Diğer Kategoriler ve Mezhepler Forumundan Şii mezhebinin on iki imam düşüncesi hakkında bilgi verir misiniz? Ehli sünnet bu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şii mezhebinin on iki imam düşüncesi hakkında bilgi verir misiniz? Ehli sünnet bu

  Reklam
  Şii mezhebinin on iki imam düşüncesi hakkında bilgi verir misiniz ?

  Ehli sünnet bu imamları kabul etmiyor mu ?
  Bugün, gerek inançları, gerekse yaşayışlarındaki pek çok farklı hareketlerinden dolayı Ehl-i Sünnetin dışında bir fırka olarak Şiîler; Gâliye, Zeydiye ve İmamiye gibi birkaç sınıfa ayrılsalar da, günümüzde Şiî denince, umumiyetle İmâmiye anlaşılmaktadır

  Bunlar, Peygamberimizin (asm) dâr-ı bekaya irtihalinden sonra Hz Ali (ra) ve sırasıyla iki oğlu ile torunlarını Allah’ın emri, Resulullahın tayini ve vasiyeti ile meşru imam (halife) kabul eder ve böylece on iki İmama inanmayı imânî bir rükün olarak görürler

  İşte bu fırka, imam olarak sadece on iki İmamı kabul ettiklerinden dolayı “İsnâ Aşeriyye (onikiciler)”, imamlara inanmayı îmânın şartlarından birisi olarak kabul ettiklerinden dolayı da “İmâmiye” denmektedir Hem itikat, hem de ibadet ve muamelâtta İmam Cafer Sâdık’ın görüşlerine dayandıkları için “Caferiyye” adı verilmektedir

  Başta Şah İsmail olmak üzere pek çok kimselerin siyasî maksatlarına âlet edilerek renkten renge giren İmâmiye fırkası, zamanla itikat bakımından Mûtezile ve Müşebbihe gibi bâtıl mezhepleri de benimsemişlerdir Esasen İmamiye, on ikinci imam olarak kabul edilen Muhammed el-Mehdî’nin gizlendiği inancından sonra bir mezhep ve sistem olarak tesis edilmiştir Bu zamandan sonra da, İmamiyenin görüşü bütün olarak ortaya çıkmış, daha sonra tayin edilen imamların ve takip edilecek durum hakkında da esaslar kesinlik kazanmıştır

  Şiîler, imametin, yani halifeliğin, Ehl-i Sünnetin kabul ettiği gibi, Müslümanların istek ve seçimine bırakılabilecek “küçük” işlerden olmadığı görüşündedirler Onlara göre zaten imamet, dinin aslında bulunan bir rükündür ve îman esasları arasında yer alır Bundan dolayı bir Şiiler nasıl Allah’a, peygamberlere ve âhiret gününe îman ediyorlarsa, aynı şekilde imamın mevcudiyetine de inanmak zorundadırlar

  Bu inanca göre, imamlar aynen peygamberler gibi mâsumdurlar; ne küçük, ne büyük hiçbir günah işlemezler, zulmetmezler; onları tanımayan kimse küfre girer

  Hattâ, “Onların emirleri Allah’ın emirleridir; nehiyleri de Onun nehyidir Onlara itaat, Allah’a itaattir, onlara isyan Allah’a isyandır”

  Şiîler mutlak imam olarak on iki imamı kabul ederler Son imam, yâni “Mehdi-i Muntazır, Beklenen Mehdî”nin gizlenmesinden sonra, o tekrar dönünceye kadar onun vazifesini görecek “müçtehidler” de aynı şekilde imamın bütün selahiyetlerine sahip birer vekil hükmündedir

  Bugün İmamiyeliği resmî bir mezhep olarak kabul eden İran, dinî selâhiyetleri haiz imamlık vazifesini de “Âyetullahi’l-Uzmâ”ya vermiştir Bunun için bu “imam”a mutlak sûrette itaat gerekmektedir Ona karşı gelmek Allah’a ve Peygambere karşı gelmek gibidir “İran’ın resmî dini İslâm ve İsnâ Aşerî Câferî mezhebidir Ve bu madde ebediyyen değiştirilmez” şeklinde yer alan İran Anayasasında “On iki İmama” inanma mühim bir esas olarak kabul edilmektedir1

  Şiiler tarafından bu şekilde görülen imamet meselesi, Ehl-i Sünnete göre, kesinlikle dinin usulü arasında yer almaz İmam, yani halife, Müslümanların meşvereti ve seçimi ile işbaşına gelir Din ve dünya işlerinde belli vasıfları taşıyan herhangi bir şahıs Müslümanların idaresini üstlenebilir Hiçbir şekilde mâsum ve günahsız olamaz

  Ehl-i Sünnetin On iki İmama bakışına gelince; Peygamberimizin mübarek neslinden gelen Hz Ali’nin dışındaki onbir imam fazilet, takva ve mânevî mertebe olarak büyük veli ve kutubturBediüzzaman, “ümmetimin âlimleri Beni İsrâil peygamberleri” gibidir hadisinin sırrına mazhar olan zatları sayarken, oniki imamı da zikrederek şöyle demektedir:

  “Salâvatlarla Âl-i İbrahim Aleyhisselâma mukabil Âl-i Muhammed Aleyhisselâtü vesselâmın içindeki büyük evliya (ra) ve Ali (ra) ve Hasan (ra) ve Hüseyin (ra) ve ehl-i Beytin Oniki İmamı ve Gavs-ı Âzam (ks) ve Ahmed-i Rüfâî (ks), Ahmed-i Bedevî (ks), İbrahim-i Dessûkî (ks), Ebu’l-Hasan-ı Şâzelî gibi aktaplar ve imamlar”2

  Yine başka bir ifâdesinde, “Ehl-i hakikat başta Eimme-i Erbaa [dört mezhep imamı> ve Ehl-i Beytin Eimme-i İsnâ Aşer [Oniki İmam> olarak Ehl-i Sünnet”3 diyerek On iki İmamın mânevî makamlarını kabul etmektedirZaten Hz Ali’den ve Hz Hasan’ın altı aylık halifeliğinden başka, diğer imamlar halifelik yapmamışlardır İşte Ehl-i Sünnetin esas olarak Oniki İmam hakkındaki görüşü bu merkezdedirOniki İmam şu zatlardır: Hz Ali, Hz Hasan, Hz Hüseyin, Ali bin Hüseyin, Muhammed Bâkır, Câfer-i Sâdık, Musâ Kâzım, Ali Rıza, Muhammed Takî, Ali Nakî, Hasan Askerî ve Muhammed Mehdî (Allah hepsinden razı olsun)

  1 Çağımızda hîkâdî İslâm mezhepleri, s 118-139; Muvazzah îlm-i Kelam,
  s 24-25
  2 Şualar, s 527
  3 Emirdağ Lahikası, 1:201

  Mehmed Paksu Çağın Getirdiği Sorular  Paylaş
  Şii mezhebinin on iki imam düşüncesi hakkında bilgi verir misiniz? Ehli sünnet bu Mumine Forum

itikadi mezhepler hakkında bilgi