Özel Gün ve Gecelerimiz ve Mevlid Kandili [Kutlu Doğum] Forumundan Mevlid ve Mevlid Kandili Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mevlid ve Mevlid Kandili

  Reklam
  Mevlid ve Mevlid Kandili Hakkında Bilgi


  Birçok mevlid toplantıları münkerden, bid’atlardan ve İslam’a muhalif olan şeylerden uzak değildir Çünkü bunu ne Rasulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem), ne ashab, ne tabiin, ne dört büyük imamlar ne de islamı en iyi bilen ve en iyi yaşayan asırlardan birinde hiçbir kimse yapmış değildir Çünkü bunun şer’i bir delili yoktur

  Mevlithanlar çoğu kez şirke düşecek sözler söylerler Mesela arada sırada “Meded ya Rasulullah!” veya “Bizlere imdat kıl!” “Ya Rasulullah yalnız sanadır itimadımız!” “Ya Nebiyullah kaldır bizden sıkıntıyı!” gibi yalnız Allah’a dua edip isteneceği şeyleri Rasulullah’tan (Sallallahu Aleyhi Vesellem) isterler

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) bu sözlere şahit olsaydı büyük şirkle onların üzerine hükmederdi Zira darlıkta olan imdadına giden, sıkıntıları gideren, kendisine dayanılıp imdat istenilen yalnız Allah (Celle Celaluhu)’dır

  Bukonuda ayet ve hadisler :

  1- “Yahut dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da kötülüğü (onun üzerinden kaldırıp) açıyor”(Neml, 62)

  2- “De ki, doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim"(Cin, 21)

  3- Rasulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: “(Manevi olarak) bir şey istediğin zaman Allah’tan iste! Yardım talep ettiğin zaman yine Allah’tan yardım
  talep et!”(Tirmizi, sahih ve hasendır)


  Birçok mevlidlerde Rasulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ‘in kendi hakkında söylenmesini yasakladığı aşırı övgüler yapılmaktadır Oysaki Rasulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) bu gibi aşırı övgüleri şu sözü ile yasaklamıştır:

  “Hırıstiyanların Meryem oğlunu İsa (Aleyhi Selam) abarık sözlerle övdükleri gibi beni de öyle övmeyin Ben ancak bir kulum, bana Allah’ın kulu ve Rasulu deyin” (Buhari)

  Düğün ve başka mevlitlerde Allah’ın; Muhammed’i kendi nurundan, bütün eşyayı da onun nurundan yarattığını zikretmektedir Oysa ki, bunları şu ayetler yalanlamaktadır:

  “De ki, ben ancak sizin gibi bir beşerim, bana vahyedildi ki, sizin ilahınız tek bir ilahtır” (Kehf, 116)

  Bilinen şu ki: Allah’ın Rasulu (Sallallahu Aleyhi Vesellem) bir ana-babadan yaratılmış olup Allah’ın vahyi ile şereflenmiş bir kuldur

  Ayrıca mevlit kitaplarında bütün alem Muhammed (Sallallahu Aleyhi Ve sellem)’in hatırası için yaratıldığı zikredilmektedir Halbuki Kur’an bu iddiayı şu ayeti ile yalanlamaktadır:

  “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye
  yarattım” (Zariyat, 56)
  (Yani alemin bir parçası olan cinler ve insanlar Muhammed (Sallallahu Aleyhi Ve sellem)’in şerefi için değil, Allah’a ibadet etmeleri için yaratılmışlardır)

  Başka bir ayette de: “(Rasulum!) Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiya, 107) ifade edilmektedir Bu Kur’anî haber de, alemin Muhammed (Sallallahu Aleyhi Ve sellem) için değil, Muhammed (Sallallahu Aleyhi Ve sellem)’in alem için yaratıldığını açıkça beyan buyurmaktadır)

  Hırıstiyanlar Mesih’in ve aile efradlarını doğum günlerini bayram olarak kutlarlar Müslümanların da nebinin veya bazı şahışların doğum günlerini kutlamaları hırıstiyanlardan esinlenme bir bid’at’tır Oysaki Rasulullah (Sallallahu Aleyhi Ve sellem) şöyle buyuruyor:

