Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kadına dokunmak harammıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kadına dokunmak harammıdır?

  Reklam
  Yabancı kadına dokunmak harammıdır?


  Paylaş
  Kadına dokunmak harammıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  1. Hakîkî zina, erkeğin fercinin yabancı bir kadının fercıne girmesiyle olur. Göz ve dil zinasına ise, zinaya sebep olduğu için mecazen zina denmiştir. Yabancı bir ka*dınla el sıkışma gibi zinaya sebep olan hareketlere de mecazen zina deni*lir. Akıllı bir insana yakışan bu gibi hareketlerden kaçınmalı ve Rasûl-i Ekremin bu mevzudaki sakındırıcı hadislerini devamlı hatırda tutmaktır. Hafız Münzirî'nin tahrîc ettiği şu hadîs-i kudsî de bunlardan biridir: "Ha*rama bakış şeytanın ok!anndan zehirli bir oktur. Kim benden korktuğu İçin bundan sakınırsa, bu hareketine karşılık ona bir iman veririm kî o imanın tadını tâ kalbinin derinliklerinde hisseder."[702]

  2. İnsan fiillerinin ya.atıcısı değildir. Çünkü bazan zinayı temenni eder de tenasül organı âciz kaldığı için veya bir başka sebepten dolayı ona muvaffak olamaz.
  3. Fiil sebep olduğu neticeye göre hüküm kazamr. Harama vâsıta olan her şey haram, mubaha vasıta olan her şey mubah, vâcib için zarurî olan şey de vâcibdir.[703]

  2153. ...Ebû Hüreyre (r.a.)'den rivayet olunduğuna göre pey*gamber (s.a.) şöyle buyurmuştur:

  "Ademoğlunun herbirisi için zinadan bir pay vardır.” (Ebû Salih) şu (bir önceki hadisde geçen) meseleyi (naklettikten sonra şunları) rivayet etti: "Eller de zina eder onların zinası tutmak*tır. Ayaklar da zina eder, onların zinası yürümektir. Ağız da zina eder, onların zinası da öpmektir."[704]

  Açıklama

  Zinadan payı olan her inSan işleyeceği zina daha dun-yaya gelmeden levh-i mahfuzda tesbit edilmiştir. Mev-zûmuzu teşkil eden bu hadîs-i şerîf, Müslim'in Sahih'inde şu manaya ge*len lafızlarla rivayet edilmiştir: "Ademogluna zinadan nasibi yazılmıştır.

  Buna kesinlikle erişecektir. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası din*lemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayağın zinası da yürü*mektir. Kalb ise heves eder, diler; fere bunu ya tasdik eder ya tekzib."
  Bir önceki hadisin şerhinde yeteri kadar açıklama yapılmış olduğundan burada tekrara lüzum görmüyoruz.[705]
  2154. ...Ebû Hureyre (r.a.)'den rivayet olunduğuna göre pey*gamber (s.a.) şu (önceki hadiste geçen) meseleyi (anlattıktan sonra) "Kulağın zinası da dinlemektir."[706] buyurmuştur.[707]
  Açıklama

  Bu hadis-i şerif Beyhakî'nin Sünen-i kübrâ'sında şu manaya gelen lafızlarla rivayet edilmiştir: "Ademoğlunun her birisinin zinadan bir payı vardır. Gözler zina eder, onların zinası bak*maktır; eller zina eder, onların zinası tutmaktır; ayaklar zina eder, onların zinası yürümektir; ağız da zina eder, onun zinası öpmektir; kalb, hayal kurar, temennide bulunur, fere ise, onu ya tasdik eder ya da tekzib."[708)


  ----------------------------------------

  [702] Münzirî, et-Tergib ve't-terhîb, III, 63.

  [703] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 8/294-295.


  [704] Müslim, kader 21; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, VII, 89.

  Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 8/295.

  [705] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 8/295-296.

  [706] Beyhakî es-Sünenü'l-kübrâ, VII, 89.

  [707] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 8/296.

  [708] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 8/296.
kadına dokunmak harammı,  kadına dokunmak haram mı,  kadınlara dokunmak,  erkeğin kadına dokunması haram mıdır