Mumine Ahlak ve Kötü Ahlak / Kötü huy ve Sıfatlar Forumundan Göz Zinası Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Göz Zinası

  Reklam
  GÖZ ZİNASI

  "Mü'min erkeklere söyle; gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar ve
  ırzlarını korusunlar (Bakılması helal olmayan yerlerini kapatmakla
  korunsunlar) Bu (örtünme) kendi-leri için çok temiz(bir hareket)dir
  Şübhesiz ki Allah (kullarının ne) yapacaklarından hakkıyla
  haberdardır Mü'min kadınlara da söyle; gözlerini (harama bakmaktan)
  sakınsınlar, ırzlarını (gözlerini avret mahallinden kapatmak
  suretiyle ve bedenlerini bakmak-tan örtünmek suretiyle) korusunlar
  Ziynet-lerini (yani baş, kulak, boyun, göğüs, pazı, kol ve yakalarını)
  açmasınlar Bunlardan görü-nen kısmı (yüzünün bir kısmı ve el avucu)
  müstesna Başörtülerini, yakalarının üs-tünü (kapayacak surette)
  koysunlar Ziynet(yer)lerini kendi kocalarından yahud kendi
  babalarından yahud kocalarının babalarından yahud kendi oğullarından
  yahud kocalarının oğullarından yahud kendi biraderlerinden yahud
  kendi biraderlerinin oğullarından yahud kız kardeşlerinin
  oğullarından yahud kendi kadınlarından yahud kendi ellerindeki
  memlükelerden yahud erkeklerden yana ihtiyacı olmayan (yani
  erkeklikten kalmış bulunan) hizmetçilerinden yahud henüz kadınların
  gizli yerlerine muttali olmayan çocuklar-dan başkasına göstermesinler
  Gizleye-cekleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar
  Hepiniz Allah'a tevbe edin ey mü'minler Ta ki korktuğunuzdan emin,
  umduğunuza nail olasınız" [En-Nur 30-31]

  İzahı: Allah Teala mü'minlere, gözlerini harama bakmaktan
  sakındırmalarını emre-diyor Ta ki helaldan başka bir tarafa
  bakmasınlar Zira bedenin sultanı kalb iken, kal-bi bozan da gözlerin
  harama bakmalarıdır Hatta göz görmezse, kulak işitmezse ve dil
  söylemezse, kalb ve dimağ, zina gibi kötü-lükleri asla tasavvur
  edemez Bunun için yukardaki En-Nur suresinin 30 ayetinde be-denin
  sultanı olan kalbin temizlenmesi emrolunmadı Ancak kalbin
  temizlenmesi için gözleri harama bakmaktan sakındırmaları emrolundu
  Demek gözü harama bakanın, kalbi temiz değildir Eğer temiz olsaydı
  göz kapanırdı Nitekim daha evvel zikredilen hadîs-i şerîfte, gözün
  kalbe getireceği mane-vi necasetin, domuzun maddî necasetinden daha
  beter olduğu beyan edilmiştir

  Cerir adlı sahabî: Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve
  sellem'e: "Ansızın harama baktığım zaman ne buyurursunuz?
  dedim "Hemen gözünü çevir" buyurdu Yani önüne yahud da harama
  bakmayacağın tarafa bak demektir

  "Ey Ali, birinci kere gördüğünde, ikinci kere bakma İlk kere
  gördüğün lehinde ise de, ikinci kere bakman aleyhindedir"

  "Altı şeyde Bana kefil olun, Ben de cennete girmeniz için kefil
  olayım: Konuştuğun zaman yalandan sakın Emanet sana teslim olduğu
  zaman hıyanet etme Bir söz verdiğin zaman sözünden cayma
  Gözlerinizi (harama bakmaktan) kapatın Ellerinizi (haramı çalmaktan)
  men edin Irzınızı muhafaza edin"

  İşte bakmak, gözden kalbe giren zehirli ok olduğu için Allah
  Teala: "Mü'minlere söyle gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar ve
  ırzlarını korusunlar" diye emret-miştir

  "Herhangi bir mü'min, bir kadının güzelliğini görür, sonra başını
  çevirir veya gözünü kapatırsa, şübhesiz ona Allah bir ibadeti nasib
  eder ki, o da ibadetinin lezzetini tadar"

  Bir hadîs-i kudsî: "Muhakkak harama bakmak, şeytanın zehirli
  oklarındandır Kim Ben'den korktuğu için bakmayı terk ederse,
  bakmasını (bakmaktan gelen şehvetinin kuvvetini) imana tebdil ederim
  O da imanının lezzetini tadar"

  "Allah Adem oğulları için (insanın hissi itibarıyla, irade ve
  hareketiyle) zinadan bir pay yazmıştır (hükmetmiştir) Şübhesiz ona
  ula-şır Binaenaleyh gözlerin zinası harama bakmak, kulağın zinası
  haramı işitmek, dilin zinası yalan söylemek, elin zinası haramı
  tumak, ayakların zinası harama adım atmaktır Halbuki kalb bunlardan
  dolayı iştiyak eder, umar ve temenni eder Alet de bazan kalbi tasdik
  eder, bazan da (zinayı terk etmekle) yalanlar"

  Demek ki kalbi aşk-ı İlahî'den çevirecek, dış azaların hareketi ve
  nefsin meyletmesidir Bu hadîs-i şerîf, tamamen kadın ve erkeklerin
  bir araya gelmelerinin ve bakmalarının zararlarını açıkça beyan eder

  Bir gün Rasul-u Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmü Seleme ve
  Meymüne'nin yanlarında bulunduğu halde, ani-den İbnu Ümmi Mektum a'ma
  eve girmiştir Bu Hadise, örtünme ayetinin nuzülünden sonra olmuş ve
  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara: "Abdullah adlı İbnu Üm-
  mi Mektum'dan örtünün" buyurmuştur Meymune: "Ya Rasulallah, o bizi
  göremez ve tanıyamaz; neden biz ondan örtünelim?" de-yince, Rasulullah
  sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevaben şöyle buyurmuştur: "Ya siz
  de mi körsünüz, göremiyor musunuz?"

