Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Kiraya verilen gayrimenkullere zekat düşer mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kiraya verilen gayrimenkullere zekat düşer mi?

  Reklam
  Soru

  Kiraya verilen ev, daire, fabrika, motorlu nakil vâsıtaları ve gayrımenkullerin zekatları nasıl verilir?


  Cevap

  Değerli kardeşimiz;


  Zekâta tâbi malların temel özelliği "artıcı, gelir sağlayıcı" oluşudur. Sanayi inkılâbından, sosyal ve teknik gelişmelerden sonra dünyanın tanıdığı fabrikalar, motorlu nakil vâsıtaları, büyük gelir sağlayan gayrımenkuller gibi mallar ortaya çıkmıştır. Bu malların özelliği, mülkiyeti el değiştirmeden ya kiraya verilmek veya üretimde kullanılmak suretiyle büyük gelirler sağlamalarıdır.

  Mükelleflerin şahsî ve meslekî ihtiyaçları için edindikleri ev, dükkân, âlet ve eşyayı zekâttan muaf tutma prensibini bu mallara da uygulamak uygun görülmemektedir; çünkü bu malların otobüs, uçak, gemi, kiraya verilen ev, düğün salonu, fabrika, dükkân gibi bazıları dünden farklı olarak günümüzde yaygın ve mühim gelir kaynakları arasına girmiştir. Üretimde kullanılan makina ve fabrikalar -dünün basit âletlerinden farklı olarak- sahiplerinin bizzat el emeğine ihtiyaç bulunmaksızın işçiler vâsıtasıyla üretim yapan gelir kaynaklarıdır.

  Hanbelî İbn Akîl, Malîki İbn Arabî gibi fakihler, satılık olmayıp, kiraya verilen zînet eşyası gibi malların asıl ve gelirlerinin % 2,5 nisbetinde zekâta tâbî olduğunu ileri sürmüşlerdir. ( İbn Arabî, Şerhu't-Tirmîzî, c. III, s. 104; İbn Kayyim, Bedâi'ul-fevâid, el-Müniriyye tab., c. III, s. 143)

  Bu malların alım satımı yoluyla el değiştirerek gelir sağlamayıp, kiralama veya işletme yoluyla kazanç getirmeleri, ticarî eşya kabul edilmelerine engeldir. Gelirleri de, hareketli sermaye gelirlerine kıyas edilemez. Bu sebeple muâsır İslâm bilginlerinden M. Ebû Zehra, Hallâf, Abdurrahman Hasan, Kardâvi gibi zevâtın bunları arı ve arâzi gibi değerlendirmeleri daha doğrudur. Buna göre mezkür malların asılları değil, kira ve üretim gelirleri, zirâî mahsuller gibi, sâfîden/net gelirden 1/10 veya gayr-i sâfîden/bürüt gelirden 1/20 nisbetinde zekâta tâbi olacaktır. Nakil vâsıtaları, makina ve fabrikalar gibi aşınma ve eskimeye mâruz mallarda yıllık amortisman bedeli matrahtan düşülecek, açıklanan nakit nisabına erişen kira ve üretim gelirlerinin sâfisi belli ise 1/10'u, değil ise 1/20'si zekât olarak ödenecektir. (Halkatü'd-dirasât el-ictimâiyye, ed-Devra's-Sâlisa, Dimaşk 1952, s. 241-242; Kardâvî, Fıkhu'z-zekat, s. 479-486)
  Buna göre, kiraya verilen yerin, makinanın, evin, fabirkanın safi geliri (yıllık olarak nisabı buluyorsa) bunun onda biri (bürüt üzerinden olursa yirmide biri) zekat olarak verilir
  Zekatı kırkta bir olan malların zekatı ile -gelir getiren ve zekatı, safi gelirinin onda bir (bürüt gelirin ise yirmide biri) olan ev, otobüs, makine, otel vb. nin zekatı ayrı ayrı hesaplanır.

  Prof. Dr. Hayrettin Karaman


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Kiraya verilen gayrimenkullere zekat düşer mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zekat vermek için kendinin ve ailesinin sorumluluğunu yerine getirdikten sonra elinde bir miktar paranın kalması zekat vermek kendisine farz olur.zekat,  yüksek kira getiren gayrimenkul zekatı,  dairelere zekat düşermi