Dualar / Yakarışlar ve Kur'anda Dua Örnekleri Forumundan Bağışla bizi Allah'ım! (Kur'andan Dua) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bağışla bizi Allah'ım! (Kur'andan Dua)

  Reklam
  Bağışla bizi Allah'ım!

  Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir' (Zümer, 39/53.)

  Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bizim haramlara olan isteğimizi kır; günahlara olan ihtirasımızı öldür; bizi Mümin ve Müslüman erkek ve kadınlara, tüm yaratılmışlara eziyet etmekten alıkoy. Allah'ım, yasakladığın halde bize kötü bir laf eden, menettiğin halde bize saygısızlık yapan, sonra da bizden helallik almadan ölüp giden ya da halen hayatta olan kullarına, bize yaptıkları kötülüklerini bağışla; bizi incittikleri için onları cezalandırma; hakkımızda işledikleri günahları onlara bildirme; bizim yüzümüzden kazandıkları suçlardan dolayı onları rüsva etme. Bizim, onları böylesine cömertçe affetmemizi ve karşılık beklemeden kendilerine verdiğim bu sadakayı, sadaka verenlerin en temiz sadakalarından ve sana yaklaşma çabasında olanların en üstün bağlantılarından kıl. Onları affetmemize karşılık sen de bizi affet; onlar için yalvarışımıza karşılık sen de bize acı. Böylece fazlınla hepimiz mutluluğu yakalayalım, nimetinle kurtuluşa erişelim.

  Gazabına dayanamayız

  Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve zarar verdiğimiz veya incittiğimiz, zulmettiğimiz veya zulme uğramasına sebep olduğumuz ve böylece hakkını zayi ettiğimiz veya hakkını almasına engel olduğumuz kullarını bol ihsanınla bizden razı et ve eksiksiz olarak katından haklarını ver. Sonra da bizi, hükmünü gerektirecek durumdan koru, adaletinin gerektirdiği cezadan kurtar. Çünkü Senin cezalandırmana tahammül edecek, gazabına dayanacak gücümüz ve takatimiz yoktur. Eğer bizi hak üzere cezalandıracak olursan, helak oluruz; rahmetine bürümeyecek olursan, bedbaht oluruz.

  Tövbe estağfurullah

  'Yâ Settare'l uyûb, Yâ gaffare'z-zünûb! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan ve ayağımdan bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş, İlâhi kitapları tebliğ etmişlerdir. Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün Peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır.'

  Tevhid ve imanla ilgili dualar

  1- Şehadet Duası

  Tevazu içinde gönülden Rablerine yalvarmayı, İsa Peygamberin Allah'tan getirdiğine şahadet etmeyi, Müslüman olmayı kalpten arzu eden Havarilerin duası: '- Ey Rabbimiz! Bize yücelerden (vahiy) indirdiğine inanıyor ve bu Elçi(İsa)'ye tabi oluyoruz. O halde bizi hakikate şahitlik yapanlarla bir tut!' (3/Âli-imran, 53.)

  2- Hidayet Duası

  (Hidayet ve vahiy nimetini talep etme, tahrifçilerden ve bulandıranlardan kopuşu dileme duası) 'Bizi dosdoğru yola hidayet et (ilet)! Nimet(vahiy) verdiklerinin yoluna, gazabına uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.' (1/Fatiha, 6-7.)

  4- Tevekkül Duası

  (-Firavun'un zulüm düzeninden korkmayıp cesareti Allah'a iman etmekte bulan, tevekkülü kuşanan bir kaç müminin duası) 'Bunun üzerine onlar da: Biz güvenimizi Allah'a bağlamısız (diyerek) şöyle yakardılar: - Ey Rabbimiz! Bizi Zalim bir toplumun elinde rüsvay etme! (Fitneleriyle onurumuzu çiğnetme!) ve bizi lütfunla kafirler toplumu'nun elinden kurtar.' (10/Yunus, 85-86.)

