Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Kametden sonra okunan ezan duası Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kametden sonra okunan ezan duası

  Reklam
  Kametden sonra okunan ezan duası


  2 senedir kamet'den sonra imamın okuduğu ezan duasının delilini arıyorum ama bulamadım az önce nette görünce çok sevindim ama bir baktım onlarda kaynak olarak "İânetü’t-Tâlibîn" adlı şafii fıkıh kitabını kaynak olarak vermişler zaten bende 4 cilt arapçası var bakmıştım benim aradığım ise hadis veya sahbe uygulamasıdır sevincim kursağımda kaldı
  eğer bi kardeş bunun delilini bulup verirse çoook dua ederim

  (bir hatırlatma: bu şekilde sadece bir kesim okuyor Zaten okumuyoruz diyebilirsiniz)
  _________________________________________

  Kametden sonra okunan ezan duası

  Her mezhebin azimete taallûk eden cihetlerini taklit edip tatbik etmek bir takva işidir, sevaptır ve faziletlidir Bu mesele daha çok ibadet, duâ ve zikir gibi hususlarda görülür Meselâ, Hanefî mezhebinde bulunmayıp diğer mezheplerde olan ve bazı ibadetlerin başlarında, sonlarında yapılması sünnet ve sevaplı olan duâ ve benzeri nafile ibadetlerde o mezhebin görüşünü, içtihadını yapmak azimettir

  Çünkü, burada tamamen bir fazilet örneği mevcuttur İnsan kendi mezhebinde olan duâ ve nafile ibadetleri yaptıktan sonra, ayrıca diğer mezheplerdeki nâfile ibadetleri de yapmaktadır Bu durum sünnetin dışına çıkmaktan öte, o meseledeki bütün sünnetleri tatbik etmek demektir

  Meselâ, ikamet getirdikten sonra, namazın farzına başlamadan önce “vesile duâsı” olarak bilinen salavatın okunması Şâfiî mezhebine göre sünnettir Hanefî’ye göre ezandan sonra okunur Fakat, bu duâ Şâfiî mezhebinde hem ezandan, hem de ikametten sonra okunur

  Şâfiî mezhebinin bir fıkıh kitabı olan İânetü’t-Tâlibin’de bu görüşlere yer verilir “Allahümme Rabbe hâzihi’d-dâveti’t-Tâmme ve’s-salâti’l-Kaime” şeklinde başlayıp devam eden vesile duâsını, müezzinin, ikamet getirenin, ezan ve ikameti dinleyenin ellerini kaldırıp açarak okumaları sünnettir1

  Bu hükme sünnetten delil olarak Müslim’de rivâyet edilen şu meâldeki hadis-İ şerif zikredilir:

  “Müezzini işittiğiniz vakit, siz de onun dediğini söyleyiniz Sonra benim üzerime salavat getiriniz Çünkü her kim bana bir defa salavat getirirse, Allah ona o salavat sebebiyle on defa rahmet eyler Sonra Allah’tan benim için ‘Vesile’yi isteyiniz Zîr⠑Vesile’ Cennette bir makamdır ki, Allah’ın kullarından yalnız birisine lâyıktır Umarım ki, o bir kişi de ben olayım Kim benim için Vesileyi isterse, şefaatim ona vacip olur”2

  Hadis-i şerifteki “Vesileyi istemek”ten murat, başka rivâyetlerde geçen vesile duâsını okumaktır Şâfiî uleması, bu duâyı sadece ezandan sonraya münhasır kılmamakta, aynı zamanda ikametten sonra okunmasını da sünnet olarak kabul etmektedir

  İşte hangi mezhebe bağlı bulunursa bulunsun, bir Müslüman Vesîle Duâsını ezan bittikten sonra olduğu gibi, ikametten sonra da okursa bir sünneti işlemiş; sevap ve faziletine kavuşmuş olur

