Diğer Kategoriler ve Mezhepler Forumundan Ehli Sünnet ekolun görüşleri mutlak doğru görüşler mi? Bu islami olmayan bir iddia de Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ehli Sünnet ekolun görüşleri mutlak doğru görüşler mi? Bu islami olmayan bir iddia de

  Reklam
  Ehli Sünnet ekolun görüşleri mutlak doğru görüşler mi? Bu islami olmayan bir iddia değil mi?

  -Ehl-i sünnet ekolü, kendi arasında farklı görüşlere sahip insanların yer aldığı bir camiadır. Daha önce 12 mezhepten oluşuyordu. Bu kadar büyük gruplardan oluşan bir ekolün –camia olarak- yanlış yapma ihtimali çok azdır. Halbuki diğer gruplar azınlığı temsil etmektedir. Bunların yanlış yapma ihtimali çok daha fazladır.

  -Bir hadiste "Ümmetim, sapıklık üzerinde bir araya gelmez. İhtilâf gördüğünüz zaman size 'sevâdu'l a'zam (en büyük olan ve hak üzere bulunan topluluğa katılmayı) tavsiye ederim" (İbn Mâce. Fiten. 8) buyurulmuştur. Sevâdu'l-a'zam: Sırât-ı Müstakim metodunu benimseme hususunda görüş birliği içinde bulunan topluluk olarak tefsir edilmiştir (İbnü'l-Esir, en-Nihâye, II, 419). Alimler, ehl-i sünnet ve cemaatin doğru bir çizgide olduğuna delil olarak bu hadisi zikrederler.

  -İslam literatüründe ehl-i sünnet ekolü, Fırka-i Naciye olarak da kabul edilmektedir. Bu da onların genel olarak doğru bir çizgide olduklarını -şayet varsa- hatalarının bağışlanabilen türden olduğunu gösterir.

  -Hadiste bu fırka “Benim ve ashabımın üzerinde b ulunduğu çizgiyi takip edenler” ( Tirmizi, iman; 18.) olarak tarif edilmiştir. Demek ki, ehl-i sünnetin çizgisi, Kur’an ve Sünnet çerçevesinde şekillenen, sahabelerin de görüşlerini yansıtan bir konumdadır. Tarihî realiteler de böyle cereyan etmiştir.

  -İtikadî noktada İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun intisap ettiği ehl-i sünnetin Eşarî ekolünün kurucusu, Ebu’l-Hasan el-Eşarî’nin mütezile mezhebini bırakıp ehl-i sünnet camiasına girmesi ve hayatı boyunca mütezile ile mücadele etmesi, ehl-i sünnetin haklılığını gösteren diğer bir delildir.

  -Mütezilenin hiçbir görüşü doğru değil, demek büyük bir haksızlık olur. Çünkü, her batıl doktrinde de bir veya bir çok dane-i hakikat bulunur.

  -Eğer sözgelimi mütezilenin bir görüşünün -kitap ve sünnete göre- daha doğru olduğuna kanaat getiren bir kimsenin onu benimsemesinde bir sakınca olmasa gerektir.

  -Yalnız şu nokta önemlidir: Ümmetin büyük çoğunluğunu teşkil eden, en büyük dahi alimleri içinde barındıran, Kur’an ve Sünnet çizgisini yol haritası olarak benimseyen ehl-i sünnetin çizgisini takip etmek, -deyim yerinde ise- marjinal grupların arasına girip kendini riske sokmaktan çok daha mantıklı bir yoldur. Büyük cadde dururken, izbe yollara sapmanın bir manası yoktur.  SIE


  Paylaş
  Ehli Sünnet ekolun görüşleri mutlak doğru görüşler mi? Bu islami olmayan bir iddia de Mumine Forum

ehli sünnetin temel görüşleri,  ehli sünnetin temel görüşler