Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Yabancı yazar ve düşünürlerin Kur'an-ı Kerim hakkındaki görüşleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yabancı yazar ve düşünürlerin Kur'an-ı Kerim hakkındaki görüşleri

  Reklam


  Mekkeliler hala ondan mucize istiyorlardı ve Hz Muhammed (sav), dikkate değer bir cesaretle ve kendinden eminlikle misyonunun teyidi olarak Kuran’ın kendisine başvurdu Tüm Araplar gibi onlar da lisan ve konuşma sanatında uzmandılar Eğer Kuran onun kendi yazması olsaydı, diğer kişiler onunla rekabet edebilirdi Bırakalım onun gibi on ayet yazsınlar Eğer yazamazlarsa (ki kesinlikle yazamazlar) o zaman Kuran’ı açık bir mucize olarak kabul etsinler(Oxford Üniversitesi’nden ünlü Arap dili uzmanlarından Hamilton Gibb)

  -Edebi bir dev yapıt olarak Kuran tek başına durmaktadır; Arap edebiyatının eşsiz bir ürünüdür, kendi deyimiyle selefi ve halefi yoktur Tüm çağların Müslümanları yalnızca içeriğinin değil, üslubunun da taklit edilemeyeceği konusunda birleşmişlerdir… (Arap dili uzmanı Hamilton Gibb)

  -Kuran’ın Arap edebiyatının gelişimi üzerindeki etkisi ölçülemez ve bu etki pek çok yönde olmuştur İçerdiği fikirler, dili, kafiyesi sonraki tüm edebi eserlere az ya da çok nüfuz etmiştir Belirli dil özellikleri ne bir sonraki yüzyıl nesrinde ne de daha sonraki nesir yazılarında taklit edilemedi, fakat en azından kısmen Kuran’ın Arap diline getirdiği esneklik nedeniyle mevcut durum hızlı bir şekilde gelişebildi ve imparatorluk yönetiminin ve gelişen toplumun yeni ihtiyaçlarına göre bir hal aldı (Arap dili uzmanı Hamilton Gibb)

  -Misyonunun gerçekliğinin bir kanıtı olarak ne zaman Hz.Muhammed (sav)’ten bir mucize istense, O, Kuran’ın İlahi kaynağının bir kanıtı olarak Kuran ifadelerini ve kıyaslanamaz üstünlüğünü kullanmıştır Aslında Müslüman olmayan kişiler için bile hiçbir şey onun anlaşılır bir bütünlüğe ve kavrayıcı bir tokluğa sahip dilinden daha harika değildir Gösterişli ahenklerle dolu seslerin bolluğu ve olağanüstü ritimler, en düşmanca ve kuşkuyla yaklaşan kişilerin değişmesinde önemli olmuştur (Paul Casanova’nın “L’Enseignement de I’Arabe au College de France” (Fransız Kolejinde Arap Eğitimi) adlı makalesinden)

  -Kuran Cebrail tarafından Hz Muhammed (sav)’e dikte ettirilmiş, kelimesi kelimesine Allah’ın bir vahyidir Kendisi ve Allah’ın peygamberi Hz Muhammed (sav)’in doğruluğunu teyit eden bir mucizedir Mucizevi niteliği kısmen tarzında yatar -o kadar mükemmel ve yücedir ki hiçbir insan ve cin en kısa suresiyle kıyaslanabilecek tek bir sure yazamaz- kısmen de öğretisinin içeriğinde, gelecek hakkındaki bilgilerinde ve Hz Muhammed (sav)’in asla kendi kendine elde edemeyeceği bilgilerin olağanüstü derecede doğruluğunda yatar (Harry Gaylord Dorman’ın Towards Understanding Islam (İslam’ı Anlamaya Doğru) adlı kitabından)
  -Arapça Kuran’a aşina olan herkes bu dini kitabın güzelliğini övmede hemfikirdir; biçimindeki ihtişam o kadar üstündür ki, herhangi bir Avrupa lisanına tercüme edildiğinde gerektiği gibi takdir edilemeyebilir (Edward Montet, Traduction Francaise du Coran (Kuran’ın Fransızca Tercümesi) adlı kitabından)