  “Kim bir topluma kendini benzetirse onlardandır” (Ebu Davud, sahihtir)

  Çoğu kez mevlitlerde kadın, erkek karışık şekil bulunurlar ki, bu ayrıca islam’ın haram kıldığı bir davranıştır

  Ayrıca mevlit günlerinde yüz binlerce paralarla satın alınan rengarenk kağıtlar, kandiller biraz sonra yerlere atılarak ithal edildikleri kafir ülkelere para aşırmaktan başka hiç bir faydası yoktur Hâlbuki Allah’ın Rasulu (Sallallahu Aleyhi Ve sellem), boş yere malın harcanmasını yasaklamıştır

  Böylesi merasimlerde süslenip püslenme, yemek hazırlama ile geçirilen vakitler çoğu zaman namazın terkine bile müncer olmaktadır

  Mevlidin sonunda Rasulullah’ın huzura geldiği inancıyla ayağa kalkarlar ki, bu da uydurulmuş yalandan başka bir şey değildir

  Çünkü yüce Allah şöyle buyuruyor: “Onların (ölenlerin) gerisinde dirilecekleri güne kadar bir berzah (berzah dünya ile ahiret arasındaki engeldir) vardır” (Mu’minun, 100)

  Enes İbn Malik (rahimehullah) diyor ki: “Ashabın yanında Rasulullah’tan daha sevgili kimse yoktu, buna rağmen ashab onu gördükleri zaman hoşlanmayacağını bildikleri için Rasulullah’a kıyam etmezlerdi” (Ahmed, Tirmizi sahihtir)

  Bazıları şöyle derler: “Mevlitte biz Rasullah’ın siretini okuyoruz bu suç mudur?”

  Gerçek şu ki, onlar Rasulullah’ın siretine ters düşen yalan ve iftiralar kabilinden şeyler okuyorlar Hem onun siretini senede bir defa değil, her zaman okunmalıdır Ayrıca Rasulun doğduğu Rabiyel evvel ayı, onun ölüm ayıdır da Dolayısıyla sevinç ayı olmaktan çok, üzüntü ayı olmalıdır (Ki, islamda ne kimsenin doğumu için kutlama, ne de ölümü için matem törenleri tertipleme yoktur)

  Rasulullah’ın doğum gecesini kutlayanlar çoğu kez gece yarısına kadar uykusuz kalmakta, ya sabah namazını terk ediyorlar, ya da en azından cemaatla kılmayı kaçırıyorlar

  İnsanların çoğunun mevlit merasimine önem vermesi, onun şeriata göre uygun olmasını ifade etmez Çünkü islam bir demokrasi dini değil ki, çokluk nerdeyse, hak da orada olsun Bütün insanlar hakka karşı çıkmış olsa, onu benimseyen tek bir kimse bulunmasa dahi “hak” yine haktır ve gerçek olan odur

  Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Yeryüzünde çoğunluğa uyarsan seni Allah’ın yolundan saptırırlar” (En’am, 116)

  Huzeyfe (radiallahu anhu) diyor ki: “Bütün bid’atlar sapıklıktır insanlar onu güzel görse de”

  Hasan el Basri (radiallahu anhu) de diyor ki: “Daha öncekiler arasında sünnet ehli azınlıkta idi, gelecekte de azınlıkta kalacaktır Zira onlar nimet bolluğu zenginlik içinde şımarmış olanların arasına katılmadılar Din adına ibadet uyduran bid’atçıların, bid’atlarına iştirak etmediler Rableriyle karşılaşıncaya kadar İslam sünnetleri üzerinde hayatlarına devam etmeye sabrettiler Ey müslümanlar sizlerde öyle olunuz”[Darimi﴾mukaddime 21﴿]


  Ebu Muaz Seyfullah es-Selefî  Paylaş
  Mevlid ve Mevlid Kandili Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mevlid ve Mevlid Kandili

  Allah c.c. razı olsun