Diğer Kategoriler ve Mezhepler Forumundan Dört büyük müçtehit imamın ve imameynin doğum yerleri ve tarihleri hakkında bilgi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Dört büyük müçtehit imamın ve imameynin doğum yerleri ve tarihleri hakkında bilgi

  Reklam
  Ebu Hanîfe'nin doğum tarihi

  Ebu Hanîfe Hazretleri, Hicretin 80 inci yılında Kûfe´de doğ-muştur. Ekseriyetin rivayeti bu olup tarihçiler de bunda ittifak et-miştir. Diğer bir rivayete göre 61 senesinde doğduğu söyleniyorsa da bu hem zayıftır, hem de onun hayatının sonuna uymamaktadır. Çünkü onun vefatı 150 senesindedir. Ekseriyete göre ölümü Man-sur´un ona yaptığı işkenceden sonradır. 61 senesinde doğduğu far-zedilirse, Mansur´un ona kadılık teklif ettiği zaman 90 yaşında ol-ması lâzımdır. Halbuki bu yaşta olan kimseye böyle gayet mühim bir devlet işi teklif olunmaz. Teklif olunsa bile yaşının geçkinliğini ileri sürerek özür dilemesi gayet kolay olurdu. Fakat hiçbir riva-yette böyle bir özür dilediğinden bahis olunmuyor. Öyle olunca bu rivayet, tarihçilerin anlattıkları hayatının son günlerine uygun düşmemektedir.

  Mâlik´in doğum tarihi
  Alimler, Mâlik´in (Allah ondan razı olsun) doğduğu yıl üzerinde İhtilafa düştüler. Bazıları Hicri 90 Miladi 708 yılında doğduğunu söyler-ken bazıları 93, bir kısmı da 94,95,96 hatta 98 yılı dediler.[1] Çoğu 93 yılında doğduğunu kabul etmektedir. İmam Mâlik´in kendisinden: Ben 93 yılında doğdum[2] dediği rivayet olunmaktadır. Biz de meşhur olan bu tarihi almaktayız.


  Siyer, Menâkıb kitaplarını yazanların kaydettiklerine göre, anası onu 3 yıl karnında taşımış, iki yıl diyenler de var. Meşhur olan 3 yıldır. Anlaşıldığına göre bu rivayetin aslı Vâkidi´nin şu haberine dayanmak-tadır: «Mâlik İbni Enes şöyle derken duydum: Bazen gebelik müddeti 3 yıl olabilir, bazı kimseler 3 yıl ana karnında durmuştur, kendini kastediyor.» [3]


  îmâm-ı Şafiî'nin doğum tarihi
  Rivayetlerin çoğuna göre îmâm-ı Şafiî Suriye´de (Filistin´de) Gaz-ze´de doğdu. Fukahâ tarihçilerinin ve Tabakât yazarlanmn büyük bir ço-ğunluğunun görüşleri bunda birleşiktir. Fakat, çoğunluğun benimsediği bu rivayetin yanısıra onun Askalân´da doğduğunu söyleyenler de vardır. Askalân, Gazze´den üç fersah uzaktadır. Hattâ Suriye´den Yemen´e atla-yarak onun Yemen´de doğduğunu söyleyenler bile olmuştur[2]. Fakat ekseriyet bunlardan doğru olanı seçip almıştır. Bâzıları bu üç rivayetin arası-nı şöyle birleştirmek ister: O Yemen´de doğmuştur, demekten maksat, Yemenlilerin bir mahallesinde doğmuş demektir. O Askalân´da ve Gaz-ze´de yetişti. Askalân´da Yemenli kabileler ve Yemen soyundan olanlar vardır. Bu itibarla Yemenliler arasında doğmuş demektir. Yâkût Hamevî der ki: "Eğer o rivayet doğru ise, bu tarzda anlamak bence güzel bir te´vildir."


  Bütün rivayetler onun 150 yılında doğduğunda ittifak eder. Aym se-nede îmam-ı A´zam Ebû Hanîfe vefat etmiştir. Hattâ bâzıları Ebû Hanî-fe´nin öldüğü gece Şafiî´nin doğduğunu söylerler. Bu, halk tarafından; bir imam öldü, aynı gece de diğer bir imam doğdu, tarzında söylenmiş bir sözden başka bir şey değildir. Bundan ne fazilet çıkar


  İmam Ahmet bin Hanbelin doğum tarihi
  İmam Ahmed {Allah O´ndan razı olsun) meşhur ve maruf kavle göre 164 hicri yılının Rebiulevvel ayında dünyaya geldi. Oğlu Salih böyle nakleder. Oğlu Abdullah da şunu anlatır: «Babam şöyle derken işittim: Ben, 164 yılında Rebiulevvel ayında doğdum.» Râviler O´nun doğum zamanında ihtilâf etmediler. Halbuki Ebû Hanife ve Malik´in (Allah ikisinden de razı olsun) doğum zamanlan ihtilaflıdır. Çünkü Ahmed doğum zamanını kendisi söylemiştir. Doğum tarihini bilmekte-dir. İşi ravilerin zan ve tahminine, tarihçilerin sürtüşmesine bırakmadı. Kendi kesin olarak bildirdi ve bu şek ve zanlara engel oldu.


  İmameyn (iki imam)doğum tarihleri


  İki imam Hanefi Mezhebinde imâm-ı Azam´ın öğrencileri Ebû Yûsuf ile Muhammed´i dile getiren deyim. Aynı anlamda Sahibeyn (iki Arkadaş) deyimi de kullanılır. Ebû Yûsuf´un adı Yakub b. İbrahim Habib el-Kufî el-Ensârî´dir. Kufe´de, 113/731 yılında doğdu.


  imâm Muhammed´in tam adı, Ebû Abdullah Muhammed b. Hasan h. Ferkad el-Şeybanî´dir. 132/749 yılında Vâsıt´ta doğdu. Hocası Ebû Hanife´nin ölümü üzerine öğrenimini Ebû Yusuf´un derslerine devam ederek sürdürdü.


  Üç yıl kadar imam Mâlik´ten (ö. 179/795) ders aldı. Harun er-Reşid döneminde Rakka ve Horasan kadılıklarında bulundu. 189/805 yılında Rey´de öldü.


  Eserleri ile Hanefilik´in sistemleşmesinde önemli rol oynadı imâm-ı A´zam Ebû Hanife´nin görüş ve ictihadlarını kitapları ile tesbit ederek sonraki kuşaklara aktardığı için "Hanefi mezhebinin nâkili" olarak ün kazandı.
  alıntı.


  Paylaş
  Dört büyük müçtehit imamın ve imameynin doğum yerleri ve tarihleri hakkında bilgi Mumine Forum

Mezhep imamlarının doğum tarihleri,  dört mezhep imamının doğum ve ölüm tarihleri,  mezhep imamlarının doğum ve ölüm tarihleri,  mezhep imamları doğum tarihleri,  mezheb imamlarının ölüm tarihleri,  mezhep imamlarının ölüm tarihleri,  imamı şafi doğum tarihi