  5- İstiâne (Yardım) Duası

  (Allah'ın dışındaki güçlerden, insanlardan yardım dilemek bir ibadet halini alıyorsa bu şirktir. Biz bu şirkten her gün beş vakit namazda Allah'a sığınmakta ve ortak koşmamaya söz vermekteyiz) 'Yalnız Sana kulluk ederiz ve yalnız Senden yardım (istiâne) dileriz.' (1/Fatiha,5)

  6- Tesbih Duası

  (Allah'a ortak olmaya kalkışan şefaatçiler edinmekten O'nu beri tutarak tesbih etme (yüceltme) duası) 'Allah -O'ndan başka ilah yoktur. Her zaman diridir, bütün varlıkların kendi kendine yeterli yegane kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O'nu, ne uyku. Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O'nundur O'nun izni olmaksızın nezdinde şefaat edebilecek olan kimdir? O, insanların gözlerinin önünde olanı da, onlardan gizli tutulanı da bilir; oysa O dilemedikçe insanlar O'nun ilminden hiçbir şey edinemez, hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar ve onların korunup desteklenmesi O'na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O'dur' (2/Bakara, 255).

  7- Şükür Duası

  (Rabbimiz bu duayı nankörlük yapmayan şükredici kamil (olgun) bir müslümanın yapması gereken örnek bir yakarış olarak öğretmektedir.) 'İmdi, insana emrettiğimiz anne babasına karşı iyi davranmasıdır. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Annesinin onu taşıması, onun anneye bağımlılığı 30 ayı buldu. Nihayet tam olgunluğa erişip 40 yaşına vardığında o şöyle yakardı: -Ey Rabb'im! Bana ve anne babama lütfettiğin nimetler için ebediyyen şükretmemi ve Senin kabulüne mazhar olacak şekilde doğru ve yararlı şeyler yapmamı nasip et. Benim soyuma da iyilik bağışla. Gerçek şu ki, pişmanlık içinde Sana döndüm. Elbette ben Sana teslim olanlardanım'(46/Ahkaf, 15)

  10- Tevekkül ve Beraat Duası

  (Hz. İbrahim ve onunla dayanışma içinde olan müminlerin bu duası Mümtehine Suresi 4. ayette 'Üsvetün Hasene' (güzel örnek) olarak nitelendirilmiştir. Çünkü onlar düşmanlık ve nefreti hak eden müşrik bir toplumdan derin bir kopuş (Beraat) yaşarken Rableri ile pazarlığa girişmemişlerdir. Her şeylerini feda edecekleri, her şeyleri ile feda edilecekleri andı ile iman'a gelmişlerdir.) Onlar, Tevekkül ile sığınılması ve güvenilmesi gereken tek dostun, tutulması gereken tek kulpun, Allah'ın eli ve O'nun kulpu olduğu bilincini kuşanarak duaya gelmişlerdir. İman edinceye kadar Müşrikler'le olan sıcak ilişkilerini bütünüyle askıya almışlardır (Beraat). Bu ruh hali ile Allah'ın dışında ne varsa geride bırakarak sönmeyen bir dua meşalesi bırakan müminler cemaati, ilahi kelama göre şöyle yakarışta bulunMuşlardır) '... Rabbimiz! Sana dayandık sana yöneldik ve dönüş sanadır.' (60/Mümtehine,4.)

  11- Fitneden Muhafaza Duası

  Bu dua ile, Hz. İbrahim ve onunla birlikte olan mümin yandaşları kafirlerin elinde onur ve izzetlerinin çiğneneceği bir fitne olmaktan Allah'a sığınmaktadırlar. İyiliğe yöneltecek yerde kötülüğü teşvik eden ve kafirlerin elinde oyun, eğlence edilmeyi, rezil rüsvay olmayı doğuran bir fitne'den koruması için yüce Rabbimize şöyle yakarmışlardır) '- Ey Rabbimiz! Bizi kafirler için fitne (oyun, eğlence) yapma! ve günahlarımızı bağışla! -Ey Rabbimiz! Çünkü sensin tek kudret ve hikmet sahibi!' (60/Mümtehine.5)

