İslam Dini ve İman Bölümü ve Meleklere İman Forumundan Melekler kaç gruba ayrılır, vazifeleri nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Melekler kaç gruba ayrılır, vazifeleri nelerdir?

  Reklam
  Melekler kaç gruba ayrılır, vazifeleri nelerdir?


  Meleklerin sayısını ancak Allah-u Teâlâ bilir. Kur’an’da ve hadislerde meleklerin sayıları Hakk’ında açık bir bilgi mevcut değildir. Ancak hadislerde nakledilen haberlere dayanarak sayılamayacak kadar çok olduklarını söylememiz mümkündür. Hatta Efendimizin (S.a.v) haber verdiğine göre; her bir yağmur damlasını bir melek indirmekte ve bir daha ona meleğe sıra gelmemektedir. Meleklerin meşhur kısmını ve vazifelerini şöylece sıralamak mümkündür;

  Vahiy Meleği: Hz. Cebrail
  Cebrail (a.s) dört büyük melekten biridir. Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilmiştir. İsmi Kur’an’da üç yerde Cibrîl olarak geçmektedir. Ayrıca ayetlerde; ruh, resûlün kerîm, ruhu’l-emin, ruhu-l kudüs” gibi isimlerle de zikredilmektedir. Bir hadiste ise, bunlara ilâveten “en-nâmus” diye isimlendirilmektedir.

  Sur meleği: Hz. İsrafil
  Sûra üfleyecek olan meleğin adı İsrafil’dir. Adı, hadislerde dört büyük meleğin içinde zikredilir. İsrafil (as) sûra iki defa üfleyecek, ilkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir. Bu görevinden dolayı İsrafil'e "Sûr meleği" ismi de verilmektedir.
  Peygamber (S.a.v)'e Sûr'un mahiyeti sorulunca şöyle demiştir:


  "Üfürülen bir boynuzdur" (Ahmed b. Hanbel, II, 196).
  Peygamber (s.a.v); "İsrâfil Sûr'u tutmuş hazır bir şekilde kendisine ne zaman üfürmek için emredileceğini bekliyor" buyurmuştur (Taberî, Câmiu'l-Beyân, VII, 211; İbn Kesir, Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azim, Mısır, t.y. III, 276

  Ölüm meleği: Hz. Azrail
  Görevi ölüm vakti gelenlerin ruhunu teslim almaktır. Kuran’da “Melek-ul mevt” yani “ölüm meleği” namıyla ifade edilmiştir.
  De ki: "Size vekil kılınmış olan ölüm meleği canınızı alacak, sonra döndürülüp Rabbinize götürüleceksiniz."(Secde:11)

  Kâinattaki hadiseleri idare eden melek: Hz. Mikâil
  Dört büyük melekten biri olup Allah tarafından yağmurun yağdırılması, rüzgârın estirilmesi, mevsimlerin tanzimi gibi tabii olaylara ve mahlûkatın rızıklarının idaresine vasıta kılınmıştır. İsmi, Kur’an da sadece bir ayette geçer. Hz. Mikâil, yeryüzü tarlasında ekilen ilahi sanat eselerine, Cenab-ı Hakk’ın kuvvetiyle ve emriyle nezaret eden bir melektir.

  Kirâmen Kâtibîn melekleri
  İnsanın sağında ve solunda görevli olarak bulunan iki meleğin adıdır. Sağdaki, iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları tespit etmekle görevlidir. ‘Hafaza melekleri’ adı da verilen bu melekler, kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere de şahitlik edeceklerdir.

  Mukarrebûn melekleri
  İlliyyûn ve Kerûbiyyûn olarak da anılan bu melekler, Allah’ı tesbih ve zikirle görevli olup O’na çok yakın ve O’nun katında şerefli bir mevkide bulunurlar.
  Hamele-i arş melekleri
  Arşı taşıyan meleklerin adıdır. Kur’an’da haklarında şöyle buyrulur: “Arşı taşıyan, bir de onun çevresinde bulunan melekler devamlı olarak Rablerini zikreder ve O’na hamd ederler.”

  Münker ve Nekir melekleri
  Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir. “Münker” ve “Nekîr” kelimeleri; bilinmeyen, tanınmayan ve yadırganan anlamlarına gelmektedir. Mezardaki şahsa, hiç görmediği bir şekille gelmeleri sebebiyle bu ismi almışlardır. Bu iki melek kabirdeki ölülere, Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? şeklinde sorular yöneltirler ve o insana, alacakları cevaplara göre muamele ederler.
  Bu zikredilen meleklerden başka daha birçok melekler vardır. Hadis-i şeriflerde, insanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham eden, Kur’an okunurken yeryüzüne inen, yeryüzündeki hayvanların manevi çobanları olan, bulutları sevk eden, gök gürültüsünü çıkaran ve daha başka birçok çeşit meleklerden bahsedilmiştir.


  Paylaş
  Melekler kaç gruba ayrılır, vazifeleri nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dört büyük meleklerin görevleri de büyüktür diğer meleklerin de yaratılmalarının nedenleri vardır.Hepsine ayrı ayrı birer görev ve sorumluluk verilmiştir.melekler kaça ayrılır,  melekler kaç çeşittir,  melekler kaç gruba ayrılır,  melekler kac cesittir,  melekler kaca ayrilir,  melekler.kaca ayrılır,  melekler kaç gruba ayrılır vazifeleri nelerdir