Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Hazret-i Muaviye’nin,Peygamberimizin vahiy katibi olmadığı söylentileri var doğrumu ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hazret-i Muaviye’nin,Peygamberimizin vahiy katibi olmadığı söylentileri var doğrumu ?

  Reklam
  Hazret-i Muaviye’nin, Peygamber efendimizin vahiy kâtibi olmadığına dair ciddi kaynaklarda bir şeyler geçtiğini söyleyen arkadaşlarım var. Benim okuduklarımın hepsine o vahiy kâtibiydi deniyor. Bir açıklık getirir misiniz?


  Cevap;

  Aşağıdaki zâtlar, Hazret-i Muaviye’nin vahy kâtibi olduğunu açıkça zikreder. Bu husus artık tevâtürle sâbittir. Bunu ancak ehl-i bid’at inkâr eder. Ama onlardan Kur’an-ı kerimin bazı âyetlerini bile uydurma diyenleri vardır. Hafız İbn Asâkir (Târîhu Dımaşk); Âmiri (Behcetü'l-Mehâfil); İbn Abdilber (el-İstîâb); Kurtubi (Tefsîr); Şebrâmellisi (Hâşiye ale’l-Minhâc); Irâkî; Burhanuddin el-Halebî (Hâşiyetü’ş-Şifâ); Hafız İbn Abdilber (Behcetü'l-mecâlis); İbni Kuteybe (el-Meârif). Hatta Hurinî el-Metâliu'n-Nasriyye kitabında der ki: Hicretten sonra vahy kâtibliğinde en devamlıolanı Zeyd bin Sâbit, Mekke’nin fethinden sonra ise Muaviye idi.

  Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci  Paylaş
  Hazret-i Muaviye’nin,Peygamberimizin vahiy katibi olmadığı söylentileri var doğrumu ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bazı bilgiler söylentiler sonradan çıkma dini yanlış yönlere sürüklemeye çalışan kimselerin çıkarttığı söylentilerden ibaret olup güvenilir kaynaklarla görülmeden inanılmaması gerekir.muaviyenin vahiy katipliği,  muaviye vahiy katipliği yapmış mı,  vahiy katibi Muaviye