Mumine Ahlak ve Kötü Ahlak / Kötü huy ve Sıfatlar Forumundan Allah'ı unutmak, fasıklık ve nifak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah'ı unutmak, fasıklık ve nifak

  Reklam





  Allah'ı unutmak, fasıklık ve nifak

  Kadının biri Hasan el-Basrî'ye(rahemehullahu) gelir, "genç bir kızım vardı, öldü, onu rüzamda görmek istiyorum, onu rüyada görmemi sağlayacak bir dua öğretesin diye sana geldim" der
  Hasan el-Basrî (rahimehullhu) da kadının arzusunu yerine getirir Kadın kızını rüyasında görür ki, aman Allah'ım! üzerinde katrandan bir elbise, buynuna bukağu ve ayaklarına prangalar vurulmuş
  Durumu Hasan el-Basrî'ye bildirir, veli de bu hale üzülür
  Aradan zaman geçer, bu defa kızı rüyasında Hasan el-Basrî görür
  Kız cennettedir ve başı taçlıdır Kız "Veli" ye "beni hatırladınmı? Ben sana gelerek şöyle şöyle ricada bulunan kadının kızıyım" der
  Hasan el-Basrî "seni gördüğüm duruma getiren sebep nedir?" diye sorar Kız şu cevabı verir "Adamın biri bizim mezarlığın yanından geçerken Peygamber'imize (sav) selât-ü selâm getirdi, mezarlıkta azâb çeken beş yüz elli ölü vardık O adamın selât-ü selâmı sayesinde bunlardan azabı kaldırın diye emir geldi"

  Şimdi düşünelim Bir adamın Peygamber'imize (sav) getirdiği selât-ü selâm hürmetine o kadar kişi affedilince elli yıllık ömrü boyunca O'na selât-ü selâm getiren kimsenin Kıyamet günü, O'nun şefaatine nail olmaması düşünülebilir mi?

  Yüce Allah (CC) "o kiömseler gibi (yani münafıklar gibi) olmayın (günaha dalmayın) ki, onlar Allah'ı unutmuşlardır (yani Allah'ın emrinden ayrılarak tersini yaomışlari dünyalık azgın arzulardan tad almışlar ve onun aldatıcı görüntülerine gönül vermişlerdir)"

  Peygamber'imize (sav) " mü'min ve münafık kimdir?" sormuşlar, Peygamber'imiz (sav) şu cevabı vermiştir:
  -Mü'minin gözü namazda, oruçta olur, münafığın gözü ise - hayvanlarda olduğu gibi -yemekte , içmekte, ibadet ve namazdan uzak durmakta olur Mümin, eli vardıkça sadaka verir, Allah'dan günahlarının affedilmesini diler Münafık ise ihtiras ve boş kuruntular peşindedir Müminin Allah'dan başka hiç bir kimsede umudu olmaz, münafık ise Allah'dan başka herkese umut bağlar Mümin , dini yerine malını feda eder, münafık ise malı uğruna dinini satar Mümin Allah'dan başka hiç kimseden korkmaz Münafık ise Allahdan başka herkesten çekinir Mümin iyilik işlemekle birlikte ağlar, münafık ise kötülük işlediği güler
  Mümin yalnızlıktan ve kendi başına kalmaktan hoşlanır Münafık ise girişkenlikten ve kalabalıktan hoşlanır

  Mümin tohum eker,(yapıcı ve üreticidir) kargaşalıktan hoşlanmaz, münafık ise yıkıcıdır, bununla birlikte emeksiz ürün peşindedir Mümin dininin prensiblerine uygun bir idare uğruna emir verir ve yasaklar koyar, düzelticidir Münafık ise baş olma ihitrası uğruna emirler verir ve yasaklar koyar, yıkıcıdır daha doğrusu kötülüğü emrederken iyiliği ve doğruyu yasaklar"

  Nitekim yüce Allah (CC) şöyle buyuruyor:
  -Münafık erkekler de münafık kadınlar da biribirlerinin parçalarıdırlar (hepsi birbirine benzer) Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten vazgeçirmeye çalışırlar Onlar avuçlarını yumarlar (cimridirler) Onlar Allah'ı unutmuşlardır, Allah da onları unuttu Hiç Şüphesiz münafıklar, fasıkların ta kendileridirler

  Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da kâfirlere de içinde ebediyyen kalmak üzere cehennem ateşini va'detmiştir Bu onlara yeter Ayruıca Allah onları rahmetinden kovdu, onlar için tükenmez azap vardır" (Tevbe süresi Ayet 67-68)

