Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Yasin suresinin Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak gösterilmesinin sebebini öğrenebilir miyim? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yasin suresinin Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak gösterilmesinin sebebini öğrenebilir miyim?

  Reklam
  Yasin suresinin Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak gösterilmesinin sebebini öğrenebilir miyim?


  Yâsin sûresi, ilk âyetinde bulunan yâ ve sin harflerinden dolayı bu ismi almıştır Bununla berâber "Azime", "Muimme", "Müdafi'ai kadiye" ve "Kalbu'l-Kur'an" isimleri de kullanılmıştır Kalbu'l-Kur'an, Kur'an'ın kalbi, Müdafi'ai kadiye, sahibinden (onu okuyan ve onunla amel eden kişilerden) her türlü fenalığı defeden, Muimme, sahibine dünya ve ahiretin hayatım kazandıran, ondan dünya ve ahiretin korkularını gideren ve Azme ise, sahibi Allah'ın yanında şerefli olarak zikredilen demektir

  Yâ ve sin harflerinin ne demek olduğu hakkında, alimlerin farklı yorumları vardır Fakat bu iki harfin gerçek manasını Allah bilir

  Sûrenin fasılaları kısadır Sûrede etkili ve seri ikazlar bulunmaktadır Âyetleri kısa cümleler halindedir Sûrenin her yerinde insan kalbine etkili olan ikaz ve uyarılar bulunmaktadır

  Yasin sûresinin ilk ve en önemli hedefi, İslâm inancının esaslarını kurmaktır Onun için sûrenin ilk âyetlerinde peygamberlik ve Kur'n'ın önemi işlenmiştir:
  "Yâsin Hikmetli Kur'ân'a and olsun Sen elbette gönderilmiş elçilerdensin Dosdoğru bir yol üzerinde, yani üstün ve çok merhametli Allah'ın indirdiği (Kur'ân yolu) üzerindesin." (Yasin, 36/1-4)
  Yüce Allah bu âyetlerde, sûreye, isim olan yâ ve sin harfleriyle bir de Kur'ân'la yemin ederek Hz Muhammed (asv)'in peygamberliğini ve onun doğru yolda olduğunu bildirmektedir

  Ondan sonra bu sûrede, kendilerine gönderilen peygamberleri dinlemeyen, yalanlayıp karşı çıkan kasaba halkının uğradığı kötü sonuç dile getirilmiştir Sûrenin sonuna doğru tekrar peygamberlikten ve Hz Muhammed (asv)'den bahsedilmiştir

  Mekke'de nâzil olan diğer sûrelerde olduğu gibi, Yâsin sûresinde de imân ve itikadla ilgili hususlar işlenmiştir Sûrede bilhassa kıyâmet sahnelerinden, daha önce gelip geçen insanlarla ilgili ibretli kıssalardan, Yüce Allah'ın varlığını, birliğini, üstün gücünü ve kuvvetini ifâde eden olaylardan bahsedilmektedir Allah'ın kuvvet ve kudretini gösteren, ölü toprakların yeşerip hayat bulması, günün batmasıyla karanlığa gömülen gecenin manzarası, kendi yörüngesinde yoluna devam eden güneşin görünümü, sonunda kuru bir hurma dalı haline dönünceye kadar konaklara yavaş yavaş uğrak yapan ayın durumu, insanları ve çeşitli yükleri gemilerin sular üzerindeki taşıma gücü ve daha nice ibretli manzaralar, aklı eren insanların düşüncelerine sunulmuştur Cennet ve cehennem haber verilmiştir

  Yâsin sûresinin sunduğu bu mesajlar arasında, öldükten sonra dirilme olayı, yani ahiret hayatı, ağırlık noktasını teşkil etmektedir Çünkü ahiret inancı, sosyal bir varlık olan insanın hayatında son derece önemli bir rol oynamakta ve etkili olmaktadır (Seyyid Kutub, Fi Zilâli'l-Kur'ân,'Beyrut 1971, VII, 6 vd) Ahiret hayatının varlığını kesin bir şekilde haber veren bu âyetlerden bazılarının meâli şöyledir:
  "İnsan, bizim kendisini nasıl bir nutfe (sperma)'dan yarattığımızı görmedi mi ki, şimdi apaçık bir hasım kesildi? Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal verdi: "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" dedi De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecek O, her yaratmayı bilir." (79)
  İbn Abbas (ra)'dan nakledildiğine göre, el-As İbn Vail, Hz Muhammed (asv)'e gelerek, eline aldığı çürük bir kemiği ufaltılmış ve "Ya Muhammed! Allah bu çürümüş kemiği de mi yaratacak?" diye sormuş Bunun üzerine yukarıda meâli sunulan âyetler nazil olmuştur (Abdulfettah el-Kâdî, Esbâbü'n-Nüzûl, Mısır ty, 189)

  Yâsin sûresi, Müslümanlar tarafından çok okunan bir sûredir Diğer surelere nazaran daha fazla rağbet görmektedir Hz Muhammed (asv)'in bu sûre hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisler vardır Bu hadislerden bazıları şöyledir:
  "Her şeyin bir kalbi vardır Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar." (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'n, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21)
  "Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir Onu ölülerinize okuyunuz." (Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4; İbn Hanbel, Müsned V, 26, 27)
  Bu hadislerden anlaşıldığı gibi, Yâsin'i okuyarak sevabını ölülerin ruhuna bağışlamak caizdir Ancak Kur'ân'ın dirilere nâzil olduğu ve insanların, onun manasını anlayarak, emir ve yasaklarına uygun bir şekilde hayat sürdürmeleri için gönderildiği unutulmamalıdır

  Yâsin sûresi, Yüce Allah'ın varlığına, üstün gücüne ve âhiret yurduna işarette bulunan şu âyetlerde son bulmaktadır:
  "Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini yaratmağa kadir değil midir? Elbette kadirdir! O, çok bilen yaratıcıdır Onun işi, bir şeyi (olmasını) istedi mi, ona sadece "ol" demektir, hemen oluverir O, öyle yücedir ki, her şeyin hükümdarlığı O'nun elindedir Ve siz O'na döndürüleceksiniz." (Yasin, 36/1-83).
  (Nureddin TURGAY)


  Paylaş
  Yasin suresinin Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak gösterilmesinin sebebini öğrenebilir miyim? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yasin suresinin önemi ve fazileti hadislerde ve ayetlerde belirtilmiştir. Yasin suresinde Allah'ın gücü, ahiret inancı ve Allahın varlığı ve kuranın önemi üzerinde durulmaktadır.yasin suresi neden kuranın kalbidir,  yasin neden kuranın kalbidir,  yasin suresi neden önemlidir,  yasin niçin kuranın kalbidir,  yasin suresi neden önemli,  yasin suresi niçin kuranın kalbidir,  yasin suresi neden onemli