  Sabah ve akşam namazlarından sonra okunan “istiâze” duâları için de aynı şeyler bahis mevuzudur Bediüzzaman Hazretlerinin tertip etmiş olduğu tesbihatta yer alan ve sabah-akşam namazlarından sonra okunan “ecirnâ”lı duâların kaynağı hadis-i şeriflerdir Bunları okumak sünnettir Bu duâya esas teşkil eden şu meâldeki hadis-i şerif hem duânın şeklini, hem de sevabını bildirmektedir

  Resulullah (asm) Hâris et-Temîmî’ye şöyle buyurmuşlardır:

  “Akşam namazını kıldığın zaman yedi kere şöyle de:

  Allahümme ecirni minennâr (Allahım beni Cehennem azabından koru)

  Şayet bu duâyı okur, o gece de ölürsen, Cenab-ı Hak seni Cehennemden uzak kılar Aynı şekilde sabah namazını kıldıktan sonra okur, o gün ölürsen, yine Cehennemden âzat kılınmış yazılırsın”3

  İşte Şâfiî mezhebinde olanlar sabah ve akşam namazından sonra yedişer defa “ecirnî” veya “ecirnâ”ları okuduktan sonra, devamında yine Peygamberimizden rivâyet edilen “istiâze” duâlarını okurlar Meselâ Sahihi Müslim’in “kitâbü’l-mesâcid ve mevâizü’s-salât” bölümünün 127, 128, 129, 130, 131, 132, 13, 134 numaralı hadislerinde Peygamberimizin kabir azabından, deccal fitnesinden, Cehennem azabından Allah’a sığındığına dâir duâlar vardır Buna benzer daha pekçok hadis-İ şeriflerde bu istiâzeler mevcuttur

  Bediüzzaman Hazretleri, bütün bu hadis-i şeriflerden istifade ederek, “Tesbihat”ı tertip etmiştir Daha önce de belirttiğimiz gibi, hangi mezhebe mensup bulunursa bulunsun, bir Müslüman bu duâları okuyarak Allah’a yalvarabilir, her gün yüz yüze geldiği fitne, belâ ve musibetlerden Allah’a sığınır, Onun yardımını bekler

  __________________________
  1 İânetü’t-Tâlibîn, 1:232-23

  2 Müslim, Salât: 12

  3 Ebû Dâvud, Edeb: 110; Hadis No: 5079

  Mehmed Paksu İbadet Hayatımız

  Paylaş
  Kametden sonra okunan ezan duası Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  13 ve 14 Numaralı Hadis


  13 Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed’e vesîleyi ve fazîleti ver Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur”
  Buhârî, Ezân 8, Tefsîru sûre(17), 11 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Salât 37;
  Tirmizî, Mevâkît 43; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4


  Bir sonraki hadis ile birlikte açıklanacaktır


  14 Sa’d İbni Ebî Vakkas radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Kim müezzini işittiği zaman: Tek olan ve ortağı bulunmayan Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve resûlü olduğuna şahitlik ederim Rab olarak Allah’tan, resûl olarak Muhammed’den, din olarak İslam’dan razı oldum, derse, o kimsenin günahları bağışlanır”

  Müslim, Salât 13 Ayrıca bk Tirmizî, Salât 42; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4