  -Orijinal Arapçası ile Kuran insanı harekete geçiren bir güzelliğe ve cazibeye sahiptir Özlü ve üstün stili, genellikle kafiyeli olan, birden çok anlamlar içeren kısa cümleleri, kelime kelime tercümesinde ifade edilmesi son derece zor olan anlamlı bir etkiye ve patlayıcı bir enerjiye sahiptir (John Naish’in The Wisdom of the Qur’an (Kuran’ın Hikmeti) adlı kitabından)

  -Kuran evrensel olarak, Arapların en asil ve kibarı olan Kureyş lehçesinde, en güzel ve saf bir dille yazılmıştır… Kuran’ın stili güzel ve akıcıdır… ve birçok yerde özellikle de Allah’ın haşmeti ve nitelikleri tarif edildiği zamanlar yüce ve görkemlidir… O kadar başarılıdır ve dinleyicileri o kadar hayrete düşürür ki, bazı muhalifleri bunun bir büyücülük ve sihir etkisi olduğunu düşünmüşlerdir (George Sale’in, The Koran: The Preliminary Discourse (Kuran: İlk Vaaz) adlı kitabından)

  -Gerçekliğin, hikmetin ve üslup sadeliğinin mucizesi (Aziz Bosworth Smith’in Mohammed and Mohammadanism (Hz Muhammed ve Muhammedçilik) adlı kitabından)

  -Kuran seçkin güzellikte bir kafiyeye ve kulağı büyüleyen bir ahenge sahiptir Pek çok Hıristiyan Arap, Kuran’ın stilinden hayranlıkla bahseder ve pek çok Arapça uzmanı onun mükemmelliğini kabul eder Gerçekte, hem şiir hem nesirde engin ve verimli olan Arap edebiyatı içinde onunla kıyaslanacak hiçbir şey yoktur (Alfred Guillaume’ın Islam (İslamiyet) adlı kitabından)

  Kuran’ın İlahi Bir Kitap Olması ve İnsanlar Üzerindeki Etkisi HakkındakiYorumlardan Bazıları

  -Bütün olarak Kuran’da en zeki insanlar, en büyük filozoflar ve en yetnekli politikacılardan alınabilecek bir akıl koleksiyonu buluruzAma Kuran’ın ilahi kaynaklı olduğunun başka bir kanıtı daha bulunmaktadır; vahyedildiği günden bugüne kadar çağlar boyunca bozulmadan korunmuş olması Müslüman dünya tarafından tekrar tekrar okunan bu kitap, iman eden kişide hiçbir bıkkınlık meydana getirmez, aksine tekrarları yoluyla her gün daha da çok sevilir Onu dinleyen ya da okuyan kişide derin bir huşu ve saygı hissi uyandırırDolayısıyla, İslam’ın büyük ve hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayan, her şeyden öte, bu kitabın Allah’ın kitabı olmasıdır(Laura Veccia Vaglieri’ın Apologie de I’Islamisme (İslamiyet Adına Bir Açıklama) adlı kitabından)

  -Kuran çok sayıda mükemmel ahlaki tavsiyeler içerir ve içeriği küçük bağlantısız parçalardan oluşur, öyle ki tüm insanların onaylaması gereken özdeyişler bulmadan tek bir sayfasını bile geçemeyiz Kuran’ın bölümler halindeki bu yapısı hayattaki herhangi bir olayda sıradan insanlara uygun olan, kendi içinde bir bütün olan metinler, özdeyişler ve kurallar meydana getirir (John William Draper’ın A History of the Intellectual Development of Europe (Avrupa’nın Entelektüel Tarihinin Gelişimi) adlı kitabından)

  -[Allah'ın] Güç, bilgi ve evrensel İlahi takdir ve birliği (göklerin ve yerin sahibi tek bir Allah’a olan inanç ve güven) niteliklerine atfen Kuran’da geçen İlahi doğa anlayışı, ayrıca yüksek ve derin ahlaki azim, öğüt verici akli konuların Kuran’da yer alması ve güçlü milletler ve büyük imparatorlukların kurulacağını ispatlayan bölümler bulunması sebepleriyle Kuran’ın en üst derecede övgüye layık olduğu da kabul edilmelidir (Aziz J M Rodwell’in Arapça’dan tercüme İngilizce Kuran mealinin önsözünden)

