Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan namazlardan sonra okunacak dua Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  namazlardan sonra okunacak dua

  Reklam
  namazlardan sonra okunacak dua arıyorum


  Paylaş
  namazlardan sonra okunacak dua Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamberimizin Namazdan Sonra okuduğu Dualar

  Resûlullah (s.a.s.), teşehhüdden sonra şu duayı okumuştur:

  بقلا باذع نم كب ذوعأو منهج باذع نم كب ذوعأ ىنإ مهللا تامملاو ايحملا ةنتف نم كب ذوعأو لاجدلا ةنتف نم كب ذوعأو

  okunuşu: “Allahümme innî e’ûzü bike min azâbi cehen- nem.

  Ve e’ûzü bike min ‘azâbil-kabri.

  Ve e’ûzü bike min fitneti’d-deccâli.

  Ve e’ûzü bike min fitneti’l-mahyâ vel-memât.”

  Anlamı: “Allah’ım! Ben cehennem azabından Sana sı- ğınırım. Kabir azabından da Sana sığınırım. Deccal fitne- sinden de Sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden de sana sığınırım.” (Ebû Dâvud, Salât, 184)

  Sahabeden Muğire b. Şu’be, Resûlullah (s.a.s.)’ın na- mazdan ayrıldığında şöyle duada bulunduğunu nakletmiş- tir:

  لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ل هدحو للا لإ هلإ ل عفني لو تعنم امل يطعم لو تيطعأ امل عنام ل مهللا ريدق ءيش دجلا كنم دجلا اذ
  okunuşu: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ‘ala külli şey’in kadîr.

  Allahümme lâ mânia limâ a’tayte ve lâ mu’tıye limâ
  mena’te ve lâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü.”

  Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur; birdir, ortağı yoktur. Mülk de O’nundur, hamd de O’nundur. O, her şeye kadirdir.

  Allah’ım! Senin verdiğine kimse engel olamaz, vermediği- ni de kimse veremez. Hiçbir iyilik sahibi kendiliğinden faydalı olamaz; zira iyilik sendendir.” (Müslim, Mesâcid, 137)

  Abdullah b. Zübeyr (r.a.), her namazdan sonra selâm verince şöyle derdi:

  لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ل هدحو للا لإ هلإ ل هايإ لإ دبعن لو * للا لإ هلإ ل للاب لإ ةوق لو لوح ل *ريدق ءيش
  هل ينصلخم للا لإ هلإ ل * نسحلا ءانثلا هلو لضفلا هلو ةمعنلا هل نورفاكلا هرك ولو نيدلا
  okunuşu: “Lâ ilahe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.

  Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah. Lâ ilâhe illâllahu ve lâ na’büdü illâ iyyâhu lehü’n-ni’metü ve lehül-fadlu ve lehüs- senâul-hasen.

  Lâ ilâhe illallâhu muhlisîne lehüd-dîne ve lev kerihel- kâfirûn.”

  Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur; birdir, ortağı yoktur. Mülk de O’nundur, hamd de O’nundur. O, her şeye kadirdir. Allah’tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Allah’tan baş- ka ilâh yoktur. Ancak O’na ibadet ederiz. Nimet de O’nundur,

  lütuf da. Güzel övgüler de O’nundur. Allah’tan başka ilâh
  yoktur. Kâfirlerin hoşuna gitmese de bunu dinde ihlâsla ifade ederiz.” (Müslim, Mesâcid, 139)

  Muaz (r.a.) şöyle diyor: Resûlullah (s.a.s.), elimden tuttu; “Ey Muaz, Allah’a yemin ederim ki, seni çok seviyorum! Her namazın ardından şöyle demeyi terk etme” dedi:

  كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع ينعأ مهللا

  okunuşu: “Allahümme e’ınnî ‘alâ zikrike ve şükrike ve husni ‘ıbâdetike.”

  Anlamı: “Allah’ım! Zikrine, şükrüne ve sana güzel iba- dete karşı bana yardım eyle.” (Ebû Davud, Salât, 361)

  Resûlullah (s.a.s.), namazın ardından şöyle dua eder-
  di:

  باذعَ نم كب ذوعأ ينإ مهللا رقفلاو رفكلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا بقلا
  okunuşu: “Allahümme innî e’ûzü bike minel-küfri vel-fakrı Allahümme innî e’ûzü bike min ‘azâbil-kabri.”

  Anlamı: “Allah’ım! Küfürden ve fakirlikten Sana sığı- nırı. Allah’ım kabir azabından da sana sığınırım.” (Ebû Davud, Edeb, 110)

  كنيد ىلع ىبلق تبث بولقلا بلقم اي مهللا

  okunuşu: “Allâhümme yâ mukallibel-kulûbi, seb-bit kalbî ‘alâ dînike.”

  Anlamı: “Ey kalpleri döndüren (kalplere hükmeden)
  Allah’ım; benim kalbimi dinin üzerine sabit kıl.” (Tirmizî, Kader, 7)

  Peygamberimiz (s.a.s.), sabah namazında selamdan sonra şöyle dua etmiştir:

  لابقتم لامعو ابيط اقزرو اعفان املع كلأسأ ينإ مهللا

  okunuşu: “Allâhümme innî es’elüke ‘ılmen nâfi’an ve rızkan tayyiben ve ‘amelen mütekabbelen.”

  Anlamı: “Allah’ım! Faydalı ilim, helâl rızık ve makbul amel istiyorum.” (İbn Mace, İkameti’s-Salah, 32)

  كلأسأو دشرلا ةميزع كلأسأو رملا يف تابثلا كلأسأ ينإ مهللا اميلس ابلقو اقداص اناسل كلأسأو كتدابع نسحو كتمعن ركش امم كرفغتسأو ملعت ام يخ نم كلأسأو ملعت ام رش نم كب ذوعأو بويغلا ملاع تنأ كنإ ملعت
  okunuşu: “Allâhümme innî es’elükes-sebâte fil-emri. Ve es’elüke ‘azîmeter-ruşdi.
  Ve es’elüke şükra ni’metike ve husne ‘ıbâdetike. Ve es’elüke lisânen sâdikan ve kalben selîmen. Ve e’ûzü bike min şerri mâ ta’lemü.
  Ve es’elüke min hayri mâ ta’lemü. Ve esteğfiruke mimmâ ta’lemü. İnneke ente ‘allâmü’l-ğuyûb.”

  Anlamı: “Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum.

  Doğrulukta kararlı olmak istiyorum.

  Nimetine şükretmek ve ibadetini en güzel biçimde yap- mak istiyorum.

  Doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum.

  Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum.
  Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin.” (Tirmizî, De’avât, 23)