Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan kuşluk namazının önemini anlatan hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  kuşluk namazının önemini anlatan hadisler

  Reklam
  arkadaşlarımı bu namaza teşvik etmek adına bu araştırmayı yapıorm


  Paylaş
  kuşluk namazının önemini anlatan hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuşluk Namazı Hadisleri Kuşluk Namazı Hadislerinin Açıklamaları

  115 Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını dört rek`at kılar, Allah'ın dilediği kadar da artırırdı

  Müslim, Müsâfirîn 78, 79

  Bir sonraki hadisle birlikte açıklanacaktır

  116 Ümmü Hânî Fâhite Binti Ebû Tâlib radıyallahu anhâ şöyle dedi:

  Mekke'nin fethedildiği yıl Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gittim O sırada yıkanıyordu Yıkanması bitince sekiz rek`at namaz kıldı Vakit kuşluk zamanıydı

  Buhârî, Teheccüd 31; Müslim, Hayz 71, Müsâfirîn 81 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Tatavvu 12; Tirmizî, Vitir 15; Nesâî, Tahâret 143; İbni Mâce, İkâmet 187

  Açıklamalar

  Yukarıdaki hadislerin ilk ikisinde Resûlullah Efendimiz kuşluk namazının iki rek`at kılınmasını tavsiye etmekte, üçüncü hadiste Hz Âişe, onun bu namazı genellikle dört rek`at, bazan daha fazla kıldığını belirtmekte, dördüncü hadiste ise Peygamber Efendimiz'in amcası Ebû Tâlib'in kızı Ümmü Hânî, Resûl-i Muhterem Efendimiz'i kuşluk vakti sekiz rek`at namaz kılarken gördüğünü, hatta bazı rivayetlere göre bu namazı çabucak kıldığını söylemektedir Kuşluk namazının iki, dört ve sekiz rek`at olarak kılınmasına bakarak, bizim bu namazı kaç rek`at kılmamız gerektiği sorulabilir

  İlk iki hadiste, bazı sevdiklerine ve ümmetine Peygamber Efendimiz'in iki rek`at kuşluk namazı kılmayı tavsiye etmesi, bu namazın diğer nâfile namazlar gibi iki rek`attan az olmayacağını göstermektedir Bununla beraber Efendimiz kuşluk namazını, Hz Âişe'nin rivayetinde gördüğümüz gibi dört rek`at kılmıştır Hz Âişe'den Peygamber Efendimiz'in kuşluk namazıyla ilgili farklı rivayetler vardır Bu rivayetlerin bir kısmına göre Peygamber aleyhisselâm kuşluk namazını sadece seferden döndüğü zaman kılmıştır (Müslim, Müsâfirîn 75, 76) Yine Âişe vâlidemizden gelen bir başka rivayete göre ise, kendisi kuşluk namazı kılmakla beraber Resûlullah bu namazı kılmamıştır (Buhârî, Teheccüd 32; Müslim, Müsâfirîn 77) Riyâzü's-sâlihîn müellifi Nevevî Sahîh-i Müslim şerhinde, birbirine zıt gibi görünen bu iki hadisi şöyle açıklamaktadır: Peygamber aleyhisselâm kuşluk namazını faziletinden dolayı bazan kılar, bazan da ümmetine farz olur endişesiyle kılmazdı Ebû Saîd el-Hudrî'nin şu tesbiti de bu yorumu desteklemektedir:

  Peygamber aleyhisselâm kuşluk namazını bazan devamlı kılardı Biz, artık kuşluk namazını bırakmayacak, derdik Bazan da hiç kılmazdı O zaman da, Resûlullah artık kuşluk namazı kılmaz derdik (Tirmizî, Vitir 15)

