Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Meali Forumundan Zikir, Dua, Tevbe Ve Istiğfar Ile Ilgili Hadisler,Zikir Ayetleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zikir, Dua, Tevbe Ve Istiğfar Ile Ilgili Hadisler,Zikir Ayetleri

  Reklam
  Zikir, Dua, Tevbe Ve İstiğfar İle İlgili Hadisler


  Ebu Hureyre'nin (r.a) haber verdiğine göre:
  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: "şüphesiz Aziz ve Celil Allah şöyle buyurur: Ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum beni anarken ben muhakkak onunla beraber bulunurum. Eğer o beni gönlünde gizlice zikrederse, ben de onu gönlümde zikrederim. Eğer o beni bir cemaat içinde zikrederse, ben de onu o cemaatten daha hayırlı bir cemaat içinde zikrederim. Kulum bana bir karşı yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. o bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım."


  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4832

  Ebu Hureyre'nin (r.a.) rivayet ettiğine göre:
  Hz. Peygamber (a.s.): "Allah'ın kendine has doksan dokuz ismi vardır. Her kim bunları ezberlerse Cennete girer. şüphesiz Allah tektir, teki sever" buyurmuştur.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4835

  Enes b. Malik (r.a.)
  Allah Resulü (a.s.) ?öyle buyurdu: "Sizden biriniz dua etti?i zaman azimli ve kararl? olsun. Ve sak?n: Allah?m, dilersen bana ver! demesin. Çünkü Allah'? zorlayacak (hiç bir kuvvet) yoktur" demi?tir.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4837

  Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre:
  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Biriniz dua ettiği zaman sakın: Allahım, dilersen beni affet demesin. Kesin, kararlı ve azimli istesin, rağbeti büyültsün. Çünkü Allah'a, vereceği hiçbir şey büyük gelmez."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4838

  Enes b. Malik (r.a.)
  Allah Resulü'nün (a.s.) şöyle buyurduğunu söylemiştir: "Sizden biriniz başına gelen herhangi bir zarardan dolayı sakın ölümü temenni etmesin. Mutlaka isteyecekse: Allahım, yaşamak benim için hayırlı ise beni yaşat. Benim için ölmek hayırlı ise beni öldür! desin."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4840

  Habbab (r.a.) rivayetinde Kays b. Ebu Hazım şöyle dedi:
  Habbab'ın (r.a.) yanına hasta ziyareti için girmiştik. Karnna yedi dağlama yapılmıştı. Habbab hastalığının iddetli ızdırabınıfade ederek: Eğer Allah Resulü bizim ölümü istememizi yasaklamış olmasaydı muhakkak ölümü isterdim, dedi.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4842

  Ebu Hureyre'nin (r.a.) naklettiğine göre:
  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: "Sizden hiç biriniz ölümü temenni etmesin ve ölüm kendisine gelmeden evvel ölümü dilemesin. Çünkü biriniz öldüğü zaman ameli kesilir. Ve muhakkak ki ömür, Müminin ancak hayrını artırır."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4843

  Ubade b. Samit'ten rivayet edildiğine göre:
  Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmu?tur: "Her kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Her kim de Allah'a kavuşmayı istemezse, Allah da ona kavuşmayı istemez."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4844

  Hz. Aişe (r.ah.)
  Allah Resulü'nün (a.s.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Her kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Her kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da ona kavuşmay hoş görmez," buyurdu. Ben: Ey Allah'?n Peygamberi, bu, ölümden hoşlanmamak mıdırı Öyle ise bizler hepimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Bunun üzerine Allah Resulü: "Öyle değil, lâkin Mümin Allah'ın rahmeti ile, rızası ile ve Cenneti ile müjdelendi?i zaman, Allah'a kavuşmay? sever, Allah da o mümin kula kavu?may? sever. Kâfir olan ise Allah'ın azabı ile, hoşnutsuzluğu ile müjdelendiği zaman Allah'a kavuşmaktan hoşlanmaz, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4845

  Ebu Musa (r.a.)
  Hz. Peygamber'in (a.s.): "Her kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Her kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz" buyurduğunu bildirmiştir.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4848