  Meleklerin Duaları

  1- Tesbih Duası

  (Meleklerin Allah'ı Tesbih Eden 'Yücelten' Yakarışı) Onlar (Melekler): '-Sen kudret ve egemenlikte kusursuz ve eksiksizsin! (Sübhansın.) Senin bize bildirdiğin dışında bir bilgimiz yoktur. Doğrusu yalnız Sensin her şeyi bilen, gerçek hikmet sahibi!' diye cevap verdiler.' (2/Bakara, 32)

  2- Hamd ve İstiğfar Duası

  (Yoluna uyanları kötü fiiller işlemekten koruması için Allah'a Hamd, Müminler İçin İstiğfar Duası) Allah'ın kudreti tahtını taşıyan, O'nun arşına yakın olan melekler hem Yüce Rabbimizi hamd ile överler. Hem de tövbe Allah'a yakarırlar. (Bkz. 7/54; 27/8; 39/75; 42/5; 69/16-17) '(Allah'ın) kudret tahtını taşıyanlar ve O'na yakın olanlar, Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltirler, O'na iman ederler. Ve öteki müminler için (şöyle) bağışlanma dilerler: -Rabbimiz! Sen her şeyi ilmin ve rahmetinle kuşatırsın: tövbe edip yoluna uyanları bağışla ve yakıcı ateşin azabından onları koru! -Rabbimiz! Onları atalarından, eşlerinden ve çocuklarından dürüst ve erdemli olanları vaad ettiğin sonsuz esenlik bahçesine (cennetine) koy! Şüphesiz kudret ve hikmet sahibi olan yalnız Sensin. ve onları (salih müminleri) kötü fiiller işlemekten koru! O hesap günü kötü fiillerin lekesinden kimi korursan onu rahmetinle onurlandırmış olursun. Bu büyük bir kurtuluştur.' (40/Müminûn, 7-9.)

  Cennetliklerin Ahiretteki Duaları

  1- Mutlak Kopuş Duası

  (Zalimlerden Mutlak Bir Kopuş'u Dileme Duası) Cennetlikler artık zalimlerden mutlak bir beraat halinde olmak istediklerini Yüce Allah'a dua ile arz edeceklerdir. Nasıl zulüm ehli 'karanlık dostları' ile dünyada istemeden beraber olmak bize ızdırap veriyorsa, Ahirette de sıkıntı verecektir. Ancak Ahirette kötülüğü dost edinen şer ehli ile istemeden dahi beraber olmak söz konusu değildir. Hayır ehlinin hayırlı ve sâlih dostları ile birlikte olmak hakkıdır. 'Ve bakışlar Ateş Yolcuları'na doğru çevrilince (cennetlikler) şöyle diyeceklerdir: -Ey Rabbimiz! Bizi şu zalim insanların arasına katma!' (7/A'raf, 47)

  2- Bitimsiz Nur Duası

  (Ashab-ı Yemin'in ilahi Nur'un ebediyyen devam etmesini dileme duası) Ashab-ı Yemin (dürüst insanlar)ı simgelemektedir. '... onlar şöyle yakarışta bulunurlar: -Ey Rabbimiz! Bu ışığımızı ebediyyen parlat! ve günahlarımızı bağışla! Çünkü sen her şeye kadirsin.' (66/Tahrim, 8.)

  Efser Selamet
  Kaynak: Milli Gazete


  Paylaş
  Bağışla bizi Allah'ım! (Kur'andan Dua) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Her insan hata yaptığı gibi peygamber efendilerimiz de hayatlarında hata yaptıkları olmuştur. Her ne kadar bilmeyerek hata yapmış olsalar da tövbe ederek Allah'a sığınmışlardı. Bizler de örnek alalım diye kuranı kerimde bahsedilmektedir.bağış duası,  bağış duaları,  bağışla duası,  bagisla duasi,  bagış duası