Diğer Kategoriler ve Mezhepler Forumundan Ehl-i sünnetin itikatta imamı ikidir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ehl-i sünnetin itikatta imamı ikidir

  Reklam
  Mezheb, ictihâd ehliyetine sahip müctehidln edille-i şer'iyye (kitap, sünnet, icmâ ve kı-yas)den çıkardığı mesele ve hükümlerdir,

  Ehl-i sünnet ve cemâat de¬mek, Resûlüllâh'ın ashabı ve cemâati, (radıyallahü anhüm) demektir. Onların her biri İslâm dininin nuru ve ışığıdır, Onların itikadı nasıl ise ben de o Itikad üzereyim, demelidir.

  Ehl-i sünnetin itikatta imâmı ikidir. Birisi Ebû Mansûr-I Mâturîdî'dir. Diğeri İmâm Şafiî'nin talebesinden imâm Ebü'l-Hasan 'aridir. Hanefî âlimleri îtikadda Şeyh Ebû Mansûr'u imâm edinmişlerdir. Şafiî âlimleri Şeyh Ebü'l-Hasan 'ariyi, îtlkadda imâm edinmişlerdir. Bu iki imâm arasında birkaç îtikad meselesindefark vardır. Bu iki İmâm, ehl-i hidâyet ve ehl-i sünnettir.

  Ehl-i sünnet ve cemâat mezhebi haktır,
  doğrudur. Hadîs-i şerîfte "Ümmetim yetmiş öç fırkaya ayrılacaktır. Bir fır¬kadan başkası cehennemliktir. “ O hangi fırkadır?” diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz (s.a.v,) "Benim ve as¬habımın yolunda olanlardır." buyurdular, itikâdı, ashâb-ı kiramın itikadına uygun olanlara Ehl-i Sünnet, Fırka-i Na¬ciye, Ehl-i Hak denir. Buna uymayanlara Ehl-i Bid'at, Fırak-t Dâlle denir.
  alıntı.


  Allâhü Teâlâ'nın kitabında ve Resûlüllâh'ın (s.av.) hadîs¬lerinde farz, haram, helâl gibi hükümlerin bazısı
  açıktır, her¬kes anlar. Bazısı gizlidir, onları ancak ictihâd derecesinde olan âlimler anlar. Allâhü Teâiâ o âlimlere içtihada ehil olmak İçin (âzım olan ilim ile çalışıp ahkâm çıkarmalarını, Kur'ân-ı Kerîm ve Resûiuilâh'ın sözü ve filileri ile ve ashâb-ı kiramın Icmâ'i ile gizli olanları delillerle, İstihraç ve kıyâs İle bulma¬larını, (meydana çıkarıp anlatmalarını) ve bunlarla amel et¬melerini emretmiştir, -zîrâ her müctehidln kendi içtihadı İle amel etmesi, kendisine vâcibdir.  Paylaş
  Ehl-i sünnetin itikatta imamı ikidir Mumine Forum

ahmed el acemi hangi mezhepten,  ehli sünnet kabe imamları,  itikatta imam