  Açıklamalar
  Her iki hadiste geçen “ezanı işittiği zaman” sözüyle anlatılmak istenen, ezanın tamamını işittikten sonra demektir Çünkü ezanı işiten kimsenin müezzinin söylediklerini aynen tekrar etmesi gerektiğini ve bunun Resûl-i Ekrem tarafından emredildiğini önceki hadiste açıklamıştık Ezan bittikten sonra ise, Peygamber Efendimiz’e salâtü selâm getirilir; sonra da ezan duası okunur Yaygın olarak bilinen ve okunan ilk hadiste geçen dua ise de, bundan başkasının da okunabileceğine bu ikinci hadis delil teşkil eder Hatta bunlar dışında me’sûr olan yani Peygamber Efendimiz’den rivayet edilen ve hadis kitaplarında yer alan dualardan herhangi biri de yapılabilir
  Beyhakî’nin rivayetinde ilk duanın sonunda bir de: “İnneke lâ tühlifü’l-mîâd = Şüphesiz ki sen vaadinden caymazsın” ilâvesi vardır ki, biz de dualarımıza bunu ilâve ederiz Yaygın olan bu duanın çok kısa tahlilini yapacak olursak: Buradaki “davet” ezanın lâfızlarıdır Daha önce izah edildiği gibi, bu tevhîde davettir “Tam” olmasının anlamı ezanda kelime-i tevhîd ve kelime-i şehâdetin bulunmasıdır Tam ve kâmil olmanın bir yönü de değişikliğe ve bozulmaya uğramadan kıyamete kadar hem lâfzının hem muhtevasının korunacak olması ve itikad esaslarının hiçbir zaman değişmeyeceğidir “Vesîle”nin buradaki anlamı önceki hadiste de işaret edildiği gibi cennetteki çok yüce bir makamdır “Fazilet” de üstün bir makamın adı olup, diğer mahlûkattan yüce bir mertebedir “Makâm-ı mahmûd”, her lisanın övgü ve yüceltmesine lâyık makam demektir O makamda olanı ilk yaratılan insandan son yaratılacak olana kadar herkes över ve yüceltir Makâm-ı mahmûd, şefaat makamıdır ki, Resûlullah Efendimiz’e ihsân olunmuştur Kur’an’ın: “Rabbin seni makâm-ı mahmûda ulaştırır” dediği makamdır [İsrâ sûresi (17), 79] İbni Abbâs’ın açıklamasına göre: “Öyle bir makam ki, orada öncekiler ve sonrakiler sana hamd ve senâ eder ve mertebece bütün yaratılmışların önünde olursun Şefaat edersin de şefaatin makbul olur Senin sancağın altında olmadık kimse bulunmayacaktır” diye tarif edilir (Alî el-Kârî, el-Mirkât, II, 353) Peygamberimiz çeşitli hadislerinde bu makamdan bahsetmiş ve onun vasıflarını anlatmıştır
  Önce de ifade ettiğimiz gibi, ezan İslam’ın temel prensiplerini kendinde toplayan bir dînî tebliğ, bir davettir Bunu duyup dinleyen ve kalben inanarak tekrar eden bir mü’min, istikamet üzere olduğu, sahih bir iman ve sâlih bir amele sahip bulunduğu için Allah’a her ezandan sonra dua eder Bu duanın mahiyet ve muhtevasını da böylece özet olarak bile olsa görüp anlayan bir müslüman artık bu fazileti işlemekten kendini müstağni göremez Bütün bunları pekiştirmek üzere, ezandan ayrı olarak her farz namazdan önce bir de kamet getirilir


  Hadislerden Öğrendiklerimiz
  1 Ezanı, müezzinin söylediklerini tekrar ederek sonuna kadar dinlemek, bitince de dua etmek faziletli sünnetlerdendir
  2 Ezan vakitleri duaların reddedilmediği vakitler olup, her ezandan sonra dua etmek bu sebeple faziletli kabul edilmiştir
  3 Ezandan sonra duaya devam etmek hayırlara ulaşmanın sebebi olduğu gibi, kıyamet gününde Peygamberimizin şefaatine nâil olabilmenin de vesilesidir
  4 Ezan bittikten sonra Peygamber Efendimiz’in öğrettiği dualardan biri ezan duası olarak okunmalıdır
  5 Vesîle, fazîlet ve makâm-ı mahmûd kıyamet gününde sadece Peygamber Efendimiz’e has üstün mertebe ve makamlardır

  Ezan Duası


  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed’e vesîleyi ve fazîleti ver Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur´´

  Okunuşu: “Allahumme Rebbe hazihi’d-da’veti’t-tamme Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh İnneke lâ tühlifü’l-mîâd


 3. 3
  kametten sonra ne okunur dua olarak ezan duası okumak şafii de sünnettir.salatı kaime duası,  kametten sonra ezan duası okunur mu,  kametten sonra okunan dua,  kametten sonra imamın okuduğu dua,  kametten sonra ne okunur,  kametden sonra okunan dua,  salatı kaime duası okunuşu