Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Kur'ân Nedir, Tarifi Nasıldır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur'ân Nedir, Tarifi Nasıldır?

  Reklam
  Kur'ân Nedir, Tarifi Nasıldır?


  ELCEVAP:

  Kur'ân,
  ● şu büyük kâinat kitabının ezelî bir tercümesi,
  ● tekvinî âyetleri okuyan çeşitli dillerin ebedî bir ter-cümanı,
  ● şu görünen ve görünmeyen âlem kitabının bir mü-fessiri,
  ● yerde ve gökte gizli olan İlâhî isimlerin manevî hazi-nelerinin keşfedicisi,
  ● hâdiselerin satırları altında gizli hakikatlerin anahta-rı,
  ● şu görünen âlemde gayb âleminin konuşan dili,
  ● şu görünen âlemin perdesi arkasında bulunan gayb âlemi tarafından gelen Rahman’ın ebedî iltifatının ve Sübhân’ın ezelî hitaplarının bir hazinesi,
  ● şu İslâmın mânevi âleminin güneşi, temeli, planı,
  ● âhiret âlemlerinin mukaddes haritası,

  ● Allah’ın zâtını, sıfatlarını, isimlerini, fiil ve işlerini a-çıklayan sözü, apaçık yorumu, kesin delili, parlak tercü-manı,
  ● şu insanlık âleminin eğiticisi,
  ● en büyük insanlık olan İslâmiyetin suyu ve ışığı,
  ● insanlığın hakikî hikmeti,
  ● insanlığı saâdete götüren hakikî mürşid ve kılavuz,
  ● insana hem bir şeriat kitabı,
  ● hem bir dua kitabı,
  ● hem bir hikmet kitabı,
  ● hem bir ibadet kitabı,
  ● hem bir emir ve davet kitabı,
  ● hem bir zikir kitabı,
  ● hem bir fikir kitabı,
  ● hem bütün insanların, bütün manevî ihtiyaçlarının kaynağı olacak çok kitapları içinde bulunduran tek, geniş ve mukaddes bir kitap,
  ● hem bütün evliyanın, sıddıkların, âriflerin, muhakkiklerin çeşitli meşreplerine, ayrı ayrı mesleklerine, her bir meşrebin zevkine lâyık ve o meşrebi aydınlatacak ve her bir mesleğin maksatlarına uygun ve onu tasvir edecek birer risaleyi meydana çıkaran mukaddes bir kütüphane hükmünde semavî bir kitaptır.
  ● Kur'ân, Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin âzam mertebesinden geldiği için,
  ● bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah'ın kelâmıdır;
  ● hem bütün varlıkların İlâhı unvânıyla Allah'ın fer-manıdır;
  ● hem bütün göklerin ve yerin Yaratıcısı nâmına bir hi-taptır;
  ● hem mutlak rububiyet yönünde bir konuşmadır;
  ● hem Sübhân’ın umumî saltanatı hesabına ezelî bir hutbedir;
  ● hem kapsamlı, geniş rahmeti açısından Rahman’ın il-tifat dolu bir defteridir;
  ● hem Yüce Allah’ın ihtişamının büyüklüğü dolayısıy-la, bazen başlarında şifre bulunan bir muhabere kitabıdır;
  ● hem İsm-i Âzamın muhitinden inerek Arş-ı Âzamın her tarafına bakan ve teftiş eden, hikmetler saçan mukad-des bir kitaptır.  Mehmet Paksu  Paylaş
  Kur'ân Nedir, Tarifi Nasıldır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı kerim yerin ve göğün sahibi olan Allahu tealanın kelamıdır. Kuranı kerim kulun rabbi ile konuşmasıdır. Allah'ın kula emirleri ve fermanını içeren kutsal, mukaddes bir kitaptır.kuran nedir tarifi nasıldır