  "- Allah münafıklar ile kafirlerin hepsini (kafir ve münafık olarak öldükleri taktirde) cehennemde biraraya getirecektir" (Nisa sûresi âyet 140)

  Âyet-i celilede münafikların daha önce zikredilmelerinin sebebi , bunların kâfirlerden daha kötü olmaları yüzündendir Arkasındanda her iki zümrenin birlikte varacağı yerin cehennem olduğu bildirilmiştir

  Yine Yüce Allah (CC) şöyle buyuruyor:
  "- Hiç şüphesiz, münafıklar cehennemin en alt katındadırlar Onlar için hiç bir kurtarıcı bulamayacaksın" (Nisa sûresi, âyet 145)

  Münafık kelime manası bakımından "nafik-ul Yerbu" deyiminden türemiştir Tarla faresinin yuvasında karşılıklı iki delik bulunduğu söylenir, birine "nafıka" diğerine "kasıa" denir Tarla faresi birinin ucundan başını gözterir, öbüründen çıkıp gider

  İşte münafığa o yüzden bu ad takılmıştır Çünkü kendini müslümanmış gibi gösterir, öte yandan İslamdan çıkarak kâfirliğe girer

  Peygamber'imiz (sav) buyuruyor:
  " - Münafık, iki koyun sürüsü arasında gâh sürünün birine, gâh öbürüne katılan şaşkın bir koyun gibidir O bu sürülerin hiç birinde devamlı barınmaz, çünkü her iki sürüye de yabancıdır Münafık da tıpkı böyledir, ne tamamen müslümanlarla kaynaşabilir ve ne de kâiflerle"

  Yüce Allah (CC) cehennemi yedi kaıplı olarak yaratömıştır Nitekim " cehennem yedi kapısı vardır" ( Hicr sûresi, âyet 44) diye buyuruyor
  Bu kapılar, lânetle kaplanmış demirdendir, cehennem duvarlarının dış yüzü bakırdan ve iç yüzü kurşundandır Tabanında azap ve tavanında öfke ve acımazlık cardır Zemini cam,kurşun, bakır ve demir karışımıdır
  Cehennemlikler üstten, alttan, sağdan ve soldan ateşle kuşatılmışlardır
  Birbiri üzerinde duran katlardan meydana gelmiştir İşte münafıklar için bu katların en altta olanı ayrılmıştır

  Allah'ı tanıyan , O'nun sillesinin ve hışmının şiddetini bilen kimse O'ndan olanca derecesi ile korkar Anlatılan sıkıntılarla henüz karşılaşmadan, o korkunç ve ürkütücü ev (cehennem)gözü önüne dikilmeden, perde düşüp intikamı pek çetin olan Allah'ın (CC) huzuruna çıkarılmadan ve cehenneme sevkedilmeden kendine ve sapıklıklarına gözyaşı döker

  Orada nice yaşlı kimse hey gidi yaşlılığım" diye feryad eder, nice genç "eyvah gençliğime" diye bağırır Nice kadında " eyvah rezilliklerime, yazık yırtılan sır perdelerime" diye figân eder Orada herkesin yüzü ve vücudu kapkaradır, beli bükülecektir
  Ne büyüklere saygı gösterilir, ne de küçüklere acır, kadınlar çırıl çıplaktır

  Allah'ım, ey bağışlayıcıların yücesi! Rahmetib sayesinde bizi ateşten ve ateşe yaklaştıracak her türlü kötülükten koru, bizi iyilerle birlikte cennete koy (amin)
  Allah'im! Kusurlarımıza göz yum, başımızdakileri güvenilir kıl, ayak sürçmelerimizden sonra dengeye kavuşmamızı nasib eyle ve huzurunda bizi rezil eyleme, ey merhametlilerin en merhametlisi
  Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeıyn
  (Salât ve selâm Peygamber'imize, O'nun yakınları ile sahabîleri üzerine olsun )

  (arif selim almanya)



  Paylaş
  Allah'ı unutmak, fasıklık ve nifak Mumine Forum

 2. 2
  Reklam




  Allah'ı unutmak, fasıklık ve nifak



 3. 3
  bgm
  Allah razı olsun.. ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ SEYYİDİNA MUHAMMED



allahı unutmakla ilgili hadisler,  allahi unutmamak,  allahı unutmak hadis