Özel Gün ve Gecelerimiz ve Miraç Kandili Forumundan MİRAÇ kandilinde ne yapılır ne okunur? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  MİRAÇ kandilinde ne yapılır ne okunur?

  Reklam
  Miraç Kandili Nedir ?

  Miraç Kandili Hakkında Bilgi
  TÜM MÜSLÜMAN ALEMİNİN MİRAÇ KANDİLİ KUTLU OLSUN.
  YÜCE ALLAH BU GECEYİ HAKKIMIZDA HAYIRLARA VESİLE KILSIN...  MİRAÇ KANDİLİ
  Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir.
  Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz
  bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (a.s.m.)
  şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur.
  Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi Kur'ân-ı Kerimde
  âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya
  konmuştur. Bu îlâhî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksâya kadarki
  safha Kur'ân'da şöyle anlatılır:

  "Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i
  Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya seyahat ettiren
  Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla
  işiten, herşeyi hakkıyla görendir." (İsra Suresi, 1)

  Miraçın ikinci merhalesi de Mescid-i Aksâdan başlayarak semânın bütün
  tabakalarından geçip tâ İlâhi huzura varmasıdır. Bu safha da Necm Sûresinde
  şöyle' anlatılır:

  "O ufkun en yukarısında idi. Sonra indi ve yaklaştı. Nihayet kendisine iki
  yay kadar, hatta daha da yakın oldu. Sonra da vahyolunacak şeyi Allah kuluna
  vahyetti. O'nun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi O'nun gördüğü hakkında
  onunla mücadele mi edeceksiniz? And olsun ki onu bir kere daha hakiki
  suretinde gördü. Sidre-i Müntehâda gördü. Ki, onun yanında Me'vâ Cenneti
  vardır. O zaman Sidre'yi Allah'ın nuru kaplamıştı. Gözü ne şaştı, ne de
  başka bir şeye baktı. And olsun ki Rabbinin âyetlerinden en büyüklerini
  gördü." (Necm Suresi, 7-18.)

  Miraç nasıl oldu?
  Miraç, Receb ayının 27. Gecesi Cenab-ı Hakkın daveti üzerine Cebrail
  Aleyhisselâmın rehberliğinde Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselamın
  Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksâ'ya, oradan semaya, yüce âlemlere, İlâhî
  huzura yükselmesidir.
  Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam Mescid-i Haramdan (Mekke'den), Mescid-i
  Aksâ'ya (Kudüs'e) ata benzer beyaz bir Cennet bineği olan Burak ile geldi.
  Kudüs'e gelmeden yol üzerinde Hz. Musa'nın makamına uğradı, orada iki rekât
  namaz kıldı, daha sonra Mescid-i Aksâ'ya geldi. Orada bütün peygamberler
  kendisini karşıladı. Miraçını kutladılar. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam
  burada peygamberlere iki rekat namaz kıldırdı, bir hutbe okudu.
  Bir rivayette Hz. İsa'nın doğduğu yer olan Betlaham'a uğradı, orada da iki
  rekât namaz kıldı. Ve bugün Kubbetü's-Sahra'nın bulunduğu yerden Muallak
  Taşının üzerinden Miraça yükseldi.

  Semanın bütün tabakalarına uğradı. Sırasıyla yedi sema tabakalarında bulunan
  Hz. Adem, Hz. Yahya ve Hz. Îsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve
  Hz. İbrahim gibi peygamberlerle görüştü, Onlar kendisine "Hoş geldin"
  dediler, tebrik ettiler.
  Bundan Sonra Hz. Cebrail ile birlikte imkân ile vü-cub ortası (kâinatın
  bittiği yer) Sidretü'l-müntehâ'ya geldiler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü
  Vesselam orada ikisi gizli, ikisi açıktan akan (Nil, Fırat) dört nehir
  gördü. Sonra hergün yetmiş meleğin ziyaret ettiği Beytü'l-Ma'mur'u ziyaret
  etti.
  Hz. Cebrail'in buradan öteye gitmesi mümkün değildi. Peygamberimiz
  Aleyhissalâtü Vesselam bundan sonra Refref adında bir vasıta ile zaman ve
  mekândan münezzeh (uzak) olan Cenab-ı Hakkın cemaliyle müşerref oldu.
  Süleyman Çelebi'nin dediği gibi

  "Aşikâre gördü Rabbü'l-izzeti/Âhirette öyle görür ümmeti" İnşaallah...

  Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Rabbinin huzurundan döndükten sonra Hz.
  Musa ile karşılaştı., "Allah ümmetine neyi farz kıldı?" diye sorunca,
  Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam "50 vakit namaz" buyurdu.

  Hz. Musa'nın, "Rabbine dön, azaltması için Rabbinden niyazda bulun, ümmetin
  buna güç yetiremez" demesi üzerine, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,
  beş sefer Cenab-ı Hakka niyazda bulundu, her seferinde 10 vakit indi,
  sonunda beş vakitte karar kıldı.

  Daha sonra Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Hz. Cebrail'in rehberliğinde
  Cenneti, Cehennemi, âhiret menzillerini ve bütün âlemleri gezdi, gördü,
  Mekke'ye döndü.

  Sabah olunca Kabe'nin yanında Mekkelilere Miraçı anlattı. Onlar
  Peygamberimizden delil istediler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam de
  onlara yolda gördüğü kafilelerinden haber verdi. Kureyşliler hemen
  kafileleri karşılamak için Mekke dışına çıktılar. Gelenleri aynen
  Peygamberimizin Aleyhissalâtü Vesselam haber verdiği gibi gördüler, ama iman
  nasip olmadı.

  Ama yine de Peygamberimizden üst üste Miraça çıktığına dair delil istediler.
  Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Kudüs'e, Mescid-i Aksâ'ya uğradığını
  anlatınca Kureyşliler, "Bir ayda gidilebilen Bir yere Muhammed nasıl bir
  gecede gidip gelebilir?" diye itiraz ettiler, ardından da Mescid-i Aksâ'yı
  görmüş olanlar, "Mescid-i Aksâ'yı bize anlatır mısın?" diye Peygamberimize
  soru yönelttiler.

  Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam şöyle anlattı:
  "Onların yalanlamalarından ve sorularından çok sıkıldım. Hatta o ana kadar
  öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Derken Cenab-ı Hak birden Beytü'l-Makdis'i
  bana gösterdi. Ben de ona bakarak her şeyi birer birer tarif ettim. Hatta
  bana, 'Beytü'l-Makdis'in kaç kapısı var?' diye sordular. Halbuki ben onun
  kapılarını saymamıştım. Beytü'l-Makdis karşımda görününce ona bakmaya ve
  kapılarını teker teker saymaya ve anlatmaya başladım."

  Bunun üzerine müşrikler:
  "Vallahi dos doğru tarif ettin" dediler, ama yine de iman etmediler.

  O esnada Hz. Ebû Bekir çıkageldi, müşrikler durumu ona haber verdiler. Hz.
  Ebû Bekir, "Eğer bu sözleri ondan duymuşsanız seksiz şüphesiz doğrudur"
  diyerek hemen tasdik etti ve bundan sonra Hz. Ebû Bekir "Sıddîk, tereddütsüz
  inanan" ünvanını aldı.

  Peygamberimiz neden mirac'a çıktı?
  Bir padişahın iki türlü konuşması vardır. Biri, bir vatandaşla telefon
  ederek küçük bir meseleyi görüşmesi. Diğeri de devlet başkanı, halifelik
  yönü ve milletin idarecisi olarak, emirlerini her tarafa duyurmak için özel
  bir elçisi ile konuşması, sohbet etmesi, onun aracılığı ile ferman
  yayınlamasıdır.
  Bu örnekte olduğu gibi Cenab-ı Hakkın da kulları ile iki tarzda muhatap
  olması vardır. Biri, özel ve cüz'i, diğeri de geniş ve genel mahiyette bir
  konuşması. Cenab-ı Hakkın bazı velilerle özel ve cüz'i anlamda ilham etmesi
  birinciye örnektir.

  Ama Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam bütün velayet mertebelerinin
  üstünde bir büyüklük ve yücelikte, kâinatın Rabbi, bütün varlıkların
  Yaratıcısı olarak Cenab-ı Hakkın sohbetine müşerref olması ise ikinci ve
  mükemmel olanına misaldir.

  Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam elçiliği iki taraflıdır. Birisi halktan
  Hakka, diğeri de Haktan halka. Birisi mi'râcin bâtıni tarafı olan velayet
  yönüdür, diğeri de zahiri tarafı olan risalet yönüdür.

