Diğer Kategoriler ve Mezhepler Forumundan Şia'nın Hz. Alinin ilk halife olması gerektiği iddiasına getirdikleri deliller nelerd Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şia'nın Hz. Alinin ilk halife olması gerektiği iddiasına getirdikleri deliller nelerd

  Reklam
  Şia'nın Hz Alinin ilk halife olması gerektiği iddiasına getirdikleri deliller nelerdir, bu iddialara nasıl cevap verilebilir?

  Bu iddialara çeşitli başlıklar altında cevap vermek mümkündür

  1-"Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Şayet yapmazsan O'nun risaletini yerine getirmemiş olursun Allah seni insanlardan koruyacaktır"(1)

  Ayetin ifadesinde Hz Alinin hilafetiyle ilgili hiç bir şey yoktur Şevkaninin de belirttiği gibi, ayet umum ifade etmektedir(2) Yani, "rabbinden sana ne indirilmişse, hepsini tebliğ et" demektir Nitekim Hz Aişe, "her kim 'Muhammed kendisine indirilenlerden bir şey gizledi' derse, yalan söylemiş olur" demiş ve üstteki ayeti okumuştu(3)

  Durum böyle iken, şia bazı zayıf ve uydurma rivayetlere dayanarak, (4) mezkur ayetin Hz Alinin hilafetini bildirdiğini söyler Halbuki bu iddialarıyla Hz Peygamberi görevini tam yapmamakla itham etmektedirler Zira ayet eğer onların anladığı gibiyse, Hz Peygamber bunu tebliğ etmeden gitmiş demektir

  2-Hz Peygamber bir sefere (Süyutinin rivayetinde Tebük seferine) giderken yerine Hz Aliyi bırakır Hz Ali, "Beni kadın ve çocuklarla mı bırakıyorsun?" deyince Hz Peygamber şu cevabı verir: "Benimle Hz Musa ve Harun misali olmak istemez misin? Ancak şu var ki, benden sonra peygamber yoktur"(5)

  Hz Peygamberin cevabında Hz Musanın Tura gidiş olayına işaret vardır Hz Musa, yerine kardeşi Harunu bırakarak Tura gitmiştir Hz Harun da kardeşi Musa gibi bir peygamberdir

  Üstteki rivayetten Hz Alinin faziletine istidlalde bulunmak son derece makuldür ve buna kimsenin bir itirazı da yoktur Fakat bu rivayetten "ilk halife Hz Ali olmalıydı" neticesine varmak zoraki bir yorumdur Zira Hz Peygamber sefere giderken Hz Aliden başkalarını da yerine bırakmıştır Abdullah b Ümmi Mektum bunlardan biridir(6)

  3-"Bera b Azib anlatıyor: "Bir seferde Ğadir-i Hum'da konakladık Namaza nida olundu Namazdan sonra Hz Peygamber Hz Alinin elini tuttu "Ben kimin efendisiysem Ali de onun efendisidir Allahım, ona dost olana dost, düşman olana düşman ol" dedi"(7)

  Bu rivayet sahih olarak kabul edilse bile, buradan Hz Alinin ilk halife olması lüzumunu anlamak mümkün değildir(8) Çünkü Hz Ali gerçekten müslümanlar içinde en seçkin kimselerden biridir Cesaretiyle, Allahın aslanı ünvanını taşır Şah-ı velayet makamına sahiptir Bunlar gibi seçkin özellikleri sebebiyle tarih boyunca bütün müslümanların efendisi olmuştur Alusinin dediği gibi, şayet Hz Peygamber yerine halife olarak Hz Aliyi bırakmak istese, "Ey insanlar! Bu, benden sonra idareciniz, emirinizdir Dinleyin itaat edin" derdi(9) Böyle bir emir ise, mutlaka yerine getirilirdi "Anam babam sana feda olsun" diyen sahabelerin, böyle ciddi bir konuda Paygamberin sözünü dinlememeleri elbette düşünülemez Nitekim, "Benden sonra size Ömeri tavsiye ederim" diyen Hz Ebubekirin isteği yerine getirilmiş, Müslümanlar Hz Ömere biat etmişlerdir(10)

