Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Hadis kitabı türlerinden "Cami'" hakkında bilgi verir misiniz? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hadis kitabı türlerinden "Cami'" hakkında bilgi verir misiniz?

  Reklam
  Hadis kitabı türlerinden "Cami'" hakkında bilgi verir misiniz?

  Soru

  Hadis kitabı türlerinden "Cami'" hakkında bilgi verir misiniz?
  Cevap

  Değerli Kardeşimiz;
  Cami': Çeşitli konulara dair hadisleri ihtiva eden kitap türüdür.

  Cami' kelimesi "toplamak, bir araya getirmek" anlamındaki cem kökünden gelmektedir. Hadis ilminde, dinle ilgili meselelerin tamamını, dolayısıyla hadi sin bütün kısımlarını içine alan sekiz ana konuyu bir araya getiren eserlere cami' adı verilmektedir. Bu konular şunlardır: İman ve akaid; ibadet ve muamelât (ah kâm); ahlâk ve nefis terbiyesi (rikâk); ye me, içme ve sefer âdabı; tefsir, tarih ve siyer; oturup kalkma âdabı (şemail); fiten ve melâhim; peygamberlerin ve ashabın menâkıbı.

  Camilerin muhtevasını oluşturan se kiz bahis, bu eserler kaleme alınmadan önce müstakil çalışmalara konu olmaktaydı. "İlm-i tevhid" diye anılan akaide dair hadisleri toplayan İbn Huzeyme'nin Kitâbü't-Tevhîd'i, temizlik (taharet) ba hislerinden vasiyet konularına kadar ah kâmla ilgili her şeyi fıkıh kitapları terti binde bablara göre sıralayan Ebü Dâvûd, Nesâî ve İbn Mâce'nin es-Sünen'leri, "ilm-i sülük" diye bilinen zühd ve takva ile ilgili hadisleri toplayan Abdullah b. Mübarek ve Ahmed b. Hanbel'in Kitâbü'z-Zühd adlı eserleri, "ilm-i edeb" de nen ahlâk hadislerini bir araya getiren Buhârinin el-Edebü'l-müfred'i, tefsir le ilgili rivayetleri ihtiva eden Mücâhid ve İbn Cerîr et-Taberinin tefsirleri, var lıkların yaratılışına (bed'ü'l-halk) dair ri vayetlerle Hz. Peygamberin ve ashabı nın hayatını konu alan İbn İshak ve İbn Hişâm'ın siyerleri, "ilm-i fiten" denilen ve ileride meydana gelecek karışıklıklara dair rivayetleri bir araya getiren Nuaym b. Hammâd'ın Kitâbü'l-Fiten'i "ilm-i menâkıb" diye anılan ve meselâ Kureyş'in, ensarın. aşere-i mübeşşerenin menkı belerine dair olan birçok eserle Hz. Peygamber'in özelliklerini dile getiren riva-yetleri toplayan Tirmizî'nin eş-Şemâil'i bu sekiz ana konunun örneklerini teşkil etmektedir.

  Câmi'ler hicrî II. (VIII.) yüzyıldan iti baren tasnif edilmeye başlanmıştır. Bu türün ilk örneği, Ma'mer b. Râşid'in (ö. 153/770) el-Cami'idir. el-Câmi'i rivayet eden talebesi Abdürrezzâk es-San'ânî eseri el-Musannef adlı kitabının sonuna eklemiştir. (Geniş bilgi için bkz. DİA, Cami' md.)


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Hadis kitabı türlerinden "Cami'" hakkında bilgi verir misiniz? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cami kelimesi cemaat kelimesinden türemiştir. Cami toplayan bir arada bulunan, kalabalık gibi anlamlara gelmektedir. Cemaatin sürekli aynı ortamda bulunduğundan bu adı verilmiştir.hadis kitapları cami,  cami ile ilgili kitaplar,  hadis ilmindeki cami,  cami adlı kitaplar,  cami hadisleri