Diğer Kategoriler ve Mezhepler Forumundan Hac Nasıl Yapılmalıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hac Nasıl Yapılmalıdır?

  Reklam
  Hac Nasıl Yapılmalıdır ?


  Daha önce hac ve umreden, farz olmasının şartlarından, vacibîerin-den, rükûnlanndan, haca bozan şeylerden, Hz Peygamber'in haccmdan ve daha birçok meselelerden bahsettik Şimdi hac yapmak isteyen kişiye kolaylık olması için haccm tüm fiillerini sırayla arzetmek istiyoruz
  Hac için yolculuğa çıkmak isteyen bir müslümanın, önce borçlarını ödemesi veya sahibinden müsaade alması, eziyet ettiği kimseden helallik istemesi ve yolculuk için salih arkadaşlar bulması gerekir Dinde fakih olan kimseleri bulması daha evlâdır Çünkü haccın mükemmel şekilde yerine getirilebilmesi için bu zaruridir
  Hacca gitmek isteyen kişi, yola çıkmadan önce hac hükümlerini öğrenmelidir İmam Gazali bunun farz-ı ayn olduğunu söylemiştir Hac yolculuğuna çıkan kişi evinde ihrama girebilir, isterse de mîkat'ta ihrama ' girer Ancak ister evinde, ister mîkatta ihrama girsin, ihrama girmeden yıkanmalıdır Sonra ihram elbiselerini giymelidir ki bu, bir izar ile bir abadan ibarettir Bunların biri göbekten aşağıya, diğeri de göbekten yu-karıya bağlanır Bunların dikişsiz olması gerekir İhram elbisesini giydik-ten sonra iki rekât namaz kılmalı ve kıbleye karşı durarak şöyle demelidir: 'Lebbeyk Allahumme bihaccin' (Yâ rabbî! Haccetmek suretiyle senin hizmetindeyim)
  Bunlardan sonra ihrama girmiş sayılır İhrama giren kişiye, harem sınırları dahilinde yapılması haram olan şeylerin tümü haram olur Bu haramlardan birini işlediğinde daha önce zikrettiğimiz gibi fidye vermesi gerekir Ancak bu haramlardan biri olan cinsel ilişki haccı ifsad ettiği gibi ayrıca fidye de gerektirir
  Uçakla hacca giden kişi, uçak kalktığında ihrama girmelidir Çünkü uçak çok hızlı gittiğinden kendisini ihramsız olarak mîkat'tan geçirebilir İhramsız olarak mîkat'tan geçen kişinin bir kurban kesmesi gerekir
  Hac için ihrama girildiğinde şöyle demelidir: 'Yâ rabbî! Bedenim, etim, kanım ve tüylerim senin için ihrama girmiştir' Ayrıca 'Lebbeyk Allahumme lebbeyk' duasını okumak da sünnettir Yüksek bir yere çıktığında, bir vadiye indiğinde veya bir grupla karşılaştığında da telbiye yapmak sünnettir Telbiye şu lafızlarla yapılır: 'Lebbeyk Allahumme leb-beyk Lebbeyk Iâ şerike leke lebbeyk İnne'l-hamde ve'n-nimete leke ve'l-mülke şerike leke' (Ey Allahım! Senin hizmetine koşuyorum, senin hiz-metine koşuyorum, senin hizmetine koşuyorum Senin ortağın yoktur, senin hizmetine koşuyorum Hamd sana mahsustur, nimet ve mülk se-nindir Senin ortağın yoktur)
  Kadın da erkek gibi bunların tümünü yapmalıdır Ancak kadının dikişsiz elbise giymesi vacib değildir Kadın, telbiye okurken sesini yük-seltmeme! idir Kadının, yüzünü ve ellerini açıkta bırakması da vacibdir Elleri veya yüzü 24 saat kapalı kalan kadının kurban kesmesi gerekir Kadının ellerini kınalaması -daha önce geçtiği gibi- sünnettir
  İhramlı kişinin, Mekke'yi görecek bir yere geldiğinde durup Mekke'ye girmeden önce gusletmesi (yıkanması) sünnettir En efdali, Zi Tuva kuyu-sunun yanında yıkanmasıdır
  Mekke'ye girilip eşyalar yerleştirildikten sonra Kudüm Tavafı yapmak için Kabe'ye gidilmelidir Eğer umre yapıyorsa, umre tavafına niyet etmeT Iidir Kabe'yi gördüğünde ellerini kaldırıp Allahu ekber demeli ve şu duayı okumalıdır:
  Yârab! şu beytin şerefini, tazimini, kerem ve mehabetini artır Hac ve umre niyetiyle gelip onu ziyaret eden kimsenin de şerefini, tazimini artır Yârab! selâm sensin, selâm sendendir Ey Rabbimiz! bizi selâmla dirilt!
