Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Taha Suresi Taha Suresinin Okunuşu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  kamile

  Reklam

  Taha Suresi Taha Suresinin Okunuşu

  Reklam
  Taha Suresinin Okunuşu


  Paylaş
  Taha Suresi Taha Suresinin Okunuşu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  20 - TAHA

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Taha

  2. Ma enzelna aleykel kur'ane li teşka

  3. İlla tezkiratel limey yahşa

  4. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula

  5. Errahmanü alel arşisteva

  6. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera

  7. Ve in techer bil kavli fe innehu ya'lemüs sirra ve ahfa

  8. Allahü la ilahe illa hu lehül esmaül husna

  9. Ve hel etake hadiysü musa

  10. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda

  11. Felemma etaha nudiye ya musa

  12. İnnı ene rabbüke fahla' na'leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva

  13. Ve enahtertüke festemı' lima yuha

  14. İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa'büdnı ve ekımıs salate li zikrı

  15. İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes'a

  16. Fe la yesuddenneke anha mel la yü'minü biha vettebea hevahü fe terda

  17. Ve ma tilke bi yemınike ya musa

  18. Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra

  19. Kale elkıha ya musa

  20. Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes'a

  21. Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula

  22. Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra

  23. Li nüriyeke min ayatinel kübra

  24. İzheb ila fir'avne innehu tağa

  25. Kale rabbişrah lı sadrı

  26. Ve yessir lı emrı

  27. Vahlül ukdetem mil lisanı

  28. Yefkahu kavlı

  29. Vec'al li vezıram min ehlı

  30. Harune ehıy

  31. Üşdüd bihı ezrı

  32. Ve eşrikhü fı emrı

  33. Key nüsebbihake kesıra

  34. Ve nezkürake kesıra

  35. İnneke künte bina besıyra

  36. Kale kad ütiyte sü'leke ya musa

  37. Ve lekad menenna aleyke merraten uhra

  38. İz evhayna ila ümmike ma yuha

  39. Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi fel yülkıhil yemnü bis sahıli ye'huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh ve elkaytü aleyke mehabbetem minnı ve li tusnea ala aynı

  40. İz temşı uhtüke fe raca'nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzen ve katelte nefsen fe necceynakeminel ğammi ve fetennake fütunen fe lebiste sinıne fı ehli medyene sümme ci'te ala kaderiy ya musa

  41. Vastana'tüke li nefsı

  42. İzheb ente ve ehuke bi ayatı ve la teniya fı zikrı

  43. İzheba ila fir'avne innehu tağa

  44. Fe kula lehu kevlel leyyinel leallehu yetezekkeru ev yahşa

  45. Kala rabbena innena nehafü ey yefruta aleyna ev ey yatğa

  46. Kale la tehafa innenı meaküma esmeu ve era

  47. Fe'tiyahü fe kula inna rasula rabbike fe ersel meana benı israıle ve la tüazzibhüm kad ci'nake bi ayetim mir rabbik vesselamü ala menittebeal hüda

  48. İnna kad uhıye ileyna ennel azabe ala men kezzebe ve tevella

  49. Kale fe mer rabbüküma ya musa

  50. Kale rabbünellezı a'ta külle şey'in halkahu sümme heda

  51. Kale fema balül kurunil ula

  52. Kale ılmüha ınde rabbı fı kitab la yedıllü rabbı ve la yensa

  53. Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve selek leküm fıha sübülev ve enzele mines semai maa fe ahracna bihı ezvacem min nebatin şetta

