Çocuk Büyütürken ve Konuşma Problemleri Forumundan Çocuklarda Konuşma Gelişimi ve Konuşma Problemleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Çocuklarda Konuşma Gelişimi ve Konuşma Problemleri

  Reklam
  Çocuklarda Konu?ma Geli?imi ve Konu?ma Problemleri
  Bebekler, do?u?tan dil ve konu?ma yetenekleriyle do?arlar, ancak konu?manyn kazanylmasynda ku?kusuz ailenin önemi çok büyüktür.

  Yapylan çaly?malar, çocu?un nasyl ve ne zaman konu?mayy ö?rendi?i konusunda, aile deste?inin oldukça önemli etkisi oldu?unu göstermektedir. Ancak, konu?manyn kazanylmasynda aile kadar genetik faktörler, çocu?un fiziksel sa?ly?y ve geli?imi ve içinde ya?anylan fiziksel ortamda etkili faktörler olarak göze çarpmaktadyr.

  Dili kullanmayy ö?renmek, kademeli olarak geli?en bir süreçtir. Bebek, ilk olarak çevresinde konu?ulanlary dinlemekten ho?lanyr. Daha sonra ise, bu konu?ma seslerini tekrarlamaya ba?lar. Ylk sözcükler, genellikle bebek için önemli olan “anne”, “baba” ya da günlük hayatta syk kullanylan “mama” gibi kelimelerdir. Ba?langyçta, çocuklar bu sözcükleri, tutarsyz olarak da kullanabilirler. Daha sonra, bu sözcüklerle basit cümleler kurulmaya ve en son olarak da uzun cümlelere geçeceklerdir.

  Ancak, unutulmamasy gereken önemli bir konu her çocu?un dil geli?iminin ayny olmayaca?ydyr. Ayny ailedeki çocuklaryn bile konu?mayy ö?renme süreçleri birbirinden farklylyk gösterebilir. Özellikle, kyz çocuklarynyn konu?mayy erkek çocuklaryna göre daha erken kazandyklary bilinene bir gerçektir. Burada önemli olan ve dikkat edilmesi gereken konu, çocu?un dili kazanyrken tutarly bir geli?im izlemesidir.

  Çocuklarda artikülasyon problemleri

  Dil, çene, di?ler, dudaklar ve damak akci?erlerden gelen havayy ?ekillendirerek konu?ma seslerini üretirler. Konu?ma syrasynda kullandy?ymyz tüm ses, hece ve sözcükler bu ?ekilde olu?ur. Artikülasyon adyny verdi?imiz bu beceri, çocu?un geli?imine paralel olarak geli?ir. Bu sebeple çocuklar, belli dönemlerde belirli sesleri do?ru olarak üretebilmeyi ba?aryrlar. Bu geli?me, çocu?un sesleri do?ru olarak i?itmesi ve algylamasy ile yakyndan ilgilidir. Her çocu?un geli?imi ayny olmamakla birlikte,

  30-36 ay arasynda: p, b, m, c, d
  36-54 ay arasynda: n, y, t, k, g
  54-66 ay arasynda: f, v, y, y
  66-78 ay arasynda: r, s, z, ç, ?, j
  sesleri do?ru söylenmeye ba?lanyr.

  Dil ve konu?ma problemleri ne tipte olabilir?

  Dil ve konu?ma problemleri pek çok de?i?ik biçimde ortaya çykabilir ve ayny anda birkaç tanesi birlikte gözlenebilir. Örne?in; geç konu?mu? bir çocu?un, ayny zamanda artikülasyon problemleri ya?amasy, gibi.

  Çocuklarda syklykla gözlene konu?ma problemleri a?a?yda belirtilmi?tir:

  •Dili anlamaya ili?kin problemler
  •Dili ifade etmeye ili?kin problemler
  •Uygun ileti?im kurabilme yetene?inde problemler
  •Artikülasyon problemleri
  •Akycylyk problemi
  •Nörojenik kökenli (yapysal) problemler

  Çocu?unuzda bu problemlerden biri ya da bir kaçy gözlemleniyorsa, özellikle de çocu?unuz seslere tepki vermiyorsa, siz ve di?er aile üyeleri çocu?unuz ne dedi?ini anlamyyorsanyz, ailede de geç konu?ma ve konu?ma problemi öyküsü var ise ve siz de dil geli?imi ve konu?masynyn ya?ytlaryndan belirgin olarak geri oldu?unu dü?ünüyorsanyz, bir konu?ma terapistinden yardym almanyz faydaly olacaktyr.

  Çocu?un Konu?ma Geli?imini Hyzlandyrmak için:

  •Çocuk ile ilgilenin ve ona sevildi?ini hissettirin
  •Çocuk ile ya?y ne olursa olsun syk syk konu?maya çaly?yn.
  •Ya?yna uygun ?ekilde onunla oyun oynayyn.
  •Çocu?unuzla aktif olarak vakit geçirin
  •Dengeli ve çe?itli beslenmesini sa?layyn.
  •Ya?ytlaryyla oyun oynamasyna imkan verin.
  •Ba?ka insanlarla iletim kurmasyny sa?layyn.
  •Çocu?unuza hikaye ve masal anlatyn.
  •Çocu?unuzun konu?ma ve sesli mesajlaryna tepki verin.
  •Bir nesneyi eline aldy?ynda, onunla ilgili ona bir ?eyler anlatyn.
  •Televizyon kar?ysynda çok uzun süre kalmasyna engel olun.
  •Y?aretle anlatty?y istekleri için, onu konu?maya yönlendirin, isteklerini anlatmasyny sa?layyn.
  •Kendine güvenini arttyrmaya çaly?yn.
  •Syk syk sosyal ortamlarda bulunmasyny sa?layyn.
  •Ya?yna uygun bir e?itim almasyny sa?layyn.
  •Ya?yna uygun olarak onun hikaye ve masal anlatmaya te?vik edin.
  •Konu?ma zorluklaryny gördü?ünüzde, onun dikkatini konu?mada zorlandy?y noktalara çekmeyin.
  •Çocu?un yanly? üretti?i sesleri düzeltmesi için ysrar etmeyin, sadece do?ru sesi üreterek ona model olun.
  •Yanly?y düzeltmek için çocu?a evde baskycy uyarylarda bulunmayyn.

  Uzm.Psikolog Nuran Aydemir  Paylaş
  Çocuklarda Konuşma Gelişimi ve Konuşma Problemleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Çocuk gelişim süreçlerine ayak uyduramıyorsa, konuşmalarında ses çıkarmada güçlük çıkarıyorsa, çocuk konuşma güçlüğü çekiyor olabilir. Dil egzersizleri ile bu tür sorunlar halledilmektedir.