  Şu da unutulmamalıdır ki, Peygamber aleyhisselâm kuşluk vakti genellikle evde olmazdı Bu saatlerde hanımlarının yanında olsa bile, Hz Âişe'ye ancak sekiz, dokuz günde bir sıra gelebilirdi İşte bu sebeple Hz Âişe Peygamber Efendimiz'in kuşluk namazı kıldığını nâdiren görürdü Resûl-i Ekrem'in kuşluk namazı kılmadığına dair rivayetleri bir genelleme olarak değerlendirmek daha uygundur Nitekim ibadete düşkünlüğü ile bilinen büyük sahâbî Abdullah İbni Ömer, kuşluk namazının sünnet olmadığını söylemekte, Peygamber Efendimiz ile Hz Ebû Bekir'in ve babası Hz Ömer'in bu namazı kılmadığını ileri sürmektedir Peygamber Efendimiz'in ibadetleri hakkında bize bilgi veren her sahâbî, şüphesiz bizzat gördüklerini nakletmiştir Yukarıda belirtildiği gibi kuşluk namazı hakkındaki rivayetler, Allah'ın Resûlü'nün bu namazı her zaman kılmadığını, kıldığı zaman da, o andaki meşguliyetine göre farklı sayılarda kıldığını göstermektedir

  Fazla kuvvetli görülmeyen bir rivayete göre ise Resûl-i Ekrem kuşluk namazını on iki rek`at kılmış, on iki rek`at kuşluk namazı kılmanın sevabından bahsederek:

  "Kim on iki rek`at kuşluk namazı kılarsa, Allah Teâlâ ona cennette bir altın köşk yaptırır" buyurmuştur (Tirmizî, Vitir 15; İbni Mâce, İkâmet 187)

  Bütün bu rivayetler bize gösteriyor ki, kuşluk namazı en az iki, en fazla on iki rek`at olarak kılınabilir Şüphesiz bu bir nâfile ibadet olduğu için mutlaka kılma mecburiyeti yoktur Peygamber Efendimiz'in bu namazı az da olsa kılması, kuşluk namazını sünnet (müstehap) saymaya yeterlidir Durumu ve zamanı müsait olan bir mü'min, iki, dört, altı, sekiz, on veya on iki rek'at kuşluk namazı kılabilir

  Hadislerden Öğrendiklerimiz

  1 Kuşluk namazı nâfile bir ibadettir Kılan sevap kazanır
  2 Kuşluk namazını herkes vaktinin elverdiği ölçüde iki, dört, altı, sekiz, on ve on iki rek`at kılabilir Efendimiz bu namazı çoğunlukla dört rek`at kılmakla beraber, bazan sekiz kılmış, bazan da hiç kılmamıştır
  Kuşluk Namazı Hadisleri Kuşluk Namazı Hadislerinin Açıklamaları

  117 Zeyd İbni Erkam radıyallahu anh kuşluk namazını erken kılan bazı kimseleri gördü de şöyle dedi:

  Şüphesiz bunlar da bilirler ki, kuşluk namazını sonraki bir saatte kılmak daha sevaptır Zira Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Tövbe edip Allah'a dönenlerin (evvâbînin) namazı, sıcaktan deve yavrularının ayağı yandığı zamandır"

  Müslim, Müsâfirîn 143

  Açıklamalar

  Ashâb-ı kirâmdan Zeyd İbni Erkam, hadisimizde belirtildiği üzere, kuşluk namazını ilk vaktinde kılanları görmüş, bu kimselerin kuşluk namazının daha faziletli vaktini bilen insanlar olduğunu söylemiş, daha çok sevap kazanacakları zamanı bırakıp da bu namazı ilk vaktinde kılmalarını yadırgamıştır Bu muhterem sahâbînin Resûl-i Ekrem Efendimiz'den naklettiğine göre, kuşluk namazının en makbul vakti, kumların iyice kızdığı, bu sebeple deve yavrularının ayağı yanmaya başladığı zamandır