  Sonra Hz Peygamber'in mescide girdiği Benî Şeybe kapısından gire-rek Hacer'ul-Esved'in bulunduğu yerden tavafa başlamalıdır Hacer'ul-Esved'e eliyle dokunmak, eğer mümkünse öpmek sünnettir Eğer dokun-mak veya öpmek mümkün olmazsa, uzaktan eliyle işaret etmelidir (Hacer'ul-Esved'i öpmek için insanları rahatsız etmek haramdır) Sonra Kabe'yi soluna alarak Hacer'ul-Esved'in yanından tavafa başlamalıdır Hacer'ul-Esved'in hizasına her geldiğinde bir şavt olur Bunu yedi kere tekrarlaması gerekir Çünkü bir tavaf, yedi şavt'tan meydana gelir
  Tavafta, setr-i avret farzdır Hadesten ve necasetten temiz olmak da farzdır Tavaf esnasında abdesti bozulan kişi, abdest alarak bıraktığı yer-, den devam edebilir Tavafın, Kabe'nin etrafında yapılması farzdır Kişi Hicr-i İsmail'in bir kapısından girip diğer kapısından çıkarsa, bu tavaf sayılmaz Çünkü Hicr-i İsmail, Kabe'den sayılır
  Tavafın ilk şavtında şu duayı okumak sünnettir:
  Allah'ın ismiyle başlıyorum Allah en büyüktür Yârab! Sana iman ederim, kitabını tasdik ederim Ahdini yerine getirerek ve peygam-ber'in sünnetine tâbi olarak bu İbadeti yapıyorum
  Kabe'nin kapısının hizasına gelindiğinde şu dua okunmalıdır:
  Kabe, senin Kâbendir Harem, senin haremindir Emniyet, senin em-niyetindir Bu makam, ateşten sana sığınanın makamıdır  Paylaş
  Hac Nasıl Yapılmalıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  îki rükün (Yemen ile Hacer'ul-Esved) arasında da şöyle denmelidir:
  Ey rabbimiz! Bize dünyada bir hasene, ahirette de bir hasene ver ve bizi ateş azabından koru
  Tavaf esnasında istenildiği gibi dua edilebilir:
  Birinci, ikinci ve üçüncü şavtlarda -eğer arkasından sa'y yapılacaksa-remel yapmak sünnettir Remel, adımları kısa atıp süratli yürümektir Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci şavtlarda normal yürünmelidir Remel yapıldığı zaman şu dua okunmalıdır:
  Yârab! Haccımı mebrur, sa'yirm meşkur, günahımı mağfur kıl
  Arkasında sa'y olan tavaflarda izdiba yapmak sünnettir İzdiba, abanın ortasını sağ koltuğun altına almak, diğer tarafını da sol omuza at-maktır Remel ve izdiba, sadece erkekler için sünnettir
  Tavafta kişinin Beyt-i Haram'a yakın olması sünnettir Kişiyle Beyt-i Haram arasındaki mesafe üç adım olmalıdır Ancak halka eziyet vermek sözkonusu ise uzaktan tavaf etmek gerekir Kadınların ise tavaf yerinin kenarından yürüyerek tavaf etmesi sünnettir Kadınlar, erkeklerle sürtüşerek tavaf etmemelidir
  Mümkünse Rükn-i Yemanî'ye dokunmak sünnettir Dokunmak müm-kün değilse, uzaktan işaret etmek yeterlidir Rükn-ü Yemanî'yi öpmek hususunda herhangibir hadîs rivayet edilmemiştir Fakat Rükn-ü Yemanî'yi öpmek mekruh değildir
  Kabe'nin dört rüknü (köşesi) vardır Hacer'ul-Esved'in bulunduğu rükne 'Hacer'ul-Esved rüknü' denir Hacer'ul-Esved'den sonra 'Rükn-ü Irakf, ondan sonra 'Rükn-ü Şamî, ondan sonra da 'Rükn-ü Yenıanî' ge-lir
