Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İslamda kadınların tüylerini temizlemesi ile ilgili hükümler nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İslamda kadınların tüylerini temizlemesi ile ilgili hükümler nelerdir?

  Reklam
  s.a
  islamda kadınların tüylerini temizlemesi ile ilgili hükümler nelerdir? ve sizden bununla ilgili (kolaylık ve kalıcılık açısından) en iyi yöntemin ne olduğu hakkında bilgi istiyorum. son olarak da tüylerden kalıcı olarak kurtulmanın yolu var mıdır?


  Paylaş
  İslamda kadınların tüylerini temizlemesi ile ilgili hükümler nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Erkek ve kadınlarda kesilmesi caiz olan kıllar ve kesilmesi caiz olmayan kıllar nelerdir ?

  Etek ve koltuk altı kılları kaç günde bir alınmalıdır ?
  Erkekler için vücutta ki tüylerin durumu;

  Etek ve kasık arası tüylerinin temizliği, göbek altından başlayıp avret mahhalindeki kılların alınmasıyla gerçekleşir Bu temizlikte dübürün yani dışkı yerinin etrafındaki kılların da alınıp alınmayacağı konusu sık sık sorulmaktadır

  İslamî kaynaklarda, etek tıraşı için daha çok "'ânet" kelimesi kullanılmıştır (Misal olarak bk Gazalî, İhya, I/146, ) ki, bu tâbirde, "dübür" dâhil değildir

  Nitekim İmam Nevevî, bu konuda şu bilgiyi vermektedir: "Tıraş edilmesi sünnet olan etek bölgesi: Her iki cins için, bilinen avret yerlerinin çevresi ve üst kısmıdır İbn Sureyc'e nispet edilen "kiştabu'l-Vedâi'" adlı eserde-ki bu kitabın İbn Sureyc'e ait olduğunu zannetmiyorum- dübürün çevresindeki kılların tıraş edilmesinin de sünnet olduğuna dair bir bilgi gördüm Bu doğru değildir İtimada şayan hiçbir kaynakta böyle bir şeye rastlamadım Şayet kirlenmeye sebep olduğu düşünülerek tıraş edilirse, bunda da bir sakınca yoktur" (Nevevî, el-Mecmu, I/289)

  İslamî Kaynaklara göre, bu temizleme işi, kişilerin kolayına geldiği şekilde; kılları yolarak, "Kils taşı/kılları söken bir ilaç"la veya tıraş ederek yapılabilir

  Demek ki, "dübürü”ü tıraş etmemekten dolayı herhangi bir günah söz konusu değildir Ancak dübürün etrafındaki kılları almanın da bir günahı yoktur

  Her hafta etek tıraşı olmak, bıyıkları kısaltmak, koltuk altını temizlemek, tırnakları kesmek sünnettir Şayet başındaki saçını da tıraş etmeyi adet edinmişse, onu da haftada bir tıraş etmesi sünnettir Bunları kırk günden fazla yerine getirmemek –bütün mezheplere göre-mekruhtur(bk Cezerî, el-Fıkhu ala’l-Mezahibi’l-arbaa, 2/44-46; Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/311)

  Hanefilere göre bu tahrimen mekruhtur(bk Cezerî, el-Fıkhu ala’l-Mezahibi’l-arbaa, 2/45)

  Ayrıca normal saç tıraşının zamanı saçın dağınık, çirkin bir şekil almasına meydan vermeyecek şekilde ayarlanmalıdır Çünkü Efendimiz(asm): “Başında saçı olan ona ikramda bulunsun/düzgün tutsun, bakımını-temizliğini yapsın”(Neylu’l-Evtar,1/123) buyurmuştur Saçın bir kısmını kökten tıraş etmek, bir kısmını bırakmak mekruhtur Bu, efendimizin uygulamasına aykırıdır(bk Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/311)

  Şafii mezhebine göre, burun kıllarını çekmek mekruhtur Eğer fazla uzadıysa, -makasla- keserek kısaltmak sünnettir(bk Cezrî, age 2/44)