  -Edebi bir ürün olarak onun değeri bazı subjektif ve estetik zevklerin ön yargıları ile ölçülmemelidir, ancak Hz Muhammed (sav)’in çağdaşları ve hemşehrilerinde oluşturduğu etki göz önünde bulundurulmalıdır Şimdiye kadar düşman olan elementleri tek bir vücutta birleştirmenin yanı sıra, eğer dinleyenlerin kalbine bu kadar güçlü ve ikna edici sesleniyorsa, şimdiye kadar Arapların zihniyetinin ötesinde olan fikirleri canlandırıyorsa belagatı mükemmeldir, çünkü kabilelerden medeni bir ulus kurmuştur ,(Dr Steingass’ın, T P Hughes’un Dictionary of Islam (İslam Sözlüğü) adlı kitabında yer alan bir sözü)

  Paylaş
  Yabancı yazar ve düşünürlerin Kur'an-ı Kerim hakkındaki görüşleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  -Arapça Kuran’ın yüce belagatını zayıf da olsa yansıtacak bir şeyler üretme girişimim, mesajın kendisinin yanı sıra, kompleks ve zengin kafiyeleriyle çeşitlenmiş insanlığın en büyük edebi başyapıtı olan Kuran’ın karşısında sönük kaldı Müslüman Pickthall’ın Kutsal Kitabı tarif ederken kullandığı tabirle bu “taklit edilemez ahenk” daha önceki tercümanlar tarafından neredeyse tümüyle göz ardı edilmiştir; bu yüzden muhteşem şekilde süslenmiş orijinaliyle kıyaslandığında (meallerin) donuk ve düz seslere sahip olması şaşırtıcı değildir (Arthur J Arberry’nin The Koran Interpreted (Açıklamalı Kuran) adlı kitabından)

  -Modern bilginin ışığında Kuran tamamen objektif olarak incelendiğinde, pek çok kereler belirtildiği gibi ikisi arasındaki uzlaşma fark edilir Hz Muhammed (sav)’in zamanındaki bir kişinin o günün bilgisiyle böyle ifadelerin sahibi bir yazar olması düşünülemez Bu tür düşünceler Kuran’ın eşsizliğini gösteriyor ve tarafsız bilim adamını, materyalist sebeplere dayanan bir açıklama getirmedeki yetersizliğini kabul etmeye zorluyor (Dr Maurice Bucaille, Paris Üniversitesi, Cerrahi Klinik Başkanı)

  -Kuran, başlangıç noktası olarak değişmeyen yerini muhafaza etmiştir… Herkesin anlayabileceği özlü bir anlatıma sahip olan bu din, insanların vicdanını harekete geçirmeye yönelik üstün bir güce de sahiptir (Ünlü Fransız aydınlardan Edward Montet)

  -Hem korunmuş olması hem de özü itibariyle tamamiyle eşsiz bir kitap var… hiç kimsenin ciddi bir şüphe ortaya atmayı başaramadığı gerçek bir otorite (Aziz Bosworth Smith’in Mohammed and Mohammadanism (Hz Muhammed ve Muhammedçilik) adlı kitabından)

  - Kuran, vicdan özgürlüğünü açık bir şekilde destekler (James Michener’ınn “Islam: The Misunderstood Religion” (İslamiyet: Yanlış Anlaşılan Din) adlı makalesinden)

  -Adalet anlayışı, İslam’ın harikulade ülkülerinden biridir, çünkü Kuran’ı okuduğumda hayatın bu dinamik prensiplerini görüyorum; bunlar mistik değiller, aksine tüm dünyaya uyan, hayatın günlük seyrine uygun pratik ahlak sistemini görüyorum 2 (Speeches and Writings of Sarojini Naidu (Sarojini Naidu’nun Konuşma ve Yazıları) adlı kitapta yer alan “The Ideals of Islam” (İslamiyetin İdealleri) konulu bir konferanstan)

