Diğer Kategoriler ve Mezhepler Forumundan Afgani Mezhebi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Afgani Mezhebi

  Reklam
  Afgani Mezhebi

  Cemalüddin Afganî'yi sevmem ya, bendeniz "Onun taharet bezi bile olamayacak" bir kimseyimdir bazılarınca

  Peki, azılı Farmason Afganî'yi tutsam, övsem, göklere çıkartsam, onu İslâm dünyasını kurtaracak bir önder ve rehber olarak gösterseydim, ne olurdu? Aferin derlerdi, Şevket Eygi doğru yoldadır derlerdi

  Benim bir Müslüman olarak Afganî'yi tutmam, desteklemem, övmem mümkün müdür? Değildir

  Bu anlaşmazlıkta hangi taraf haklıdır?

  Afganî'yi tenkit eden, yeren, kınayan Ehl-i Sünnet Müslümanları mı, yoksa "Onu tenkit edenler onun taharet bezi olamaz" diyenler mi?

  Yakın tarihimizde bu Afganî sevgisini, onun Müslümanları kurtaracak önder ve kılavuz olduğu edebiyatını ünlü bir ilahiyatçı çıkartmıştır

  Afganî sacayağın bir ayağıdır Diğer ikisi Muhammed Abduh ve Reşid Rıza'dır

  Öyle akılsızlar var ki, hem Sultan Abdülhamid'i çok sever, hem de Afganî'yi göklere çıkartır İkincisinin, İngiliz ajanı Blunt'la işbirliği yaparak birincisini tahtından indirmek istediğini bilmezlikten gelir

  Türkiye'de öyle radikal İslâmcılar vardır ki, hem Humeynî'yi çok sever, hem de Muhammed ibn Abdilvehhab'a aşıktır Bu iki sevginin bir gönülde birleşemeyeceğini idrak edemezler Radikal İslâmcı aklı

  Ali Şeriatî âşıklarına ne demeli? Adam, İslâm Şinasî kitabında "Allah gerçek bir Janus'tur" diye yazıyor Janus, iki çehreli bir Roma putu İslâm dininin temel inançlarından biri muhalefetün lil-havadistir Büyük İslâm İlmihali'nde bu konuda şu bilgi veriliyor: "Havadise muhalefet, sonradan var olmuş şeylerden ayrı olmak sıfatıdır Allahü Teâlâ, yaratılmış şeylerden hiç birine bir veçhile benzemez Hepsine muhaliftir Hatırlara ne gelirse gelsin, Allahü Teâlâ onlardan muhakkak başkadır" Allah'ı taştan yontulmuş bir puta benzetmek ne korkunç ve iğrenç bir teşbihtir Lakin, Şeriatî hayranları bunu düşünmezler Adam ihtilâlcidir, radikaldir ya, ne halt ederse etsin, ne derse desin

  Ortalık neo-haricî ile dolu Haricîliğin ne olduğunu bilmezler ama

  Vehhabîler kendilerine Vehhabî denmesinden hoşlanmaz, Selefî postuna bürünürler

  Selefîlik nedir? İbnTeymiye'nin ve Muhammed ibn Abdilvehhab'ın mezhebidir

  Bir de asıl Selefler vardır Onlar Ashab-ı Kiram, Tâbiîn ve ilk çağdaki büyük Müslümanlardır Bu asıl selefîlik bir mezhep ve fırka değildir, mübarek ve muazzez bir taifedir Ne mutlu onları sevenlere, onların yolundan gidenlere

  Ashab-ı Kiram, din konusunda, Peygamber Efendimizin dâvetini, Sünnetini, hadîslerini insanlara ulaştırmak hususunda âdildirler Böyle inanmayan Ehl-i Sünnet'ten çıkar

  Bugünkü Müslümanlığı Emevîlik ve Abbasîlik Müslümanlığı olarak gösterip tahkir edenler doğru yolda değildir

  Peygamberden sonra İslâm dünyasında bozuk fırkalar ve hizipler çıkmıştır ama asıl gerçek İslâm kaybolmamıştır İslâm'ın ana caddesi açıktır Cumhur-i ulemâ yolunda kopukluk, kesinti olmamıştır

  Başlangıcından bugüne kadar ana caddeye bakalım:

  Ashab-ı kiram Tâbiîn Tebe-i TâbiînSelef-i Sâlihîn Eimme-i müctehidîn Her asırda karnen ba'de karnin birbirini takip eden icazetli ulemâ ve fukahaİcazetli müfessirler ve muhaddislerSilsileleri ve icazetleri Peygambere ulaşan kâmil mürşidler

  İmamı Azam, İmamı Malik,İmamı Şafiî, İmam Ahmed b Hanbel ve diğer müctehidler Buharîler, Müslimler, Tirmizîler ve diğer hadîs imamları, Büyük müfessirler

  İmamü'l-Haremeyn Cüveynî, onun talebesi Gazalî, daha onlar gibi yüzlerce dünya çapında allâme, binlerce büyük ulemâ, yüz binlerce ulemâ Bu yol ne kadar geniş, ne kadar parlak, ne kadar ruhanîdir İnsan bunu bırakıp da çıkmaz sokaklara, hizip ve fırka patikalarına sapar mı? Bunca Ehl-i Sünnet ulemâsı yanında İbn Teymiye'nin ne hükmü olur?

  Cemalüddin Afganî'nin bunların yanında esâmisi okunur mu?

  Ehl-i Sünnetin yolu Ehl-i Beytin yoludur

  Yakın tarihimizde halkı Ehl-i Sünnet'e çağırmış Şeyhülislâm Mustafa Sabri'ler, Zahid el-Kevserî'ler, İsmail Yusuf Nebhanî'ler, Zeynî Dahlan'lar var

  Afganî'yi tenkit edenler onun taharet bezi olamazmış Ne kadar boş bir lâftır bu Afganî, bu saydığım gerçek İslâm büyüklerinin, ulemânın, eimmenin, fukahanın ayaklarının tozu bile olamaz

  Şu ilâhiyatçıya bakınız Ona göre Ebu Hureyre hadîs uydurmuş Bunu söyleyeni terazinin bir kefesine koysalar, öbür kefeye Ebu Hureyre'yiKim ağır basar?

  Aklı olan Müslüman ana caddede, Sünnet ve Cemaat yolunda yürüsün; şazz, aykırı, bid'at yorumlardan uzak dursun
  Kendilerini Sünnî gösteren, din sömürüsü yapan, sapık ve bozuk görüşler ileri süren kişiler ve zümreler yok mudur? Vardır ama onlar Ehl-i Sünnet değildir, Ehl-i Sünneti temsil etmezler

  Ehl-i Sünnette esas olan Kur'ân ve Peygamber ahlâkıdır Ehl-i Sünnet din sömürüsünü kabul etmez Din sömürücüsü, mukaddesat bezirgânı alçaklar harbî kâfirlerden daha tehlikeli eşkıyadır

  Ehl-i Sünneti kaldırıp, onun yerine Afganî ve Fazlurrahman mezhebini koymak istiyorlar Allah onlara fırsat vermesin
  Böyle bir şey büyük felâket, büyük mânevî yıkım olur Din ve Şeriat elden gider

  M.Şevket Eygi  Paylaş
  Afgani Mezhebi Mumine Forum

farmason afkani,  farmason afgani,  afganistan mezhepleri