  Malikîlere göre, -erkek olsun, kadın olsun-güzelliği bozan, insanı rahatsız eden bedendeki bütün kılların temizlenmesi caizdir Kocanın hoşlanmadığı kılların temizlenmesi ise, kadına vaciptir(Cezerî, el-Fıkhu ala’al-mezahibi’l-arbaa-, 2/45)

  Hanefîlere göre, erkeklerin sırt ve göğsünü tıraş etmesi edebe aykırıdır( Cezerî, agy)

  Bu ifadeden anlaşılıyor ki, Hanefilere göre de sırt ve göğüs kıllarını aldırmak, haram veya tahrimen mekruh değildir Olsa olsa, tenzihen mekruhtur, edebe aykırıdır

  Kasıklar, en geç kırk gün içerisinde mutlaka tıraş edilmesi gertekir Koltuk altlarını yolmak sünnet olmakla beraber tıraş etmekte de bir sakınca yoktur Tıraş edilen, yolunan ve kesilen kılları gömmek mendup, hela ve hamama atmak mekruhdur Bunun hastalığa sebep olabileceği söylenmiştir (Kurtubî, el-Camiu lî-Ahkâmi'l-Kur îm, II,105; Alâuddîn Abidîn, el-Hediyyetu'l-Alâiyye, s 335)

  Bu temizlik, bütün peygamberlerin şeriatlarında var olagelen bir temizliktir Bu temizliğin cünüp iken yapılması mekruhtur Uygun olanı, kişiye gusül farz olmadan bu temizliklerin yapılmasıdır Bedenden ayrılan her parça temizken ayrılmalıdır

  Beden temizliğinde kullanılan malzemenin ve âletlerin ayrı bir yerde, özel kaplar içerisinde, mikrop kapmıyacak şekilde muhafaza edilmesinde zaruret vardır Çoğu zaman temizlik sırasında kesilmeler, kanamalar görülebilir Temiz olmayan makine ve malzemedeki mikroplar da bu kanla bedene karışabilir, küçük bir ihmalden büyük bir rahatsızlık durumu ortaya çıkabilir

  Ayrıca bu kılları tüy giderici maddelerle gidermek de mümkündür

  Kadınlar için vücuttaki tüylerin durumu;

  Cenab-ı Hak her insanı ayrı bir güzellikte yaratmıştır Birlik mührünün açıkça okunduğu insan simasındaki güzellik, fıtrî ve tabiî olanıdır Bunu muhafaza etmek, sahip olduğu özellik ve güzelliklere şükredip, Allah'ın uygun görüp ihsan ettiği kadarına razı olmak kulluğun bir derecesi ve işaretidir

  Bunun için hayatî ve zarurî bir maslahat yoksa, vücutta bulunan mevcut durumu değiştirmeye gitmemek lâzımdır Çünkü böyle rast gele yapılan bir tasarruf insanı ağır bir mes'uliyet altına sokabilir

  Bir zaruret yokken insan bedeni üzerinde yapılan değişiklikleri şiddetle yasaklayan Peygamberimiz (asm), başına ilâve saç takana, cildine dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştirene, kaş ve kirpiklerini yolan kadınlara, Allah'ın yarattıklarını değiştirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmış olacaklarını bildirmiş ve ikazda bulunmuştur

  Fıkıh alimleri bu hadisten hareket ederek yüzünde sakal ve bıyık biten kadının onları gidermesinin caiz olacağını; ancak kaşları inceltmenin, tabi şeklinden çıkarmanın, kirpikleri düzeltmenin veya takma kirpik kullanmanın caiz olmadığını belirtirler Çünkü diş, kaş ve kirpik birer aza mesabesindedir Aslında olmayıp sonradan biten yüzdeki kıllar ise bu sınıfa girmediğinden, kadının bunları gidermesin de bir mahzur görülmemektedir Aynı şekilde kadının bacağındaki kılları gidermesinde de bir mahzur yoktur Çünkü bu kaş gibi bir uzuv mesabesin de değildir

  Fıkıh kitaplarına baktığımızda şu hükmü görmekteyiz:

  – Kadını çirkinleştiren yüzdeki tüyler alınır Erkeklerde görülen sakal, bıyık gibi şeylerin kadınlarda görülmesi halinde; alınması câizdir

  “İbn-i Âbidin, sakal ve bıyığın kadında fıtrat olmadığını, bu sebeple (eğer çıkarsa) kesilmesinin (müstehab) olacağını beyan etmiştir!