  Yani Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam bizi temsilen Cenab-ı Hakkın huzuruna
  çıktı, başta insanlar olmak üzere bütün varlıkların ibadet, kulluk, tesbih
  ve zikirlerini toplu olarak (askerin komutana tekmil vermesi gibi) arz etti.
  Bu yönüyle Miraç halktan, insanlardan, varlıklardan Hakka bir gidiştir.
  Diğeri de Cenab-ı Hakkın biz kullarından istediklerini, emir ve yasaklarını
  Resul olarak getirmiştir. İbadetlerin özü ve esası olan beş vakit namazı
  Miraç hediyesi olarak getirmesi gibi...

  Peygamberimiz, Allah ile nasıl görüşebilir?
  Soru: "Bize herşeyden daha yakın olan Cenab-ı Hakka binlerce senelik
  mesafeyi aşarak yetmiş bin perdeyi geçtikten sonra Rabbiyle görüşmesi ne
  demektir?"

  Cenab-ı Hak herşeye herşeyden daha yakındır, fakat herşey O' na sonsuz
  şekilde uzaktır.
  Meselâ, güneşin insan gibi aklı olsa da bizimle konuşacak olsa, elimizdeki
  ayna aracılığıyla bizimle konuşabilir.
  Diğer taraftan biz bir çeşit ayna olan gözümüzle güneşe yaklaşabiliyoruz.
  Oysa güneş bize 150 milyon km. uzaklıkta bulunuyor, hiçbir şekilde ona
  yanaşamayız. Güneşe bir derece yaklaşmak için ancak Ay kadar büyümek lazım.
  Bu da mümkün değildir.
  Bu misalde olduğu gibi, gerçek anlamda Cenab-ı Hak herşeye yakındır, ama
  herşey ona sonsuz derece uzaktır. Ancak Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam,
  Cenab-ı Hakkın lütfuyla bir anda binlerce perdeyi geçerek Miraça yükselmiş;
  bütün manevi mertebeleri aşarak huzura varmıştır.

  Bir insan nasıl göklere çıkabilir?
  Soru: "Bunun bir örneği var mıdır? Bir uçak ancak 10-15 bin metre yukarı
  çıkabiliyor, bir uzay gemisi ancak Ay'a ve Venüs'e ulaşabiliyor. Bir insan
  birkaç dakika gibi kısa bir sürede milyonlarca metre uzaklara nasıl gidip
  gelebilir?"

  Yerküremiz, yani Dünya bir yılda yaklaşık 188 saatlik bir mesafeyi bir
  dakikada döner, yirmi beş bin senelik mesafeyi bir senede alır. Bu muazzam
  hareketi ona yaptıran ve bir sapan taşı gibi döndüren bir Kudret, bir insanı
  Arş-ı Âlâya getiremez mi? Güneşin çevresinde o ağır cisim olan dünyayı
  gezdiren bir hikmet bir insan bedenini şimşek gibi Rahman'ın Arşına
  çıkaramaz mı?

  Peygamberimiz sadece ruhuyla gitse olmaz mıydı?
  Soru: "Öyleyse ise neden Miraça çıktı? Ne lüzumu var? Evliya gibi ruhu ve
  kalbi ile gitse yetmez miydi?"

  Cenab-ı Hak görünen ve görünmeyen âlemlerdeki güzellikleri göstermek için,
  kâinat fabrikasını ve merkezini gezdirmek, insanlığın amel ve ibadetlerinin
  âhiretteki neticesini göstermek için Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselamı
  oralara davet etmesi gayet makuldür. Sadece ruhu ve kalbi ile değil, bu
  seyahate bedeninin de iştirak etmesi gerekir.

  Görünen âlemin anahtarı olan gözünü, işitilen âlemin anahtarı olan kulağını
  Arşa kadar birlikte alması gerektiği gibi, ruhunun sayısız görevlerini
  üstlenen âlet ve makinesi hükmünde olan mübarek bedenini Arşa kadar
  çıkarması akıl ve hikmet gereğidir.

  Zaten Cenab-ı Hak Cennette bedeni ruha arkadaş ediyor. Çünkü pekçok kulluk
  görevine ve sınırsız lezzetlere ve acılara beden kaynaklık etmektedir.
  Öyle ise bu mübarek beden ruha arkadaşlık edecektir. Cennette ruh bedenle
  birlikte olacaksa Cennetü'1-Me'vâ'nın gövdesi olan Sidretü'l-Müntehaya
  Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselamın zatının arkadaşlık etmesi hikmetin tâ
  kendisidir.

  Peygamberimiz Miraça sadece ruhen çıkmış olsaydı, zaten mucize olmazdı.
  Çünkü her veli ruhen ve kalben o âlemlere çıkabiliyor.

