Diğer Kategoriler ve Mezhepler Forumundan Cem'u Takdim Veya Cem'u Te'hirde Mezhepler Arası Ölçüler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cem'u Takdim Veya Cem'u Te'hirde Mezhepler Arası Ölçüler

  Reklam
  Her cemiyette ve her ekolde farklı grupların bulunması tabiîdir İfrat ve tefriti müdafaa edenler, istisnayı teşkil etmekle beraber, fikir sahasının en fazla ses çıkaran orkestraları olmaktadırlar Mutedil ekseriyetler, ilmî vakarı koruyalım derken, çok kere vâveylâ ayyuka çıkmakta ve yangın bacayı sardıktan sonra söndürülmesi kolay olmamaktadır
  Son günlerde amelî mezheblerde, bazı şart ve kayıtlara bağlı ola-rak ve mutlaka mazeret esasına dayamak suretiyle, verilen "Cem'u takdim" veya "cem'u tehir" müsadesini ellerine alıp dillerine dolayan bazı kimseler, televizyon ekranlarına çıkarak bu işi deformist bir istika-mete doğru kaydırma gayreti göstermektedirler Bundan faydalanan bulanık su avcıları, "Namazların hepsini bir defada ve akşamleyin kıl-sak olmaz mı?" gibi sorular üretmektedirler Bu hususta fikrimizi beyan etmeden önce, mezheblerin görüşlerini ve ileri sürdükleri şartları açık-lamak isteriz

  _________________________________________
  ŞAFİÎ MEZHEBİNİN GÖRÜŞLERİ:
  Şafiî mezhebine göre, zikredilen iki namazı cem'u takdim veya cem'u tehir şekliyle birleştirmek, sefer mesafesindeki bir yere yolculuk yapan kimse için caizdir Yağmur sebebiyle sadece "cem'u takdim" yapmak da caiz görülmektedir
  Cem'u takdimde altı şartın bulunması gerekmektedir:
  1- Vaktin namazına önce başlanacaktır Eğer öğle vaktinde onunla birlikte ikindiyi kılmayı dilerse önce öğle namazını eda etmesi gerekir Şayet buna aykırı bir yol takip edip önce ikindiyi kılsa, vaktin namazı olan öğle sahih olur İkindi ne farz olarak ne de nafile bir namaz olarak geçerli olmaz
  2- Başlangıçta öğlenin peşinde ikindiyi eda etmeye kalbiyle niyyet etmektir Bu niyyet, birinci namazın içinde yapılmış olmalıdır Velev ki selâm verme halinde olsun Tekbir almadan önce veya selâmdan son-ra olan (niyyet) yeterli olmaz
  3- İki namazın birbiri peşinde kılınmasıdır İki rek'at namaz kılmaya yetecek kadar aralarında bir zaman geçmemelidir
  4- İkinci namaza başlayıncaya kadar yolculuğun devam etmesidir İkinci (kılacağı) namaza başlamadan yolculuğu kesecek olursa, sebep ortadan kalktığı için, iki namazı bir arada toplaması caiz değildir
  5- İkinci namaza kadar birinci namaz vaktinin bekası lazımdır
  6- İlk namazın sahih olduğu zannı galibi olmalıdır
  Şafiîlere göre, seferde namazın cem'u tehir olarak kılınmasında iki şart aranmaktadır:
  Birincisi, ilk namazın tam veya seferî olarak edasına müsait vakit bulunmakla beraber, namaza ikinci vakitte kılmaya niyyetlenmiş bulunmak Şayet niyyet etmiş olmazsa o namazı eda için vakit kalmadığın-dan ikinci namazın vaktine tehire niyet ederse isyankâr bir tutum içine girmiş ve o namazı kazaya bırakmış olur
  İkincisi, seferin devam etmesidir O namazı kılmadan önce seferilik son bulmuş olursa, tehirine niyyet ettiği namazı kazaya bırakmış sayılır
  Bu şartların mevcut olması halinde cem'u tehir yaparken iki namaz arasında tertibe riayet ve birbiri peşine kılıp fasıla vermemek, Şafiî mezhebine göre, sünnettir
  _____________________________________


  Paylaş
  Cem'u Takdim Veya Cem'u Te'hirde Mezhepler Arası Ölçüler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  HANEFÎ MEZHEBİNİN GÖRÜŞLERİ:
  Arafat'ta ve Müzdelife'de bulunan hacı namzetlerine bazı şartlara dayalı olarak verilen müsaadenin dışında, iki namazı bir arada kılmaya ne seferîlik halinde ne de hazarda bir özre bağlı olmak suretiyle olsa bile, verilmiş bir cevaz yoktur (2)

