Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Celcelutiye duası nedir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Celcelutiye duası nedir

  Reklam
  celcelutiye duası kapsamlı açıklaması


  Paylaş
  Celcelutiye duası nedir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Celcelutiye duası vahiy midir?
  Kaynakları nedir? Bu duanın aslını ve anlamını yazar mısınız?


  Hz. peygambere gelen vahiy, biri sarih/açık vahiy, diğeri zımnî/gizli vahiy
  olmak üzere iki çeşittir.
  Sarih Vahiy: Bu çeşit vahiy, doğrudan doğruya Allah'tan geldiği için, Hz.
  Peygamber (a.s)'in onda hiç bir müdahalesi yoktur. O, bu hususta sadece bir
  tebliğci veya bir tercümandır. Bu sarîh vahiy iki şekilde ortaya çıkmıştır:

  a. Kur'an-ı Kerim: Hz. Peygamber (a.s)'in
  buradaki görevi, sırf tebliğden ibarettir.

  b. Kudsî
  hadisler: Mânası Allah tarafından ilkâ edilen bu çeşit vahiyler konusunda da Hz.
  Peygamber (a.s)'in görevi sadece tercümanlıktır.

  Zımnî Vahiy: Zımnî
  vahiylerde söz konusu olan her hangi bir husus, özet halinde gelir ve genel
  hatlarıyla vahiy ve ilhama dayanır. Konunun tasviri, şekillendirilmesi,
  detaylarla ilgili açıklanması ise, Hz. Peygamber (a.s)'e bırakılır. Hz.
  Peygamber (a.s), vahy-i zımnî ile gelen hususları bazen ilhamla, bazen vahiyle,
  bazen de kendi feraset ve içtihadıyla açıklar. (Bediüzzaman Said Nursi,
  Mektubat, 86.)

  Celcelutiye kasidesinin kendisi değil, onun aslını
  teşkil eden muhtevası itibariyle bir kudsi hadis gibi veya zımnî bir vahiy
  olarak telakki edilebilir. Bu tür vahiylerin Kur’an’da yeri yoktur.

  Cevap 2:


  Aslî muhtevası itibariyle zımnî bir vahiy olarak
  telakki edilen Celceltuıyiyeyi, Hz. Ali şerh edip açıklayarak manzum bir kaside
  halinde düzenlemiştir. Kasidenin kendisi Arapça’dır ve Arapça kaside sitilinde
  tanzim edilmiş, ancak Allah’ın bazı isimleri ve diğer bir takım sözcükler
  Süryanîcedir. Bunun bir çok hikmeti olabilir:

  Evvela, âlimlerin birldirdiğine göre, Celecelutiye,
  engin bir kapsama sahip sırları ihtiva eden ve ism-i azam sırrını taşıyan bir
  kasidedir. Daha önce İbranîce ve Süryanîce konuşan bir çok peygamber bu
  kasidenin aslî muhtevasıyla münacatta bulunmuş ve o sayede değişik sıkıntılardan
  kurtulmuşlardır(bk. Gümüşhanevî, Mecmuatu’ahzab, Şazelî bölümü, s. 508-525). Hz.
  Ali de bu muhtevayı tanzim ederken eski peygamberlerin hatırasını yad etmek
  maksadıyla Süryanîce sözcükler kullanmış olabilir.

  İkincisi; Bu sırlı ve
  ism-i azam sırrını taşıyan bu kasideyle ehil olanların dikkatini çekmiş ve bazı
  sırları onlarla paylaşmış olabilir.

  Cevap 3:

  İmam Gazalî, hocası İmam
  Nureddin el-Isfahanî, İmam Ahmed el-Bunî ve Şeyh Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî’ye
  göre, Celcelutiye kasidesinin aslı vahiydir.

  Zahir ve Batın ilimlerinin ünlü üstadları olan bu
  alimlerin kanaatlerine iştirak etmek ve onların bilgi ve beyanlarına itimat
  etmekte –ilmen ve dinen- bir sakınca görmemekteyiz. Ancak bu kasidenin aslının
  vahiy olduğuna inanmamak da, inanmak da, kişiyi dinen bir sorumluluk altına
  sokmaz.

