Özel Gün ve Gecelerimiz ve Miraç Kandili Forumundan Miraç olayı Mucizesi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Miraç olayı Mucizesi

  Reklam
  Miraç Olayı Mucizesi


  Hacer-i muallak taşı üzerine inşa edilmiş olan Kubbet-üs Sahra

  Arapçada "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamına gelen Miraç, Peygamberimiz (sav)'in büyük mucizelerinden biridir Kuran-ı Kerim'in İsra ve Necm Surelerinde Peygamber Efendimiz (sav)'in mucizevi şekilde Mescid-i Aksa'ya yaptığı gece yolculuğu ve *Sidretü'l-Münteha'ya yükselişi bildirilmektedir
  ( *Sidretü'l-Münteha: Yaratılmışların bilgilerinin tükendiği, ötesine geçemediği son sınır) İsra kelimesinin Arapça sözlük anlamı, "gece yolculuğu ya da gece yürüyüşü" dür İsra Suresi'nin ilk ayetinde Yüce Allah, Sevgili Efendimiz (sav)'in mucizevi yolculuğunu şöyle bildirmektedir:
  Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren O (Allah) Yücedir Gerçekten O, işitendir, görendir (İsra Suresi, 1)


  Peygamberimiz (sav)'in üzerine basarak Miraç'a yükseldiği kutsal kaya: Hacer-i Muallak
  İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir; onları sana bir hak olarak okuyoruz Sen de gönderilen elçilerdensin (Bakara Suresi, 252)

  Aksa kelimesinin Arapça anlamı "uzak, en uzak"tır Bilindiği gibi, Mescid-i Haram Mekke'de, Mescid-i Aksa ise Kudüs'tedir Bu iki yer arasındaki uzaklık mesafesi ise yaklaşık 1235 km'dir Peygamberimiz (sav) söz konusu mucize gerçekleştiğinde Mekke'de bulunmaktadır Kendisi Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür Büyük İslam Alimi İbn-i Kesir, mübarek Miraç olayıyla ilgili olarak sahabelerden en az yirmi beş kişinin Peygamberimiz (sav)'den rivayette bulunduğunu, hatta bu sayının kırk beşe kadar çıkabileceğini ifade etmiştir Bunlardan en güvenilir kabul edilenleri; Enes İbn Malik, Ebu Hureyre, Ebu Said el-Hudri, Malik İbn Sa'saa, Ebu Zerr el-Gıfari, Şeddad İbn Evs, Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn Mesud ve Ümmü Hani'nin rivayetleridir26 Hadislerde yer alan bilgilere göre Peygamberimiz (sav), amcasının kızı Ümmühan bin Ebu Talib'in evinde yatarken, Cebrail, Peygamberimiz (sav)'e görünmüş ve onu Burak adlı bineğe bindirerek Mescid-i Aksa'ya götürmüştür Miraç olayı da burada gerçekleşmiştir Hadislerde Peygamberimiz (sav)'in Miraç esnasında gördükleriyle ilgili çok fazla detay bildirilmektedir Hadislerde Peygamber Efendimiz (sav)'in Miraç sırasında diğer peygamberlerle görüştüğü, cenneti ve cehennemi gördüğü de rivayet edilir
  İslami kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Miraç mucizesi müşrikler ve iman etmeyenler tarafından -düşük akılları nedeniyle- şüpheyle karşılanmıştır İman etmeyenler, Peygamberimiz (sav)'in doğru söylediğine inanmayıp karşı çıktıkları için, olayın gerçek olup olmadığını araştırmışlardır Rabbimiz, inkarcıları ve müşrikleri bu çirkin tutumlarından dolayı bir kez daha küçük duruma düşürmüş ve alay ettikleri şey kendi aleyhlerine dönmüştür Hadis-i şerifte bu olay şöyle bildirilmektedir:
  "Dediler ki: "Bize Mescid-i Aksa'nın nasıl olduğunu anlatır mısın? Zira içlerinden bazıları o beldeye gidip Mescid-i Aksa'yı görmüştü


  Peygamberimiz (sav)'in mucizevi yolculuğu, Mekke'deki Harem-i Şerif'ten, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya olmuştur

