Kıssalar Dini Hikayeler Öyküler ve Kur'anda Kıssalar/ Kur'an Öyküleri Forumundan Kur-an'dan ibret verici kıssalar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur-an'dan ibret verici kıssalar

  Reklam
  İKİ DAVACI BİR İBRET
  Davud(a.s.) bir çok kadınla evlenmişti 99 tane karısı vardı.Günlerden birgün bir gün sarayının otururken, güzel bir kadın gördü, eşlerinin sayısını yüze tamamlamayı ve onunla da evlenmeyi arzu etti.fakat kadının evli olması, buna mani oluyordu.Ne yapabilir?
  Birgün namaz kılmak üzere ibadet odasına girdi, kendisini ibadete verdi, o sırada sarayın önüne iki adam geldi, hükümdarla görüşmek için içeri girmek istediklerini söylediler.Saray muhafızları onlara:Bugün hükümdar sizinle görüşemez,çünkü bugün onun ibadet günüdür,dediler ve onların içeri girmelerine engel oldular.Bunun üzerine bu adamlar bir kolayını bulup duvardan atladılar, hükümdarın ibadet odasına kadar girdiler.Davud(a.s.) namaz kılıyordu;odada iki kişinin kendisini beklemekte olduğunu farkedince,biz, biri diğerinin hakkına tecavüz eden iki davacıyız.Şimdi sen bizim aramızda adaletle hüküm et, dediler.
  Davud(a.s.) davanızı bana anlatınız, dedi.
  Bir tanesi söze başladı,hasmına işaret ederek:
  -Bu benim kardeşimdir.Onun 99 tane dişi koyunu var, benim ise 1 tane dişi koyunum var.Bu istiyor ki, benim elimdeki dişi koyunumu da alsın 100 adet olsun.
  Davud(a.s.):
  -''And olsun ki i senin dişi koyununu kendi dişi koyunlarına katmak istemesiyle sana zulüm etmiştir'' dedi.
  O anda adamların ikiside kayboluverdi,Davud(a.s.), bunların, kendi hatasını anlatmak için Allah tarafından gönderilmiş iki melek olduğunu anladı.Ve hemen secdeye kapandı, ağlamaya başladı.Kendisine Allah tarafından vahy gelinceye kadar ağlamakta, yalvarmakta,tövbe ve istiğfar etmekte devam etti.Allah vahyini gönderdi:
  -Ey Davud! Kaldır başını; seni affettim ve sana Süleyman adında bir evlatta ihsan ettim, oda senin gibi akıl ve hikmet sahibi olacak, buyurdu.

  SÜLEYMAN'IN ADALETLİ KARARI
  Allah Davut Peygamber'e oğlu Süleyman'ı ihsan edince, Allah'ın bu lutfundan dolayı Davud(a.s.) pek sevindi ve memnun oldu, onun terbiyesine tahsiline çok dikkat etti ve itina gösterdi.Süleyman, böyle bir itina ile büyüdü, olgunluk çağına geldi, her bakımdan üstün bir delikanlı oldu.
  Süleyman, babasıyla beraber bulunuyor,bilhassa babasına halk tarafından arzolunan davaları izler, babasının hak ve adalete uygun olarak verdiği hükümleri dikkatle takip ederdi.
  Yine birgün Davud(a.s.) oğlu Süleymanla beraber otururken, birbirlerinden davacı iki adam içeri girdiler.
  Davacılardan biri hasmını göstererek:
  - Bu adamın koyunları benim ekili tarlama girdiler, harap ettiler, bütün ekinlerimi yiyip tükettiler, dedi.
  Davut(a.s.) koyunların sahibine:
  -Bu adamın dediği gibi senin koyunların onun ekinlerini tahrip ettimi? dedi.
  -Evet.Ey adil hükümdarımız.Malesef öyle olmuş dedi.
  Davud(a.s.)