  4-Şianın haklılıklarına delil olarak ileri sürdükleri rivayetlerden biri de şudur: "Hz Peygamber, vefatı öncesi hastalığı ilerlediğinde, "Bana kalem kağıt getirin, size benden sonra sapmamanız için vasiyet yazdırayım" der Hz Ömer, "Peygamberin rahatsızlığı şiddetlendi Allahın Kitabı bize kafidir" deyince ileri geri konuşmalar olur Hz Peygamber, "Kalkın yanımdan, der Benim yanımda niza (çekişmek) yakışmaz"(11)

  Şianın iddiasına göre Hz Peygamber, yerine Hz Alinin geçmesini yazdırmak istemiş, Hz Ömer ise buna engel olmuştur(12) Halbuki, mezkur rivayette asla buna bir delalet yoktur Rivayeti o tarzda değerlendirmek sadece bir zorlamadır

  5-"De ki: Yaptığım tebliğe karşı ben sizden yakınlık sevgisi dışında bir ücret istemiyorum" (13)

  Bir rivayette, ayet nazil olunca Hz Peygambere "Ya Rasulallah, sevmemiz vacip olan yakınların kimlerdir?" diye sorulmuş, Hz Peygamber, "Ali, Fatıma ve oğulları" cevabını vermiş( 14 )

  Bu ayet şia tarafından Al-i Beyt sevgisine bir delil olarak zikredilir Bunu işari bir mana olarak kabul etmek mümkün olmakla beraber, ayetin sarih manasında buna bir delalet yoktur

  İbn-i Abbasa bu ayetten sorulur Daha cevap vermeden, orada bulunanlardan Said b Cübeyr, "Al-i Muhammed" deyince, İbn-i Abbas "Acele ettin, der Çünkü Kureyşin hiçbir ailesi yoktur ki Hz Peygamberin onlara akrabalık bağı olmasın Ayetin manası "hiç olmazsa yakınlık hakkını gözetin" demektir"(15)

  İbnu Kesir, ayetin yorumunda şu manaya dikkat çeker: "Bana yardım etmiyorsanız, hiç olmazsa aramızda olan akrabalık sebebiyle eziyet etmeyin"(16)

  Kendisinin şu yorumu da gerçekten zikre şayan bir incelik arzeder: "Ayetten muradın "Hz Ali, Fatıma ve oğullarıdır" şeklindeki rivayet senet olarak zayıftır Ayrıca, sure Mekki surelerdendir Mekede ise Hz Fatımanın çocukları yoktu Hz Ali ile evlilikleri hicretin ikinci yılında Bedir Savaşı sonrası olmuştur Ancak bu rivayeti kabul etmemek, Al-i Muhammede sevgi beslememek anlamında değildir Çünkü onlar temiz bir zürriyetten, fahr, hasep ve nesep noktasında yeryüzündeki en şerefli evden gelmişlerdir"(17)

  Fahreddin Razi, "Ehl-i Beytim Nuhun gemisine benzer; binen kurtulur" ve "Ashabım yıldızlar gibidir Hangisine uysanız hidayete erersiniz"(18) rivayetlerini nazara verip şu yorumu yapar: "Şimdi biz mükellefiyet denizindeyiz Şüphe ve şehvet dalgaları bize çarpmaktadır Denizde yol alan iki şeye muhtaçtır:
  1-Sağlam bir gemi
  2-Işık saçan yıldızlar

  İşte, böyle bir gemiye binen ve yıldızlara bakarak yol alanların kurtulma ümidi fazla olur Ehl-i Sünnet, Ehl-i Beyte muhabbet gemisine binmiş, sahabe yıldızlarına bakarak yol almaktadır" (19)

  Ehl-i Sünnetin Ehl-i Beyti sevmeme diye bir problemi yoktur Her namazın teşehhüdünde onlara dua ederiz ve onları ciddi severiz(20) Ehl-i Sünnet arasında "Ali, Hasan, Hüseyin, Fatıma" gibi isimler son derece yaygındır


  Paylaş
  Şia'nın Hz. Alinin ilk halife olması gerektiği iddiasına getirdikleri deliller nelerd Mumine Forum

ilk halife kim olmalıydı,  ilk halife ,  hz ali efendimizin halife olmasi hakkindaki hadisler