  Resulullah anlatıyor:
  Mescid'i anlatmaya başladım Bazı yerlerini tarif ederken, kuşkuya düştüm Bunun üzerine Mescid-i Aksa getirilerek Akab ya da Ukeyl'in evinin önüne konuldu Ben de ona bakarak anlatmaya başladım"
  Resullullah'ın konuşmasından sonra orada bulunanlar şöyle dediler:
  Allah'a andolsun ki, Mescid'i tarifi doğrudur"27
  Müslim'deki bir rivayette ise Resulullah (as) şöyle buyurmuştur: "Kendimi Kabe'nin kuzey tarafında (Hicr'de) gördüm Kureyşliler yolculuğumu soruyorlardı Beytü'l-Makdis (Mescid-i Aksa) hakkında, tam hatırlayamadığım bazı şeyleri sordular Bunun üzerine Allah Teala Mescid-i Aksa'yı benim için yükseltti (gözümün önüne getirdi) Ona bakıyor, bana ne sorulursa cevaplıyordum"28


  Kubbet-üs Sahra'nın dıştan görünüşü

  De ki: "Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın Allah bağışlayandır, esirgeyendir"
  (Al-i İmran Suresi, 31)
  Mescid-i Aksa'nın olduğu bölgeye hayatı boyunca hiç gitmemiş olan Hz Muhammed (sav)'in müşriklerin sorularını eksiksiz cevaplaması, Rabbimiz'in büyük bir mucizesi ve rahmetidir Bu mucizeyle iman edenlerin şevkleri, heyecanları ve Peygamberimiz (sav)'e olan bağlılıkları bir kat daha güçlenmiş, iman etmeyenler ve müşriklerse inkarlarında akılsızca diretmişlerdir
  Hadis kaynaklarında, müşriklerin Hz Ebu Bekir'e gelerek, -Miraç olayı nedeniyle- Hz Muhammed (sav) hakkında asılsız iftiralar uydurdukları bildirilmektedir Hz Ebu Bekir, Miraç mucizesine inanmayarak kendisine anlatan ve hala Peygamberimiz (sav)'e inanmaya devam edip etmeyeceğini soran müşriklere "O söylüyorsa şüphesiz doğrudur" cevabını vermiştir Bu olay karşısındaki güzel ve sadık tutumu nedeniyle Hz Ebu Bekir, Peygamberimiz (sav) tarafından "Sıddık" lakabıyla onurlandırıldı Hadislerde, müşriklerin Peygamberimiz (sav)'den delil istemeleri üzerine, Sevgili Efendimiz (sav)'in müşriklere inkar etmeleri mümkün olmayan mucizevi bir delil daha sunması şöyle anlatılmaktadır:
  Peygamber (sav)'e dediler ki; "Söylediğinin delili nedir?"
  Hz Peygamber (sav) dedi ki; "Kureyşli bir kervana rastladım O falanca yerdeydi Kervan bizden ürktü ve yön değiştirdi O kervandan bir devenin üzerinde siyah ve beyaz çuval bulunmaktadır, bağırıp yıkıldı"
  Kervan dönünce durumu sordular, onlar da Hz Peygamber (sav)'in anlattığı şekilde haber verdiler29

  Görüldüğü gibi, Peygamber Efendimiz (sav) hem hiç görmediği Mescid-i Aksa'yı detaylı olarak tarif ederek hem de yoldaki kervanların durumunu haber vererek, Rabbimiz'in rahmeti olan büyük mucizeler göstermiştir Miraç konusuyla ilgili Kuran'da haber verilen bilgilerden biri de, Peygamber Efendimiz (sav)'in Sidretü'l-Münteha'ya yükselmesidir Necm Suresi'nde bu mucize şu şekilde bildirilmektedir:
  Andolsun, onu bir de diğer inişte görmüştü Sidretü'l-Münteha'nın yanında Ki Cennetü'l-Me'va onun yanındadır Sidreyi örten örtmekte iken, göz kayıp-şaşmadı ve (sınırı) aşmadı Andolsun, o, Rabbinin en büyük ayetlerinden olanı gördü (Necm Suresi, 13-18)

  Miraç olayı Yüce Allah'ın Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (sav)'e nasip ettiği çok büyük bir mucizesidir Rabbimiz'in Peygamberimiz (sav)'e iman etmeyenler karşısında verdiği üstün bir delilidir Rabbimiz'in Peygamberimiz Hz Muhammed (sav)'e gösterdiği mucizelerin her biri de Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın dilediği şekilde ve zamanda, sebeplere bağlı olmadan yaratılmıştır Bu mucizelerin her biri iman edenlerin imanlarını daha da artıran çok büyük müjdelerdir

  Kubbet-üs Sahra ve Mescid-i Aksa'nın bulunduğu topraklar tüm Müslümanlar için kutsaldır  Paylaş
  Miraç olayı Mucizesi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  teşekkürler bilgilendirme için Allah razı olsunmiraç olayı video,  miraç olayı ile ilgili ayetler