  Cevap 4:


  Celcelûtiye, Hz. Resul-i Ekrem'in (SAV) derslerine
  istinaden, Hazret-i Ali (RA) tarafindan te'lif edilen Süryanice bir kasidedir.
  Esas manasi bedi' demektir. Mecmuat-ül Ahzab'ın birinci cildinde yer almaktadır.
  Bediüzzaman, Gazali gibi çok imamların Celcelûtiye'yi şerh ettiklerini
  söylemiştir. Konu ile ilgili bir çok kitap mevcuttur.

  İmam Gazali’nin
  celecelutiye şerhi, Ziyaaddin Gümüşhanevî hazretlerinin derlediği
  Mecmuatu’l-Ahzap adlı eserinin “Şazelî” adlı cildin 508. sayfasından itibaren
  başlar. Ancak bu şerhler, kelimelerin açıklamasından ziyade Kasidede yer alan
  beyitlerin hassalarını açıklayan bir mahiyettedir. Süryani kelimelerden az bir
  kısmının anlamı verilmiştir.

  Celcelutiyenin kendisi ise, aynı cildin, 499-531
  sayfaları arasında yer almaktadır. Kasidedeki bütün beyitlerin altında onların
  ebced değerleri de yazılmaktadır.

  Hazret-i Ali radiyallahü anh tarafından Celcelutiye
  adıyla ve cifir ilmine göre bir çok tarih de düşürülerek Süryani diliyle
  nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiştir. Yüksek ve tesirli bir duadır. Bir
  isimler hazinesidir. Allah`ın rahmetini celb etmesi hasebiyle bir rahmet
  hazinesi veya bir Cennet hazinesi demek de mümkündür. Allah`ın en büyük ismi
  olan İsm-i Azam bu duanın içerisinde gizlenmiş olduğundan, bu duayı okuyarak
  Allah`a sığınan kimsenin, dünya ve ahiret işlerinde çok kolaylıklar ve
  bereketler göreceği müjdelenmiştir.

  İmam-ı Gazali Hazretleri nakleder ki: Cebrail
  Aleyhisselam Peygamber Efendimiz`e (asm) dedi ki:

  `Ya Muhammed! Rabb`in
  sana selam ediyor ve selamın en mükerremini sana tahsis buyuruyor. Sana bu
  hediyeyi ihsan buyurdu.`

  Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm): `Ey kardeşim
  Cebrail! Bu hediye nedir?` dedi.

  Cebrail Aleyhisselam: `Bu hediye, içinde İsm-i Azam
  ile en kapsamlı kasem bulunan büyük duadır` diye cevap verdi.

  Peygamber Efendimiz
  (asm): `Ey kardeşim Cebrail! Bu duanın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?` diye
  sordu.

  Cebrail
  Aleyhisselam dedi ki: `Ya Muhammed! Bu duanın adı Bedi`dir (Celcelutiye). İçinde
  en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır. O İsm-i Azam ki:

  1-Arş-ı Ala`nın kenarına
  yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah`ın arşını taşıyan melekler bu arşı
  kaldıramazlardı!

  2-Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış
  olmasaydı, güneşin ışığı ve nuru olmazdı!

  3-Ay`ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı,
  ay ışık veremezdi.

  4-Cebrail Aleyhisselam`ın kanadına yazılmıştır. Eğer
  yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrail yer yüzüne inemez, semaya çıkamazdı!

  5-Mikail Aleyhisselam`ın
  başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat
  etmezlerdi.

  6-İsrafil
  Aleyhisselam`ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi.

  7-Azrail Aleyhisselam`ın
  elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlukatın canlarını
  alamazdı.

  8-Yedi kat
  göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi.

  9-Yedi kat yerlere
  yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sabit
  olmazdı! Bu ismi Adem Aleyhisselam okumuştur! (İmam-ı Gazali, Celcelutiye,
  s.5,61)celcelutiye duası latince okunuşu,  celcelutiye duası ve meali,  celcelutiye duası dinle