  -Kuran’ı bir kaynak, bilimlerin başı olarak bulmak bizi şaşırtmamalıKuran’da gökler ve yerle, insan hayatıyla, ticaret ve çeşitli işlerle ilgili her konudan söz edilmektedir ve bu da kutsal kitabın bölümlerindeki tefsirleri oluşturan tek bir konuyla ya da bir konunun tek bir yönüyle ilgili metinleri meydana getirmektedirKuran bu şekilde Müslüman dünyasındaki tüm bilim dallarındaki muhteşem gelişmelerin temel sebebidir Bu sadece Arapları etkilemekle kalmamış aynı zamanda Yahudi felsefecilerin metafizik ve dini konulara Arap metotlarıyla yaklaşmalarına neden olmuşturSon olarak, Hıristiyan skolastisizminin Arap din felsefesi ile ne şekilde harmanlandığı hakkında daha fazla tartışmaya gerek yoktur
  İslami sınırlar içinde uyanan manevi hareket, sadece dini tahminlerle sınırlı değildir Yunanlıların felsefi, matematiksel, astronomik ve tıbbi yazılı eserleriyle olan tanışıklık bu çalışmaların devamlılığına yol açmıştır Hz Muhammed (sav) açıklayıcı vahiylerle Allah’ın mucizelerinin bir parçası olarak insanın hizmetine verdiği, dolayısıyla tapınılmaması gereken gök cisimlerinin hareketlerine defalarca dikkat çekmiştir Tüm ırklardan Müslümanların astronomi ilmi üzerinde nasıl başarıyla çalıştıkları onların yüzyıllarca bu ilmin başlıca destekçisi olmalarından anlaşılmaktadır Şimdi bile pek çok Arapça yıldız ismi ve teknik terim kullanımdadır Avrupa’da Ortaçağ astronomları Arapların öğrencileri olmuştur Aynı şekilde Kuran tıbbi çalışmalara da güç vermiş, genel olarak doğa üzerinde düşünmeyi ve çalışmayı tavsiye etmiştir (ProfHartwig Hirschfeld’ın New Researches into the Composition and Exegesis of the Qur’an (Kuran’ın Yapısı ve Tefsiri Üzerine Yapılan Yeni Araştırmalar) adlı kitabından)


  -Kuran genel kabulle dünyanın büyük İlahi kitapları arasında önemli bir yer tutar Çağ açan çalışmaların en yenileri edebiyat sınıfına ait olsa da, bunların hemen hiçbiri büyük insan kitleleri üzerinde böyle muhteşem bir etki bırakmamıştır Kuran insan düşüncesinde yeni bir evre ve taze bir özyapı meydana getirmiştirÖnce Arap Yarımadası’nın birbirinden farklı çok sayıdaki çöl kabilesini kahramanlar milletine dönüştürmüş, daha sonra da bugün Avrupa ve Doğu’nun en büyük güçlerden biri olarak dikkate alınması gereken Hz Muhammed (sav) döneminin çok geniş politik-dini organizasyonlarını oluşturmaya devam etmiştir (Aziz J MRodwell’in Arapça’dan tercüme İngilizce Kuran mealine, GMargoliouth tarafından yazılan giriş bölümünden)

  -Elimize her aldığımızda… kısa bir süre içinde bizi cezbeden, hayretler içinde bırakan ve en sonunda önünde eğilecek kadar hayran bırakan bir eserdir… Kuran’ın üslubu, içeriği ve amacına uygun olarak çok kuvvetli, yüce ve muhteşemdir… bu kitap tüm çağlar boyunca en etkili kitap olarak kalacaktır (Goethe’nin T PHughes’un Dictionary of Islam (İslam Sözlüğü) adlı kitabında yer alan bir sözümüslüman ve yabancı düşünürler,  kuranı kerim,  ünlü düşünürlerin islamla ilgili sözleri,  yabanci dusunurlerin kuran hakkinda sozleri,  yabancı islam yazarları,  kuran hakkında yabancıların sözleri,  yabancıların islam hakkındaki sözleri