  Enes'in (r.a.) bildirdiğine göre:
  Allah Resulü (a.s.) müslümanlardan zayıflıktan kuş yavrusu kadar kalmış hasta bir kimseyi ziyaret etti. Allah Resulü ona: "Sen Allah'a herhangi bir şeyle dua ediyor, yahut sadece Allah'tan bir şey istiyor muydun" dedi. Evet, ben: Allahım! Bana Ahirette bir ceza verecek isen o cezayı bana dünyada ver diye dua ediyordum dedi. Bunun üzerine Allah Resulü: "Sübhanallah! Ona takat getiremezsin (yahut senin buna gücün yetmez) sen: Allahım! Bize dünyada da iyilik ver, Ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru!diye dua etsen ya" buyurdu. Müteâkiben o hasta için Allah'a dua etti, Allah da şifasını verdi.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4853

  Ebu Hureyre'nin (r.a.) rivayetinde Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu:
  "Allah Teala'nın yeryüzünde seyahat eden bir takım fazla melekleri vardır. Bunlar zikir meclislerini araştırırlar. içinde Allah'ın zikredildiği bir meclis bulduklar?nda onlarla beraber otururlar ve birbirlerini kanatlari ile kuşatırlar. Ta ki onlarla sema araındaki mesafeyi doldururlar. Cemaat dağıldığında, yükselip semaya çıktıkları zaman Aziz ve Celil olan Allah onları pek iyi bildiği halde meleklere: "Sizler nereden geldiniz?" diye sorar. Melekler: Biz yeryüzünde senin bir takım kullarının yanından geldik ki onlar seni tesbih ediyorlar, seni tekbir ediyorlar, tehlilde bulunuyorlar, sana hamd ediyorlar ve senden istiyorlar derler. Allah: Benden ne istiyorlar? buyurur. Melekler: Senden Cennetini istiyorlar derler. Allah: Onlar benim Cennetimi görmüşler mi? buyurur. Melekler: Hayır, Rabbimiz! Eğer onlar Cennetimi görmüş olsalardı nasıl olurdu? buyurur. Melekler: Senden eman dilerler, derler. Benden niçin eman diliyorlar? diye sorar. Senin Cehenneminden Ya Rabbi! diye cevap verirler. Onlar benim Cehennemimi görmüşler mi? der. Hayır, cevabını verirler. Acaba Cehennemimi görmü? olsalar ne yaparlar? der. Senin ma?firetini talep etmektedir derler. Bunun üzerine Allah: Ben onlara mağfiret eyledim. Onlara bütün istediklerini ihsan ettim ve eman istedikleri ?eyden de kendilerine eman verdim buyurur. Melekler: Ya Rabbi! O zikredenlerin içinde günaho çok olan filan kimse de vardo. Sadece oradan geçiyordu da onlarla beraber oturuvermiştir derler. Allah: Ben onu da mağfiret ettim. O cemaat öyle kemal sahibi kimselerdir ki onlarla beraber oturan kimseler ?aki olamaz! buyurur."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4854

  Ebu Hureyre'den rivayet edildi?ine göre:
  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Her kim günde yüz kere Bir ve ortaksız olarak Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. Mülk onundur, hamd onundur, o herşeye kadirdir! derse bu dua o kimse için on köle azat etme sevabına denk olur. Ve kendisine yüz hasene yazılır, yüz günah da silinir. O gün akşamlayana kadar şeytandan korunmu? olur. Ve hiç bir kimse onun yaptığından daha faziletli bir iş yapamaz. Meğer ki ondan daha çok okuyan bir kimse olsun. Ve her kim günde yüz kere: Subhanallah ve bi-hamdihi (Allah'ı, ona hamd ederek tesbih ederim) derse o kimsenin günahları deniz köpüğü kadar bile çok olsa dökülür."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4857

  Ebu Eyyûb Ensari (r.a.)
  Allah Resulü'nün (a.s.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: Her kim on kere "Tek ve ortaksız olan Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. Mülk onundur, hamd onundur. O, her şeye kadirdir!" derse ismail Peygamber'in neslinden dört kişi azat etmiş gibi olur.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4859

  Ebu Hureyre (r.a.)
  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu, demiştir: "Dile hafif, mizanda aşır, Allah'a sevgili olan iki kelime (iki cümlecik) vardır. Bunlar: Subhanallahi ve bi-hamdihi, subhanallahi'l-azim (Allah'ı, ona hamd ederek tesbih ederim, büyük Allah'ı tesbih, ederim)'dir."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4860