  54. Külu ver'av en'ameküm inne fı zalike le ayatil li ülin nüha

  55. Minha halaknaküm ve fıha nüıydüküm ve minha nuhricüküm taraten uhra

  56. Ve lekad eraynahü ayatina külleha fe kezzebe ve eba

  57. Kale ec'tena li tuhricena min erdına bi sıhrike ya musa

  58. Fe le ne'tiyenneke bi sıhrim mislihı fec'al beynena ve belneke mev'ıdel la nuhlifühu nahnü ve la ente mekanen süva

  59. Kale mev'ıdüküm yevmüz zınet ve ey yuhşeran nasü duha

  60. Fe tevella fir'avnü fe cemea keydehu sümme eta

  61. Kale lehüm musa veyleküm la tefteru alellahi keziben fe yüshıteküm bi azab ve kad habe meniftera

  62. Fe tenazeu emrahüm beynehüm ve eserrun necva

  63. Kalu in hazani le sahıraniyürıdani ey yuhricaküm min erdıküm bi sıhrihima ve yezheba bi tarıkatikümül müsla

  64. Fe ecmiu keydeküm sümme'tu saffa ve kad eflehal yevme menista'la

  65. Kalu ya musa imma en tülkıye ve imma en nekune evvele men elka

  66. Kale bel elku fe iza hıbalühüm ve ısıyyühüm yühayyehü ileyhi min sıhrihim enneha tes'a

  67. Fe evcese fı nefsihı hıyfetem musa

  68. Kulna la tehaf inneke entel a'la

  69. Ve elkı ma fı yemınike telkaf ma saneu innema saneu keydü sahır ve la yüflihus sahırü haysü eta

  70. Fe ülkıyes seharatü sücceden kalu amenna bi rabbi harune ve musa

  71. Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebırukümüllezı allemekümüs sıhr fe le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve leüsallibenneküm fı cüzuın nahli ve le ta'lemünne eyyüna eşeddü azabev ve ebka

  72. Kalu len nü'sirake ala ma caena minel beyyinati vellazı fetarana fakdı ma ente kad innema takdıy hazihil hayated dünya

  73. İnna amenna bi rabbina li yağfira lena hatayana ve ma ekrahtena aleyhi mines sıhr vallahü hayruv ve ebka

  74. İnnehu mey ye'ti rabbehu mürimen fe inne lehu cehennem la yemutü fıha ve la yahya

  75. Ve mey ye'tihı mü'minen kad amiles salihati fe ülaike lehümüd deracatül ula

  76. Cennatü adnin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve zalyike cezaü men tezekka

  77. Ve lekad evhayna ila musa en esri bi ıbadı fadrib lehüm tarıkan fil bahri yebesa la tehafü derakev ve la tahşa

  78. Fe etbeahüm fir'avnü bi cünudihı fe ğaşiyehüm minel yemmi ma ğaşiyehüm

  79. Ve edalle fir'avnü kavmehu ve ma heda

  80. Ya benı israıle kad enceynaküm min adüvviküm ve vaadnaküm canibet turil eymene ve nezzelna aleykümül menne ves selva

  81. Külu min tayyibati ma razaknnaküm ve la tatğav fıhi fe yehılle aleyküm ğadabı ve mey yahlil aleyhi ğadabı fe kad heva

  82. Ve innı le ğaffarul limen tabe ve amene ve amile salihan sümmehteda

  83. Ve am a'celek an kavmike ya musa

  84. Kale hüm ülai ala eserı ve aciltü ileyke rabbi li terda

  85. Kale fe inna kad fetenna kavmeke mim ba'dike ve edallehümüs samiriyy

  86. Fe racea musa ila kavmihı ğadbane esifa kale ya kavmi elem yeıdküm rabbüküm va'den hasena e fe tale aleykümül ahdü em eradtüm ey yehılle aleyküm ğadabüm mir rabbiküm fe ahleftüm mev'ıdı

  87. Kalu ma ahlefna mev'ıdeke bi melkina velakinna hummilna evzaram min zınetil kavmi fe kazefnaha fe kezalike elkas samiriyy

  88. Fe ahrace lehüm ıclen cesedel lehu huvarun fe kalu haza ilahüküm ve ilahü musa fe nesiy

  89. E fe la yeravne ella yarciu ileyhim kavlev ve la yemlikü lehüm darrav ve la nef'a

  90. Ve le kad kale lehüm harunü min kablü ya kavmi innema fütintüm bih ve inne rabbekümür rahmanü fettebiuni ve etıy'u emrı

  91. Kalu len nebreha aleyhi akifıne hatta yarcia ileyna musa

  92. Kale ya harunü ma meneake iz raeytehüm dallu

  93. Ella tettebian e fe esayte emri

  94. Kale yebneümme la te'huz bi lıhyetı ve la bi ra'si innı haşıtü en tekule ferrakte beyne benı israıle ve lem terkub kavlı

  95. Kale fe ma hatbüke ya samiriyy

  96. Kale besurtü bi ma lem yebsuru bihı fe kabadtü kabdatem min eserir rasuli fe nebeztüha ve kezalike sevvelet lı nefsı

  97. Kale fezheb fe inne leke fil hayati en tekule la misase ve inne leke mev'ıdel len tuhlefeh venzur ila ilahikellezı zalte aleyhi akifale nüharrıkannehu sümme le nensifennehu fil yemmi nesfa