  Peygamberimiz kısa zamanda nasıl gidip geldi?
  Soru: "Birkaç dakikada binlerce yıllık mesafeye gidip gelmek aklen mümkün
  müdür?"

  Cenab-ı Hakkın sanatında hareket ve hızın derecesi farklı farklıdır. Sesin
  hızı ile ışığın hızı, elektriğin hızı, hatta ruhun ve hayalin hızı
  birbirinden bütünüyle farklıdır. Gezegenlerin hızları da birbirinden
  farklıdır. Meselâ ışığın hızı 300.000 km/sn iken sesin hızı 360 km/sn'dır.

  Acaba Peygamberimizin lâtif bedeninin yüce ruhuna tabi olması, ruh hızında
  hareketi nasıl akla ters gelebilir?

  Yine bir insan on dakika uyusa bazı olur ki, bir yıllık iş görebilir. Hatta
  bir dakikada insanın gördüğü rüyayı, rüyada işittiği sözleri, konuştuğu
  kelimeleri toplansa uyanıkken bir gün, belki daha fazla bir zaman gerekir.

  Demek ki bir zaman dilimi iki kişiye göre değişebiliyor, birisine bir gün,
  diğerine de bir yıl hükmüne geçebilir.

  İşte Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam, Burak'a binerek şimşek gibi
  bütün kâinatı gezip İlâhi huzura çıkıp Rabbiyle sohbet şerefine ermiş, Onun
  cemalini görmüş, emirlerini alıp dönüp gelmiştir.

  Miraçın benzeri bir olay var mıdır?
  Soru: "Peygamberimizin Miraça çıkması mümkündür. Fakat her mümkün
  gerçekleşmiyor. Bunun bir benzeri var mı ki kabul edelim?"

  Miraçın çok örnekleri vardır:
  Bir insan, gözüyle bir saniyede Neptün gezegenine çıkabilir.
  Bir bilim adamı, astronomi kanunlarına binerek tâ yıldızların arkasına bir
  dakikada gidebilir.
  İman sahibi her insan, namazın hareketlerine düşüncesini bindirerek bir
  çeşit Miraçla kâinata arkasına alarak İlâhî huzura girebilir.
  Kalb gözü açık bir veli, İlâhî sırlara kırk günde ulaşabilir. Hattâ
  Abdülkadir Geylânî ve İmam-ı Rabbanî gibi bazı evliyanın bir dakikada Arş-ı
  Âlâya kadar ruhen çıktıkları bildiriliyor.
  Yine nurlu bir cisme sahip olan melekler bir anda yerden Arşa, Arştan
  yeryüzüne gidip geliyorlar.
  Cennette, Cennet ehli mü'minler, Cennet bahçelerine kısa bir zamanda
  çıkabiliyorlar.

  Bu kadar örnekler gösteriyor ki, bütün evliyanın sultanı, bütün mü'minlerin
  imamı, bütün Cennet ehlinin reisi ve bütün meleklerin makbulü olan Resul-i
  Ekrem Efendimizin bir anda Miraça çıkması, dönmesi, bütün yüce âlemleri
  gezip görmesi gayet makuldür ve şüphesizdir.

  Miraçla gelen hediyeler

  Birincisi: Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam bütün iman hakikatlerini
  gözleriyle gördü. Melekleri, Cenneti, âhireti, hattâ Cenab-ı Hakkın cemâlini
  gözleriyle müşahede etti. Sözlerinde ve vaadinde en küçük bir hilafı, aksi
  beyanı olmayan o yüce insan mü'min ruhlara manen şöyle diyordu: "Sizin
  inandığınız, melekleri, âhireti, Rabbinizin Nur cemâlini bizzat gördüm; bu
  iman esasları vardır, mevcuttur; tereddüt ve şüphe etmeyiniz." Böylece
  mü'minler sonsuz bir imana ermenin saadetine kavuştular.

  İkincisi: İnsan herşeyi merak ediyor. Ayda hayat var mı, yok mu diye
  araştırıyor. Halbuki Ay O Ezelî Sultanın memleketinde ancak bir sinek kadar
  yer kaplıyor.

  Mü'minler merak ediyorlar. "Rabbimiz bizden ne istiyor? Acaba ne yaparsak
  Rabbimiz bizden razı olur? Bir yolunu bulsak da doğrudan doğruya Rabbimizle
  muhatap olsak, bizden ne istiyor, anlasaydık" derken, İki Cihan Serveri
  yetmiş bin perde arkasından ezel ve ebed Sultanının razı olacağı amelleri
  Miraç meyvesi olarak getirdi beşere hediye etti. Bu hediye başta namaz olmak
  üzere İslâmın diğer esasları ve ibadetleridir.