  Ebu Musa (r.a.) şöyle dedi:
  Biz bir seferde Peygamber'in maiyetinde bulunduk. insanlar tekbir getirirken seslerini yükseltmeğe başladılar. Bunun üzerine Peygamber (a.s.): "Ey insanlar, kendinize acıyınız! Çünkü siz ne sağıra dua ediyorsunuz, ne de gaibe. Muhakkak ki siz, en iyi işiten ve size çok yakın olana dua ediyorsunuz. Ve O her zaman sizinle beraberdir" buyurdu. Ebu Musa dedi ki: Bu sırada ben Peygamber'in arkasında idim ve: Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur! sözlerini söylüyordum. Allah Resulü: "Ey Abdullah b. Kays! Ben sana Cennet hazinelerinden bir hazineyi göstereyim mi?" buyurdu. Ben de: Evet, Ya Resulüllah! dedim. Resulüllah: "La havle ve la kuvvete illa bi'llah de" buyurdu.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4873

  Ebu Bekr (r.a.)
  Bir defa Allah Resulü'ne: Bana bir dua öğret de namaz?mda okuyayım demiş. Allah Resulü (a.s.) da: "şüphesiz ben kendime büyük (Kuteybe: çok) zulmettim. Günahları mağfiret edecek de ancak sensin. Öyle ise makamından bana mağfiret ve bana merhamet eyle. şüphesiz ki gafur ve Rahim sensin! de" cevabını vermiştir.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4876

  Enes b. Malik (r.a.)
  Allah Resulü (a.s.): "Allahım! Ben acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesine varan ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnelerinden de sana sığınırım!" buyururdu, demiştir.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4878

  Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre:
  Hz. Peygamber (a.s.), kötü hükümden, bedbahtlık erişmesinden, düşmanların gülmesinden ve belanın çetinliğinden Allah'a sığınırdı.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4880

  Bera b. Azib'in (r.a.) bildirdiğine göre:
  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Yatağına vardığın zaman evvela namaz abdesti gibi bir abdest al. Sonra sağ tarafına yat. Sonra da: Allahım! Kendimi sana teslim ettim. ışimi sana ısmarladım. Arkamı sana dayadım. Çünkü ümidim de sendedir, korkum da sendendir. Senden sığınacak ve Senden kurtulacak yer varsa yine sensin. ındirdiğin Kitabına ve gönderdiğin Peygamber'ine iman ettim, de. Bunlar son sözün olsun. şayet o gece ölecek olursan fıtrat üzere ölmüş olursun." Bera: Bu sözleri iyice ezberlemek için onları Peygamber'in huzurunda tekrar ettim de: "Gönderdiğin Resulüne iman ettim" dedim. Allah Resulü (duadaki resul ve nebi kelimelerinin değiştirilerek söylenmesine razı olmayıp): "Gönderdiğin Peygamberine iman de" buyurdu.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4884

  Ebu Hureyre'den (r.a.) nakledildiğine göre:
  Allah Resulü (a.s.) ?öyle buyurmu?tur: "Biriniz yatağına girdiıi zaman izarının kenarıyla yatağını tutup silksin ve besmele çeksin. Çünkü kendisinden sonra (yani dünden beri) yata??nda ne kaldığını bilemez. Yatmak istediği zaman, sağ yanı üzerine yatsın da şöyle dua etsin: Allahım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih eylerim. Ya Rabbim! Ancak seninle yan tarafımı yatağıma koydum. Ve onu ancak seninle kaldırırım. Eğer canımı alacaksan sen ona mağfiret eyle. Ve eğer bırakacak isen, sen onu, salih kullarını muhafaza ettiğin himayenle muhafaza eyle!"
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4889

  ıbn Abbas'tan (r.a.) nakledildiğine göre:
  Resulüllah (a.s.) şöyle der idi: "Allahım! Kendimi yalnız sana verdim, yalnız sana iman ettim. Yalnız sana güvendim. Yaln?z sana yöneldim. Ancak senin uğrunda düşmanla mücadele ettim. Allahım! Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınırım. Senden başka hiçbir mabud yoktur. Sen hiç ölmeyecek olan ebedi dirisin. Halbuki cinler ve insanlar öleceklerdir."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4894

