Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan saçı bağlı namaz kılmak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  saçı bağlı namaz kılmak

  Reklam
  erkegım ve saclarım uzun normalde baglıyorum namaz kılarken de baglı olmanın bı sakıncası varmıdır.nette bulamadım ve bırakınız saclarınızda secde etsın benzerınde sahabelere soyledıgı sozde varmıs galıba.dogrulugu sacları salmak evet ama baglandıgında sorun olurmu bılgılendırırsenız sevınırım
  alı


  Paylaş
  saçı bağlı namaz kılmak Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Erkeğin Saçlarını Topuz Yaparak Namaz Kılması

  646. ...Saîd b. Ebî Sa'id el-Mekburî, babasının (aşağıdaki hâdi*seyi) müşahede ettiğini haber vermiştir: Hz.Peygamber'in azatlı köle*si Ebû Râfi' (bir gün), saçlarını örgü yapıp ensesine toplayarak namaz kılmakta olan Hasen b. Ali'ye uğramış ve onun saçlarım çözmüş, (bu*nun üzerine) kendisine öfkeli bir halde bakan Hasan (r.a.)’a;

  Namazına dönüp devam et ve kızma, çünkü Peygamber (s.a.)'in; "bunlar (yani saç topuzu) şeytanın oturak yeridir" buyurduğunu duy*dum; demiştir.[349]

  Açıklama

  Bu hadis-i şerifte Resûl-i Ekrem (s.a.) saçların baş üzerinde toplanarak sarkmalarına engel olunmasını yasaklamıştır.Çünkü namaz esnasında secdeye varırken bu saçların yere dökülmeleri on*ların secdeleridir ve ibâdetleridir. Bu bakımdan saçları topuz yaparak secde*den nasiblerini almalarına engel olmak doğru değildir.

  Nitekim İbn Ebî Şeybe'nin Mu sannef inde sahih bir senetle rivayet et*tiğine göre bir gün Abdullah b. Mes'ud mescidde saçlarını topuz yaparak ensesinde toplayıp namaz kılmakta olan birkimseye namazını bitirdikten sonra, "namaz kılarken saçlarını böyle arkana toplama, çünkü onlar da seninle beraber secde ederler. Bu secdeden dolayı her tel için sana sevab vardır" dedi. Bunun, üzerine o adam; "Ben onların tozlanmalarından korkuyorum" deyince, Abdullah (r.a.) da; "onların tozlanması senin için daha hayırlıdır" buyurdu.[350]

  Bazı Hükümler

  1. Erkeklerin saçlarını topuz yaparak namaz kılmalan verilmiştir.

  2. Şâfiîler, Hanbelîler ile Hanefîlere göre namaz içinde veya namaz dışında erkeklerin saç örgülerini arkaya topuz yapmaları mekruhtur.

  3. Mâlikîlere göre ise, saçları böyle toplamak namaz içinde mekrûhsa da namaz dışında mekruh değildir.

  Ancak bu hükümlerin sadece erkekler için olduğunu unutmamak lzımdır.Yoksa 639 ve 641 no'lu hadis-i şeriflerin açıklamalarında geçtiği üzere kadının saçlarının açılması ve namaz esnasında görünecek şekilde yerlere dö*külmesi haramdır ve namaza mânidir.[351]

  647. ...tbn Abbâs (r.a.)'ın azatlı kölesi Kureyb'in rivayet ettiğine göre, Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. El-Hâris'i saçını arkasına toplanmış olduğu halde namaz kılarken görünce arkasına durup başını çözmeye başlamış öbürü de (saçlarının çözülmesine müsaade ederek) ona karşı çıkmamıştır. Abdullah b. el-Hâris namazını bitirince îbn Ab-bâs'a dönerek; "Benim başımdan sana ne?" demiş (o da) şöyle cevap vermiştir:

  Ben Resulüllah (s.a.)'i; "Bu şekilde (saçlar arkada toplu olarak) namaz kılan, elleri arkada bağlı olarak namaz kılan kimse gibidir" buyururken işittim.[352]

  Açıklama

  Bu hadis-i şerifte saçların da eller gibi secdeye vararak secdeden nasibini alması edebî bir üslûbla ifâde edilmiştir.Saçları enseye topuz yaparak namazda onları secdeden alıkoyan kimsenin hâli elleri arkada bağlı olarak ellerinin secdeden nasîb almasına İmkân ver*meyen kimsenin hâline benzetilmiştir. Bir önceki hadis-i şerifte de açıklandığı gibi, bu kimse saçlarının secde hâlinde yere dökülmesini önlemekle saçlann her telinin secdeye varmakla kazanacağı sevâbdan mahrum kalacaktır.

  Hadis-i şerifte bu kadar saç telinin sahibine kazandıracağı sevab ellerin secdeye varmakla kazanacağı sevaba denk tutulmuştur.

  Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.); "ben yedi organ üzerinde secdeye varmakla emrolundum. Eğer böyle emrolunmasaydım saçlann secdeye varma*sına engel olurdum"[353] buyurmuştur.

  Hanefî fıkhına göre Bedâyiü '-sanayi isimli meşhur eserde saçları arkaya toplayarak namaz kılmanın mekruh olduğu ifâde edilirken Hidâye isimli eserde de aynı şekilde şu ifâde geçmiştir: "Kişi saçını arkasında toplayamaz. Zira Resûl-İ Ekrem (s.a.) saçlarını arkaya topuz yaparak namaz kılmakta olan bir kimseyi böyle namaz kılmaktan nehyetmiştir."

  Netice olarak bütün âlimler kişinin elbisesinin eteklerini ve yenlerini toplayarak namaz kılmaktan nehyedildiğinde görüş birliğine varmışlardır. Şafiî âlimlerinden İmam Nevevî; "Bu şekilde namaz kılmak kerahet-i tenzihiyye ile mekruhtur" demiştir.[354]

  Bu mevzuda mezheb imamlarının görüşünü öğrenmek için bir evvelki hadisin açıklama kısmına müracaat edilebilir.[355]

  [349] Tirmizî, salât 165; İbn Mâce, ikâme 67; Ahmed b. Hanbel, I, 146.

  Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 2/509.

  [350] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 2/510.

  [351] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 2/510.

  [352] Müslim, salât 122, 123; Tirmizî, mevâkît 54; Nesâî imame 23, 26; tbn Mâce, ikâme 45; Dârimî, salât 51; Ahmed b. Hanbel, I, 457, IV, 122.

  Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 2/510-511.

  [353] Ek bilgi için bk. bir önceki hadisin açıklaması.

  [354] Avnu'l-ma'bûd, II, 351.

  [355] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 2/511.