  -Öyle ise tarla sahibi ,harap olan ekinlerinin zarar, ziyan karşılığı olarak bu koyunlara sahip olur,dedi.
  Ozaman Süleyman , ayağa kalktı ve şöyle söyledi;
  -Ey Allah'ın Peygamberi.Bu meselede benimde bir fikrim var, müsaade ederseniz arzedeyim,dedi.
  Davud(a.s.):
  - Söyle bakalım.
  Süleyman:
  -Koyunların sahibi tarlayı alır, ıslah eder, eker,diker.Tarla sahibi de koyunları alır, koyunların sütünden ve diğer şeylerinden faydalanır; tarla eski eski haline gelkince tarla sahibi tarlasını, koyunların sahibide kounlarını geri alırlar, dedi.
  Davut(a.s.) oğlunun bu buluşunu pek beğendi ve ona:
  Bundan sonra halkın bu davalarına senin bakman lazım, ben artık ihtiyarladım sen ise-maşallah- olgun fikirli bir adam oldun, dedi.


  Paylaş
  Kur-an'dan ibret verici kıssalar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah cc. razı olsun Ervanur abla.
  İbret alanlardan eylesin Rabbim hepimizi..
 3. 3
  çok anlamlı ya:S rabbim hayırlı kullanırından nasip eylesn:S 4. 4
  "Davud(a.s.) bir çok kadınla evlenmişti 99 tane karısı vardı..."

  Bunun aslı var mı yahu? Hiç duymamıştım daha önce. Nerden nakledilmiş ki? 5. 5
  Yahudi ve Hıristiyanların din diye ortaya koydukları bazı yanlış bilgiler ve özellikler vardır. Bunlardan biri de bazı Peygamberler hakkında yapılan iftiralardır. Ahd-i Atik'te, Hz. Davud'un (aleyhisselâm) ordusunun kumandanlarından Urya'yı öldürtüp onun karısını aldığından bahsedilir.( Kitab-ı Mukaddes (Türkçe tercüme), Eski Ahit, 2. Samuel, Bâb: 11, Âyet: 2-26.)En âdî insanların bile, rüyalarında görseler tövbe edecekleri böyle âdî bir davranışı, Kur'ân-ı Kerim'in: "Ne güzel kul."( Sâd sûresi, 38/30.) dediği bir peygambere isnat eden kitap, nasıl ilâhî kitap olabilir ki, buna zerre kadar ihtimal vermek, peygamberi de peygamberliği de hiç bilmemenin ifadesidir. O Davud ki, gözyaşları yüzünde izler meydana getiren insandır. Davud (aleyhisselâm) hep ağlar ve ağlatırdı. O Evvâh'tı. Daima "Ah!" eder ve inlerdi. Münîbti. Yüzünü Mevlâ'dan asla ayırmamıştı. Sürekli kullukta bulunma onun şiârı olmuştu. Tuttuğu oruç, en faziletli oruç olarak Allah Resûlü tarafından takdir edilmiştir. Allah Resûlü, ısrarla nafile orucun en faziletlisini arayan sahabeye, Davud Aleyhisselâm'ın orucunu tavsiye eder. Davud Aleyhisselâm, bir gün yer ve bir gün oruç tutardı. (Buhârî, teheccüd 7; savm 59; Müslim, sıyâm 182.)O, bir kraldı. Devletin hazinesi her zaman emrindeydi. Fakat hiçbir zaman devlet hazinesinden bir lokma dahi istifade etmeyi düşünmedi. O, el emeğiyle nafakasını temin eder ve evinin ihtiyaçlarını da kendi şahsî kazancıyla karşılardı. (Buhârî, büyû', 15; Taberânî, el-Mu'cemü'l-kebîr, 20/267.)Ağzına girecek lokmaya dahi bu kadar hassas davranan ve kulluğu, O'nun seçkin vasfı olan bir Nebi'ye, değiştirilmiş kitaba bakın ki, en âdî ve en iğrenç bir davranışı yakıştırmaktadır! Davud Aleyhisselâm'ın hayal dünyası dahi, böyle bir hareketi, bir an bile olsa ruhunda misafir etmekten rahatsız olur ve öyle düşüncelerden muallâ, müberra ve münezzehtir. Bazı tarih kitaplarında geçen bu ve buna benzer rivayetler tamamıyla yalan ve uydurmadır; hepsi baştan sona israiliyyattır. 