  Ebu Musa'nın (r.a.) anlattığına göre:
  Hz. Peygamber (a.s.) şöyle dua ederdi: "Allahım! Günahımı, bilgisizliğimi, her işimde israfımı ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı mağfiret eyle. Allahım! Ciddi hâlimi, şakamı, hatamı ve bilerek işlediğimi affeyle. Bunların hepsi bende vardır. Allahım! evvelden yaptığım, sonradan yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı mağfiret eyle. Öne geçiren ancak sensin. Geriye b?rakan da sensin ve sen her şeye kadirsin."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4896

  Ebu Hureyre'nin (r.a.) ifade etti?ine göre:
  Allah Resulü (a.s.) her zaman ?öyle der idi: "Bir Allah'tan ba?ka hiçbir ilah yoktur. Allah, ordusunu aziz k?ld?, kuluna da yard?m etti. Tek ba??na da kavimlere galebe çald?. Allah'tan ba?ka hiç bir ?ey yoktur."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4903

  Ali'nin (r.a.) anlatt???na göre:
  Fat?ma, de?irmen ta?? çevirmekten dolay? elinde meydana gelen rahats?zl?ktan ?ikâyet etmi?ti. O s?rada Peygamber'e de bir çok esirler gelmi?ti. Fat?ma gittiyse de babas?n? bulamad?. Ai?e'ye rastlad? ve derdini ona haber verdi. Peygamber (a.s.) geldi?inde Ai?e, Fat?ma'n?n geldi?ini ona haber verdi. (Ali dedi ki Bunun üzerine Peygamber bize geldi. Biz de yataklar?m?za girmi?tik. Hemen kalkmaya davrand?k. Peygamber: "Yerlerinizde durun!" buyurdu ve ikimizin aras?na oturdu. Hatta ben gö?sümün üzerine aya??n?n so?uklu?unu hissettim. Sonra Allah Resulü: "?yi dinleyiniz! Ben size, benden istedi?inizden daha hay?rl? olan bir ?ey ö?reteyim mi? Siz yata??n?za girdi?iniz zaman otuz dört defa "Allah'ü ekber" dersiniz. Otuz üç defa "sübhanallah" dersiniz. Otuz üç defa da "elhamdülillah" dersiniz. Bunlar? söylemeniz sizin için bir hizmetçiden daha hay?rl?d?r" buyurdu.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4906

  Ebu Hureyre'den (r.a.) bildirildi?ine göre:
  Hz. Peygamber (a.s.) ?öyle buyurmu?tur: "Sizler horozun ötmesini i?itti?iniz zaman Allah'?n fazl?ndan isteyiniz. Çünkü o melek görmü?tür. Merkebin an?rmas?n? i?itti?inizde de ?eytandan Allah'a s???n?n?z. Çünkü o ?eytan görmü?tür."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4908

  ?bn Abbas'?n (r.a.) anlatt???na göre:
  Allah'?n Peygamber'i (a.s.) s?k?nt? esnas?nda ?öyle buyururdu: "Azamet ve vakar sahibi Allah'tan ba?ka ilah yoktur. Büyük Ar?'?n sahibi Allah'tan ba?ka ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve k?ymetli Ar?'?n Rabbi Allah'tan ba?ka mabud yoktur."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4909

  Ebu Hureyre'den (r.a.) nakledildi?ine göre:
  Allah Resulü (a.s.): "Biriniz acele ederek: Ben dua ettim fakat kabul olunmad? demedikçe duas? kabul edilir" buyurdu.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4916

  Usame b. Zeyd'ten (r.a.) nakledildi?ine göre:
  Allah Resulü (a.s.): "Cennet kap?s?n?n önünde durdum. Bir de gördüm ki Cennete girenlerin ço?u fakirlerdir. Mevki sahipleri ise hapsolunmu?lard?r. Yaln?z Cehennemlikler müstesna. Onlar?n Cehenneme konulmalar? daha önce emrolunmu?tu. Cehennem kap?s? önünde de durdum. Bir de bakt?m ki Cehenneme girenlerin ço?u kad?nlard?r" buyurdu.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4919

  Imran b. Husayn (r.a.)
  Allah Resulü'nün (a.s.): "Cennet sakinlerinin en az? kad?nlard?r" buyurdu?unu rivayet etmi?tir.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4921

  Usame b. Zeyd (r.a.) ?öyle dedi:
  Allah Resulü: "Benden sonra erkeklere, kad?nlardan daha zararl? bir fitne ve imtihan sebebi b?rakmad?m" buyurdu.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4923