  Tavaf bittikten sonra -eğer yer varsa- Makam-ı İbrahim'in arkasında iki rekât namaz kılmak sünnettir Birinci rekâtta Kâfirûn, ikinci rekâtta ise
  İhlas sûresi okunmalıdır Bu namazdan sonra -mümkünse- Hacer'ul-Esved'e giderek onu öpmek veya dokunmak gerekir
  Sonra sa'y yapmak için Safa kapısından çıkmalı, Safa tepesine gele-rek sa'y yapmaya oradan başlamalıdır Safa tepesine çıkıldığında şöyle denmelidir:
  Allah en büyüktür, Allah en büyüktür Hamd Allah'a mahsustur Allah en büyüktür Bize hidayet eden Allah'a dua ediyorum Bize verdiği nimetlerden ötürü hamd Allah'a mahsustur Allah'tan başka ilah yoktur O tektir, ortağı yoktur Mülk O'nundur, hamd O'nundur Dirilten ve öldüren O'dur Hayr, O'nun elindedir O herşeye kadirdir Allah'tan başka ilah yoktur O tektir Va'dini yerine getirdi, kuluna (Hz Muhammed'e) yardım etti Ahzabı (çeşitli kabilelerden toplanıp Medine'ye saldıran orduları) tek başına perişan etti Allah'tan başka ilah yoktur Biz ancak O'na ibadet ederiz Kâfirler hoşlanmasalar da din O'na mahsustur
  Sonra meşru şeyler için olmak şartıyla istenildiği şekilde dua edilebi-lir Zikir ve dua'yı ikinci ve üçüncü defa tekrar etmek de sünnettir
  Sonra Safa'dan aşağıya inerek normal şekilde yürümeli birinci yeşil işarete gelindiğinde hızlı yürünmeli, ikinci yeşil işarete gelindiğinde tekrar normal yürüyerek Merve'ye çıkılmalıdır Safa'dan Merve'ye gitmek bir şavt'tır Safa ile Merve arasında yedi şavt yapmak farzdır Bu şavtlarda da 'remel' yapmak erkekler için sünnettir Kadının ise hem tavafta, hem de sa'yda remel yapmaması sünnettir
  Sa'y yapan kişinin, sa'y esnasında şu duayı okuması sünnettir:
  Yârab! Affet, merhamet et, hakkımda bildiklerini bağışla! Sen en aziz ve en kerîmsin
  Sa'yin Safa'dan başlanıp Merve'de bitirilmesinin vacib olduğu geçen açıklamalardan anlaşılmıştır Sa'y, ancak Kudüm Tavafı'ndan veya rükün olan tavaftan sonra yapılır Eğer umreye niyet edilmişse sa'y bittikten sonra Merve'de saçlar kesilmeli veya kısaltılmalıdır Böylece umre tamam-lanmış olur Fakat hac için ihrama girilmişse ihramdan çıkmadan Zilhicce'nin sekizinci gününe kadar Mekke'de kalınmahdır O gün Mina'ya inmelidir, fakat Mina'ya gitmemek hacca zarar vermez Çünkü Zilhiccenin sekizinci günü Mina'ya gitmek sünnettir Dokuzuncu gün güneş doğduktan sonra Mina'dan Arafat'a yönelmelidir Öğle vaktine kadar Nemire vadisinde durup Arafat'a öğleden sonra gitmek sünnettir Nemire'de öğle ile ikindi namazını cem-i takdim yaparak kılmalıdır Sonra Arafat'a gidip güneş batıncaya kadar orada vakfe yapmalıdır Arafat'ta zi-kir ve tfthlili çok yapmalıdır Dilediği şekilde dua da edilebilir Arafat'ta vakfe yapmak, mutlaka yerine getirilmesi gereken bir rükündür Günlerin en büyüğü olan bu günde yapılması gereken birçok dua varid olmuştur ki onlardan bazıları şunlardır:
  Ey Allahım! Kalbimde nur kıl, sözümde nûr kıl, kulağımda nûr kıl Yârab! Göğsümü aç, emrini bana kolaylaştır
