Diğer Kategoriler ve Mezhepler Forumundan Günümüze Ulaşamayan Sünni Mezhepler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Günümüze Ulaşamayan Sünni Mezhepler

  Reklam
  Sahabe, Tabiin ve Tebe-i Tabiin devirlerinde müçtehitlerin fazla olması, birçok mezhebin ortaya çıkmasına sebep oldu. Zaman içerisinde onun üzerinde Sünni fıkhi mezhep ortaya çıktı.
  Zaman geçtikçe mezhep imamı durumunda olan alimlerin birçoğu kendilerinden daha alim gördükleri veya aynı meselede aynı içtihatta ittifak ettikleri imamların mezheplerine girdiler. Çünkü bu mübarek zatlar, içtihat yaparken nefsine kapılmaktan, ilmi enaniyet ve taassuptan tamamen uzaktılar. Bunun için de hakkı nerede bulsalar kabul ediyor, sahip çıkıyorlardı.
  Müçtehitlerin yaptıkları içtihatların, verdikleri fetvaların yayılmasında ve bir mezhep halini almasında talebelerinin büyük rolü oluyordu. Bazı imamların talebeleri, hocalarının fetvalarını tertib ve tasnif ederek bir sistem haline getirirken; pek çok talebe aynı başarıyı gösteremedi.
  Bazı mezheplerin yayılamamasının ve zamanla mensubu kalmamasının bir diğer sebebi de, Kur’an ve hadisi esas aldıkları halde bunların işaret ettiği; kıyas, örf, adet gibi hususları nazara almamalarıydı. (Dolayısıyla görüşleri, ortaya çıkan yeni durumlara açıklık getirmekte yetersiz kalıyordu.)
  İşte bu ve benzeri sebeplerden dolayı, bugün Müslümanların ekseriyetinin tabi olduğu dört hak mezhep varlığını devam ettirirken, diğer hak mezhepler kitap sayfalarında kalmaktan kurtulamadı.
  Bu imamlardan bazıları şunlardır;
  Amr el-Evzai,
  Süfyan-ı Servi,
  Ebu’l Haris el-Leysi,
  Davud ez-Zahiri,
  İbn-i Cerir et-Taberi,
  Hasan-ı Basri (rahmetullahi aleyhim ecmain).
  İsmail MUTLU (Gülistan Dergisi  Paylaş
  Günümüze Ulaşamayan Sünni Mezhepler Mumine Forum

ğünümüze kadar devam den ameli meshepler