  ?bn Ömer'den (r.ahm.) nakledildi?ine göre:
  Allah Resulü (a.s.) ?öyle buyurmu?tur: "Bir zamanlar üç ki?i yolda giderlerken ya?mura tutulmu?lar. Bunlar hemen da?daki bir ma?araya s???nm??lar. Derken ma?aran?n a?z?, da?dan kopup dü?en büyük bir kaya ile kapanm??. Bunun üzerine birbirlerine: Bak?n, hayat?n?zda s?rf Allah için i?ledi?iniz bir tak?m iyi ameller varsa onlar vas?tas?yla Allah'a dua ediniz. Belki Allah bu kayay? açar! dediler. Bunlardan birisi: Allah?m! Bilirsin ki benim, ya?l? ihtiyar anamla babam, bir kar?m ve bir kaç küçük çocu?um vard?. Ben her gün onlar için koyunlar? otlat?rd?m. Koyunlar? onlar?n yan?na sürüp getirdi?im zaman sütlerini sa?ar, evvela ana babamdan ba?layarak çocuklar?mdan önce onlara süt içirirdim. ?u var ki bir gün a?açl?k beni uza?a götürmü?tü de ak?ama kadar gelememi?tim. Geldi?imde de anam ile babam? uyumu? halde bulmu?tum. Her gün sa?makta oldu?um gibi sütleri sa?d?m ve süt bakrac?n? getirdim. Ba? uçlar?nda durdum. Onlar? uykular?ndan uyand?rmaya k?yam?yor, anam ve babamdan önce çocuklara içirmeyi de istemiyordum. Halbuki çocuklar aya??m?n dibinde a?la??yorlard?. Ta fecr do?uncaya kadar benim ve çocuklar?n hâli devam etmi?ti. Hiç ?üphe yok sen pek iyi bilmektesin ki ben ana babama yapt???m bu derin hizmeti yaln?z senin r?zan için yapm??t?m. ?u kayay? bir parça arala da oradan gök yüzünü görelim! diye dua etti. Bunun üzerine Allah kayay? aralad? ve o delikten gökyüzünü gördüler. Onlardan bir di?eri: Allah?m! ?u muhakkak ki benim amcam?n bir k?z? vard?. Ben onu, erkeklerin kad?nlar? sevmekte olduklar? sevginin en ?iddetlisi ile sevmi?tim. Ben kendisiyle evlenmek istedim. O, ben kendisine yüz dinar getirmedikçe kabul etmedi. Ben bu paray? kazanmak için yoruldum. Nihayet yüz dinar? toplay?p amcam?n k?z?na getirdim. Bacaklar?n?n önüne oturdu?um zaman k?z bana: Ey Allah'?n kulu! Allah'tan kork. Mührü haks?z yere açma! dedi. Bunun üzerine ben de kalkt?m. Sen pek iyi bilmektesin ki bu i?i s?rf senin r?zan için yapmad???m? biliyorsun. Bu kayadan bir delik aç dedi. Bunun üzerine Allah onlar için biraz daha açt?. Öteki de: -Allah?m! Ben bir ölçek pirinç mukabilinde bir i?çi tutmu?tum. ??çi i?ini bitirdi?i zaman: Bana hakk?m? ver dedi. Ben de ona ölçe?ini verdim. Fakat o adam bunu istemedi, b?rak?p gitti. Ben onu ekmeye devam ettim. Nihayet ondan çobanlar?yla birlikte bir sürü s???r elde ettim. Bir müddet sonra o i?çi geldi ve: Allah'tan kork, benim hakk?ma zulmetme dedi. Ben: ?u s???rlar?n ve çobanlar?n yan?na git ve onlar? al, dedim. Bunun üzerine i?çi: Allah'tan kork, benimle alay etme dedi. Ben: Hay?r seninle alay etmiyorum. ?u s???rlar? ve çobanlar?n? al, dedim. Bunun üzerine al?p götürdü. ?üphesiz sen biliyorsun ki ben bunu senin r?zan? talep için yapt?m. Bizim için deli?in kalan?n? da aç diye dua etti. Allah onlar için ma?aran?n kalan deli?ini de açt?."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numaras?: 4926  Paylaş
  Zikir, Dua, Tevbe Ve Istiğfar Ile Ilgili Hadisler,Zikir Ayetleri Mumine Forum

dua ve zikir ile ilgili ayetler,  zikir ayetleri,  istiğfar ile ilgili hadisler,  istiğfar ile ilgili kısa ayetler