  Bu hadîse binaen ulemanın çoğu, mutlak bakmayı haram etmiştir Ancak
  helal olana bakmak müstesnadır Hanefî mezhebindeki ulema, bu ve
  benzer hadislere dayanarak: "Kadın, yüzünün bir kısmı ve elinin avuç
  içinden başkasın) açamaz" demişlerdir Nitekim Esma'nın hadîsinde bu
  hüküm beyan olun-muştur En-Nür suresinin 31 ayet-i kerîmesinde de,
  kadın kısmının evin içinde kime yüzünü göstereceği beyan olunmuştur

  Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha şöyle rivayet eder: Ensar
  hanımlarından daha üstün itikadlı bulamadım; Allah onlar-dan razı
  olsun Çünkü En-Nur suresindeki:

  "Başörtülerini yakalarının üstünü kapaya-cak surette koysunlar"
  mealindeki ayet-i kerîmeyi erkekleri onlara okudukları zaman, hemen
  ensar hanımları tatbik etmeye başla-dılar

  Ensardan her bir er, En-Nur suresinin 31 ayetini okuyunca, o erin
  hanımı, kızı, kardeşi ve yakınlarından her biri, murtlerini (yani
  başörtüsünün üzerinde giyilen üstlüklerini) giydiler Kimisi de, En-
  Nur süresindeki "humur" kelimesini, yaka paçayı kapayacak baş örtüsü
  olarak tarif etmiştir EI-Ahzab süresin-deki "cilbab" kelimesi ise
  örtünmeyi; çarşaf, aba, hülasa tepeden topuklara kadar kapayacak bir
  tek geniş ve uzun üstlük diye tefsir etmiştir Bu takdirde En-Nür
  süresindeki ör-tünme emri, evin içinde; EI-Ahzab suresinin 59
  ayetindeki örtünme emri ise, evin dışın-daki örtünme emridir  İktibas: Sohbet ve Tesettürde ADAB Dilara yayınları  Paylaş
  Göz Zinası Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Göz Zinası

  Allah(cc) Teâlâ şöyle buyuruyor:
  "(Ey Resûlüm), Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan beri alsınlar ve ırzlarını zinadan korusunlar Bu kendileri için daha temizdir Muhakkak ki Allah(cc), onların bütün yaptıklarından haberdardır Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, ziynetlerini (süslerinin takılı olduğu boğaz, gerdan, baş, kol, bacak ve kol gibi yerlerini) göstermesinler Ancak bunlardan görülmesi zaruri olan (yüz, el ve ayaklar) müstesnadır Baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar"
  (Nur Suresi : 31)

  Yukarıdaki ayetler erkek olsun kadın olsun bütün müslümanlara zinanın haram kılındığını bildirmektedir Ayrıca, yine hem erkek hem kadınlara, kendilerini zinaya götürecek davranışlardan sakınmaları emredilmektedir Yine bu ayetlerden insanı zinaya sürükleyen en önmeli şeyin şehvetle namahreme bakmak olduğu öğrenilmektedir Bu nedenle Allah(cc) Teâla, erkek kadın bütün müminlere gözlerini haramdan sakınmalarını, yani namahreme bakmamalarını emir ve tavsiye buyurmuştur

  Bakış zinanın başlangıcıdır Bunun için gözü korumak mühimdir, "Bakıştan ne olur" diyerek bu konuda aldırmazlık gösterenler sonunda büyük felaketlerle karşılaşırlar Kasdi olmayan ilk bakıştan, kişi sorumlu tutulmamıştır Fakat tekrar tekrar bakmak yasaklanmıştır

  Bu konuda HzPeygamber şöyle buyurmaktadır: "Birinci bakış, sana ama ikincisi aleyhinedir"

  Yabancı erkek ve kadınların birbirine göz kırpmaları, kadının gözlerini süzmesi, gözlerin zinasıdır

  Şurası unutulmamalıdır ki; şehvetle bakışın "zina" olarak ifadesi hakiki manada cinsi temasla meydana gelen zina olmayıp, belki zinaya götüren en önemli sebeplerden biri olduğunun anlatılması sebebine bağlıdır Bunun için "göz ve dil zinası" olarak bildirilen durumların "hakiki zina" ile bir tutulması mümkün değildir

  Bir göz ki, anın olmaya ibret nazarında
  Ol sahibinin düşmanıdır baş üzerinde


  Kaynak:
  1) Şamil İslam Ansiklopedisi
  2) İslamda Kadın ve Aile, Mehmet Emre
gözü zinadan korumak,  mümin erkeklere söyle gözlerini kıssınlar,  gözlerini haramdan sakın ayeti,  gözlerinizi haramdan sakının ayet,  gözleri haramdan korumak ayet,  gözlerinizi haramdan sakının,  bir göz ki onun olmaya ibret nazarında