  Rabbimiz! Dünyada bize bir hasene, ahirette de bir hasene ver ve bizi ateş azabından koru Yârab! Ben nefsime zulmettim, hem de çok! Günahlarımı ancak sen affedersin Katından bana mağfiret yaz Bana merhamet et Sen affı ve merhameti bol olansın Yârab! Beni günahların gölgesinden taatın izzetine götür Helâllerin bana kâfi gel-sin Lütfunla beni başkasına muhtaç etme Kalbimi ve kabrimi nür-landır Beni hidayete ulaştır Beni tüm eserlerden muhafaza eyle
 3. 3
  Tüm hayırları bana nasip eyle Yârab! Ben senden hidayeti, takvayı, namus ve zenginliği istiyorum
  Yârab! Sen benim mekânımı görür, sözümü duyarsın Gizli ve açıkta olan herşeyimi bilirsin Hiçbir işim senden gizli değildir Ben zarara uğramış, şaki olmuş yardım talep eden bir kulunum Senden korku-yor, günahlarımı itiraf ediyorum Bir fakirin sana yalvarıp yakardığı gibi yalvarıyorum Zelil ve günahkâr bir kimsenin yakardığı gibi ya-karıyorum Zarara uğramış, korku içinde olan bir kimsenin çağırışı gibi seni çağırıyorum Senden korkan, senin azametin önünde zilleti kabul eden, senin için gözlerinden yaşlar akan, senin için yüzünü yerlere sürten kimsenin duasıyla sana dua ediyorum
  Güneş battıktan sonra Müzdelife'ye gitmek için hareket edilmelidir Öğleden bayram gününün fecr vaktine kadar Arafat'ın herhangibir ye-rinde bir lahza kalan kişi Arafat'ta vakfeye durmuş sayılır Fakat efdal olan, gündüzle gecenin bir parçasını bir araya getirmektir
  Müzdelife'ye varıldığında akşam ile yatsı namazı kasr edilerek ve cem-i tehir yapılarak yatsı namazıyla birlikte kılınmalıdır Gece yarısına kadar Müzdelife'de kalmak vacibdir Gece yansından önce Müzdelife'den ayrılan kişiye, bir kurban kesmesi vacib olur Şeytan taşlamak için Müzdelife'den taş toplamak sünnettir Bu taşlar küçük olmalıdır Sabah namazı Müzdelife'de kılındıktan sonra Meş'ar'ul-Haram'ın yanına gelip vakfe yapılmalıdır Meş'ar'ul-Hamm Müzdelife'nin sonunda küçük bir dağdır Burada Allah'a dua edilmelidir Yapılması güzel olan dualardan biri şudur:
  Yârab! Bizi burada vakfe yapmaya muvaffak kıldığın, burayı bize gösterdiğin, bizi hidayete ulaştırdığın gibi, bizi seni zikretmeye de muvaffak kıl Bizi bağışla, bize merhamet et Çünkü sen bize "O halde Arafat'tan ayrıldığınızda, Meş'ar-i Haram (Kuzah Dağın)da Allah'ı anın! O'nu^ size nasıl hidayet ettiyse öyle zikredin Siz, O'nun hidayetinden önce dalâlette olanlardandınız Sonra siz de insanların Arafat'tan dağıldıkları yoldan dağılın Allah'tan mağfiret dileyin! Muhakkak Allah, çokça affeden ve rahmeti bol olandır" (Bakara/198-199) diyerek va'dde bulundun Senin sözün hakkın ta kendisidir
  Meş'ar-i Haram'ın yanında vakfe yapmak sünnettir İnsanların birbir-lerini tanıyabilecekleri kadar ortalık aydınlandıktan sonra, güneşin doğuşundan sonra Mina'ya varmak üzere yola çıkılmalıdır Mina'da, Cemretu'l- Akabe 'ye yedi taş atmak vacibdir Cemretu'l-Akabe Mina'nın batısında ve Mekke'ye açılan yolun tam kenarındadır Taşlan atarken yüzü cemreye, Mina'yı sağ tarafa, Mekke'yi sol tarafa almak sünnettir Taş atılırken telbiye yapılmamalıdır Her taşı atarken 'Allahu ekber, Allahu ek-ber, Allahu ekber, lâ ilahe illallahu vallahu ekber Allahu ekber ve lillahi'1-hamd' demek sünnettir Taşların sağ elle atılması ve elin koltuk altı görünecek kadar yukarıya kaldırılması da sünnettir Kadınlar ise ellerini kaldırmadan taşları atmalıdırlar