  Arafat'ta bulunan hacılara şu dört şarta dayalı olarak cem'u takdim sureti ile öğle namazıyla ikindi namazını, öğle vaktinde, (fıkhî tatbikata uygun biçimde) kılmaya izin verilmiştir Bahsi geçen şartlar:
  a) Arefe günü Arafat'ta olacaktır:
  Bu gün, hacı namzetleri haccın büyük bir rüknü bulunan vakfe ile meşgul olacaklarından ve Cenâb-ı Hakk'a dua edeceklerinden dolayı bu vazifelere yetecek geniş bir zamanın kalması için bu cevaz verilmiş bulunmaktadır
  b) Hac için ihramlanmış bulunmak:
  Diğer kimseler için vakfe meşguliyeti ve zaman darlığı mevzûi bahs olmadığı için bu müsade onlara şâmil değildir
  c) Namazı imamın arkasında cemaat olmak suretiyle kılmak:
  Namazlarını münferiden kılma durumunda olan kimse, öğle ve ikindi namazlarını cem edemez Her namazı kendine mahsus vakit içinde kılar
  d) Öğle namazının sahih olarak ifâ edilmiş olması:
  Şayet öğle namazının farzının fâsit olduğu anlaşılırsa iadesi vacip olur ve bu durumda ikindiyi onunla birlikte cem ederek kılmak caiz ol-mayıp kendi vakti içinde kılmak gerekir
  Cem'u tehir için verilen müsaade, iki şarta bağlıdır: Birincisi, Müzdelife'de bulunmak, İkincisi, Hac için ihrama girmiş olmak
  Bu şartların bulunması halinde akşam ile yatsı namazlarını, yatsı vaktinde, cem'u tehir suretiyle kılmaya müsaade vardır
  Bu açıklamalar dikkatle incelenecek olursa, her biri müctehid-i mutlak bulunan mezheb imamlarının iki namazı bir arada kılmanın ce-vazında ileri sürdükleri şartları burada takatimiz nisbetinde açıklamaya çalıştık Şimdi kendi düşüncelerimizi dile getirmek istiyoruz:
  Her aklın, kavraması kolay olmayan dinî mevzular, ilmî mehafilde konuşulabilir Akademik kariyere sahip bulunmayan avam tabakasının yanında ciddi mevzuları müzakereye kalkışmak, yanlış anlamalara ve hatalı tatbikata sebep olabilir Hatta anlatanla dinleyen arasında lü-zumsuz münakaşaların çıkmasına vesile teşkil eder Bu ciheti dikkate alan ilim erbabının "İnsanlara akıllarının alacağı kadar konuş" hadis-i şerifinin çizgisinden ayrılmaması gerekir Ebû Hüreyre (ra)'nin "Ben, Resulullah (sav)'den iki kap (ilim doldurup) hıfz ettim Birine gelince onu (sizlere) dağıttım Diğerine gelince, şayet onu sarf etsey-dim benim şu boğazım kesilirdi" (3) demesi, kişinin ilmî ve -hele- dinî mevzularda göstermesi gereken ihtiyatı ve ciddiyeti tescil etmektedir
  Hanefî mezhebinden olan bir kimsenin diğer hak mezheblerin hü-kümlerini de dikkate alarak ihtilaftan kurtulmaya çalışması müstehab-tır Deve eti yiyen şahsın, Hanbelî mezhebinin ihtilafından; eli zevcesi-nin tenine değen kimsenin Şafiî mezhebinin ihtilafından kurtulmak için abdest alması, ihtiyata riayetiyle birlikte, işlediklerinin mezheb imamla-rının icmaı ile sahih olmasına zemin hazırlar (4)
  Müctehid derecesinde bulunan ilim kutuplarının takip ve tavsiye et-tiği ihtiyat yolu bu iken, okumadan âlim ve yazmadan kâtip geçinen za-manımızın rehâvet taraftarları, her mezhebten kolayına gelen hüküm-leri araştırarak montaj bir mezhep yapma cür'etini göstermektedirler Üzerine köpek değse Malikî, vücudundan kan çıkmış olsa Şafiî, eli hanımının tenine değse Hanefî, başka bir meselede Hanbelî gibi hareket etmektedirler
  Bu tip cür'etkârlar; ne Hanefî'dir, ne Malikî, ne Şafiî'dir ne de Han-belî Bunlar, "lâübalî"liği meşrep edinmiş tenbelî güruhudurlar Taklit erbabından bile olamayan bu gibi kimseler, müctehid edası ile ahkâm üretmekte ve din kardeşlerimizin zihnini karıştırıp zararına sebep ol-maktadırlar Resûl-i Ekrem (sav), bu tehlikeye karşı bizi şöyle uyar-maktadır: "Dinin âfeti üçtür; fâcir olan fakih, zâlim olan imam (hü-kümdar), bir de cahil (olduğu halde) müctehid (görünme hevesli-si)dir" (5)
  (1) el-Fıkh alâ Mezâhibi'l-Erbea, c 1, sh 374
  (2) ei-Fıkh alâ Mezâhibi'I-Erbea, c 1, sh 373
  (3) Buhârî, c 1,sh38
  (4) Nûru'l-İzah, sh 21
  (5) Aclûnî: Keşfü'l-hafa ve müzîlü'l-ilbas, c 1, sh 18