  Bu kılları gidermenin en uygun yolu tıraş olmak değil, ağda, pudra veya benzeri tıbbî şeylerle yolmaktır” ( Kadın İlmihali, Mürşide Uysal, s 370)

  Anlaşılan odur ki, dindar hanımın kendini beyine karşı cazip duruma getirmesi müstehabdır Beyini yabancıların cazibesinden korumuş olma hikmeti de vardır bunda

  Kaşların arasında ya da kaşların kenarlarında biten kıllara gelince:

  “Normal kadın kaşının bir şekli (normal sayılan şekilleri) vardır Bunların dışına çıkan, göze sakil (çirkin) gelen, sahibini çirkin gösteren ve bu yüzden onu rahatsız eden fazla kıllar alınabilir Normal kaşları, modaya uyarak inceltmek, yerlerini değiştirmek caiz görülmemiştir” (Prof Dr Hayreddin Karaman)

  Kadınların yüzlerindeki kılları yolması, kaşlarını inceltmesi, kirpiklerini uzatması konusunun şer'i hükmü İslam alimlerini bir hayli meşgul etmiştir Hz Peygamber'in (sas) bu konu ile ilgili bir hadisinde; "Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lanet etsin" (Buhari, 'Libas', 84; Müslim, 'Libas', 120) buyurmuş olması, bu ifadenin hangi fiilleri kapsadığı İslam hukukçuları arasında tartışma konusu olmuştur

  Alimlerin çoğuna göre; kadının kocasına güzel gözükmek için ve onun izni ile yüzünde, kadınlara mahsus olmayan tüylerin (sakal, bıyık tüyleri) bitmesi halinde bunları alması, güzelleşmek için makyaj yapması, kaşlarının etrafındaki dağınık tüyleri (iki kaş arası, etrafı) alması caiz olup, hadisteki yasak, kadının dışarı çıkmak için, yabancılar için yüz kıllarını yolması ve kaşlarını alması ile ilgilidir

  Sonuç olarak, hadiste yasaklanan kıl koparmayı, herhangi bir hastalık veya illet sebebiyle kadının yüzünde sonradan biten ve yüzünü çirkinleştiren yüz kıllarını (sakal, bıyık kılları) koparma değil de, başkalarına güzel görünmek maksadıyla kaşları inceltmek veya yukarı kaldırmak için kaş kıllarını yolmak, almak olarak anlamak daha doğrudur

  İnsan, Allah'a inandığı, inanması ölçüsünde Rabb'inin kendisine emanet ettiği vücudundan ötürü saygılı olması, nimetlerine şükürle karşılık vermesi gereğindendir Bunun için Müslüman hanımın, Allah'ın (cc) yüzüne verdiği güzelliği bozmadan muhafaza etmesi esere olan saygısının, ruh ve gönül huzurunun manevi ışıltısını yüzüne aksettirerek güzelliğine güzellik katabilmesi ise, eserin sahibi Yüce Allah'a olan sevgisinin ifadesidir

  Dr. Jale Şimşek
 3. 3
  sağolasınız zuhal bacım ellerinize sağlık 4. 4
  s.a
  allahın izniyle ben de artık aranıza katıldım. öncelikle bilgilendirmeniz için teşekkürler. ancak benim de yeri varken bir sorum olacaktı:
  birinden hanımların da tüylerini kırk günde bir temizlemesi gerektiğini, aksi halde namazının kabul olmayacağını duymuştum bu doğru mu, bir. ikincisi de arkadaşın da sorduğu gibi sizce en kolay ve kalıcı yöntem nedir. 5. 5
  Alllah razı olsun çok makbule geçtitüylerden kalıcı kurtulma caiz mi,  kıllardan kalıcı kurtulma günahmıdır,  islamda kadınların tüylerini almak,  erkek vücut tüylerinden kisaltma,  islamda bayanların tüyleri,  kadınının istenmeyen tüylerinden kurtulması caiz mi,  killardan kurtulma kadın