  Üçüncüsü: Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam ebedî saadet definesinin
  anahtarını alıp getirmiş, cinlere ve insanlara hediye etmiştir. Peygamber
  Efendimiz kendi gözüyle Cenneti görmüş, sonsuz saadetin varlığını müşahede
  etmiş ve bu büyük müjdeyi haber vermiştir. Öyle ki, bir adama idam edileceği
  anda affedilerek padişahın yakınında bir saray verilse ne kadar sevinir.
  Öyle de bütün cinler ve insanlar sayısınca toplu bir müjde olan bu sevinç ne
  kadar önemli ve değerlidir.

  Dördüncüsü: Peygamber Efendimiz Miraçta Cenab-ı Hakkın cemalini görme
  nimetini tattı. Bu manevi nimetin Cennette mü'minlere de nasip olacağı
  müjdesini verdi. "Ayın on dördünü nasıl açıkça gözünüzle görüyorsanız,
  Rabbinizi de öyle Cennette apaçık göreceksiniz" buyurarak bu ezelî müjdeyi
  bizlere hediye olarak getirdi.

  Beşincisi: İnsan kâinatın en kıymetli bir meyvesi ve Kâinat Sahibinin en
  nazlı bir sevgilisi olduğu Miraçla anlaşıldı. Kâinata nisbetle küçük bir
  varlık, zayıf bir canlı olan insan bu meyve ile öyle bir dereceye çıktı ki,
  bütün varlıklar üzerinde bir makam ve mevki kazandı. Çünkü rütbesiz bir
  askere, "Sen paşa oldun" dense ne kadar sevinir.
  Öyle de âciz, fani, devamlı ayrılık ve zeval tokadını yiyen biçare insana
  birden, "Sonsuz ve baki bir Cennette Rahman ve Rahîm olan Allah'ın rahmetine
  gireceksin" dendiğinde o insan ne kadar büyük bir mevki ve makama çıkar.
  Cennette hayal hızında, ruh genişliğinde, akıl akıcılığında, kalbin bütün
  arzularında Cenab-ı Hakkın ebedi mülkünde seyir ve seyahate erecektir.
  Cenab-ı Hakkın nur cemalini seyretme nimetini tadacaktır. Böyle bir insanın
  kalb ve ruhu ne kadar büyük bir sevince kavuşur değil mi? Miraçın bu meyvesi
  insanın en büyük arzu ve hedefidir. (Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, 31.
  Söz.)

  Miraç Gecesi Namazı
  Miraç gecesi kılınacak namaz on iki rekattır. İki rekatte bir selam
  verilerek kılınacak olan namaz on iki rekat ile bitirilir. Her rekatte
  Fatihadan sonra on kere ihlas okunur. Kılınma zamanı yatsı namazı
  kılındıktan sonra, imsak vaktine kadar ki herhangi bir vakit olabilir. Bu
  oniki rekat namaz bittiği zaman selamdan sonra yüz defa :

  "Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle
  vela kuvvete illa billahil aliyyül azim" duası okunur.

  Ardından da yüz kere istiğfar yapılır.

  Miraç Gecesinin Gündüzünde Kılınacak Namaz
  Miraç gecesinin gündüzünde öğlen namazını kıldıktan sonra sonra dört rekat
  namaz kılınır.
  Bu namazın;birinci rekatında Fatiha' dan sonra bir kere Felak suresi, ikinci
  rekattan sonra bir kere Nas suresi, üçüncü rekatta üç kere Kadr suresi,
  dördüncü rekatta elli kere İhlas suresi okunur.


  Kaynaklar:
  1. Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı, Sözler, 31. Söz
  2. Mübarek Aylar Günler ve Geceler
  3. Üç Aylar İbadet Rehberi  Paylaş
  MİRAÇ kandilinde ne yapılır ne okunur? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Miraç kandili Müslümanlar için kutsal gün ve geceler arasında yer almaktadır.Bu gecede insanların daha fazla ibadet etmesi ve dua etmesi beklenir.Böyle gecelerin nurundan bereketinden faydalanmak için çeşitli etkinlikler yapılabilir.Fakirlere yardım edilir.Dua alınır,namaz kılınır.Kuran okunur.