  Sahîh-i Müslim'de bir sonraki rivayette (Müsâfirîn 144), Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık gittiği Kubâ köyünde oturan müslümanların kuşluk namazını erken kıldıklarını görmüş ve onlara hadisimizde geçtiği üzere, sıcakların kumları iyice kızdırmaya başladığı bir zamanda kuşluk namazı kılmalarını tavsiye etmişti Bu zamanı saat ve dakika olarak ifade edersek, kuşluk namazının ilk vakti, güneşin doğuşundan yaklaşık kırk beş dakika sonradır Zeval vaktinden, yani güneşin tepe noktasına dikildiği zamandan yarım saat öncesine kadar kılınır Gündüzün dörtte biri geçtikten sonra kılınması daha sevaptır Zira bu saatte kılınan bir başka namaz genellikle yoktur Kimsenin ibadet etmediği bir saatte Rabbine kulluğunu arzetmek son derece değerlidir Seher vakti de böyledir Bulunduğumuz yarımküreye göre insanların büyük bir kısmının uykuda olduğu bir zamanda ibadet etmek, Allah'ın rızâsını kazanmaya vesile olabilir

  Peygamber Efendimiz kuşluk namazından söz ederken, bu ibadetin evvâbînin namazı olduğunu söylemiştir Evvâbîn kelimesi, "Allah'a yönelen, tövbe eden kimse" anlamındaki evvâbın çoğuludur Evvâb ve evvâbîn kelimeleri Kur'ân-ı Kerîm'de altı yerde geçmektedir [İsrâ sûresi (17), 25; Sâd sûresi (38), 17, 19, 30, 44; Kâf sûresi (50), 32) Günah işlediği zaman hemen Allah'ı hatırlayarak tövbe eden, O'na yönelen, ve O'na itaat ederek hayır işler yapan her bir kimse evvâbdır

  Akşam namazından sonra altı rek`at veya dört rek`at yahut iki rek`at namaz kılan, hatta bazı hadislere göre rek`at sayısı belirtilmeden akşam ile yatsı arasında namaz kılan kimseler de evvâbîn (Allah'a yönelen kimseler) diye adlandırılmıştır Evvâbîn namazı denince hatıra ilk gelen de akşam namazından sonra kılınan nâfile namazdır

  Evvâbîn namazının kaç rek`at kılınacağı konusunda mezhepler arasında farklı görüşler vardır Hanefî ve Mâlikîler'e göre evvâbîn namazı altı rek`attir Hatta Hanefîler'den bazıları, akşamın farzından sonra kılınan iki rek`at sünnetin bu altı rek`ata dahil olduğunu söylemişlerdir Hanbelîlere göre evvâbîn namazı dört rek`attir Şâfiîlerden bir kısmı yirmi rek`at olduğunu, diğerleri de iki veya dört yahut altı rek`at olduğunu belirtmişlerdir

  Riyâzü's-sâlihîn'de bu hadisten başka evvâbînden söz edilmememektedir Kitabımızın müellifi Nevevî, kuşluk (duhâ) namazına evvâbîn namazı diyen hadislerin daha kuvvetli olduğuna bakarak kuşluk (duhâ) namazını evvâbîn namazı kabul etmiş olmalıdır Bazı âlimler hem kuşluk namazına hem de akşamın farzından sonra kılınacak namaza evvâbîn denebileceğini söylemişlerdir

  Hadisten Öğrendiklerimiz

  1 Kuşluk namazı, güneş doğduktan kırk beş dakika sonra başlamak üzere, zeval vaktinden yarım saat öncesine kadar kılınabilir
  2 Kuşluk namazının en makbul saati, günün dörtte birinin geçtiği zamandır
  3 Peygamber Efendimiz, kuşluk namazı kılanları medh ederek bu namazın evvâbînin yani Allah'a yönelerek ona tövbe edenlerin namazı olduğunu söylemiştir
  alıntıduha namazı önemi,  namazın önemini anlatan hadisler,  kuşluk namazının önemi