Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İlk cuma namazını kim kıldırdı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İlk cuma namazını kim kıldırdı?

  Reklam
  İlk cuma namazını kim kıldırdı


  Paylaş
  İlk cuma namazını kim kıldırdı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bu konuda farklı rivayetler olduğundan, siyer kitaplarında da birbirinden farklı iki yaklaşım görüyoruz. Prof. Dr. Hamdi Döndüren bu konudaki rivayetleri değerlendirerek aralarını şu şekilde telif ediyor:
  İslâm’ın çı­kı­şın­dan ön­ce Arap­lar cu­ma gü­nü­ne “Arûbe” der­ler­di. Mek­ke’de Ku­reyş­li­ler cu­ma gü­nü top­lan­tı yap­ma­ya baş­la­yın­ca Ka’b b. Lü­eyy’in ilk ola­rak bu gü­ne cu­ma is­mi­ni ver­di­ği nak­le­di­lir. Mek­ke’de hic­ret­ten ön­ce cu­ma na­ma­zı kı­lın­ma­mış­tır. Dârekutnî’nin nak­let­ti­ği­ne gö­re Al­lah el­çi­si, Aka­be be­yat­la­rın­dan son­ra Mus’ab b. Umeyr’i (v.3/625) Me­di­ne’ye mu­al­lim ola­rak gön­der­miş, ken­di­si­ne cu­ma gü­nü top­la­na­rak öğ­le vak­tin­de iki re­kat na­maz kıl­ma­la­rı­nı ya­zıy­la bil­dir­miş­tir. Bu­nun üze­ri­ne Müslümanlar Es’ad b. Zürâre’nin (ö.1/622) Me­di­ne dı­şın­da­ki yur­dun­da top­lan­mış ve cu­ma na­ma­zı kıl­ma­ya baş­la­mış­lar­dır. İbn Si­rin’den ri­va­ye­te gö­re, Me­di­ne hal­kı Al­lah el­çi­si he­nüz ora­ya hic­ret et­mez­den ve cu­ma aye­ti in­mez­den ön­ce bu na­ma­zı kıl­mış­lar­dır. O gü­ne “cu­ma gü­nü” adı­nı ve­ren­ler de on­lar­dır. Me­di­ne’nin yer­li müs­lü­man­la­rı (En­sar) bir­ gün ken­di ara­la­rın­da ko­nu­şa­rak; “Ya­hu­di­le­rin top­la­nıp iba­det yap­tık­la­rı bir gün­le­ri var. Hıristiyanların da var. Biz ­de Al­lah’ı an­mak ve top­lu na­maz kıl­mak için bir gün be­lir­le­ye­lim, bu da Arûbe gü­nü ol­sun” de­di­ler.
  Cu­ma na­ma­zı­nın farz kı­lın­dı­ğı­nı bil­di­ren ayetin Me­di­ne’de in­di­ği ve Ne­bi’nin (aleyhissalatü vesselam) ilk cu­ma na­ma­zı­nı hic­ret sı­ra­sın­da Sa­lim b. Avf Oğul­la­rı­na ait Ranunâ va­di­sin­de kıl­dır­dı­ğı dü­şü­nü­lür­se, Mus’ab ve­ya Es’ad’ın kıl­dır­dı­ğı na­ma­zın cu­ma­nın farz kı­lın­ma­sın­dan ön­ce ol­ma­sı ge­re­kir. (Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, s.387)alıntıdır. 3. 3
  İlk cuma namazını kim kıldırdı 4. 4
  cuma namazı, Mekke`den Medine`ye hicret esnasında farz kılınmıştır Mekke`den Medine`ye hicret eden Resûl-i Ekrem Efendimiz, bir haftayı geçen uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra, Medine yakınındaki Ranuna denen mevkie gelince, devesinden inerek Salim oğulları yurdunda ilk Cuma namazını kıldırmıştır

ilk cuma namazını kim kıldırdı,  cuma namazını ilk kim kıldırdı,  ilk cuma namazini kim kildirdi,  ilk cumayı kim kıldırdı,  ilk cuma namazı kim kıldırdı,  islamda ilk cuma namazı,  ilk cumayi kim kildirdi