İsa'nın çarmıhını sırtında taşıyarak geçtiği yol olduğuna inanılır.

  Modern Kudüs
  19. yüzyıl ortalarına kadar Kudüs kenti tümüy-le surların içinde yer alıyordu. O yıllarda eski kentin batısında Tel-Aviv-Yafa'ya giden yol boyunca Yahudi göçmenlerin kurduğu yeni mahalleler gelişmeye başladı. Böylece Kudüs'ün batı bölümü yeni yapıların ve çeşitli işyerlerinin yer aldığı modern bir kent duru-muna geldi. Kudüs'te elmas kesimi, basın yayın, mobilya, kimyasal madde ve dokuma sanayileri ön plandadır. Ayrıca turist ve hacı adaylarının çokluğu kentte turizmin gelişme-sine yol açmıştır. Kudüs İbrani Üniversitesinde başka ülkelerden de gelen pek çok Yahudi öğrenci öğrenim görür.

  Kudüs

  Semavi dinlerin hepsi tarafından kutsal sayılan şehir. Beyt-i Makdis, Beyt-i Mukaddes de diğer adlarıdır.

  Müslümanların ilk kıblegâhı olan Kudüs, Halife Hz. Ömer zamanında H. 17/638 tarihinde Müslümanlar ta-rafından fethedilmiş ve şehir bizzat Halife Ömer tarafından teslim alın-mıştı. Hz. Ömer buradaki gayrimüs-lim unsurları dinlerinde serbest bırak-mış, onlara tarihin şerefle kaydettiği gibi son derece müsamahakâr ve adil bir şekilde davranmıştır.

  Emevi ve Abbasi halifeleri daha sonraki dö-nemlerde şenirde birtakım imar faa-liyetlerinde bulunmuşlardır.

  Selçuklu sultanı Tuğrul Bey Fatimilerin Filis-tin bölgesindeki hâkimiyetlerine son verdi. H.463/1070'de Emir Atsız Ku-düs ve Remle'yi zabtetti.

  Atsız'ın H.488/1095'de Tutuş tarafından öl-dürülmesinden sonra Kudüs H.484/ 1091'de Artuk oğlu Sokman'a veril-di. Şehir H.489/1096'da Fatimiler ta-rafından ele geçirildi. Buradaki Fatı-mi hâkimiyeti uzun sürmedi ye H.492/1099'da Haçlılar şehri istila et-tiler. Binlerce Müslüman'ı kılıçtan ge-çirdiler.

  Büyük İslam mücahidi Sela-haddin Eyyubi 1187'de Kudüs'ü tek-rar kurtardı ve haçlılardan temizledi. Eyyubilerden sonra Kudüs'e Mem-lükler sabip oldu ve Osmanlı hüküm-darı Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferiyle Kudüs Osmanlı Türk-lerinin eline geçti.

  Bu durum Birinci Dünya Harbi'nin sonlarına kadar de-vam etti. 1917'de İngilizler Kudüs'ü işgal etti. Savaş sonrasında İngiltere'-nin idaresine bırakılan şehir 1948'senesine kadar bu vaziyette kal-dı. Aynı yıl Kudüs İsrail ile Ürdün arasında taksim edildi. 1967 Arab-lsrail savaşında şehir tamamen İsra-il'in eline geçti ve halen İsrail sınırları içindedir.

  İslam Ansiklopedisi
kudus hakkinda bilgi,  kudüs hakkında kısa bilgi