  Atılan taşların yerine düşmesi gerekir Yerine düşmeyen taşlar hesaba katılmaz, onların yerine tekrar atılması gerekir Beraberinde kurban getiren kişi taşlamadan sonra kurbanını kesmelidir Sonra saçını kesmeli veya kısaltmalıdır Erkeklerin, saçlarının tümünü, kadınların ise saçlarının ucunu kesmeleri sünnettir Saçları kesmek veya kısaltmak haccın rükûnlarından biridir (Hanefî mezhebinde rükün değildir)
  Taşları atıp kurban kesen kişi için birinci tahallül gerçekleşmiş sayılır Dolayısıyla hanımıyla cinsî münasebette bulunmak hariç, ihramlıya yasak olan şeylerin tümünü yapabilir Traş olduktan sonra Mekke'ye gidip Kabe'nin etrafında yedi defa dolaşmahdır Böylece farz tavafı yapmış olur Tavaf da haccın rükûnlarından biridir, hac ancak bununla tamam-lanır Bundan sonra da -eğer kudüm tavafından sonra sa'y yapmamışsa-sa'y yapmalıdır
  Taşlamadan, traştan ve tavaftan sonra, ihramlıya haram olan şeylerin tümü -hanımıyla cinsî münasebet de dahil- hacıya helâl olur
  Sonra gecelemek için Mina'ya dönmelidir Çünkü Mina'da gecelemek vacibdir Mina'da gecelemeyi terkeden kişi bir kurban kesmek zorun-dadır
  Taşlama vakti güneşin batıya kaymasıyla başlar Önce birinci cem-reye, sonra ikinci cemreye, sonra da halkın büyük şeytan dediği cem-retu'l-akabe'ye yedişer tane taş atmalıdır Taşlamada, yukardaki tertibi gö-zetmek vacibdir; yani önce küçük cemreden başlayıp büyük cemreye doğru gitmelidir Sonra ikinci gece de Mina'da gecelemelidir Üçüncü gü-nün öğle vakti girdiğinde taşlama vakti başlamış olur Önce birinci cem-reye, sonra ikinci cemreye, sonra da üçüncü cemreye yedişer taş atılmalıdır
  Bu, teşrik günlerinin ikinci gününün taşlamasıdir Teşrik günlerinin ikincisinin taşlamasından sonra, güneş batmadan önce Mina'dan çıkıp Mekke'ye gidilebilir ve böylece hac tamamlanmış olur Ancak teşrik gün-lerinin İkincisinde, güneş batmadan önce Mina sınırlarından çıkmak şartıyla hac tamamlanmış sayılır Eğer güneş batmadan önce Mina sınırlarından çıkılmazsa, teşrik günlerinin üçüncü günü de taşlama yapılması vacib olur Öğle vakti girdiğinde bu taşlama yapılıp Mekke'ye inilmelidir
  Memleketine dönmek isteyen kişi veda tavafı yapmalıdır Veda ta-vafını yapmayan kişinin bir kurban kesmesi gerekir Hayızlı kadın veda tavafı yapmadığından ötürü kurban kesmek zorunda değildir, Çünkü veda tavafı, hayızlı kadının üzerinden kalkar Veda tavafı yapan kişi Mekke'de fazla kalırsa, tekrar veda tavafı yapması gerekir Zemzem suyu içmek sünnet'tir Zemzem suyu içilirken, her içişte hayrı irade etmek ge-rekir İçerken kıbleye dönmek de sünnet'tir