  98. İnnema ilahükümüllahüllezı la ilahe illa hu vesia külle şey'in ılma

  99. Kezalike nekussu aleyke min embai ma kad sebak ve kad ateynake mil ledünna zikra

  100. Men a'rada anhü fe innehu yahmilü yevmel kıyameti vizra

  101. Halidıne fıh ve sae lehüm yevmel kıyameti hımla

  102. Yevme yünfehu fis suri ve nahşürul mücrimıne yevmeizin zürka

  103. Yetehafetune beynehüm il lebistüm illa aşra

  104. Nahnü a'lemü bima yekulune iz yekulü emselühüm tarıkaten il lebistüm illa yevma

  105. Ve yes'eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbı nesfa

  106. Fe yezeruha kaan safsafa

  107. La tera fıha ıvecev ve la emta

  108. Yevmeiziy yettebiuned daıye la ıvece leh ve haşeatil asvatü lir rahmani fe la tesmeu illa hemsa

  109. Yevmeizil la tenfeuş şefaatü illa men ezine lehür rahmanü ve radıye lehu kavla

  110. Ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bihı ılma

  111. Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum ve kad habe men hamele zulma

  112. Ve mey ya'mel mines salihüti ve hüve mü'minün fe la yehafü zulmev ve la hadma

  113. Ve kezalike enzelnahü kur'anen arabiyyev ve sarrafna fıhi minel veıydi leallehüm yettekune ev yuhdisü lehüm zikra

  114. Fe teallellahül melikül hakk ve la ta'cel bil kur'ani min kabli ey yukda ileyke vahyühu ve kur rabbi zidnı ılma

  115. Ve lekad ahıdna ila ademe min kablü fe nesiye ve lem necid lehu azma

  116. Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs eba

  117. Fe kulna ya ademü inne haza adüvvül leke ve li zevcike fe la yuhricenneküma minel cenneti fe teşka

  118. İnne leke ella tecua fıha ve la ta'ra

  119. Ve enneke la tazmeü fıha ve la tadha

  120. Fe vesvese ileyhiş şeytanü kale ya ademü hel edüllüke ala şeceratil huldi ve mülkil la yebla

  121. Fe ekela minha fe bedet lehüma sev'atühüma ve tafika yahsıfani aleyhima miv verakıl cenneti ve asa ademü rabbehu fe ğava

  122. Sümmectebahü rabbühu fe tabe aleyhi ve heda

  123. Kelehbita minha cemıam ba'duküm li ba'dın adüvv fe imma ye'tiyenneküm minnı hüden fe menittebea hüdaye fe la yedıllü ve la yeşka

  124. Ve men a'rada an zikrı fe innel lehu meıyşeten dankev ve nahşüruhu yevmel kıyameti a'ma

  125. Kale rabbi lime haşertenı a'ma ve kad küntü besıyra

  126. Kale kezalike etetke ayatüna fe nesıteha ve kezalikel yevme tünsa

  127. Ve kezalike neczı men esrafe ve lem yü'mim bi ayati rabbih ve le azabül ahırati eşeddü ve ebka

  128. E fe lem yehdi lehüm kem ehleknü kablehüm minel kuruni yemşune fı mesakinihim inne fı zalike le ayatil li ülin nüha

  129. Velev la kelimetün sebekat mir rabbike le kane lizamev ve ecelüm müsemma

  130. Fasbir ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kable ğurubiha ve min anail leyli fe sebbıh ve atrafen nehari lealleke terda

  131. Ve la temüddenne aynelke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm zehratel hayatid dünya li neftinehüm fıh ve rizku rabbike hayrun ve beka

  132. Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha la nes'elüke rizka nahnü nerzükuk vel akıbetü lit takva

  133. Ve kalu lev la ye'tiyna bi ayetim mir rabbih e ve lem te'tihim beyyinetü ma fis suhufil ula

  134. Ve lev enna ehleknahüm bi azabim min kablihı le kalu rabbena lev la erselte ileyna rasulen fe nettebia ayatike min kabli en nezille ve nahza

  135. Kul küllüm müterabbisun fe terabbesu fe se ta'lemune men ashabüs sıratıs seviyyi ve menihteda