1 Hz. Davud'a nisbet edilen bu olay, bile bile işlenen bir cinayettir, bir masumun kanını dökmektir. Allah elçisi olan bir zat bunu nasıl yapabilir? Peygamberlerde bulunan sıfatlarla bu nasıl telif edilebilir?Allah, ayetlerde Davud’u (a.s.) en az 10-15 sıfatla övmüştür:1) Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e Davud'a uymasını emreder: "(Habibim), onlar (müşrikler) ne derlerse sabret. Kulumuzu, o kuvvet sahibi Davud'u hatırla" (Sâd, 38/17) Eğer Davud (a.s.), şehvetine hakim olamayacak ve arzusunu gerçekleştirmek için kan dökecek derecede nefsine esir biri olsaydı, 'Ahkemü'l-Hakimin" olan Allah ona uymayı kainatın Efendisi, Peygamberlerin en faziletlisi olan Hz. Muhammed'e emreder miydi?2) Cenab-ı Hak, Hz. Davud'a aynı ayette "kulumuz" diyor. Bu kelimede, "tam ve noksansız olarak Allah'ın buyruklarına uyma, yasaklarından korunma" manası vardır. Davud (a.s.) bu tür batıl işlerle uğraşmış olsaydı kamil bir kişi olmazdı ve Allah da kendisi hakkında bu ifadeyi kullanmazdı. O taktirde Davud, arzu ve şehvetinin emrinde bir insan olmuş olurdu.3) Davud (a.s.) için Kur'an'da, "kuvvet sahibi" ifadesi mevcuttur ve bunda Davud'a övgü vardır.Bu kuvvetin "Dinde ve ibadetlerde kuvvet" manasında olduğu söylenmiştir. (Razi, Tefsir, XXVI, 190) Zira bedence veya saltanatça sağlam ve kuvvetli olmak kafirlerde de vardır. Bir müminin eşine göz diken ve işi kan dökecek kadar ileri götüren birisinin "kuvveti" övmeye değmez.4) Davud, "evvab" (=Allah'a çokça dönen, yalvaran) sıfatıyla da anılmıştır'. (Sâd, 38/17) Bu sıfat, kalbi daima günah ve adam öldürmekle meşgul olan birine nasıl verilebilir?5) Bir ayette dağların Davud'a musahhar kılındığı ve onunla birlikte tesbih ettikleri bildirilmektedir' (Sâd, 38/18). Bu bir meziyyettir. Günahkar bir kişi böyle bir mezziyyetle taltif edilemez.6) Zebur okuduğu esnada her taraftan kendisine doğru toplanıp gelen kuşların da Davud'a ram edildiği bildiriliyor. (Sâd, 38/19) Rivayete göre Davud'a kuş avı haramdı ve kuşlar kendisine tam bir emniyet ve güven içinde yaklaşırlardı (Razi, Tefsir, XXVI, 190). Kurt ve kuşun kendisinden emin olduğu birine karşı, bir müminin canını ve ırzını koruyamamış olması cidden izahı zor bir meseledir!7) Bir ayet Davud'a "hikmet" verildiğini beyan ediyor(Sâd, 38/20.) Hikmet; ilim ve amel olarak insana gerekli güzel şeyleri ifade eden bir kelimedir. Allah'ın kendisine "hikmet" verdiğini ifade buyurduğu bir nebi bu tür şeyleri yapamaz.8) Kuran, Davud'un "salih" bir kişi olduğunu; Allah katında "yakınlığı" bulunduğunu ve "akıbetinin güzel" olduğunu bildiriyor"( Sâd, 38/25). Böyle bir zat, muhakak ki meleklerden üstündür ve her türlü şaibeden uzaktır.9) Allah; "Ey Davud, biz seni yeryüzünde bir halife yaptık" buyuruyor. (Sâd, 38/26.) Ona atılan iftira ile halifelik birbiriyle bağdaşmaz... (Bkz. Razi, Tefsir, XXVI, 189-90)Kur'an'ın Davud (a.s.) hakkındaki bu beyan ve medihleri, kendisine nisbet edilen hikayenin batıl olduğunu ifade ediyor. Bunları gelişi güzel anlatmak hiç bir mümine helal olmaz. Bazı tarih kitaplarında konuyla ilgili Hz. Davut aleyhisselam adına söylenenler İsrailiyattır ve asla doğru değildir. Özetle söylemek gerekirse: - İbn Kesir, ilgili ayetin tefsirinde, bu konuyla ilgili aktarılan kıssaların büyük çoğunluğu İsrailiyattan olduğunu, İbn Ebi hatim’im bu konuda naklettiği bir hadis rivayetinin sahih olmadığını, Hz. Peygamber(a.s.m)’den bu konuda sağlam hiçbir rivayetin bulunmadığını ifade etmiştir. Kuşkusuz, İbn Kesir’in bu ifadelerinin içerisinde taberî’nin rivayetleri de dahildir. -Razî de, ilgili ayetin tefsirinde, ayet ve hadislerde Hz. Davud’u öven bazı ifadelere yer vermiş ve bunlarla ilgili kıssaların asla bağdaşmayacağına, hatta en fasık bir adamın bile böyle bir aşağılık işi yapmaya tenezzül etmeyeceğine işaret etmiştir. -Bu kıssaların tamamen bir uyfurmadan ibaret olduğunu belirten Kadı Beyzavî ve Alusî, bu konuda Hz. Ali’nin “Kim benim yanımda Hz. Davutla ilgili bu kıssaları anlatsa, ona 120 kırpaç vuracağım” şeklindeki sözlerine de yer vermişlerdir. -Bütün bu açıklamalar ışığında konuya baktığımızda, -soruda da işaret edilen bazı tefsirlerdeki- bu kıssaların Peygamberlik vasfıyla asla bağdaşmadığını, Hz. Davud gibi Kur’an ve hadislerde özellikle ibadet ve takvasıyla övülen bir peygamberin böyle bir olayla yakından uzaktan ilişkisinin olamayacağını düşünüyoruz. (1) 6. 6
  Allah razı olsun açıklama için. Ben de konuyu gördükten sonra dikkatimi çekti biraz araştırdım. Tevrat'ta Hz. Davut'un yaşamına dair pek çok ayrıntı bilgi yer alıyormuş. Ve devamında Hz. Davut hakkında sizin de yukarıda belirttiğiniz gibi pek çok inanılmayacak senaryo türetilmiş. (Urya'nın karısıyla evlenebilmek için savaşa gönderip öldürtmesi bunlardan biri.)
  Yukarıdaki ilk kıssa da Tevrat'ta bu şekliyle geçiyormuş. Kuran'da ise 99 hanım değil 99 koyun şeklinde yer almış. Kardeşi ile arasında geçen bir kıssa o da. Kimi tefsirciler çok evlilik yaptığını söylemişler ama evli bir bayanla evlenmek istemesi O'na atılmış büyük bir iftira.
  Rabbim bizi yalan-yanlış bilgiden korusun.kuranda geçen kıssalar,  kuranda geçen kıssalar nelerdir,  kuranda gecen ibretlik olaylar,  kurandan ibretlik ayetler,  peygamberlerin ibret verici hikayeleri,  kuranda geçen hikayeler,  kuranda geçen ibretlik hikayeler