Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Kehf suresi 32-44. ayetlerde hikayesi anlatılan iki bağ sahibi zengin adamla fakir adam kimlerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kehf suresi 32-44. ayetlerde hikayesi anlatılan iki bağ sahibi zengin adamla fakir adam kimlerdir?

  Reklam
  Kehf suresi 32-44. ayetlerde hikayesi anlatılan iki bağ sahibi zengin adamla fakir adam kimlerdir?

  Soru

  Kehf suresi 32-44. ayetlerde hikayesi anlatılan iki bağ sahibi zengin adamla fakir adam kimlerdir?
  Kullanıcı: karaahmet | Tarih: 30-Nisan-2011, Saat: 03:03:30


  Cevap

  Değerli kardeşimiz;

  Kehf Suresi 32-44 Ayetlerin Meali:

  32. Onlara, misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, ikisi arasında da ekin bitirmiştik.
  33. Bağlardan ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İkisinin arasından bir de ırmak akıtmıştık.
  34. Bu adamın başka serveti de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: "Ben, servetçe senden daha zenginim; insan sayısı bakımından da senden da­ha güçlüyüm."
  35-36. Böyle bir inkâr içinde kendine kötülük ederek bağına gir­di ve şöyle dedi: "Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet rabbimin huzuruna götürülürsem, hiç şüp­hem yok ki, orada bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum."
  37-41. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, "Sen, dedi, seni topraktan, sonra nutfeden (sperm) yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'ı inkâr mı etmektesin? Halbuki O Allah benim rabbimdir ve ben rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde, 'Maşallah! Kuvvet yalnız Allah'ındır' deseydin! Eğer malca ve evlâtça beni kendinden güçsüz görüyor­san, ben de rabbimin bana, senin bağından daha iyisini vereceğini umuyorum; Allah senin bağına gökten âfetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir ze­min haline gelir. Ya da bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu arama­ya bile gücün yetmez."
  42. Derken onun serveti yok edildi de çardakları yere çökmüş bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. "Ah, di­yordu, keşke ben rabbîme hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım!"
  43. Ona Al­lah'tan başka yardım edecek herhangi bir topluluk yoktu; kendisi de (bu fe­lâkete) engel olamadı.
  44. İşte burada yardım ve dostluk, Hak olan Allah'a mahsustur. Mükâfatı en iyi olan O, en güzel akıbeti veren yine O'dur.

  İlgili Ayetlerin Açıklaması:

  Yüce Allah önceki âyetlerde inanmayanların cehennemdeki durumla­rıyla inananların cennetteki durumlarını anlattıktan sonra, bu ayetlerde bu iki grubun hallerine uygun olarak biri imanın, diğeri küfrün temsilcisi durumundaki iki adamın inanç ve davranış özelliklerini örnek vermiştir. Âyetlerden anlaşıldığına göre küfrün temsilcisi olan şahıs büyük bir servete sahiptir; imanın temsilcisi ise fakir ve zayıftır. Servet sahibi olan şahıs Allah'a iman edip verdiği nimete şükredeceği yerde, servetini fakir arkadaşına karşı böbürlenme ve nankörlük vesilesi yapmış­tır. Malının yok olmayacağına ve kıyametin koptnayacağma inanmaktadır; kopsa bile âhirette Allah katında dünyadakinden daha iyi bir servete sahip olacağını id­dia etmekte, kibri yüzünden kendi gözünde değerli gördüğü nefsinin Allah katın­da da değerli olması gerektiğini düşünmektedir.

  Âhirete inanan arkadaşı ise iman ve sâlih amel konusunda ona öğüt vermiş, kendisini topraktan yaratıp çeşitli safhalardan geçirdikten sonra mükemmel bir in­san haline getiren Allah'a ortak koşarak nankörlük etmesinin uygun olmadığını, âhireti inkâr etmenin bir bakıma Allah'ı inkâr etmek olduğunu bildirmiştir. Zira âhiretİn imkânsızlığını savunmak, Allah'ın gücünün sonsuzluğundan şüphe etme­nin bir sonucudur. Halbuki her şeyi yoktan var eden Allah için insanları öldükten sonra diriltmek hiç de zor değildir. (bk. İsrâ 17/99; Yâsîn 36/77-79)

  Sözün akışından anlaşıldığına göre inanmayan zengin adam bu nasihatlere aldırış etmedi, kibir ve gururla âhireti inkâra ve arkadaşını küçümsemeye devam etti. Bu yüzden semavî bir âfet bağlarının ürününü mahvetti. O güzelim bağların birden bire harap olduğunu gören zengin, onlar için yaptığı harcamalara acıyarak çırpınmaya ve "Keşke rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım!" demeye başladı. Ne övündüğü evlâtlarından ne de çevresinden fayda ve yardım geldi. Böylece ger­çek koruyucunun yalnız Allah olduğunu anladı ama, iş işten geçmişti, bağları ha­rap oldu, kendisi de fakir düştü.

  Bu iki kişinin kimlikleri konusunda tefsirlerde farklı görüşler vardır:

  a) Bun­lar Mekke'de Mahzûm kabilesinden iki kardeştir. Biri kâfir olan Esved b. Abdü'l-Eşed, diğeri ise müslüman olan kardeşi Ebû Seleme'dir. Bahçeler ise muhtemelen Tâif'de bulunmaktadır.
  b) Bunlar İsrâiloğullan'ndan iki kardeştir. Babalarından kalan mirası bölüştüklerinde, mümin olan malını hayır yolunda harcamış, diğeri ise örnekte anlatılan bağları satın almıştır. Sonuç ise anlatıldığı gibi hüsrandır. (İbn Âşûr, XII, 316)
  c) Bu olay inananla inanmayan insanın iç dünyalarını anlatan bir temsildir. Burada inanmanın insan ruhuna verdiği güven ve huzur ile inançsızlığın sebep olduğu güvensizlik ve huzursuzluk anlatılarak Mekkeli zengin müşriklerle yoksul müslümanların ruh halleri tasvir edilmiştir. Yoksul insanlarla beraber otur­maya tenezzül etmeyen zenginlerin tutumlarını kınayan ve Hz. Peygambere onla­rın sözlerine uymamasını emreden âyetlerden sonra bu misalin getirilmesi, müş­riklerin sonunun o bahçe sahibi zenginin sonuna benzeyeceğine işaret etmektedir.

  (bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu, III/475-476.)


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet
  Paylaş
  Kehf suresi 32-44. ayetlerde hikayesi anlatılan iki bağ sahibi zengin adamla fakir adam kimlerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah ayetlerinde tarihten örnekler vererek insanların şükür etmeleri ve şirk koştuklarında karşılaşacakları durumlardan bahsederek bizlerin örnek almasını istemiştir.kehf suresi hikayesi,  kehf suresinin hikayesi,  Kehf 32-44,  surelerin hikayeleri,  kehf suresinde anlatılanlar,  kehf suresi ne anlatıyor,  kurani kerim kehf suresinin hikayeleri